Biblioteki systemu o¶wiaty – wizytówk± edukacji jako¶ci

(zestawienie bibliograficzne za lata 2000-2003)

Artykuły z czasopism:

 1. "Społeczeństwo informacyjne" / Bolesław Howorka // Bibliotekarz. – 2002, [nr] 1, s. 3-10
 2. 24/7/365 [Dwadzie¶cia cztery godziny, tydzień, trzysta sze¶ćdziesi±t pięć dni] : państwo informacyjne / Edwin Bendyk // Res Publica Nowa. – 2002, nr 7, s. 58-66
 3. ABC Interklasy / Zespół Fundacji Edukacji Ekonomicznej // Edukacja Medialna. – 2001, nr 3, s. 27-30
 4. Biblioteka - centrum / Stanisław Turowski // Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 1, s. 2
 5. Biblioteka szkolna - inaczej, czyli Szkolne Centrum Informacji? / Leszek Pawelski // Nowa Szkoła. – 1998, nr 5, s. 58-60
 6. Biblioteka szkolna = Szkolne Centrum Informacji / Leszek Pawelski // Biblioteka w Szkole. – 1998, nr 11-12, s. 6-7
 7. Biblioteki publiczne w społeczeństwie informacyjnym [skrót ref. ] / Grażyna Chłodnicka // Bibliotekarz Zachodniopomorski. – 2000, nr 2/3, s. 41-46
 8. Cywilizacja informacyjna a edukacja i nauki o niej [ref. ] / Kazimierz Denek // Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 6, s. 3-8
 9. Edukacja informatyczna w rozwoju społeczeństwa informacyjnego / Mateusz Piwowarski // Edukacja Humanistyczna. – 2001, nr 1, s. 91-96
 10. Edukacja na rzecz społeczeństwa informacyjnego / Jerzy Dałek //Matematyka Stosowana. – Nr 3 (2002), s. 91-93
 11. Integracyjna rola technologii informacyjno-komunikacyjnych w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego / Barbara Łukasik-Makowska, Jolanta Sala // Informatyka Ekonomiczna. – Nr 5 (2002), s. 173-185
 12. Internet a nasza przyszło¶ć szczę¶liwa / Małgorzata Dzieduszycka // Odra. – 2002, nr 11, s. 24-27
 13. Internet, czyli "Wszechnica Wiedzy Wszelakiej" / Marian Walczak // Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 4, s. 13-16
 14. Jak smak magdalenki / Ewa Biernacka // Gutenberg. – 2001, nr 2, s. 41-44
 15. Jako¶ć w bibliotece / Izabella Mróz // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 10, s. 1-3
 16. Jako¶ć w bibliotekarstwie : Wigry, 27-30 wrze¶nia 2001 [materiały z konferencji ] // Bibliotekarz Podlaski. – Nr 4 (2002), s. 28-129
 17. Konferencja nt. "Biblioteki akademickie a społeczeństwo informacyjne" / Lidia Derfert-Wolf // Bibliotekarz. – 2002, [nr] 9, s. 22-23
 18. Kształtowanie się społeczeństwa wirtualnego / Marina Noske // Edukacja Medialna. – 2003, nr 4, s. 14-21
 19. Kultura informacyjna / Bogdan Stefanowicz // Wiadomo¶ci Statystyczne. – 2002, nr 12, s. 67-74
 20. Kultura w warunkach rozwijaj±cych się technologii informacyjnych / Bogdan Stefanowicz // Humanizacja Pracy. – 2003, nr 1/2, s. 63-70
 21. Media w edukacji współczesnego człowieka / Marian Walczak // Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 1, s. 11-14
 22. Miejsce informacji naukowej w "społeczeństwie informacyjnym" / Juliusz Lech Kulikowski // Nauka. – 2001, nr 3, s. 173-187
 23. Mierzenie jako¶ci pracy biblioteki szkolnej / Gabriela Gmerek-Biniek // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 10, s. 4-5
 24. Młodzież - media elektroniczne : nowa przestrzeń edukacyjna / Jadwiga Izdebska // Edukacja Medialna. – 2003, nr 1, s. 22-26
 25. Niektóre problemy społeczeństwa informacyjnego u progu XXI wieku / Eugeniusz Cilecki, Stanisław Strycharz // Wiek XXI. – 2003, nr 1, s. 135-145
 26. O potrzebie ochrony ¶rodowiska... wirtualnego / Ryszard Tadeusiewicz // Aura. – 2003, nr 2, s. 10-11
 27. O standardach dla bibliotek publicznych / Jan Wołosz // Bibliotekarz. – 2001, [nr] 11, s. 3-7
 28. Perspektywa mediamorfozy jako transformacji systemu mediów / Tomasz Goban-Klas // Transformacje. – 2001/2002, nr 1/4, s. 133-136
 29. Polskie reformy a perspektywa społeczeństwa informacyjnego / Kornel B. Wydro // Telekomunikacja i Techniki Informacyjne. – 2000, [nr] 1/2, s. 35-45
 30. Ponowoczesno¶ć, media i ewangelizacja / Marek Dziewiecki // Zeszyty Formacji Katechetów. – 2003, nr 2, s. 5-27
 31. Problematyka zapewniania jako¶ci (Quality Assurance) w  bibliotekoznawstwie i informacji naukowej / Ewa Głowacka // Bibliotekarz. – 1999, [nr] 1, s. 11-17
 32. Program "Społeczeństwo informacyjne" wielk± szans± dla bibliotek i instytucji kultury / Stanisław Krzywicki // Bibliotekarz. – 2002, [nr] 12, s. 16-17
 33. Program kształcenia nauczycieli w dziedzinie informatyki "Intel - Nauczanie ku Przyszło¶ci" / Ryszard Stefanowski // Edukacja Medialna. – 2001, nr 4, s. 35-39
 34. Rola nauki w budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy : wyzwania stoj±ce przed PAN / Jerzy Kołodziejczak // Nauka. – 2003, nr 1, s. 5-26
 35. Rozwój społeczeństwa informacyjnego / Anna Michalkiewicz // Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski. – 2002, nr 3/4, s. 7-29
 36. Społeczeństwo biblioteczne jako społeczeństwo informacyjne / Stanisława Kurek-Kokocińska // Zagadnienia Informacji Naukowej. – 2001, nr 2, s. 43-63
 37. Społeczeństwo informacyjne - potrzeba, konieczno¶ć czy rzeczywisto¶ć? / Mieczysław Muraszkiewicz // Rynek Pracy. – 2003, nr 2, s. 9-24
 38. Społeczeństwo informacyjne - utopia czy rzeczywisto¶ć? / Agnieszka Szewczyk // Transformacje. – 2001/2002, nr 1/4, s. 129-132
 39. Społeczeństwo informacyjne. Media. Edukacja medialna / z Tomaszem Goban-Klasem, Juliuszem Braunem, Wacławem Strykowskim rozm. Magdalena Maciejewska // Edukacja Medialna. – 2002, nr 3, s. 5-11
 40. Społeczeństwo informatyczne i komunikacyjne / Tadeusz Buksiński // Człowiek i Społeczeństwo. – T. 19 (2001), s. 33-49
 41. Społeczeństwo megabitów / Borys Czerniejewski // Sprawy Nauki. – 2000, nr 12, s. 16-17, 20
 42. Stan zaawansowania społeczeństwa informacyjnego w Polsce / Michał Łuszczuk, Agnieszka Pawłowska // Sprawy Międzynarodowe. – 2000, nr 2, s. 75-102
 43. Standardy dla bibliotek szkolnych w USA i w Europie / Bogumiła Staniów // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 6, s. 1-7
 44. Standardy jako¶ci pracy biblioteki szkolnej / Eligia Aleksandrowicz-G±sior, Bogumiła Boho, Mirosława Czerwonka, Lucyna Folga, Teresa Heitzman, Bożena Walczak // Nowe w Szkole. – 2002, nr 1, dod. s. I-IV
 45. System Zarz±dzania Jako¶ci± wg ISO 9001 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie / Grażyna Stoma // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 1, s. 1-2
 46. Zdalne nauczanie w dobie społeczeństwa informacyjnego / Ewa Krok // Edukacja Medialna. – 2001, nr 3, s. 17-21

Wydawnictwa zwarte:

1.      Biblioteka i informacja w systemie edukacji : materiały konferencji naukowej Kielce, 3-4 grudnia 1998 : praca zbiorowa / pod red. Henryka Suchojada ; Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. – Kielce : WSP, 1999. – 202 s.

 1. Człowiek w pajęczynie : Internet jako zjawisko kulturowe / Marcin Sieńko.Wrocław : "Atut" – Wrocławskie Wydaw. O¶wiatowe, 2002. – 118 s.
 2. Człowiek w ¶wiecie elektronicznych mediów - szanse i zagrożenia : (o problemach tworz±cego się społeczeństwa informacyjnego) / Stanisław Juszczyk.Katowice : Wydaw. U¦, 2000. – 215 s.
 3. Diagnostyczna i terapeutyczna funkcja biblioteki szkolnej : materiały konferencji Wrocław, 25-26 wrze¶nia 2003 r. / pod red. Stefana Kubowa. – Wrocław : Dolno¶l±ska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2003. – 121 s.
 4. Kierunki modernizacji usług biblioteczno-informacyjnych w bibliotekach szkół wyższych : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa 28 wrze¶nia 1999 r. / [red. Iwona Socik, Anna Tonakiewicz] ; Politechnika Warszawska. Biblioteka Główna. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza PW, 2000. – 65 s.
 5. Media i edukacja w globalizuj±cym się ¶wiecie : teoria, praktyka, oddziaływanie / red. nauk. Marek Sokołowski.Olsztyn : "Kastalia", 2003. – 625 s.
 6. Media i ludzie / Byron Reeves, Clifford Nass ; przeł. Hanna Szczerkowska.Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 2000. – 335 s.
 7. Media i nowoczesno¶ć : społeczna teoria mediów / John B. Thompson. – Wrocław : "Astrum", 2001. – 259 s.

9.      Praca z użytkownikiem w bibliotece / Jacek Wojciechowski ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.Warszawa : Wydaw. SBP, 2000. – 186 s.

10.  Społeczeństwo informacyjne : jako¶ć edukacji i pracy bibliotekarzy / red. nauk. Maria Kocójowa ; Uniwersytet Jagielloński. Wydział Zarz±dzania i Komunikacji Społecznej. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. – Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2001. – 198 s.

 1. Społeczeństwo wirtualne - społeczeństwo informacyjne / pod red. Roberta Szweda ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Koło Studentów Socjologii.Lublin : Wydaw. KUL, 2003. – 253 s.

12.  Studium zastosowania kompleksowego zarz±dzania jako¶ci± (TQM) w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej / Ewa Głowacka. – Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2000. – 188 s.

 1. Szkoły jako¶ci : wprowadzenie do Total Quality Management w edukacji / John Jay Bonstingl ; [. Marta Umińska] ; Centralny O¶rodek Doskonalenia Nauczycieli :  Wydawnictwa CODN, 2002. - 98, [2] s.
 2. W stronę społeczeństwa informacyjnego : informacja naukowa w formie elektronicznej / [aut.: Monika Bidas [et al.] ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu.Sandomierz : Wydaw. WSHP, 2002. – 28 s.

15.  Wdrażanie nowoczesnych technik zarz±dzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej : [oprac. red. Anna Sokołowska-Gogut]. – Kraków : BG AE, 1998. – 340 s.

16.  Zarz±dzanie bibliotek± : najnowsze kierunki w bibliotekarstwie brytyjskim : wybór tekstów /red. Ivor Kemp, Teresa Wildhardt ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.Warszawa : Wydaw. SBP, 1998. – 223 s.

Dokumenty elektroniczne:

 1. Biblioteka szkolna – bibliotek± jako¶ci [Dokument elektroniczny] / Elżbieta Barbara Zybert. – EBIB ; 2002 nr 31. – Tryb dostępu : http://ebib.oss.wroc.pl/2003/31/zybert.php
 2. Biblioteki szkolne w Internecie [Dokument elektroniczny] / Bożena Boryczka. – Poradnik dla nauczycieli ; 2001 nr 10. – Tryb dostępu : http://ebib.wroc.pl/matkonf/iwb/boryczka.php.
 3. Jako¶ć usług informacyjnych jako warunek tworzenia nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej [Dokument elektroniczny] / Wanda Pindlowa. – EBIB ; 2002 nr 31. – Tryb dostępu : http://ebib.oss.wroc.pl/2003/31/pindlowa.php
 4. Rola i skuteczno¶ć bibliotekarza szkolnego na przykładzie modelu amerykańskiego [Dokument elektroniczny] / Marta Sobieszek. – EBIB ; 2001 nr 9. – Tryb dostępu : http://ebib.oss.wroc.pl/2001/27/sobieszek.html
 5. Standard wyposażenia szkół w urz±dzenia medialne [Dokument elektroniczny] / Maria K±kolewicz. – Tryb dostępu : http://www.ptm.edu.pl/www/start2.html