GIMNAZJALISTÓW POLSKICH PORTRET WŁASNY

(postawy, aspiracje edukacyjno-zawodowe, aktywność fizyczna, czas wolny, uzależnienia, agresja, przemoc)

Zestawienie bibliograficzne za lata 2001-2011

opracowane na podstawie baz elektronicznych Biblioteki Narodowej

oraz zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim

 

*   oznaczono pozycje dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim.

 

Książki

BANIAK, Józef

Małżeństwo i rodzina w świadomości młodzieży gimnazjalnej na tle kryzysu jej tożsamości osobowej : studium socjologiczne / Józef Baniak. – Kraków : „Nomos”, 2010

BANIAK, Józef

Między buntem i sprzeciwem a potrzebą akceptacji i zrozumienia : kryzys tożsamości osobowej a świadomość religijna i moralna młodzieży gimnazjalnej : studium socjologiczne / Józef Baniak. – Kraków : „Domini”, 2008

BARTOSZEWICZ, Ryszard

Aktywność ruchowa młodzieży gimnazjalnej w Polsce na tle wybranych krajów europejskich / Ryszard Bartoszewicz. – Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2010

BOBULA, Stanisław

Okiełznać chaos ADHD w szkole : poradnik dla nauczycieli i ich rodziców. Część 2, Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna okiem nauczyciela / Stanisaw Bobula. – Kraków : Polskie Towarzystwo ADHD, cop. 2007

DAWIDOWICZ-CHYMKOWSKA, Olga

Księgozbiory gminnych bibliotek publicznych a potrzeby czytelnicze gimnazjalistów : raport z badań / Olga Dawidowicz-Chymkowska ; Biblioteka Narodowa. Instytut Książki Czytelnictwa. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2010

DŁUGOSZ, Piotr   *

Aspiracje życiowe młodzieży pogranicza / Piotr Długosz. – Kraków : „Impuls”, 2009

DOMAGAŁA-KRĘCIOCH, Agnieszka

Niedostosowanie społeczne uczniów a niepowodzenia szkolne / Agnieszka Domagała-Kręcioch. – Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2008

DZIECKO   *

Dziecko w świecie współczesnym / pod red. nauk. Bożeny Muchackiej i Krzysztofa Kraszewskiego.  – Kraków : „Impuls”, 2008

EUJEN, Sabina

Kiedy anioły idą do szkoły / Sabina Eujen. – Kraków : Wydaw. WAM, 2008

Scenariusze zajęć dla gimnazjalistów

FAMUŁA-JURCZAK, Anita

Szkoła miejscem (nie)(do) rozwoju : studium empiryczne na przykładzie gimnazjum „wirtualnego” / Anita Famuła-Jurczak. – Kraków : „Impuls”, 2010

FUDALI, Maria

Grupy nieformalne młodzieży funkcjonujące na terenie gimnazjum / Maria Fudali. – Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2009

GWIZDEK, Bożena

Gimnazjalny projekt profilaktyczno-wychowawczy / Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002

HŁOBIŁ, Agnieszka   *

Działalność szkoły we wspomaganiu rozwoju ucznia zdolnego / Agnieszka Hłobił. – Kraków : „Impuls”, 2010

IŁENDO-MILEWSKA, Agnieszka   *

Dysfunkcjonalność uczniów gimnazjum / Agnieszka Iłendo-Milewska.  – Warszawa : Difin, 2009

JAK POMÓC

Jak pomóc otyłemu nastolatkowi? : rola pielęgniarki szkolnej i nauczyciela wychowania fizycznego we wspieraniu młodzieży z nadwagą i otyłością / pod red. Anny Oblacińskiej i Izabeli Tabak. – Warszawa : Instytut Matki i Dziecka. Zakład Medycyny Szkolnej, 2006

JASKULSKA, Sylwia

Ocena zachowania w doświadczeniach gimnazjalistów / Sylwia Jaskulska. – Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2009

KIJAK, Katarzyna   *

Spotkania zespołu wychowawczego : dla nauczycieli gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych / Katarzyna Kijak, Maria dos Santos. – Kraków :”Rubikon”, cop. 2004

KOBIERSKI, Konrad

Ściąganie w szkole : raport z badań / Konrad Kobierski. – Kraków : „Impuls”, 2006

KOŁODZIEJSKA, Elżbieta   *

Jacy jesteśmy? : gimnazjaliści o sobie, rodzicach i nauczycielach / Elżbieta Kołodziejska. – Warszawa : „Żak”, cop. 2007

ŁAZARSKA, Danuta

Uczeń w roli publicysty : przygotowanie piętnastolatków do życia w kształceniu polonistycznym / Danuta Łazarska.  – Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2006

MANDRZEJEWSKA-SMÓL, Iwona

Edukacyjno-zawodowe wybory młodzieży gimnazjalnej / Iwona Mandrzejewska-Smól. – Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2010

MIANOWSKA, Edyta

Strategie społecznego uczestnictwa młodzieży / Edyta Mianowska. – Kraków : „Impuls”, 2008

MIKUT, Małgorzata

Gimnazjum jako miejsce kształtowania orientacji życiowych młodzieży wiejskiej : między stagnacją a emancypacją / Małgorzata Mikut. – Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2007

OŻDŻYŃSKI, Grzegorz

Leksykalne wykładniki istotności i wartościowania w dyskursie szkolnym / Grzegorz Ożdżyński.  – Kraków : Grzegorz Ożdżyński, 2009

PALKA, Małgorzata

Uwarunkowanie aspiracji życiowych uczniów gimnazjów wiejskich i miejskich / Katarzyna Palka. – Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2010

PAWLINA, Krzysztof

Młodzież szkolna o swoich problemach / Krzysztof  Pawlina. – Warszawa : Wydaw. Sióstr Loretanek, 2010

PEDAGOGIKA SPOŁECZNA   *

Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Ewa Kantowicz. – Toruń : „Akapit”, 2010

POLSCY UCZNIOWIE

Polscy uczniowie w świetle badań PISA / Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji. – Warszawa : Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, 2008

PRZESTRZEŃ EDUKACYJNA   *

Przestrzeń edukacyjna – dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne / pod red. nauk. Mirosława Kowalskiego, Anity Famuły-Jurczak. – Kraków : „Impuls”, 2010

PRZYBYSZ-ZAREMBA, Małgorzata

Uzależnienie młodzieży od współczesnych mediów / Małgorzata Przybysz-Zaremba. – Olsztyn : „Prospekt”, 2008

PRZYSZEDŁ WOLONTARIUSZ

Przyszedł wolontariusz do… / [red. Janina Przybylska, Sabina Dobrzykowska, Anna Klimaszewska]. – Poznań : „Bonami”, 2008

RODZINNE   *

Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej. – Kraków : „Impuls”, 2008

SIKORA, Dorota

Nagrody i kary w wychowaniu rodzinnym a sytuacja szkolna uczniów gimnazjum / Dorota Sikora. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej, 2010

SPOŁECZNE   *

Społeczne uczestnictwo młodzieży średniego miasta / red. nauk. Edward Hajduk, Paweł Karpińczyk. – Warszawa : „Żak”, 2005

SZKOŁA   *

Szkoła w świecie współczesnym / pod red. nauk. Bożeny Muchackiej i Mirosława Szymańskiego.  – Kraków : „Impuls”, 2008

ŚLEDZIANOWSKI, Jan

Rodzina międzypokoleniowa w Polsce na progu XXI wieku / Jan Śledzianowski. – Kielce : Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, 2008

ŚRODOWISKO   *

Środowisko – młodzież – zdrowie : pedagogiczne i psychologiczne wymiary zagrożeń życia i rozwoju młodzieży / red. nauk. Jan A. Malinowski, Aleksander Zandecki ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. – Toruń : „Akapit”, 2007

TYMIAKIN, Leszek

Nakłanianie subdyrektywne : propozycja, prośba i rada w realizacjach młodzieży gimnazjalnej : zagadnienia wybrane / Leszek Tymiakin.  – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2007

WÓJCIK, Marta

Wybrane aspekty społecznego funkcjonowania młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej / Marta Wójcik. – Kraków : „Impuls”, 2008

ZAJDEL, Krzysztof

Społeczne konteksty wyborów edukacyjnych gimnazjalistów szkół wiejskich / Krzysztof Zajdel.  – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek ; Brzeg : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2009

 

Artykuły z czasopism

BANIAK, Józef

Moralność seksualna młodzieży gimnazjalnej na tle jej kryzysu tożsamości osobowej : studium socjologiczne / Józef Baniak // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika. –T. 16 (2007), s. 85-115

BARANI, Katarzyna

Poczucie umiejscowienia kontroli a styl adaptacji w pierwszej klasie gimnazjalnej / Katarzyna Barani // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 3, s. 123-133

BOROWICZ, Zofia   *

Przypadkowo o przypadku czytania książek przez gimnazjalistów / Zofia Borowicz // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 4/5, s. 20-23

BROSCH, Anna

Kultura medialna młodzieży gimnazjalnej w obliczu ekspansji mediów elektronicznych / Anna Bosch // Chowanna. – 2007, t. 2, s. 130-141

BROSCH, Anna

Przemoc w grach komputerowych a zjawisko desensytyzacji i katharsis wśród młodzieży gimnazjalnej / Anna Bosch // Zeszyt Naukowy / Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach . - 2007, nr 16, s. 231-242

BRZEZIŃSKA, Anna   *

Gimnazjaliści wobec agresji i przemocy / Anna Brzezińska, Elżbieta Hornowska // Nowa Szkoła. – 2001, nr 7, s. 45-48

BUDZISZEWSKA, Magdalena

Obraz rodziców w opowiadaniach młodzieży gimnazjalnej : badanie z wykorzystaniem semantycznej analizy narracji / Magdalena Budziszewska // Psychologia Rozwojowa. – 2008, nr 4, s. 81-92

CZERNIAWSKA, Ewa

„Wielka Piątka” a aktywność strategiczna i osiągnięcia w uczeniu się uczniów gimnazjum / Ewa Czerniawska // Psychologia Rozwojowa. – 2008, nr 2, s. 71-84

DUDRA, Sebastian   *

Sprawność fizyczna uczniów klas III gimnazjów […] / Sebastian Dudra // Lider. – 2008, nr 9, s. 23-24

FAMUŁA, Anita

Nauczyciel w oczach gimnazjalistów / Anita Famuła // Nauczyciel i Szkoła. – 2003, nr ¾, s. 139-148

FUDALI, Maria

„Drugie życie” gimnazjum / Maria Fudali // Rocznik Lubuski. –T. 29, cz. 2 (2003), s. 137-153

FUDALI, Maria   *

Zrozumieć gimnazjalistę / Maria Fudali // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 9, s. 23-26

GAWRECKA, Iwona   *

Agresja i przemoc w gimnazjach / Iwona Gwarecka // Dyrektor Szkoły. – 2004, nr 3, s.  48-50

GUMOWSKA, Iwona   *

Opór uczniów gimnazjów wobec szkoły jako instytucji / Iwona Gumowska // Edukacja. – 2008, nr 4, s. 20-25

IWANOWSKA, Małgorzata

Uczeń z trudnościami w gimnazjum / Małgorzata Iwanowska, Marek Kazimierowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 5, s. 26-28

JAKUBOWSKA, Iwona   *

Inicjacja alkoholowa gimnazjalistów / Iwona Jakubowska // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. – 2010, nr 6, s. 29-31

KACZMAREK, Joanna

Postawy młodzieży gimnazjalnej wobec odmienności / Joanna Kaczmarek // Studia Pedagogica Universitatis Stetinensis. – 2003, nr 4, s. 57-69

KAWKA, Zdzisława

Gimnazja po roku reformy z perspektywy uczniów i nauczycieli / Zdzisława Kawka // Przegląd Socjologiczny. – 2001, T. 50 [z] 1, s. 123-151

KLAWIKOWSKA, Maja

Wpływ środowiska na wybór przyszłej drogi zawodowej przez uczniów gimnazjum / Maja Klawikowska // Nauczyciel i Szkoła. – 2009, nr ½, s. 107-116

KOWALCZUK, Marta   *

Zagrożenie młodzieży anoreksją i bulimią / Marta Kowalczuk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 8, s. 34-40

KUBIŃSKA, Klaudia   *

Fonoholizm gimnazjalistów? / Klaudia Kubińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 10, s. 45-49

KURCZAB, Henryk   *

Życzenia jako konwencjonalne akty mowy w kształceniu językowym gimnazjalistów / Henryk Kurczab // Polonistyka. – 2002, nr 9, s. 563-567

KUTAJCZYK, Teresa   *

Od jakich czynników zależy skuteczność kształcenia w gimnazjach wiejskich i  wielkomiejskich? / Teresa Kutajczyk, Barbara Przychodzeń, Radosław Sterczyński // Edukacja . – 2010, nr 1, s. 61070

LEWICKA, Katarzyna

Znajomość Biblii wśród młodzieży gimnazjalnej / Katarzyna Lewicka // Łódzkie Studia Teologiczne. – 2001, T. 10, s. 79-86

MAJCHRZAK, Ewa Anna

Ślubowanie gimnazjalisty / Ewa Anna Majchrzak, Ewa Stawiarska // Wychowawca. – 2003, nr 7/8, s. 10-11

MAZUR, Joanna

Związek między przemocą rówieśniczą w szkole a samopoczuciem psychicznym uczniów gimnazjów / Joanna Mazur, Hanna Kołoło // Dziecko Krzywdzone. – 2006, nr 14, s. 80-92

MĄDRALA-KUDER, Ewa

Aktywność ruchowa młodzieży gimnazjalnej w czasie wolnym od nauki / Ewa Mądrala-Kuder // Kultura Fizyczna. – 2007, nr ¾, s. 19-20

MIANOWSKA, Edyta

Integracja europejska w opiniach młodzieży gimnazjalnej / Edyta Mianowska // Rocznik Lubuski. – T. 28, cz. 2 (2002), s. 63-77

MIŁKOWSKA-OLEJNICZAK, Grażyna   *

Gimnazjalny agresor / Grażyna Miłkowska-Olejniczak // Nowa Szkoła. – 2005, nr 2, s.  24-29

MULARCZYK, Mirosław   *

Postawy gimnazjalistów wobec geografii szkolnej / Mirosław Mularczyk // Geografia w Szkole. – 2003, nr 5, s. 272-276

MYSZOREK-SZYMALA, Anna

Wychowawcza rola sportu na przykładzie piłki siatkowej uprawianej w gimnazjum / Anna Myszorek-Szymala // Kultura Fizyczna. – 2010, nr 5/8, s. 25-28

NALASKOWSKI, Aleksander   *

Szkoła wobec cielesności dziecka / Aleksander Nalaskowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 4, s. 8-15

NARKIEWICZ-NIEDBALEC, Ewa

Stosunek gimnazjalistów do obowiązków szkolnych a dominujące formy aktywności w  czasie wolnym / Ewa Narkiewicz-Niedbalec // Rocznik Lubuski.  – T. 28, cz. 2 (2002), s. 95-104

NOSZCZYK-BERNASIEWICZ, Monika   *

Alkohol, narkotyki  przemoc w gimnazjum na wsi – doniesienie z badań / Monika Noszczyk-Bernasiewicz // Wychowanie na co Dzień. – 2011, nr 1, s. 16-21

OTRĘBA, Iwona   *

Aktywność ruchowa i styl życia gimnazjalistów / Iwona Otręba // Lider. – 2011, nr 2, s. 24-25

PARCZEWSKI, Rafał   *

Uczniowie gimnazjum a narkotyki. Komunikat z badań / Rafał Parczewski // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr ½, s. 7-12

PAWELSKI, Leszek   *

Gliniarz w gimnazjum? / Leszek Pawelski // Nowa Szkoła. – 2009, nr 3, s. 16-18

PETKOWICZ, Anna

Podstawa programowa a szanse edukacyjne młodzieży gimnazjalnej / Anna Petkowicz // Roczniki Nauk Społecznych. – 2002, z. 2, s. 37-72

PIEKOSZEWSKA, Magdalena   *

Podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowej przez młodzież gimnazjalną / Magdalena Piekoszowska // Wychowanie na co dzień.  - 2008, nr 19, s. 9-23

PISARSKA, Agnieszka   *

Stosowanie leków a samoocena zdrowia warszawskich gimnazjalistów / Agnieszka Pisarska // Alkoholizm i Narkomania. – 2010, nr 1, s. 51-71

POROŻYŃSKI ,Henryk   *

Aspiracje edukacyjno-zawodowe młodzieży gimnazjalnej przed wejściem Polski do Unii Europejskiej / Henryk Porożyński // Edukacja. – 2004, nr 1, s. 45-51

POTAŚ, Marta

Metafory w wypowiedziach gimnazjalistów / Marta Potaś // Nowa Polszczyzna. - 2002, nr 5, s. 47-54

PRASZAK, Andrzej

Przejawy agresji w szkołach gimnazjalnych / Andrzej Praszak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 5, s. 29-32

PYŻALSKI, Jacek   *

Agresja elektroniczna i mobbing elektroniczny gimnazjalistów w kontekście zaangażowania w stosowanie nowych technologii komunikacyjnych / Jacek Pyżalski // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2009, nr 4, s. 31-51

RADUJ, Joanna   *

Sytuacja szkolna uczniów gimnazjów warszawskich a ich samopoczucie fizyczne i psychiczne / Joanna Raduj, Maciej Pałyska // Opieka Wychowanie Terapia. – 2005, nr ½, s. 5-9

SARNECKI, Robert   *

Niepowodzenia szkolne uczniów reformowanego gimnazjum / Robert Sarnecki // Nowa Szkoła. – 2008, nr 7, s. 32-38

SARWIŃSKA, Aleksandra

Sposoby spędzania czasu wolnego przez gimnazjalistów / Aleksandra Sarwińska // Toruńskie Studia Dydaktyczne. -2001, nr 17, s. 141-148

SAWICKI, Mirosław   *

Gimnazjaliści wobec „Egzaminu 2002” / Mieczysław Sawicki // Nowa Szkoła. – 2001, nr  5, s. 37-38

SEUL, Sylwia   *

Oswajanie życia w blogowych notatkach adolescenta / Sylwia Seul // Kultura i Edukacja . – 2009, nr 4, s. 37-53

SKIBIAK, Dorota   *

Uczymy się żyć po ludzku czyli klasa równych szans / Dorota Skibiak // Dyrektor Szkoły. – 2003, nr 7/8, s. 26-27

SMÓLSKI, Adam  *

Gimnazjalista wśród falsyfikatów / Adam Smólski // Matematyka. – 2001, nr 4, s. 221-223

SUCHORA-OLECH, Apolonia   *

Tożsamość klasy gimnazjalnej – między poczuciem wspólnoty klasowej a indywidualnym rozwojem uczniów / Apolonia Suchora-Olech // Edukacja. – 2004, nr 1, s. 112-122

SZARKOWSKA, Agnieszka Kinga   *

Współdziałanie nauczyciela gimnazjum z uczniami / Agnieszka Kinga Szarkowska // Edukacja . – 2007, nr 4, s. 85-92

SZCZECHOWICZ-KASZA, Izabela

Z badań nad czasem wolnym młodzieży gimnazjalnej a jej aktywnością ruchową / Izabela Szczechowicz-Kasza // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2007, nr 2, s. 29-33

ŚLEDZIANOWSKI, Jan   *

Akceptacja gimnazjalistów wobec reformy edukacji / Jan Śledzianowski // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr ½, s. 10-13

TURSKA, Dorota

Czy gimnazjalni prymusi są kreatywni / Dorota Turska // Psychologia w Szkole. – 2004, nr 3, s. 67-71

TYMIAKIN, Grażyna

Sprawność pragmatywna młodzieży gimnazjalnej w realizacji aktu przepraszania / Grażyna Turska // Kwartalnik Edukacyjny. – 2006, nr 2, s. 55-62

ULIKOWSKA, Anetta Katarzyna   *

Integrowanie klasy gimnazjalnej / Anetta Katarzyna Ulikowska // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. – 2003, nr 7, s. 42-44

WITEK, Paweł

Niedostosowanie społeczne uczniów gimnazjum w wieku adolescencji związane z  nega-cją szkolną / Paweł Witek // Społeczeństwo i Rodzina. – 2007, nr 2, s. 153-174

WOYNAROWSKA, Barbara

Zdrowie i zachowania zdrowotne uczniów kończących gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne  w Polsce / Barbara Woynarowska // Zdrowie, Kultura Zdrowotna, Edukacja. – 2008, t. 1, s. 47-54

ZABŁOCKA-ŻYTKA, Lidia

Zdrowie psychiczne gimnazjalistów uczęszczających do „Szkół z klasą” : (badania  poró-wnawcze) / Lidia Zabłocka-Żytko [i in.] // Pedagogika Społeczna. – 2009, nr ¾, s. 63-73

ZAJDEL, Krzysztof   *

Cele życiowe gimnazjalistów / Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 10, s. 13-14

ZIÓŁKOWSKA, Beata

Słabe i mocne strony młodzieży gimnazjalnej / Beata Ziółkowska // Psychologia w Szkole. – 2004, nr 3, s. 51-58

 

 

 

Oprac.: Elżbieta Sidor

WMBP w Elblągu

Filia w LidzbarkuWarmińskim