ARTETERAPIA

zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2010

sporządzone na podstawie książek i czasopism dostępnych

w Bibliotece Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim

 

Książki:

1.      Arciszewska-Binnebesel Alina: Szczęśliwy świat tworzenia czyli arteterapia : materiały metodyczne do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, w szkołach podstawowych i gimnazjach, w placówkach szkolno-wychowawczych szkolnictwa specjalnego, w świetlicach szkolnych i terapeutycznych, na koloniach, obozach i wycieczkach. Toruń. Bea. 2003. - 32 s.

2.      Biblioteka a niepełnosprawność w rodzinie : materiały z konferencji "Rola biblioteki w edukacji czytelniczej i wychowaniu w rodzinach osób niepełnosprawnych", Muszyna k. Krynicy, 15-17 IX 2002 r. Red. t. Janusz Nowicki. Warszawa : Wydaw. SBP. 2003. - 171 s.

3.      Biblioterapia w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów. Red. Ewelina J. Konieczna. - Wyd. 2 popr. Kraków. Impuls. 2006. - 266 s.

4.      Biblioterapia : z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki. T. 2. Red. Małgorzata Fedorowicz, Tomasz Kruszewski. Toruń. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007. - 135 s.

5.      Borecka Irena, Wontorowska-Roter Sylwia: Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy. Wałbrzych. Unus. 2003. - 243 s.

6.      Borowska-Beszta Beata: Echa ekspresji : kulturoterapia w andragogice specjalnej. Kraków. Impuls. 2008. -150 s.

7.      Brett Boris: Bajki, które leczą. Cz. 2. Wyd. 2.- Gdańsk. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 2007. - 218 s.

8.      Czernianin Wiktor: Teoretyczne podstawy biblioterapii. Wrocław. Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe. 2008. - 142 s.

9.      Franaszczuk-Truszkowska Marta: Biblioterapia dla klas IV - VI szkoły podstawowej. Gdańsk. Harmonia. 2006. - 103 s.     

10.  Gąsienica-Szostek Aldona: Muzykoterapia w rehabilitacji i profilaktyce. Warszawa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. 2003.- 123 s.

11.  Gulińska-Grzeluszka Diana: Muzykoterapia dzieci agresywnych.  Łódź. Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej. 2009. - 235 s.

12.  Jarkowska Agnieszka Ewa: Muzyka jako element wychowania w rozwoju osobowym dziecka z niepełnosprawnością. Tychy. Maternus Media. 2004. - 148 s. 

13.  Karolak Wiesław: Mapping w twórczym samorozwoju i arteterapii. - Wyd. 2 poszerz. Łódź. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej. 2009. - 197 s.

14.  Konieczna Ewelina J.: Arteterapia w teorii i praktyce. Wyd. 2 popr. Kraków. Impuls. 2004. - 157 s.

15.  Kozłowska Anna: Zaczarowane bajki, które leczą dla dzieci i Dorosłych. Warszawa. Wydawnictwo Akademickie Żak. 2007. - 130 s.

16.  Łaba Agnieszka: Bajki rymowane w biblioterapii. Kraków. Impuls. 2008. -116 s.

17.  Nordoff Paul,  Robbins Clive: Terapia muzyką w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi : historia, metoda i praktyka. Kraków. Impuls. 2008. - 210 s. + 1 płyta DVD-ROM.

18.  Sztuka w edukacji i terapii. Red. Mirosława Knapik, Wiesława Aleksandra Sacher. Kraków. Impuls. 2004. - 270 s.

Fragment książki:

1.      Borecka Irena: Biblioterapia formą wsparcia osób niepełnosprawnych fizycznie i ich rodzin. W: Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian. Red. Grażyna Miłkowska, Bożena Olszak-Krzyżanowska. Kraków. Impuls. 2008. s. 301 - 308.

2.      Buchner-Micek Agnieszka: Teatroterapia jako forma pracy z osobami niepełnosprawnymi. W: Problemy pedagogiki specjalnej w okresie przemian społecznych. Red. Andrzej Pielecki. Lublin. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 2002. s. 271 - 278.

3.      Cylulko Paweł: Wspomaganie rozwoju małego dziecka z uszkodzonym wzrokiem poprzez działania muzykoterapeutyczne. W: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Red. Beata Cytowska, Barbara Wilczury. Kraków. Impuls. 2006. s. 319 - 339.  

4.      Czernianin Wiktor: Użytkownicy biblioterapii – psychologiczna charakterystyka typów i metod leczenia. W: Nauki pedagogiczne we współczesnej humanistyce. Red. Małgorzata Prokosz. Toruń. Wydawnictwo Adam Marszałek. 2003. s. 81 - 88.    

5.      Gajdzika Zenon: O roli sztuki w życiu osób niepełnosprawnych. Kilka uwag z punktu widzenia pedagoga specjalnego. W: Osobliwości zabiegów terapeutycznych w otwartym środowisku społecznym. Red. Anna Klinik. Kraków. Impuls. 2010. s. 91 - 99.

6.      Glińska-Lachowicz: Choreoterapia i muzykoterapia jako techniki arteterapeutyczne skierowane do osób nieprzystosowanych społecznie (propozycja ćwiczeń). W: W: Terapia w resocjalizacji. Cz. II. Ujęcie praktyczne. Red. Andrzej Rejzner, Paweł Szczepaniak. Warszawa. Żak. 2009. s. 94 - 117.

7.      Gutowska Anna: Stowarzyszenie Terapeutów i Arteterapeutów „Linie” – sukcesy i porażki. W: Czego obawiają się ludzie? : współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie. Red. Maria Libiszowska-Żółtkowska. Warszawa. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 2007. s. 420 - 428.

8.      Jutrzyna Ewelina: Edukacja przez sztukę szansą normalizacji środowiska zycia osób niepełnosprawnych. W: Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych. Red. Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause. Olsztyn Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 2005. s. 293 - 299.

9.      Jutrzyna Ewelina: Prointegracyjna terapia dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z rodzin alkoholowych prowadzona poprzez działania twórcze. W: Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Red. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk. Kraków. Impuls. 2007. 219 - 232.

10.  Kamper-Kubańska Monika: Muzyka jako środek oddziaływania terapeutycznego. W: Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian. Red. Grażyna Miłkowska, Bożena Olszak-Krzyżanowska. Kraków. Impuls. 2008. s. 317 - 327.

11.  Kataryńczuk-Mania Lidia: Warsztat muzykoterapeutyczny: Drzewko smutku – drzewko radości. W: Terapia pedagogiczna. T. II. Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć. Red. Ewa Małgorzata Skorek. Kraków. Impuls. 2007. s. 168 - 169.

12.  Kataryńczuk-Mania Lidia: Wybrane zagadnienia z terapii muzycznej. W: Terapia pedagogiczna. T. II. Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć. Red. Ewa Małgorzata Skorek. Kraków. Impuls. 2007. s. 11 - 16.

13.  Lachowicz-Glińska Anna: Choreoterapia i muzykoterapia jako techniki arteterapeutyczne skierowane do osób nieprzystosowanych społeczne (propozycje ćwiczeń) W: Terapia w resocjalizacji. Cz. II. Ujęcie praktyczne. Red. Andrzej Rejzner, Paweł Szczepaniak. Warszawa. Żak. 2009. s. 94 - 117.

14.  Milczarek Barbara: Muzykoterapia i trening relaksacyjny w pracy z dziećmi. W: Terapia pedagogiczna. T. II. Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć. Red. Ewa Małgorzata Skorek. Kraków. Impuls. 2007. s.17 - 21.

15.  Myślińska Dorota: Organizacja aktywności plastycznej. W: W: Uczeń z niepełnosprawnością ruchową w szkole ogólnodostępnej : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych. Red. Magdalena Loska, Dorota Myślińska. Warszawa. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. 2005. s. 186 - 193.

16.  Olechnowicz Anna: Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną : programy i metody. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN. 2010. Lepienie na wspólnym terytorium Program Marianny Żuchowskiej. s. 212 - 225.

17.  Olechnowicz Anna: Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną : programy i metody. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN. 2010. Malowanie palcami na wspólnym arkuszu Program Elżbiety Ułasiewicz. s. 172 - 211.

18.  Olechnowicz Anna: Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną : programy i metody. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN. 2010. Swobodne malowanie plam barwnych pędzlem Program Marii Piotrowskiej. s. 394 - 405.

19.  Olechnowicz Anna: Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną : programy i metody. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN. 2010. Współdziałanie w diadach przedstawione w teatrzyku kukiełkowym program Elżbiety Narkiewicz. S. 226 - 252.

20.  Pawlikowska Anna: Zabawy edukacyjne z wykorzystaniem muzyki. W: Uczeń z niepełnosprawnością ruchową w szkole ogólnodostępnej : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych. Red. Magdalena Loska, Dorota Myślińska. Warszawa. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. 2005. s. 182 - 185.

21.  Plosz Leszek: Dążenie do terapii sztuką plastyczną uczniów niedostosowanych społecznie. W: Terapia w resocjalizacji. Cz. II. Ujęcie praktyczne. Red. Andrzej Rejzner, Paweł Szczepaniak. Warszawa. Żak. 2009. s. 25 - 41.

22.  Rozmysłowicz Piotr: Arteterapia jako metoda korygowania zaburzeń emocjonalnych dzieci. W: Wczesna edukacja dziecka: stan obecny, perspektywy, potrzeby. Red. Józefa Małachowicz, Anna Kowalska. Warszawa. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. 2006. s. 57 - 63.

23.  Rudowski Tomasz: Afirmacja sensu życia w kontekście współczesnej arteterapii 9teoretyczne podstawy leczenia sztuką). W:  W: Terapia w resocjalizacji. Cz. I. Ujęcie teoretyczne. Red. Andrzej Rejzner, Paweł Szczepaniak. Warszawa. Żak. 2009. s. 172 - 197.

24.  Saganowska Ewa, Szczepaniak Paweł: Biblioterapia w resocjalizacji więźniów – wybrane problemy. W: Terapia w resocjalizacji. Cz. II. Ujęcie praktyczne. Red. Andrzej Rejzner, Paweł Szczepaniak. Warszawa. Żak. 2009. s. 275 - 300.

25.  Siemież Małgorzata B.: Rola Twórczości literackiej w życiu niepełnosprawnego człowieka – na przykładzie Tadeusza Geniusza. W: Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia. Red. Jarosław Bąbka. Warszawa. Wydawnictwo Akademickie Żak. 2004. s. 214 - 224.

26.  Somers John: Wykorzystanie Teatru Stosowanego w poszerzaniu świadomości i wiedzy na temat zdrowia psychicznego. W: Czego obawiają się ludzie? : współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie. Red. Maria Libiszowska-Żółtkowska. Warszawa. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 2007. s. 441 - 449.

27.  Stachyra Krzysztof: Muzykoterapia jako element resocjalizacji nieletnich. W: Terapia w resocjalizacji. Cz. 1. Ujęcie teoretyczne. Red. Andrzej Rejzner, Paweł Szczepaniak. Warszawa. Żak. 2009. s. 217 - 226.

28.  Szczupał Bernadeta: Terapeutyczna funkcja biblioterapii w resocjalizacji i profilaktyce społecznej. W: Cz. 1. Ujęcie teoretyczne. Red. Andrzej Rejzner, Paweł Szczepaniak. Warszawa. Żak. 2009. s. 227 - 249.

29.  Szczupał Bernadeta: Wspomaganie rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży przewlekle chorych przez wykorzystanie zajęć biblioterapeutycznych. W: Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian. Red. Grażyna Miłkowska, Bożena Olszak-Krzyżanowska. Kraków. Impuls. 2008. s. 309 - 315.

30.  Wiktorowna Tatiana Gubina: Wychowanie muzyczne dzieci z opóźnionym rozwojem psychicznym. Red. W: Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian. Red. Grażyna Miłkowska, Bożena Olszak-Krzyżanowska. Kraków. Impuls. 2008. s. 330 - 336.

31.  Winiarczyk Anna: Uczeń niepełnosprawny w teatrze szkolnym. W: Uczeń z niepełnosprawnością ruchową w szkole ogólnodostępnej : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych. Red. Magdalena Loska, Dorota Myślińska. Warszawa. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. 2005. s. 179 - 181.

Artykuły z czasopism:

1.      Antos Anna: Terapeutyczna funkcja książki w pedagogice specjalnej // zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. - 2003, nr 4, s. 91 - 102

2.      Bawoł Joanna: Niwelowanie leków u dzieci : propozycja zajęć w przedszkolu // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 1-2, dod. Wkładka Metodyczna, s. VI - VIII

3.      Białoń-Siuda Alicja, Lewandowska Monika: Adaptacja uczniów klasy I szkoły podstawowej do środowiska szkolnego : program wychowawczy z elementami biblioterapii // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 5, s. 20 - 21

4.      Biedrzycka Agata: Muzykoterapia jako jedna z metod rozładowania emocjonalnego // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 7-8, wkł. s. I - III

5.      Bolińska Marta: Od starej baśni do współczesnej bajki terapeutycznej // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 1, s.18

6.      Borowiec Barbara: Wykorzystanie poezji dziecięcej w biblioterapii na przykładzie wiersza „Rupaki” Danuty Wawiłow // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 2, s. 45 - 55

7.      Bot Jolanta: Terapia bajką // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 5, s. 53 - 56

8.      Bukowska Iwona: Oswoić lęki // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 9, s. 33 – 38

9.      Bulik Iwona, Koszarna Iga, Kowalewicz Małgorzata, Wilanowska Ewa: Jak „jeża” pozbawić kolców? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla klas III-IV szkoły podstawowe // Biblioteka w Szkole. -  2004, nr 2, s. 10

10.  Chachuła Maria: Każdy z nas jest wyjątkowy! : program zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 11, s. 8 - 10

11.  Chmielewska Olga: Biblioterapia // Życie Szkoły. -  2005, nr 10, s. 29 - 31

12.  Chojnacka Katarzyna: Biblioterapia w pracy z grupą // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 2, s. 23 - 26

13.  Cyrklaff Magdalena: Wykorzystanie fragmentów powieści Josteina Gaardera do tworzenia warsztatów biblioterapeutycznych // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 6, dod. Wkładka Metodyczna, s. I - III

14.  Czapczyńska Agnieszka: Arteterapia w pracy z kobietami, które doświadczyły przemocy // Niebieska Linia. - 2010, nr 2, 25 - 27

15.  Czerkawski Andrzej: Możliwości wykorzystania dramatoterapii w resocjalizacji // Chowanna. - 2006, t. 2, s. 109 - 115

16.  Dębicka Izabela: Dziecko u progu nauki szkolnej : założenia metodyczne zajęć muzycznych z wykorzystaniem wybranych technik muzykoterapii // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr, 1, s. 68 - 77

17.  Dębicka Izabela: Muzykoprofilaktyka i muzykoterapia w leczeniu nerwic dzieci // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 3, s. 41 - 46

18.  Dębicka Izabela: Wyobraźnia muzyczna a zdrowie emocjonalne // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr, 3, s. 65 - 77

19.  Dębicka Izabela: Zastosowanie muzykoterapii aktywnej w kształtowaniu funkcji manualnych dzieci // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 4, s. 55 - 60

20.  Dybczyńska Joanna: Terapia przez teatr // Polonistyka. - 2008, nr 5, s. 56 - 59

21.  Florczykiewicz Janina: Teoria arteterapii Tomasza Rudowskiego : implikacje do resocjalizacji przez sztukę // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 3, s. 176 – 185

22.  Franaszczuk-Truszkowska Marta: Program „Jak dobrze być razem” : wybrane scenariusze biblioterapeutycznych zajęć integracyjnych w klasie pierwszej szkoły podstawowej // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 1-2, dod. Wkładka Metodyczna, s. I - VI

23.  Gajda Kinga Anna: Teatr jako terapia dla widza // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2009/2010, nr 2, s. 54 - 56

24.  Gajek Grażyna: Haiku - słowa -  motyle, słowa - kropelki rosy, słowa - szum strumyka : przykład poezjoterapii // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 4, s. 13 -14

25.  Gajek Grażyna: Książka prostuje kręte ścieżki życia : program biblioterapeutyczny dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 4, s. 10 - 12

26.  Gajek Grażyna: Na niepowodzenia w szkole – magiczna moc bajkoterapii : scenariusz zajęć z wykorzystaniem „Bajki o mrówce” Marii Molickiej // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 5, s. 15 - 16

27.  Gajek Grażyna: Wysyłaj ludziom eksperymentalne sygnały dobra : scenariusz zajęć na podstawie fragmentu powieści Małgorzaty Musierowicz „Kwiat kalafiora” // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 6, s. 18 - 19

28.  Glińska-Lachowicz Anna: Taniec w arteterapii : scenariusz warsztatów choreoterapeutycznych // Arteterapia. - 2009, nr 4, s. 20 - 24

29.  Glińska-Lachowicz Anna: Warsztat arteterapii // Arteterapia. - 2009, nr 1, s. 10 - 14

30.  Gromek Renata: Bajkoterapia w szkole podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 5 - 6

31.  Gromek Renata: Rozmowa z innym : scenariusz biblioterapeutyczny // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 7

32.  Gromek Renata: Rozmowa z samym sobą : scenariusz biblioterapeutyczny // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 6 - 7

33.  Grudziewska Ewa: Arteterapia jako forma pracy z dzieckiem z upośledzeniem umysłowym // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 3, s. 194 - 200

34.  Gulińska-Grzeluszka Diana: Rola muzykoterapii w pracy z dziećmi agresywnymi w wieku 9-11 lat // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2004, nr 1, s. 13 - 17

35.  Halicka Mariola: Poradzę sobie ze złością : konspekt zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klasy III szkoły podstawowej // Biblioteka w szkole. - 2006, nr 10, s. 18 – 19

36.  Handford Olga: Arteterapia w medycynie i edukacji // Arteterapia. - 2009, nr 4, s. 30 -31

37.  Heinrich Anna, Jaroszewska Anna, Mazińska Joanna: Niepełnosprawni są wśród nas : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 10, s. 17

38.  Jasiak Elżbieta: Program biblioterapii dla ucznia z nauczaniem indywidualnym // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 11 - 13

39.  Jaworska Andrea: Muzykoterapia oczami muzyka // Arteterapia. - 2009, nr 4, s. 4 - 8

40.  Jaworska Adrea: Muzykoterapia według kodalyowca // Arteterapia. - 2009, nr 1, s. 2 - 6

41.  Jezierska Grażyna: Warsztaty arteterapeutyczne // Życie Szkoły. - 2006, nr 6, s. 28 - 39

42.  John Katarzyna: Igła do cerowania, czyli dobrze mieć poczucie własnej wartości : scenariusz baśnioterapii // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 14 -15

43.  John Katarzyna: Kochamy mimo odmienności : scenariusz baśnioterapii // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 12, s. 16

44.  John Katarzyna: Księżniczka na ziarnku grochu, czyli o prawdzie w życiu : scenariusz baśnioterapii // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 14 - 15

45.  Jutrzyna Ewelina: Wykorzystanie muzyki w terapii logopedycznej // Kajet. - 2004, nr 3, s. 7 - 12

46.  Kajl-Jankowska Teresa: Rozejrzyj się, nie jesteś sam! : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 12, s. 17

47.  Kalarus Anna: Możliwości akceleracji przez muzykę procesu uczenia się w młodszym wieku szkolnym // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2004, nr 1, s. 8 - 13

48.  Konopnicka Iwona: Terapia czytelnicza // Życie szkoły. - 2007, nr 5, s. 12 - 16

49.  Kramarczyk Ewa: bajki szczególne, bajki terapeutyczne // Życie Szkoły. - 2007, nr 10, s. 10 - 13

50.  Kudlik Agata, Ewa Czerniawska: Wpływ lęku na procesy pamięciowe z uwzględnieniem pośredniczącej roli muzyki // Ruch Pedagogiczny. - 2008, nr 5/6, s. 19 - 40

51.  Kuras Bożena: Terapia przez sztukę // Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s. 26 - 28

52.  Labryga Sonia: Biblioterapia w pracy domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 8, s. 36 - 37

53.  Laskowska Joanna Maria: Jak uwarzyć cudowny eliksir na porost twórczej inwencji dzieci // Arteterapia. - 2009, nr 4, s. 13 - 15

54.  Laskowska Joanna Maria: mam prawo odnaleźć własne imię : scenariusz zajęć biblioterapii // Arteterapia. - 2009, nr 4, s. 16 - 18

55.  Lubos Adam: Jak radzić sobie ze złością : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej // Biblioteka w szkole. - 2006, nr 10, s. 19

56.  Malewicka Urszula: Rola teatru w życiu osoby niepełnosprawnej // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 4, s. 267 - 273

57.  Markowicz Lucyna: Bajka w pracy z dziećmi // Świetlica w Szkole. - 2009, nr 3, s. 21

58.  Molicka Maria: Baśń i bajka w terapii dzieci z zaburzeniami depresyjnymi. Cz. I. // Remedium. - 2005, nr 2, s. 10 - 11

59.  Molicka Maria: Baśń i bajka w terapii dzieci z zaburzeniami depresyjnymi. Cz. II. // Remedium. - 2005, nr 4, s. 8 - 9

60.  Newlaczyl Anna: Logorytmika - terapia szkoły europejskiej // Życie Szkoły. - 2009, nr 1, s. 20 - 21

61.  Nikiciuk Anna: Wpływ muzykoterapii na samoocenę niedostosowanych społecznie // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 2, s. 85 - 92

62.  Nowak Beata: Terapeutyczna rola biblioteki szkolnej // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, s. 14 - 15

63.  Nowak-Wolna Krystyna: Sztuka, wychowanie, terapia // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 4, s. 274 - 285

64.  Olas Anna: Arteterapia inspiracją dla pedagogiki // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 4, s. 298 - 306

65.  Paradowska Elżbieta: Mówiąc językiem sztuki : (o warsztatach arteterapeutycznych dla dorosłych osób głuchoniewidomych) // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 4, s. 304 - 307

66.  Pilch Agnieszka: „Łapanie za słowa”, czyli o biblioterapii w pracy z pacjentami psychiatrycznymi. Cz. I. // Arteterapia. - 2009, nr 1, s. 24 - 25

67.  Ploch Leszek: Realizacja specjalnych potrzeb edukacji muzycznej uczestników orkiestry osób niepełnosprawnych // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 2, s. 92 - 99

68.  Sieradzka Izabela: Hobbit, czyli tam i z powrotem : scenariusze biblioterapeutyczne // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 12, s. 22 – 23

69.  Sikorska-Celejewska Agnieszka: Walka z kompleksami : zajęcia biblioterapeutyczne // Biblioteka Szkolne Centrum Informacji. - 2008, nr 4, s. 14 - 16

70.  Sitarz Mariola, Rogalska-Saramak Anna, Pielak Katarzyna: Czy każdy może być radosny? : zajęcia biblioterapeutyczne // Biblioteka Szkolne Centrum Informacji. - 2009, nr 6, s. 15 - 16

71.  Sieradzka Izabela: Hobbit, czyli tam i z powrotem : scenariusze biblioterapeutyczne // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 12, s. 22 - 23

72.  Sobińska Hanna: Elementy muzykoterapii // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 3, s. 35 - 36

73.  Soboczyńska Dorota: Biblioterapia // Między nami Bibliotekarzami. - 2004, nr 2, s. 15 - 16

74.  Stanik Małgorzata: Mandala jako sztuka i zabawa // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 3, s. 60 - 63

75.  Stawecka Anna: Mandala jako forma przezwyciężania zaburzeń emocjonalnych dzieci rozpoczynających naukę szkolną // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr, 1, s. 62 - 67

76.  Szczyrba Sebastian: Rola muzykoterapii w edukacji i wychowaniu // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 3, s. 47 - 54

77.  Szeliga Katarzyna: Lecznica dla duszy // Życie Szkoły. - 2007, nr 10, s. 22 - 27

78.  Szulc Wita: Bajki nie-bajki i bajkoterapia // Życie Szkoły. - 2006, nr 6, s. 5 - 11

79.  Szulc Wita: Podróże z arteterapią. Cz. 2. Wielki świat muzykoterapii, słynne kongresy, słynni muzykoterapeuci // Arteterapia. - 2009, nr 9, s. 2 - 3

80.  Szymajda Agnieszka: Śpiewać każdy może... // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2010, nr 1, s. 76 - 86

81.  Śliwińska Anna: Muzyczne podróże w wyobraźni – w trosce o równowagę emocjonalną naszych dzieci // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 3, s. 23 - 28

82.  Świerczyńska Mariola: Biblioterapia: szkolenie dla nauczycieli // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 12, s. 13 - 15

83.  Tomalka-Sadownik Agnieszka: Żabi list : bajka ekologiczna // Życie Szkoły. - 2008, nr 6, s. 33 - 37

84.  Trochimiak Barbara: Arteterapia - problemy definicyjne // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 5, s. 376 - 379

85.  Walczak Joanna: Prowadzę zajęcia z elementami biblioterapii // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 1, s. 9

86.  Wasyluk Irena: Techniki arteterapeutyczne w praktyce szkoły specjalnej // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 3, s. 214 - 219

87.  Wnęk Joanna: O bajkoterapii // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 9, s. 56 - 58

88.  Woźniczka Ewa: Muzykoterapia w aktywizowaniu dzieci nieśmiałych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 5, s. 48 - 50

89.  Woźniak Małgorzata: Muzykoterapia // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 3, s. 38 - 40

90.  Woźniak Małgorzata: Zabawy relaksacyjne z elementami muzykoterapii // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 3, s. 37 - 41

91.  Woźniczka Ewa: Terapeutyczne walory muzyki // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 1, s. 10 - 16

92.  Wyględowska Emilia: Co to znaczy opiekować się kimś? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas I - IV szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 11, s. 11 - 12

93.  Wyględowska Emilia: Dziecko dyslektyczne z zaniżoną samooceną w bibliotece szkolnej // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 5, s. 8 – 10

94.  Wyględowska Emilia: Księżniczka : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas 0 - III szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 9, s. 14 - 15

95.  Zawadzka Alina: Biblioterapia jako forma wsparcia ucznia z problemami edukacyjnymi // Między nami Bibliotekarzami. - 2006, nr 1-2, s. 9 - 15

96.  Żukowska Anna Marta: Zastosowanie rysunku w diagnozowaniu i terapii psychiatrycznej // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2006, nr 4-5, s. 9  - 12

 

 

Opracowała: Lucyna Lewon

WMBP w Elblągu

Filia w Nowym Mieści Lubawskim