Metodyka pracy doradcy metodycznego

(zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2003)

Artykuły z czasopism

 1. Analiza porównawcza humanistycznych programów nauczania w gimnazjum / Wilga Herman // Gimnazjum. - 2001, nr 9, s. 14-24
 2. Analiza porównawcza treści merytorycznych humanistycznych programów nauczania w gimnazjum. 2, Program z pogranicza metody progresywnej i rozwijającej / Wilga Herman // Gimnazjum. - 2000, nr 7, s. 15-26
 3. Analiza porównawcza treści merytorycznych humanistycznych programów nauczania w gimnazjum. 3, Programy prezentujące materiał w sposób linearny / Wilga Herman // Gimnazjum. - 2001, nr 8, s. 21-31
 4. Autoprezentacja / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. – 2003, nr 3, s. 19-21
 5. Autoprezentacja pozbawiona mistyfikacji a pojmowanie siebie / Maciej Dymkowski // Czasopismo Psychologiczne. – 2001, nr 2, s. 147-154
 6. Doradca metodyczny - jaki jest? / Anna Łukaszewska, Dorota Oparkowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 6, s. 418-420
 7. Doradztwo dla samorządów powiatowych w zakresie diagnozowania potrzeb edukacyjnych / Ireneusz Woźniak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2001, nr 2, s. 57-63
 8. Doradztwo i doskonalenie w gminie / Ewa Czarnecka // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 7, s. 22-25
 9. Doradztwo jako forma pomocy / Alicja Kargulowa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 2, s. 7-12
 10. Doradztwo metodyczne na rozstajach / Urszula Wyrzykowska-Dudek // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 5, s. 7
 11. Doradztwo metodyczne w doskonaleniu nauczycieli - czyli jak i komu doradzić w dziedzinie edukacji dla bezpieczeństwa? / Irena Wenc // Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2000, nr 1, s. 31-33
 12. Doskonalenie nauczycieli a ewaluacja jakości pracy szkoły / Ewa Arciszewska // Edukacja Medialna. - 2001, nr 4, s. 19-22
 13. Doskonalenie, doskonałość i samodoskonalenie w życiu nauczyciela / Ryszard Parzęcki // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2002, nr 4, s. 32-36
 14. Ewaluacja jako aspekt aktywizacji procesu kształcenia / Nella Stolińska-Pobralska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. – 2002, nr 3, s. 53-57
 15. Jak tworzyć szkolny program wychowania / Elżbieta Lewandowska, Anna Kurowicka, Alicja Ziarnik // Dyrektor Szkoły. – 2000, nr 4, s. 8-10
 16. Jak widzę program wychowania w szkole / Srefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. – 2000, nr 4, s. 2-4
 17. Jak wybrać program nauczania? / Małgorzata Grządziel // Nowa Szkoła. – 2003, nr 2, s. 35
 18. Kilka uwag o tworzeniu planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły / Edmund Juśko // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 2, s. 64-65
 19. Kompetencje ewaluacyjne nauczyciela / Jolanta Szempruch // Kwartalnik Edukacyjny. – 2001, nr 1, s. 8-16
 20. Koncepcja systemu doskonalenia i doradztwa : główne założenia / Dorota Obidiniak. / // Nowa Edukacja. - 1999, nr 1, s. 1-7
 21. Koncepcja systemu doskonalenia i doradztwa : główne założenia (ciąg  dalszy) / Dorota Obidiniak // Nowa Edukacja. - 1999, nr 2, s. 1-5
 22. Metoda projektów w kształceniu pedagogów / Kazimierz Wieczorkowski // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. – 2002, nr 3, s. 65-80
 23. Metodycy-nauczyciele w systemie edukacji ustawicznej / Teresa G. Braże // Edukacja Dorosłych. – 2001, nr 2, s. 97-100
 24. Metodyczne i psychologiczne kryteria oceny programów edukacyjnych / Elżbieta Koźniewska // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. – 2000, nr 2, s. 96-101
 25. Monitorowanie pracy nauczyciela / Stefan Witek // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 6, dod. Kierowanie Szkołą, s. 4-6
 26. Motywacyjny system wynagradzania nauczycieli / Kazimierz Czepułkowski // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 9, dod. Kierowanie Szkołą, s. II okł., 1-3
 27. Narracja w badaniu i kształceniu nauczycieli / Dorota Klus-Stańska // Forum Oświatowe. – T. 1 (2002), s. 111-126
 28. Nauczyciel - doradca metodyczny / Kalina Gryszanowicz // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 9, s. 21-22
 29. Nauczyciel jako egzaminator wewnętrzny / Bolesław Niemierko // Nowa Szkoła. – 2002, nr 5, s. 9-15
 30. Nauczyciel konsultant / Dobiesław Barczyński // Dyrektor Szkoły. – 2002, nr 7/8, s. 44-48
 31. Nowe rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym / Joanna Berdzik, Marek Pleśniar // Dyrektor Szkoły. – 2003, nr 10, s. 30-35
 32. O metodach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli / Bożena Nowak-Justyna // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 3, s. 3, 5
 33. O szkolnych planach nauczania i szkolnych zestawach programów nauczania / Teresa Gańko // Gimnazjum. - 2001, nr 10, s. 55-58
 34. Ocena nauczyciela / Krystyna Witek // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 9, dod. Kierowanie Szkołą, s. 5
 35. Ocena pracy nauczycieli i konsultantów / Julian P. Sawiński // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 6, dod. Kierowanie Szkołą, s. II okł., 1-2
 36. Ocenianie nauczycieli / Krzysztof Zajdel // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 6, dod. Kierowanie Szkołą, s. 3-4
 37. Ocenić program, ale jak? / Wioletta Oziemkowska // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 3, s. 1
 38. Placówki doskonalenia nauczycieli wobec edukacji europejskiej / Mirosław Sielatycki // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 10, s. 20-25
 39. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela konsultanta ds. informacji i innowacji pedagogicznych na rok szkolny 2000/2001 / Julian P. Sawiński // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 4, s. 20-24
 40. Pomiar jakości pracy nauczyciela - propozycja modelowa / Ryszard Wroński // Przysposobienie Obronne w Szkole. - 1999, nr 1, s. 32-37
 41. Program kształcenia nauczycieli w dziedzinie informatyki "Intel - Nauczanie ku Przyszłości" / Ryszard Stefanowski // Edukacja Medialna. - 2001, nr 4, s. 35-39
 42. Program szkoły - planem rozwoju : praktyczne rady dla zespołów tworzących program szkoły / Urszula Blicharz // Przegląd Oświatowy. - 2001, nr 11, s. 15-20
 43. Program wychowawczy szkoły / Stanisław Sławiński // Dyrektor Szkoły. – 2003, nr 7/8, s. 38-39
 44. Rozmowa jako forma doradztwa w okresie przemian oświatowych / Maria Butrymowicz // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - Nr 1 (2000), s. 47-62
 45. Samoedukacja nauczycieli / Stanisław Ludwiczak // Przysposobienie Obronne w Szkole. – 2000, nr 2/3, s. 107-111
 46. Samoocena pracy nauczyciela jako element jakości nauczania / Elżbieta Sałata, Anna Ubysz // Pedagogika Pracy. – Nr 37 (2000), s. 30-36
 47. Sieć Internet w samokształceniu nauczycieli / Daniel Korzan // Edukacja Otwarta. – 2002, nr 4, s. 235-241
 48. W poszukiwaniu jakości doskonalenia / Małgorzata Nowak // Nowa Szkoła. – 2003, nr 3, s. 12-14
 49. Wartości w programach nauczania / Bożena Bubis, Agata Czesak // Życie Szkoły . – 2003, nr 2, s. 90-93
 50. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli - od diagnozy sytuacji problemowej do planu doskonalenia / Grażyna Krukowska-Koń, Krystyna Ostrowska // Kwartalnik Edukacyjny. – 2002, nr 3/4, s. 126-140
 51. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli / Lidia Foltyn // Nowe w Szkole. - 2003, nr 3, wkładka, s. I-III
 52. Wybieranie optymalnego programu nauczania przez nauczycieli / Józef Pielachowski // Edukacja Medialna. - 2002, nr 1, s. 11-15
 53. Wybrać program nauczania / Marian Giermakowski // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 8, s. 5-10
 54. Z doświadczeń doradcy metodycznego w województwie kujawsko-pomorskim / Elżbieta Wylegała-Wolińska // Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2001, nr 2, s. 44-48
 55. Zbudować program wychowania / Krzysztof  Zajdel, Maria węglowska-Wojt // Dyrektor Szkoły. – 2000, nr 4, s. 44-47
 56. Zmiany systemu doskonalenia i nowa rola CODN / Mirosław Sielatycki // Nowa Edukacja. - 1999, nr 2, s. 7-12

 

Wydawnictwa zwarte

 

 1. Doradztwo metodyczne i doskonalenie zawodowe nauczycieli / Halina Dybek. - Kraków : "Impuls", 2000. - 204 s.
 2. Doskonalący się nauczyciel : psychologiczne aspekty rozwoju profesjonalnego nauczycieli / Zbigniew B. Gaś. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. – 206 s.
 3. Doskonalenie kadry kierowniczej oświaty w roku 2000/2001 : raport z bazy ISE / Zespół Informacji Pedagogicznej CODN. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2001. - 165 s.
 4. Doskonalenie kadry kierowniczej oświaty w roku 2001/2002 : raport z bazy ISE / Zespół Informacji Pedagogicznej CODN. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2001. – 243 s.
 5. Ekspert / Irena Dzierzgowska przy współpr. autorskiej Marii Kotowskiej. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2001. – 31 s.
 6. Ekspert komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej : poradnik : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Pomianowskiej. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2003. – 197 s.
 7. I ty możesz poprowadzić radę szkoleniową : przykładowy program WDN, scenariusze zajęć z radą pedagogiczną / Krystyna Cmoch, Krystyna Przodo. - Busko Zdrój : Agencja "Dal", 2002. - [30] k.
 8. Jak kreować programy edukacyjne? : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Ciczkowskiego. -  Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa : "Glob" Studium Kształcenia Ustawicznego, 2000. - 271 s.
 9. Jak organizować wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli? / Danuta Elsner i Krystyna Knafel. - Chorzów : Mentor, 2000. - 196 s.
 10. Kształcenie praktyczne przyszłych nauczycieli nowoczesnej szkoły / pod red. Józefa Kuźmy, Ryszarda Wrońskiego. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002. - 416 s.
 11. Metody i formy skutecznego przeciwdziałania zjawiskom agresji i przemocy w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczym / materiały zebrała i oprac. Janina Rosiak ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach. - Skierniewice : ODN, 2001. - 47 s.
 12. Ministerstwo Edukacji Narodowej o doskonaleniu nauczycieli / [oprac. Dorota Obidniak przy współpr. Andrzeja Pery]. - Warszawa : MEN. Biuro Administracyjno-Gospodarcze, 1999. – 56 s.
 13. Nauczanie nauczycieli : podręcznik dla edukatora / Irena Dzierzgowska ; [współpr. aut. Maria Kotowska]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2002. - 174 s.
 14. Nauczyciel - doradca metodyczny przyrody / pod red. Tadeusza Domańskiego i Teresy Pietraszek ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Studia Podyplomowe Doskonalenia Zawodowego Doradców Metodycznych Nauczania Przyrody. - Olsztyn : UW-M, 2000. - 248 s.
 15. Nauczyciel - opiekun - wychowawca : (tradycje, teraźniejszość, nowe wyzwania) / pod red. Ryszarda Stankiewicza. - Zielona Góra ; Poznań : "Eruditus", 2002. – 399 s.
 16. Nauczyciel w zmieniającej się szkole : funkcjonowanie i rozwój zawodowy / Jolanta Szempruch. - Rzeszów : "Fosze", 2001. - 193 s.
 17. Ocenianie : materiały szkoleniowe dla rad pedagogicznych / Jerzy Chodnicki [i in.]. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1999. - 231 s.
 18. Pedagogiczne peregrynacje : studia i szkice o pedagogice ogólnej i kształceniu pedagogów / Roman Leppert. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2002. - 274 s.
 19. Podstawy programowe dla szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadpodstawowych : rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego. - Gdańsk : "Przegląd Oświatowy", 2000. - 94 s.
 20. Program i cele kształcenia / Decker F. Walker, Jonas F. Soltis ; . [z ang.] Krzysztof Kruszewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. - 115 s.
 21. Program komunikacji i informacji Centrum Doskonalenia Pedagogicznego w Rzeszowie / Dorota Dominik ; Centrum Doskonalenia Pedagogicznego (Rzeszów). - Rzeszów : Centrum Doskonalenia Pedagogicznego, 2000. - 35 s.
 22. Projektowanie : materiały szkoleniowe dla rad pedagogicznych / Barbara Celarek [i in.]. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1999. - 200 s.
 23. Rozwijanie umiejętności psychopedagogicznych w procesie kształcenia nauczycieli / Janina Janowska. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. - 224 s.
 24. Społeczno-kulturowe konteksty edukacji nauczycieli i pedagogów / red. nauk. Henryka Kwiatkowska, Tadeusz Lewowicki ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Warszawa : WSP ZNP, 2003. - 266 s.
 25. Trzy wymiary programu / Edward C. Wragg ; . Krzysztof Kruszewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. - 118 s.
 26. Twórczość metodyczna nauczyciela / Jerzy Kujawiński ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydaw Naukowe UAM, 2001. - 199 s.
 27. W poszukiwaniu wyznaczników kompetencji nauczyciela XXI wieku / red. nauk. Edward Kozioł, Ewa Kobyłecka ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Wydaw. UZ. Redakcja Wydawnictw Humanistyczno-Społecznych, 2002. - 301 s.
 28. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli : materiały szkoleniowe dla rad pedagogicznych / Krystyna Knafel, Edward Żłobecki. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1999. - 129 s.

 

Opracowały: Janina Sułek, Beata Turulska, Anna Wojciechowska

(WMBP w Elblągu, BG)