DOROSŁE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

(edukacja, życie w społeczeństwie, praca, formy terapii)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze, sporządzone za lata 1997-2007

na podstawie baz danych Biblioteki Narodowej oraz zbiorów WMBP w Elblągu,

Filia w Lidzbarku Warmińskim

*  zbiory WMBP w Elblągu Filia w Lidzbarku Warmińskim

I Wydawnictwa zwarte

 1. BEDNAREK, Józef

Społeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnych / Józef Bednarek. – Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2005

 1. BIBLIOTERAPIA

Biblioterapia i czytelnictwo w środowiskach osób niepełnosprawnych : zbiór studiów / pod red. Bronisławy Woźniczki-Paruzel ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. – Toruń : UMK, 2001

 1. BŁESZYŃSKA, Krystyna

Niepełnosprawność a struktura identyfikacji społecznych / Krystyna Błeszyńska. – Warszawa : „Żak”, 2001

 1. BOROWSKI, Ryszard

Pedagogiczno-społeczne problemy osób niepełnosprawnych / Ryszard Borowski ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. – Płock : Wydawnictwo Naukowe Novum, 2006

 1. EDUKACJA

Edukacja osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Lucyny Frąckiewicz. – Katowice : Akademia Ekonomiczna, 2003

 1. EDUKACJA

Edukacja, socjalizacja, autonomia w życiu osoby niepełnosprawnej / pod red. Anny Klinik, Jerzego Rottermunda, Zenona Gajdzicy.  – Kraków : „Impuls”, 2005

 1. ERGONOMIA

Ergonomia niepełnosprawnym w zmieniającym się otoczeniu i w rehabilitacji / pod red. Jerzego Lewandowskiego, Joanny Lecewicz-Bartoszewskiej. – Łódź : Politechnika Łódzka, 2003

 1. GOLINOWSKA, Stanisława

Integracja społeczna osób niepełnosprawnych : ocena działań instytucji / Stanisława Golinowska. – Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2004

 1. HEIPERTZ-HENGST, Christine

Jazda konna dla osób niepełnosprawnych / Christine Heipertz-Hengst. – Warszawa : Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, 1997

 1. HOZER, Józef

Analiza udziału osób niepełnosprawnych w rynku pracy na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / [red. nauk. Józef Hozer ; aut. Józef Hozer et al.]. – Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2003

 1. JAKOŚĆ

Jakość życia a niepełnosprawność : konteksty psychopedagogiczne / pod red. Zofii Polak, Agnieszki Lewickiej, Anny Bujnowskiej. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2006

 1. JAKOŚĆ

Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie / pod red. Zofii Polak.  – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2006

 1. JASIAK, Aleksandra

Ergonomia osób niepełnosprawnych / Aleksandra Jasiak, Dariusz Wereda. – Poznań : Politechnika Poznańska, 2005

 1. JUTRZYNA, Ewelina

Wybrane aspekty edukacji i rehabilitacji niepełnosprawnych przez muzykę / Ewelina Jutrzyna. – Warszawa : Polski Związek Niewidomych. Zakład Nagrań i Wydawnictw, 2005

 1. KAWCZYŃSKA-BUTRYM, Zofia

Niepełnosprawność – specyfika pomocy społecznej / Zofia Kawczyńska-Butrym.  –Katowice : „Śląsk”, 1998

 1. KAZANOWSKI, Zdzisław

Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych / red. Zdzisław Kazanowski, Danuta Osik-Chudowolska. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2003

 1. KIRENKO, Janusz

Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością / Janusz Kirenko. - Ryki : Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania, 2002

 1. KOŁACZEK, Bożena

Rynek pracy osób niepełnosprawnych : sytuacja klęsk żywiołowych / Bożena Kołaczek, Janusz Kowalski. – Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1999

 1. KOŁACZEK, Bożena

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce : uwarunkowania i skutki / Bożena Kołaczek. – Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2006

 1. KORKUS-ROZOWSKA, Bożena

Pomoce techniczne w rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych / Bożena Korkus-Rozowska, Róża Serafin. – Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy. Państwowy Instytut Badawczy, cop. 2004

 1. KOWALCZYK, Olga

Rola pomocy osobistej w procesie integracji społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce i innych krajach / Olga Kowalczyk. – Wrocław : Akademia Ekonomiczna, 2003

 1. KRAUSE, Amadeusz

Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych / Amadeusz Krause. – Wyd. 2. – Kraków : „Impuls”, 2005

 1. KREFT, Wojciech

Podręcznik oceny zawodów z punktu widzenia różnych rodzajów niepełnosprawności / [aut. Wojciech Kreft et al.]. – [Warszawa : Krajowy Urząd Pracy] ; Gdańsk : „Demon”, 2000

 1. KRUK, Anna Monika

Efektywność społeczno-ekonomiczna zatrudnienia osób niepełnosprawnych w spółdzielniach socjalnych i organizacjach komercyjnych / Anna Monika Kruk ; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. – Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2006

 1. KSZTAŁCENIE

Kształcenie studentów niepełnosprawnych w zakresie języków obcych / pod red. Beaty Harań. – Siedlce : Akademia Podlaska, 2005

 1. MAJEWSKI, Tadeusz

Systemy rehabilitacji zawodowej w krajach Europy Zachodniej / Tadeusz Majewski. – Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, 1999

 1. MARCHEWKA, Anna

Wybrane komponenty aktywności życiowej a poziom niepełnosprawności umysłowej / Anna Marchewka. – Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2005

 1. MARGINALIZACJA

Marginalizacja w problematyce pedagogiczno-społecznej i praktyce pracy socjalnej / pod red. Krystyny Marzec-Holki, przy współpracy Haliny Guzy-Steinke, Anny Rutkowskiej. – Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2005

 1. MARSZAŁEK, Lidia

Niepełnosprawność, kobiecość, rodzina / Lidia Marszałek. – Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2006

 1. MILLER, Jacek

Zatrudnienie i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych : rola i zadania systemu urzędów pracy / Jacek Miller ; [red. merytor. Wiesława Kowalska]. – Warszawa : Krajowy Urząd Pracy, 1998

 1. MOŻLIWOŚCI

Możliwości i bariery stabilizacji życiowej niepełnosprawnych mieszkańców wsi / pod red. Witolda Kłopota. – Wrocław : „Silesia”, 2002

 1. NIEPEŁNOSPRAWNI

Niepełnosprawni na progu wejścia Polski do Unii Europejskiej / [red. Henryk Waszkowski]. – Warszawa ; Rzeszów : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. Oddział Wojewódzki, 2004

 1. NIEPEŁNOSPRAWNI

Niepełnosprawni w środowisku społecznym / pod red. Lucyny Frąckiewicz. – Katowice : Akademia Ekonomiczna, 1999

 1. NORMALIZACJA

Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych / pod red. Czesława Kosakowskiego i Amadeusza Krause. – Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, cop. 2005

 1. NOWAK, Anna

Bezrobocie wśród niepełnosprawnych : (studium pedagogiczno-społeczne) / Anna Nowak. – Katowice : Uniwersytet Śląski, 2002

 1. OSOBY

Osoby niepełnosprawne w Unii Europejskiej. – Warszawa : [Zakład Nagrań i Wydaw-nictw Związku Niewidomych], 2002

 1. OSTROWSKA, Antonina

Osoby niepełnosprawne w Polsce w latach dziewięćdziesiątych / Antonina Ostrowska, Joanna Sikorska, Barbara Gaciąrz. – Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2001

 1. OTRĘBSKI, Wojciech

Osoby z upośledzeniem umysłowym w sytuacji pracy : psychospołeczne korelaty poziomu kompetencji zawodowej […] / Wojciech Otrębski ; Fundacja „Między Nami”. – Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, cop. 2001

 1. PANKOWSKA, Krystyna

Drama w przekraczaniu granic niepełnosprawności / Krystyna Pankowska, Aneta Madziara, Hanna Jastrzębska-Gzella. – Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2006

 1. POTRZEBY

Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 1 / pod red. Heleny Ochonczenko i Agnieszki Nowickiej ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. – Kraków : „Impuls”, 2006

 1. PROBLEM

Problem niepełnosprawności w poradnictwie zawodowym : praca zbiorowa / pod red. Barbary Szczepankowskiej i Antoniny Ostrowskiej.  – Warszawa : Krajowy Urząd Pracy, 1998

 1. PROJEKTOWANIE

Projektowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Ewy Górskiej ; [współaut. monografii Aleksander Kabsch et al.]. – Warszawa : Politechnika Warszawska, 2002

 1. REHABILITACJA

Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną – od bierności do aktywności / pod red. Joanny Gładkowskiej, Andrzeja Giryńskiego. – Warszawa ; Kraków : „Akapit”, 2006

 1. SADOWSKA, Sławomira

Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu osób niepełnosprawnych / Sławomira Sadowska. – Toruń : „Akapit”, 2005

 1. SFERY

Sfery życia osób z niepełnosprawnością intelektualną / pod red. nauk. Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. – Kraków : „Impuls”, 2005

 1. SKRĘTKOWICZ, Leszek

Edukacja przyrodnicza osób niepełnosprawnych / Leszek Skrętkowicz. – Warszawa : Centrum Informacyjne Lasów Państwowych : na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, 2003

 1. SPECK, Otto (1926-)

Niepełnosprawni w społeczeństwie : podstawy ortopedagogiki / Otto Speck. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

 1. SYTUACJA

Sytuacja osób niepełnosprawnych na obszarach wiejskich w województwie lubelskim : raport z badań / oprac. pod kier. Józefa Styka ; Lubelskie Obserwatorium Problemów Społecznych. – Lublin : „Morpol”, 2001

 1. SZPUREK, Bartosz Andrzej (1980)

Niepełnosprawni w Unii Europejskiej / Bartosz Andrzej Szpurek ; [Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie]. – Leszno : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2006

 1. SZTUKA

Sztuka w życiu i edukacji osób niepełnosprawnych : wybrane zagadnienia / pod red. Eweliny Jutrzyny. – Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2003

 1. SZUMSKI, Grzegorz

Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych : sens i granice zmiany edukacyjnej / Grzegorz Szumski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Wydawnictwo APS, 2006

 1. ŚWIAT PEŁEN

Świat pełen znaczeń – kultura i niepełnosprawność / pod red. nauk. Jolanty Baran i Sławomira Olszewskiego. – Kraków : „Impuls”, 2006

 1. TERAPIA

Terapia spotkania w Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych Zakładu Pedagogiki Specjalnej Instytutu Pedagogiki UMK / pod red. Andrzeja Wojciechowskiego ; [Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu]. – Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2004

 1. UPOŚLEDZENIE

Upośledzenie w społecznym zwierciadle / pod red. Andersa Gustavssona i Elżbiety Zakrzewskiej-Manterys. – Warszawa : Żak”, 1997

 1. WAPIENNIK, Ewa

Niepełnosprawny w środowisku lokalnym : polityka wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w województwie łódzkim / Ewa Wapiennik, Radosław Piotrowicz. – Łódź : Regionalne Centrum Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim, 2003

 1. WIELOWYMIAROWOŚĆ

Wielowymiarowość edukacji osób z niepełnosprawnością / pod red. Czesława Kosakowskiego, Cypriana Rogowskiego. – Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, cop. 2005

 1. WYBRANE

Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi / pod red. Jerzego Rottermunda. – Kraków : „Impuls”, 2006

II Artykuły z wydawnictw ciągłych

 1. BARO, Elżbieta

Nowe spojrzenie na problemy osób niepełnosprawnych / Elżbieta Baro // Wspólne Tematy. – 2004, nr 11/12, s. 72-76

 1. BELZYT, Joanna I.

Edukacja dorosłych – czyli jak apetyt rośnie w miarę jedzenia / Joanna Belzyt I. // Edukacja Dorosłych. – 2002, nr 2/3, s. 109-111

 1. BOGDANOWICZ, Małgorzata

Komputer a przyszłość osób niepełnosprawnych ruchowo / Małgorzata Bogdanowicz // Szkoła Specjalna. – 2005, nr 1, s. 50-52

 1. BYRA, Stanisława

Samoocena, kompetencje społeczne, a satysfakcja z życia studentów niepełnosprawnych ruchowo / Stanisława Byra // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. – 2006, nr 2, s. 60-80

 1. CHOMA, Robert

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych a doświadczenie urzędów pracy / Robert Choma // Polityka Społeczna. – 2001, nr 4, s. 41-42

 1. CZAJKOWSKI, Franciszek

Rola czytania i materiałów czytelniczych w rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami / Franciszek Czajkowski // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Bibliologia z. 2/3. – (1998) s. 611-631

 1. CZERWIŃSKA, Kornelia

(Nie)Dostępność kursów językowych dla osób niewidomych i słabo widzących / Kornelia Czerwińska // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 4/5, s. 3-7

 1. FIRKOWSKA-MANKIEWICZ, Anna

Potrzeby i wspieranie starzejących się osób niepełnosprawnych intelektualnie na świecie / Anna Firkowska-Mankiewicz // Praca Socjalna. – 1999, nr 4, s. 27-38

9.      FRĄCKIEWICZ, Lucyna

Demograficzno-społeczne problemy osób niepełnosprawnych / Lucyna Frąckiewicz // Polityka Społeczna. – 2001, nr 4, s. 2-9

10.  JANOTA, Małgorzata

Znaczenie ruchu w życiu człowieka niepełnosprawnego / Małgorzata Janota // Lider. – 2006, nr 11, s. 9-11

 1. KAMIŃSKA, Agnieszka M.

Afirmacja czy anatema? Wizerunek osób niepełnosprawnych w świecie telewizji / Agnieszka M. Kamińska // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 6, s. 15-19

 1. KAPELSKI, Arkadiusz

Osoba niepełnosprawna na rynku pracy / Arkadiusz Kapelski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2002, nr 4, s. 82-86

 1. KARWAT, Irena Dorota

Społeczne i medyczne problemy związane z niepełnosprawnością w wieku poprodukcyjnym / Irena Dorota Karwat // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. – 2000, nr 7, s. 19-27

 1. KIRSTEN, Joanna

Stereotypy i uprzedzenia dotyczące osób niepełnosprawnych / Joanna Kirsten // Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej. – 1997, nr 4, s. 9-19

 1. KOŁACZEK, Bożena

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym i chronionym rynku pracy / Bożena Kołaczek // Polityka Społeczna. – 2004, nr 4, s. 14-16

 1. KOSAKOWSKI, Czesław

Refleksje o studiowaniu osób z poważną niepełnosprawnością / Czesław Kosakowski // Roczniki Pedagogiki Specjalnej. – T. 7. – (1996) s. 109-117

 1. LIGARSKI, Mariusz I.

Jakość studiowania osób niepełnosprawnych / Mariusz I. Ligarski, Mariusz Nowak // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2006, nr 4, s. 93-98

 1. LISZEWSKA, Małgorzata

Trudniejsze rodzicielstwo : jakiego wsparcia oczekują niepełnosprawne matki i ojcowie? Część 3, Sytuacja dzieci, których rodzice uważani są za upośledzonych umysłowo / Małgorzata Liszewska // Wspólne Tematy. - 2006, nr 2, s. 37-43

 1. ŁOBACZ, Elżbieta

Prezentacja osób niewidomych w prasie / Elżbieta Łobacz // Szkoła Specjalna. – 2006, nr 4, s. 276-282

 1. MAJEWSKI, Tadeusz

Zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych / Tadeusz Majewski // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. – 2003, nr 1, s. 7-17

 1. MARCINIAK, Mateusz

Seksualność niepełnosprawnych : „tak, ale …” / Mateusz Marciniak // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 7, s. 66-70

 1. MARGOŃ-OCHMAN, Elżbieta

Kształcenie osób niepełnosprawnych w CKU w Bytomiu / Elżbieta Margoń-Ochman // Edukacja Dorosłych. – 2000, nr 2, s. 85-88

 1. MIGAS, Agata

Badania jakości życia osób niepełnosprawnych ruchowo / Agata Migas // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. – 2007, nr 2, s. 50-70

 1. OSTROWSKA, Antonina

Niepełnosprawność kobiet : płeć jako dodatkowy czynnik marginalizujący? / Antonina Ostrowska, Joanna Sikorska // Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej. – 1997, nr 1, s. 54-64

 1. PALUCH, Michał

Czy naprawdę jesteśmy inni? : Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych w opinii niepełnosprawnych / Michał Paluch // Polityka Społeczna. – 2004, nr 4, s. 19-20

 1. PIASECKI, Marek

Telepraca osób niepełnosprawnych w społeczeństwie informacyjnym / Marek Piasecki // Telekomunikacja i Techniki Informacyjne. – 2001, nr 2, s. 61-78

 1. PIETRUSZA-BUDZYŃSKA, Maria

Teatralna terapia / Maria Pietrusza-Budzyńska, Elżbieta Szadura // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. – 1998, nr 1, s. 129-131

 1. PRZEWOŹNIK, Mirosław

Wsparcie społeczne niepełnosprawnych : propozycje rozwiązań / Mirosław Przewoźnik // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.  - 2007, nr 2, s. 88-107

 1. PRZYBYSZ, Anna

Niepełnosprawni w systemie oświatowym UE / Anna Przybysz // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 1, s. 11-15

 1. REICHMANN, Werner

Czas wolny osób niepełnosprawnych intelektualnie, czyli jak łączyć przyjemne z pożytecznym / Werner Reichmann // Wspólne Tematy. – 2004, nr 7/8, s. 38-48

 1. REICHMANN, Werner

Życie na obcej planecie : dorosłe osoby autystyczne – problemy, potrzeby, możliwości pomocy. Cz. 1 / Werner Reichmann // Wspólne Tematy. – 2006, nr 2, s. 3-11

 1. REMPEL, Wiesława

Więź społeczna w rodzinach prokreacyjnych osób niepełnosprawnych / Wiesława Rempel // Studia Pedagogica Universitatis Stetinensis. – 2003, nr 4, s. 73-87

 1. ROGUSKA, Agnieszka

Postrzeganie społeczne osób niepełnosprawnych – przyczyny niechęci i braku akceptacji / Agnieszka Rogulska // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 2/3, s. 30-32

 1. SADOWSKA, Katarzyna

Warsztat Terapii Zajęciowej jako placówka rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych / Katarzyna Sadowska // Nauczyciel i Szkoła. – 2003, nr 3-4 s. 227-238

 1. STEFAŃSKA, Anita

Zachować godność czyli o artystycznym teatrze ludzi niepełnosprawnych umysłowo / Anita Stefańska // Wspólne Tematy.  - 2004, nr 10, s. 42-48

 1. STOCHMIAŁEK, Jerzy

Pedagogika dorosłych wobec problemów osób niepełnosprawnych [fragm. ref.] / Jerzy Stochmiałek // Auxilium Sociale. – 2003, nr ¾, s. 9-24

 1. STOCHMAŁEK, Jerzy

Technologie informatyczne w edukacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych / Jerzy Stochmiałek // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. – 2002, nr 1, s. 8-29

 1. STOCHMIAŁEK, Jerzy

Teoria i praktyka integracyjnej edukacji studentów niepełnosprawnych / Jerzy Stochmiałek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2001, nr 3, s. 60-69

 1. SZCZEPANKOWSKI, Bogdan

Kształcenie osób z dysfunkcją słuchu na wyższych uczelniach / Bogdan Szczepankowski // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. – 2002, nr 4, s. 36-44

 1. SZCZERBA, Lesław Wiktor

Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach / Lesław Wiktor Szczerba // Zarządzanie i Edukacja. – 1998, nr 4/5, s. 115-119

 1. VANIER, Jean

Chcę się ożenić / Jean Vanier // Czas Kultury. – 2000, nr 5, s. 24-25

Miłość i małżeństwo osób upośledzonych umysłowo

 1. WOJCIESZUK, Małgorzata

Teatroterapia w pracy z osobami niepełnosprawnymi /  Małgorzata Wojcieszuk // Roczniki Nauk Społecznych. – 2002, z. 2, s. 207-213

 1. ZAORSKA, Marzenna

Postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych / Marzenna Zaorska, Elżbieta Andrulonis // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 7/8, s. 20-23

Opracowanie : Elżbieta Sidor

WMBP w Elblągu, Filia w Lidzbarku Warmińskim