Aspiracje edukacyjne i zawodowe

współczesnej młodzieży

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010

opracowane na podstawie zbiorów

Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim oraz baz elektronicznych Biblioteki Narodowej

 

* Oznaczono pozycje dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim

 

 

Książki:

 

Aspiracje *

Aspiracje w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1 / red. nauk. Tadeusz Pilch. – Warszawa : „Żak”, 2009

 

Aspiracje

Aspiracje życiowe współczesnej młodzieży licealnej w aspekcie przemian ustrojowych i środowiska rodzinnego w: Polska młodzież - zaburzenia, zagrożenia w aktualnej rzeczywistości społecznej / pod red. Teresy Sołtysiak i Małgorzaty Karwowskiej. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001

 

Długosz, Piotr

Aspiracje życiowe młodzieży pogranicza / Piotr Długosz. - Kraków : "Impuls", 2009

 

Kowalczyk-Szymańska, Mirosława

Socjodemograficzne uwarunkowania wspierania potrzeb i aspiracji dzieci w środowisku rodzinnym / Mirosława Kowalczyk-Szymańska. – Łódź : "Reprint", 2001

 

Młodzież *

Młodzież z województwa warmińsko-mazurskiego : zagrożenia - szanse - plany życiowe / pod red. Zofii Kawczyńskiej-Butrym. - Olsztyn : Olsztyńska Szkoła im. Józefa Rusieckiego, 2006

 

Musialska, Kinga *

Aspiracje życiowe młodzieży stojącej u progu dorosłości / Kinga Musialska. - Kraków : "Impuls", 2008.

 

Pokolenie

Pokolenie wygranych? : dzieci i młodzież w procesie transformacji społeczno-gospodarczej i politycznej Polski / pod red. Janusza Sztumskiego. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001

 

Sikora, Ewa

(Nie) realne marzenia? Aspiracje życiowe młodzieży z osiedli byłych PGR-ów / Ewa Sikora. – Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2006

 

Sikorski, Wiesław

Aspiracje: studium psychologiczne i socjopedagogiczne / Wiesław Sikorski. – Nysa : Oficyna Wydawnicza PWZS, 2005

 

Społeczne *

Społeczne uczestnictwo młodzieży średniego miasta / red. nauk. Edward Hajduk, Paweł Karpińczyk. - Warszawa : "Żak", 2005

 

Świda-Ziemba, Hanna *

Młodzi w nowym świecie / Hanna Świda-Ziemba. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2005

 

Artykuły z czasopism:

 

Ambroży, Jerzy *

Drogi edukacyjne absolwentów liceów profilowanych : zamierzenia i realizacja / Jerzy Ambroży // Pedagogika Pracy. - 2009, nr 54, s. 131-139

 

Ambroży, Jerzy *

Kształtowanie dróg edukacyjnych uczniów liceów profilowanych / Jerzy Ambroży // Pedagogika Pracy. - 2008, nr 53, s. 59-65

 

Becker-Pestka, Daria

Plany i aspiracje życiowe młodych Polaków / Daria Becker-Pestka // Auxilium Sociale. - 2005, nr 1, s. 92-104

 

Bednarczyk-Jama, Natalia *

Aspiracje edukacyjno-zawodowe w kontekście realiów rynku pracy / Natalia Bednarczyk-Jama // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 1, s. 58-63

 

Bednarczyk-Jama, Natalia *

Wpływ szkoły i środowiska na aspiracje edukcyjno-zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Natalia Jama-Bednarczyk // Pedagogika Pracy. - 2006, nr 49, s. 74-78

 

Bogaj, Małgorzata *

Przemiany aspiracji edukacyjnych młodzieży (1945-2004) / Małgorzata Bogaj // Edukacja. - 2005, nr 3, s. 38-45

 

Dyrda, Beata *

Aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów zdolnych / Beata Dyrda, Magdalena Piekoszewska // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 3, s. 14-19

 

Frączek, Zofia *

Aspiracje życiowe a wartości uczniów szkół średnich / Zofia Frączek // Nowa Szkoła. - 2009, nr 1, s. 41-47

 

Guzik, Agnieszka *

Funkcje planów życiowych w okresie dorastania psychospołecznego młodzieży / Agnieszka Guzik // Pedagogika Społeczna. - 2006, nr 1, s. 43-56

 

Herudziński, Radosław

Plany edukacyjno-zawodowe uczniów technikum w świetle badań ankietowych / Radosław Herudziński // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 6, s. 32-34

 

Jastrzębska, Lidia *

Polskie aspiracje edukacyjne w latach 1993-2009 / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. - 2009, nr 6, s. 4-13

 

Klimek, Lilianna

Dokąd zmierza młodzież? Cele i dążenia życiowe współczesnej młodzieży / Lilianna Klimek // Opieka Wychowanie Terapia. – 2001, nr 4, s.5-8

 

Laska, Eugenia Iwona *

Aspiracje młodzieży okresu przemian - wybrane aspekty / Eugenia Iwona Laska // Pedagogika Pracy. - 2006, nr 49, s. 67-74

 

Lasota, Ilona *

Wizja własnej przyszłości a doświadczenia społeczne młodzieży / Ilona Lasota // Wychowanie na co dzień. - 2008, nr 12, s. 26-29

 

Lewowicki, Tadeusz

Aspiracje - szkic o kłopotach metodologicznych i dążeniach młodzieży / Tadeusz Lewowicki // Przegląd Humanistyczny. - 2002, nr 4, s. 1-9

 

Leszczyńska, Danuta

Cele i dążenia uczniów klas maturalnych oraz motywy wyboru dalszej drogi życiowej / Danuta Leszczyńska // Wychowawca. - 2005, nr 1, s. 14-15

 

Malec, Anna *

Aspiracje życiowe młodzieży wiejskiej / Anna Malec, Małgorzata Lipiec  // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 5, s. 51-54

 

Musialska, Kinga *

Aspiracje a motywy kontynuacji kształcenia i wyboru zawodu przez młodzież / Kinga Musialska // Pedagogika Pracy. - 2009, nr 54, s. 122-130

 

Napora, Elżbieta *

Aspiracje młodzieży wiejskiej / Elżbieta Napora, Kamila Gwizd // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s. 31-33

 

Ostałowska, Danuta *

Dokąd zmierzają? – dążenia życiowe współczesnej młodzieży / Danuta Ostałowska // Nowa Szkoła. – 2008, nr 6, s.44-45

 

Piekoszowska, Magdalena *

Podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowej przez młodzież gimnazjalną / Magdalena Piekoszowska // Wychowanie na Co Dzień. - 2008, nr 9, s. 19-23

 

Porożyński, Henryk *

Aspiracje edukacyjno-zawodowe młodzieży gimnazjalnej przed wejściem Polski do Unii Europejskiej / Henryk Porożyński// Edukacja. - 2004, nr 1, s. 45-51

 

Porożyński, Henryk *

Aspiracje zawodowe bezrobotnych absolwentów po wejściu Polski do Unii Europejskiej / Henryk Porożyński // Edukacja. - 2005, nr 2, s. 20-26

 

Ramirez, Katarzyna *

Plany edukacyjno-zawodowe uczniów gimnazjum / Katarzyna Ramirez // Pedagogika Pracy. - 2007, nr 51, s. 32-40

 

Sikorski, Wiesław

Dynamika aspiracji życiowych młodzieży uczącej się / Wiesław Sikorski // Edukacja. – 2000, nr 1, s. 43-51

 

Srok, Janina *

Życzenia edukacyjne i zawodowe uczniów wybranych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Elbląga / Janina Srok // Doskonalenie Otwarte. - 2005/2006, nr 1, s. 98-124

 

Tomczak, Jolanta *

O aspiracjach młodzieży wiejskiej / Jolanta Tomczak // Polityka Społeczna. - 2003, nr 3,
s. 37-38

 

Urych, Ilona *

Plany zawodowe gimnazjalistów szkoły wiejskiej / Ilona Urych // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 1-2, s. 19-20

 

Wojtczak, Dorota *

Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży wiejskiej / Dorota Wojtczak // Praca Socjalna. - 2007, nr 1, s. 53-73

 

Wołk, Marzena *

Aspiracje edukacyjne uczniów szkół średnich a ich miejsce zamieszkania / Marzena Wołk // Nowa Szkoła. - 2006, nr 1, s. 44-51

 

Wołk, Marzena *

Aspiracje po polsku / Marzena Wołk. // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 4, s. 61-65 

 

Zajdel, Krzysztof *

Cele życiowe gimnazjalistów / Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 10, s. 13-14

 

Zawada, Anna *

Aspiracje edukacyjne młodzieży z rodzinnych domów dziecka a aspiracje ich rówieśników wychowujących się w rodzinach biologicznych : analiza porównawcza / Anna Zawada // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 7/8, s. 34-37

 
 

Opracowała: Agnieszka Montewka

WMBP w Elblągu

  Filia w Lidzbarku Warmińskim