ETYKA ZAWODOWA

(zestawienie bibliograficzne w wyborze)

 

Wydawnictwa zwarte:

1.      Barcik, Anna

Etyka biznesu w zarz±dzaniu przedsiębiorstwem w polskiej gospodarce rynkowej / Anna Barcik. – Katowice : „Trio”, 2000. – 244 s.

2.      Bittner, Barbara

Wprowadzenie do etyki zawodowej : podręcznik / Barbara Bittner, Jerzy Stępień. – Poznań : „eMPi2”, 2000. – 58 s.

3.      Etyka biznesu

Etyka biznesu / red. nauk. Jerzy Dietl, Wojciech Gasparski  ; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczo¶ci. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. – 432 s.

4.      Etyka prawnika

Etyka prawnika, etyka nauczyciela zawodu prawniczego : konferencja naukowa Wydziału Prawa i Administracji UW, 23 luty 2001 / pod red. nauk. Elżbiety Łojko. – Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 2002. – 192 s. 

5.      Filek, Janina

O wolno¶ci i odpowiedzialno¶ci podmiotu gospodarczego / Janina Filek. – Kraków : Wydaw AE, 2002. – 229 s.

6.      Gasparski, Wojciech

Wykłady z etyki biznesu / Wojciech Gasparski. – Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczo¶ci i Zarz±dzania im. Leona KoĽmińskiego, 2000. – 228 s.

7.      Jackson, Jennifer

Biznes i moralno¶ć / Jennifer Jackson ; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczo¶ci. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. – 235 s.

8.      Kodeksy etyczne

Kodeksy etyczne jako zastosowanie etyki zawodowej w firmach, organizacjach i instytucjach / wybór i oprac. Janusz ¦winiarski, Marian Kasperski ; Wojskowa Akademia Techniczna. Instytut Nauk Humanistycznych. – Warszawa : Agencja Reklamowo-Usługowa „PAT”, 2002. – 130 s.

9.      Konstańczak, Stefan

Odkryć sens życia w swej pracy : wokół problemów etyki zawodowej / Stefan Konstańczak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku. – Słupsk : IF WSP, 2000. – 208 s.

10.  Płocka, Jadwiga

Kultura zawodu / Jadwiga Płocka. – Toruń : Centrum Kształcenia Ustawicznego, 2003. – 148 s.

11.  Więcej niż

Więcej niż zysk czyli Odpowiedzialny biznes : programy, strategie, standardy / red. Bolesław Rok. – Warszawa : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2001. – 294 s.

12.  Zagadnienia etyki

Zagadnienia etyki zawodowej : praca zbiorowa / pod red. Artura Andrzejuka. – Warszawa : „Navo”, 1998. – 120 s.

13.  Zwoliński, Andrzej

Owoc pracy : zarys etyki życia gospodarczego / Andrzej Zwoliński. – Kraków : „Gotów”, 2000. – 223 s.

Artykuły z czasopism:

1.      Hope, Ewa

Etyka zawodowa – czy kodeksy etyczne s± konieczno¶ci± / Ewa Hope // Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Filozofia. – Nr 4 (1998), s. 55-62

2.      Klimska, Krystyna

Czy jest potrzebna etyka zawodowa? / Krystyna Klimska // Zarz±dzanie i Edukacja. – 2001, nr 4/5, s. 229-233

3.      Kot, Władysław

Spory w kwestii konstruowania etyk zawodowych / Władysław Kot // Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. – Z. 270 (1999), s. 7-18

4.      Łabieniec, Paweł

Etyka – etyka zawodowa – prawo : (zarys problematyki) / Paweł Łabieniec // Prokurator. – 2002, nr 2, s. 21-33

5.      Szewczyk, Kazimierz

O nieetyczno¶ci etyk zawodowych i możliwym sposobie jej uniknięcia / Kazimierz Szewczyk // Edukacja Filozoficzna. – Vol. 26 (1998), s. 149-159

Etyka zawodowa nauczycieli

Wydawnictwa zwarte:

1.      Dawid, Jan Władysław

O duszy nauczycielstwa / Jan Władysław Dawid. – Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 2002. – 82 s.

2.      D±browska, Teresa Elżbieta

Nauczycielu, jaki jeste¶? / Teresa Elżbieta D±browska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. – Warszawa : WSPTWP, 1999. – 184 s.

3.      Etos pedagogów

Etos pedagogów i edukacji wobec problemów globalizacji : praca zbiorowa / pod red. Urszuli Ostrowskiej i Andrzeja M. de Tchorzewskiego ; Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. – Bydgoszcz : Wydaw. AB ; Olsztyn : UWM, 2002. – 221 s.

4.      Meirien, Philipe

Moralne wybory nauczycieli : etyka i pedagogika / Philipe Meirien. – Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 2003. – 136 s.

5.      Najder-Stefaniak, Krystyna

O powinno¶ci nauczyciela : wprowadzenie do refleksji etycznej / Krystyna Najder-Stefaniak. – Warszawa : Wydaw. SGGW, 2001. – 104 s.

6.      Nauczyciel-¶wiadek

Nauczyciel-¶wiadek : konferencje dla nauczycieli / [red. Bogusław Połeć]. – Tarnów : „Biblos”, 2003. – 163 s.

7.      Odpowiedzialno¶ć

Odpowiedzialno¶ć jako warto¶ć i problem edukacyjny / praca pod red. Andrzeja M. de Tchorzewskiego ; aut. Teresa Borowska [et al.]. – Bydgoszcz : „Wers”, 1998. – 230 s.

8.      Szewczyk, Kazimierz

Wychować człowieka m±drego : zarys etyki nauczycielskiej / Kazimierz Szewczyk. – Warszawa ; ŁódĽ : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. – 174 s.

9.      Wołoszyn-Spirka, Wiesława

W poszukiwaniu realistycznych podstaw moralnego postępowania nauczyciela / Wiesława Wołoszyn-Spirka. – Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001. – 162 s.

Artykuły z czasopism:

1.      Banach, Czesław

Etyka i kultura pedagogiczna nauczyciela i szkoły / Czesław Banach // Edukacja. – 2000, nr 2, s. 7-20

2.      Brzeziński, Jerzy

Nauczyciel w roli badacza : analiza wybranych aspektów etycznych / Jerzy Brzeziński // Studia Edukacyjne. – Nr 4 (1998), s. 7-18

3.      D±browski, Marcin

Sze¶ć cnót dobrego nauczyciela / Marcin D±browski // Przegl±d O¶wiatowy. – 2001, nr 10, s. 21-22

4.      Gabry¶, Katarzyna

Odpowiedzialno¶ć jako wyzwanie dla nauczyciela / Katarzyna Gabry¶ // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 2/3, s. 3-4

5.      Gondzik, Erwin

Etyka zawodu nauczyciela nauczania pocz±tkowego / Erwin Gondzik // Nauczyciel i Szkoła. – 1998, nr 2, s. 102-105

6.      Górniewicz, Józef

Zagrożenie współczesno¶ci a odpowiedzialno¶ć moralna nauczyciela / Józef Górniewicz // Nowa Szkoła. – 2002, nr 5, s. 4-8

7.      Hajduk, Edward

Etyka w pracy nauczyciela / Edward Hajduk // Z Do¶wiadczeń Pedagoga. – 1999, nr 1, s. 7-12

8.      Katulska, Krystyna

Czynniki kształtuj±ce etykę zawodow± nauczyciela / Krystyna Katulska // Kajet. – 2001, nr 2, s. 8-9

9.      Kazimierowicz, Marek

Jako¶ć, odpowiedzialno¶ć, awans / Marek Kazimierowicz // Przegl±d O¶wiatowy. – 2001, nr 10, s. 19, 23

10.  Kobyłecka, Ewa

O kompetencjach aksjologicznych nauczycieli polonistów / Ewa Kobyłecka // Dydaktyka Literatury. – T. 20 (2000), s. 89-95

11.  Kowal, Stanisław

Odpowiedzialno¶ć nauczyciela w okresie zmiany społecznej / Stanisław Kowal // Edukacja. – 1999, nr 3, s. 26-29

12.  Kowal, Stanisław

Zakres odpowiedzialno¶ci nauczyciela / Stanisław Kowal // Edukacja. – 2003, nr 3, s. 16-22

13.  Kuchta, Krystyna

Doniosły problem etyki / Krystyna Kuchta // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 8, s. 3-7

14.  Kuczyńska, Zofia

Etyczny wymiar zawodu nauczyciela-wychowawcy z perspektywy przemian społecznych / Zofia Kuczyńska // Firma i Rynek. – 2000, nr 2, s. 111-113

15.  Lachowicz, Lesław

Problemy etyki w pracy nauczyciela wf / Lesław Lachowicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 1999, nr 1, s. 17-20

16.  Lejkowska, Jolanta

Kategoria sumienia w rozwoju i ocenie kompetencji moralnych, czyli o edukacji odpowiedzialnej / Jolanta Lejkowska, Zygmunt Madeja // Słupskie Prace Pedagogiczne. – Nr 1 (2001), s. 71-87

17.  Magda, Marzenna

Poczucie odpowiedzialno¶ci moralnej nauczyciela wobec uczniów i jego rodziców / Marzenna Magda // Edukacja Otwarta. – 2002, nr 1/2, s. 95-103

18.  Michalak, Joanna

Rozumienie pojęcia „odpowiedzialno¶ć nauczycielska” a poczucie odpowiedzialno¶ci zawodowej nauczycieli / Joanna Michalak // Ruch Pedagogiczny. – 2002, nr 3/4, s. 25-39

19.  Pamuła, Stanisław

Preferencje etyczne nauczycieli w III Rzeczypospolitej / Stanisław Pamuła // Tolerancja. – T. 5 (1998), s. 87-99

20.  Paprotna, Gabriela

O warto¶ciach cenionych przez nauczycieli przedszkoli / Gabriela Paprotna // Nauczyciel i Szkoła. – 1997, nr 1, s. 85-90

21.  Rodek, Violetta

System warto¶ci nauczycieli studiuj±cych zaocznie / Violetta Rodek // Nauczyciel i Szkoła. – 1998, nr 1, s. 90-97

22.  Rulka, Janusz

Etyka nauczyciela historii / Janusz Rulka // Edukacja Humanistyczna. – T. 1 (2001), s. 141-148

23.  Rumiński, Antoni

Godno¶ć jako warto¶ć w pracy nauczyciela / Antoni Rumiński // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 1998, nr 4, s. 207-209

24.  Rusiecki, Józef

Cenione warto¶ci jako wyznacznik celów życiowych nauczycieli / Józef Rusiecki // Humanistyka i Przyrodoznawstwo. – T. 5 (1999), s. 235-240

25.  Rusiecki, Mieczysław

Etos nauczycielski / Mieczysław Rusiecki // Wychowawca. – 2002, nr 2, s. 6-7

26.  Staniszewska, Joanna

Nauczyciel z testem w ręku / Joanna Staniszewska // Studia Edukacyjne. – Nr 5 (2000), s. 187-201

27.  ¦liwerski, Bogusław

Co z etyk± nauczycieli? / Bogusław ¦liwerski // Nowa Szkoła. – 1997, nr 5, s. 3-8

28.  ¦liwerski, Bogusław

Wobec bezradno¶ci na nieetyczno¶ć nauczycieli / Bogusław ¦liwerski // Wszystko dla Szkoły. – 1997, nr 5, s. 7-9

29.  Tarnowska, Barbara

Etyka zawodu nauczyciela / Barbara Tarnowska // Wychowawca. – 2002, nr 2, s. 10-11

30.  Woronowicz, Wanda

Sumienie jako pokusa nauczyciela doskonałego / Wanda Woronowicz // Kultura i Edukacja. – 1999, nr 2/3, s. 100-108

31.  Wrężel, Marek

Nauczyciel w kodeksie : z etyki zawodu nauczyciela. 1 / Marek Wrężel // Wychowawca. – 2001, nr 2, s. 4-6

32.  Wrężel, Marek

Partner ucznia i rodzica : z etyki zawodu nauczyciela. 2 / Marek Wrężel // Wychowawca. – 2001, nr 3, s. 24-25

33.  Wrężel, Marek

Nauczyciel a społeczeństwo : z etyki zawodu nauczyciela. 3 / Marek Wrężel // Wychowawca. – 2001, nr 5, s. 28

34.  Zajdel, Krzysztof

Uczciwo¶ć / Krzysztof Zajdel // Nowe w Szkole. – 1998/1999, nr 6, s. 31

Opracowała Beata Turulska

(WMBP w Elbl±gu, BG)