ADHD - nadpobudliwość psychoruchowa

Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone

na podstawie  zbiorów WMBP w Elblągu, Filii w Ostródzie

Wydawnictwa zwarte

1.      Anostopoulos, Arthur D.

Program treningu poznawczo-behawioralnego dla rodziców dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi / Arthur D. Anostopoulos,Suzanne E. Harley // W: Psychoterapia dzieci i młodzieży : metody oparte na dowodach / red. Alan E. Kazdin, John R. Weisz. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. s.210-228 [44919]

2.      Bernau, Sabine

ADHD u dorosłych : poradnik - jak z tym żyć / Sabine Berna . - Kraków : "Wam", cop. 2007. - 182 s. [45259]
3.      Blimel, Małgorzata
Dzieci zahamowanie psychoruchowo / Małgorzata Blimel, Barbara Kosztowna //  W: Terapia pedagogiczna. T. 1, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / pod red. naukową Ewy Małgorzaty Skorek. - Kraków : "Impuls", 2007. –  s.105 -109 [45460]
4.      Cooper, Paul
Zrozumieć dziecko z nadpobudliwością  psychoruchową : poradnik dla rodziców i nauczycieli / Paul Cooper, Katherine Ideus. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2001. - 164 s. [43542]
5.      Cytowska, Beata
ADHD – terapia czy inne spojrzenie / Beata Cytowska //  W: Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. -Kraków : "Impuls", 2006. – s. 123-134    [44373]

6.      Duplaga, Barbara

Dziecko nadpobudliwe w grupie integracyjnej / Barbara Duplaga //  W: Integracja : społeczna : praktyczne próby wdrażania / pod red. Danuty Al-Klamisy. - Warszawa : "Żak", 2002. – s.75-87 [43504]

7.      Heininger, Janet E.

Od chaosu do spokoju : jak wychowywać dzieci z ADHD i innymi zaburzeniami zachowania  / Janet E. Heininger i Sharon K. Weiss. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2005. – 352 s. [45089]

8.      Pływa, Renata

Terapia dzieci z zaburzoną neurodynamiką przez kontakt ze zwierzętami / Renata Pływa // W: Terapia pedagogiczna. T. 2 , Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Kraków : "Impuls", 2007. - s.37-40 [45461]

9.      Kołakowski, Artur

ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej : przewodnik dla rodziców i  wychowawców / Artur Kołakowski [i in.]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. - 239 s. [ 44654]

10.  Kozłowska, Anna

O trudnościach w wychowywaniu dziecka / Anna Kozłowska. -Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. - 134, [2] s [40182]

11.  Kozłowska, Anna

Zaburzenia życia uczuciowego dziecka problemem rodziny : jak pomóc rodzinie i dziecku? / Anna Kozłowska. - Warszawa : "Żak", 2005. - 171, [1] s.[44326]

12.  Mihilewicz, Stanisława

Nadpobudliwość psychoruchowa / Stanisława Mihilewicz  //  W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. Stanisława Mihilewicz . - Kraków : "Impuls" : ["Colonel"], 2001. -  s.65-79 [ 43453]

13.  Nartowska, Hanna

Wychowanie dziecka nadpobudliwego / Hanna Natowska. -  Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1986. - 173, [3] s. [36260]

14.  Olechnowicz, Hanna

Opowieści terapeutów : [autyzm, uszkodzenia organiczne, choroba  sieroca, nadruchliwość, hipochondria, mutyzm, zespół Downa, problem ojca] / komentuje Hanna Olechnowicz. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. - 199, [1] s. [42713]

15.  Oszwa, Urszula

Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej : vademecum nauczycieli i rodziców / Urszula Oszwa. - Kraków : "Impuls", 2007. - 140 s. [45060]

16.  Pawlak, Piotr

Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej / Piotr Pawlak. -Kraków : "Impuls", 2006. - 150, [1] s. [44388, 44477]

17.  Pentecost, David

Wychować dziecko z ADD i ADHD : praktyczne strategie opanowania trudnych zachowań dzieci z ADD i ADHD / David Pentecost . - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2005. - 144 s. [ 44419]

18.  Pfiffner, Linda Jo

Wszystko o ADHD : kompleksowy, praktyczny przewodnik dla nauczycieli / Linda J. Pfiffner .-Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2004. - 174, [2] s. [ 44596]

19.  Portmann, Rosemarie

ADHD nadpobudliwość psychoruchowa : istota zagadnienia / Rosemarie  Portmann. - Kielce : "Jedność", cop. 2006. – 44 s. [44600]

20.  Powstrzymać agresję

Powstrzymać agresję u progu szkoły / red. nauk. Joanna Danielewska.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2004. - 91, [1] s., [4] s. [44420]

21.  Problemy pedagogiki specjalnej

Problemy pedagogiki specjalnej w okresie przemian społecznych / pod red. Andrzeja Pieleckiego. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. - 320 s. [43526]

22.  Wojnarowska, Anna

Potrzeba wsparcia psychospołecznego dzieci nadpobudliwych i ich rodzin / Anna Wojnarowska // W: Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych / [pod red. Grażyny Kwaśniewskiej, Anny Wojnarskiej]. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii

Curie-Skłodowskiej, 2004. - s.83-93 [44342]

23.  Wójcik, Anna

Praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej / Anna Wójcik  // W: Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze  specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak i Piotra Majewicza. - Kraków : Wydawnictwo  Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006. – s.46-65 [45250]

24.  Zaręba, Alicja

Nadpobudliwość psychoruchowa / Alicja Zaręba, Iwona Rolińska //  W: Terapia pedagogiczna. T. 1 , Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / pod red.naukową Ewy Małgorzaty Skorek. - Kraków : "Impuls", 2007. – s.101- 103. [45460]

Wydawnictwa ciągłe

 1. Anielska,  Agnieszka
  O nadpobudliwości psychoruchowej / Agnieszka Anielska  // Życie Szkoły. – 2005, nr 4, s. 250-252
 2. Baranowska, Ewa
  Urwisy w klasie / Ewa Baranowska  // Życie Szkoły. – 2003, nr 1, s. 31-32
 3. Biegajczyk, Beata
  Można pracować z dzieckiem z ADHD / Beata Biegajczyk // Nowa Szkoła. – 2005, nr 7, s. 45-48
 4. Choroś, Dorota

Dzieci, którym trudno się uczyć / Dorota Choroś // Nowa Szkoła. – 2005, nr 7, s. 41-44

 1. Chrzanowska, Beata
Oswoić ADHD / Beata Chrzanowska, Justyna Święcicka // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s. 52-57
 1. Cyrklaff, Magdalena
Minimalizowanie problemów w nauce u dzieci z ADHD : propozycje do wykorzystania w szkole, bibliotece i w domu / Magdalena Cyrklaff // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 1,s.3-5
 1. Czapiewska, Barbara
  Dziecko z zespołem ADHD w otoczeniu edukacyjnym (1) / Barbara Czapiewska // Poradnik  Bibliotekarza. - 2006, nr 7-8, s. 37-39
 2. Czapiewska, Barbara
Formy pracy z dzieckiem dotkniętym ADHD w praktyce bibliotekarza szkolnego (2) / Barbara Czapiewska // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 9, s. 37-38
 1. Dąbrowska, Joanna
  Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży : aspekty diagnostyczno-prawne / Joanna Dąbrowska // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 3, s.15-20                         
 2. Dąbrowska, Joanna
  Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci / Joanna Dąbrowska,Ewa Kwiatkowska // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 7/8, wkł. s. VII-VIII
 3. Glinka, Anna M

Dziecko nadpobudliwe / Anna M. Glinka // Życie Szkoły. - 2004, nr 1, s. 45 - 47

 1. Gorczyca, Robert
  Rafał i inni : praca z dzieckiem z ADHD / Robert Gorczyca // Niebieska Linia. – 2005, nr 3, s. 25-26
 2. Hanć, Tomasz
  Biologiczne podłoże ADHD / Tomasz Hanć // Remedium. - 2006, nr 7/8, s. 56-57
 3. Hanć, Tomasz
  Czego
  boi się dziecko nadpobudliwe? / Tomasz Hanć // Remedium. - 2006, nr 4, s. 30-31
 4. Hanć, Tomasz
  To nie sprawa złego charakteru / Tomasz Hanć // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s. 58-62
 5. Hebel, Małgorzata
  Zespół nadpobudliwości psychoruchowej / Małgorzata Hebel // Życie Szkoły. – 2005, nr 10, s. 594-698
 6. Kołodziejczyk, Iwona
  Uczeń z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej w bibliotece szkolnej. Opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązania problemu wychowawczego / Iwona Kołodziejczyk // Biblioteka w Szkole. – 2005, nr 11, s. 4-6
 7. Kowalik-Olubińska, Małgorzata
  Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci – problemy diagnozy / Małgorzata Kowalik-Olubińska // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 7-8, s. 27-30
 8. Koziorowska, Anna

Praca z dzieckiem nadpobudliwym / oprac. Anna Koziorowska, Barbara Organiściak, Anna Żarczyńska // Kajet. - 2005, nr 1, s. 7-8

 1. Kubiak, Hanna

Praca z dzieckiem nadpobudliwym / Hanna Kubiak // Polonistyka. - 2007, nr 9, s. 44-48

 1. Kunert, Joanna 

Nowe podejścia w wychowaniu dzieci z ADHD / Joanna Kunert // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 3, s. 210-215

 1. Leksowska, Monika

Indywidualny plan edukacyjny / Monika Leksowska // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 7, s. 19-23

 1. Lelito, Ilona
  Urodzeni buntownicy / Ilona Lelito // Niebieska Linia. – 2005, nr 3, s. 21-22
 2. Mięgoć,  Małgorzata
  Zabawa w pracy z dziećmi z trudnościami w rozwoju / Małgorzata Mięgoć // Szkoła Specjalna. – 2004, nr 1, s. 49-53
 3. Miłkowska, Monika

Dziecko z zespołem ADHD – dylemat zreformowanej szkoły i rodziców / Monika Miłkowska // Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 46 – 48

 1. Modzelewska, Bożena
  Zabawy z dziećmi nadpobudliwymi / Bożena Mozelewska, Dorota Zarzycka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004 nr 3 s. 16-17
 2. Nadpobudliwość psychoruchowa

Nadpobudliwość psychoruchowa dzieci / Tomasz Wolańczyk[i in] // Edukacja i Dialog. –  2004, nr 6, s. 30-38

 1. Nowak, Małgorzata

Swawolny Dyzio czy dziecko z ADHD / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 7/8, s. 25-28

 1. Olszewska, Maria
  Praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej : określenie zespołu / oprac. Maria Olszewska, Joanna Biedulska, Danuta Stolarska // Doskonalenie Otwarte. -2006/2007, nr 1, s. 46-59
 2. Połeć, Bożena
Jak pracowałam z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo / Bożena Połeć // Życie Szkoły. - 2006, nr 1, s. 35-39
 1. Sawczak, Ewa
  Jak pomóc dziecku nadpobudliwemu? / Ewa Sawczak
  // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 3, s. 166-168
 2. Siemieniuk, Halina

Dziecko nadpobudliwe czy z ADHD / Halina Siemieniuk  // Nowa Szkoła. – 2005, nr 5, s. 61-62

 1. Smykaj, Joanna

Jak rozpoznać ADHD u dziecka? / Joanna Smykaj // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 7, s. 14-18

 1. Sobczyńska, Karolina

Nadpobudliwe dziecko wyzwaniem dla oświaty i medycyny / Karolina Sobczyńska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 1, s. 57-59

 1. Szperlich, Ewa
  Jaś nie do wytrzymania / Ewa Szperlich, Maria Lehman // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 99-102
 2.  Święcicka, Małgorzata
  Niespotykanie trudny partner / Małgorzata Święcicka // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 85-92
 3. Turbiarz, Iwona
  Droga do diagnozy ADHD / Iwona Turbiarz
  // Remedium. – 2004, nr 12, s. 20-21
 4. Turbiarz, Iwona

Droga do diagnozy ADHD Cz. II / Iwona Turbiarz // Remedium. – 2005, nr 2, s. 18-19

 1. Turbiarz, Iwona

Dziecko nadpobudliwe w szkole / Iwona Turbiarz // Remedium. – 2004, nr 9, s. 22-23

 1. Turbiarz, Iwona
  Psychoedukacja rodziców / Iwona Turbiarz // Remedium. – 2005, nr 6, s. 20-21

41.  Turbiarz, Iwona
Rola specjalistów w diagnozowaniu dzieci z zespołem ADHD / Iwona Turbiarz // Remedium. – 2005, nr 4, s. 20-21

42.  Turbiarz, Iwona
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i ich Rodzinom „Pomoc” / Iwona Turbiarz // Remedium. – 2004, nr 4, s. 20-21

 1. Turbiarz, Iwona

Sytuacja rodziców dzieci z ADHD / Iwona Turbiarz // Remedium. – 2004, nr 2, s. 18-19

 1. Werbińska, Dorota
  Nauczanie języka obcego dzieci z zespołem ADHD / Dorota Werbińska
  // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 6, s. 60-64
 2. Wielowiejska-Comi, Irena

Mam trudnego ucznia / Irena Wielowiejska-Comi // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 93-98

 1. Wiśniewski, Daniel

Nadpobudliwość psychoruchowa dzieci / Wiśniewski Daniel // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 1, s. 49-51

Opracowała: Lucyna Nowocińska

WMBP w Elblągu, Filia w Ostródzie