INTERWENCJA KRYZYSOWA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2001-2011

opracowane na podstawie baz elektronicznych Bibliotek Narodowej

oraz zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim

 

*   oznaczono pozycje dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w  Lidzbarku Warmińskim

 

Książki

BIELECKA, Elżbieta   *

Działania interwencyjno-korekcyjne skierowane do dzieci i młodzieży wychowujących się na ulicy / Elżbieta Bielecka // W: Terapia w resocjalizacji. Część 2, Ujęcie praktyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepanika. – Warszawa : „Żak”, S. 42-52

BIELECKA, Elżbieta   *

Interwencja społeczna / Elżbieta Bielecka // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku : suplement A-Ż / red. nauk. Tadeusz Pilch. – Warszawa : „Żak”, S. 217-224

FORMY OPIEKI   *

Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Sylwii Badory ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Uniwersytet Opolski, 2005

GREENSTONE, James L.

Interwencja kryzysowa / James L. Greenstone, Sharon C. Leviton. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004

INTERWENCJA SPOŁECZNA

Interwencja społeczna – teoria i praktyka : na przykładzie Projektu IW EQUAL „Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia” / [red. nauk. Jerzy B. Sobczak, Dorota Pawluś]. – Kraków : Instytut Socjologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 2008

JAMES, Richard K.   *

Strategie interwencji kryzysowej : pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię / Richard K. James, Burl E. Gilliland. – Warszawa : PARPA, 2006

KLINICZNE WYTYCZNE

Kliniczne wytyczne rozpoznawania i krótkiej interwencji / [ red. nauk. Artur Mierzecki, Maciej Godycki-Ćwirko ; oprac. Jadwiga Fudała, Marek Fudała]. – Warszawa : „Parpamedia” : PARPA, cop. 2007

KRYZYS

Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna : nowe ujęcia i możliwości / red. Dorota Kubacka-Jasiecka, Krzysztof Mudyń. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2008

KUBACKA-JASIECKA, Dorota

Interwencja kryzysowa : pomoc w kryzysach psychologicznych / Dorota Kubacka-Jasiecka. – Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, cop. 2010

KUŹNIK, Marek

Pomocna dłoń, czyli interwencja kryzysowa w praktyce / Marek Kuźnik, Danuta Kuźnik. – Częstochowa : Pomoc Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa, 2009

LIPCZYŃSKI, Andrzej

Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych / Andrzej Lipczyński. – Warszawa : Difin, 2007

SKUTECZNA INTERWENCJA

Skuteczna interwencja w pracy z młodymi ludźmi z grup ryzyka / pod red. Kathryn Geldard. – Warszawa : „Parpamedia” : PARPA, 2010

 

Artykuły z czasopism

BADURA-MADEJ, Wanda

Interwencje terapeutyczne wobec dzieci – ofiar przestępstw / Wanda Badura-Madej // Dziecko Krzywdzone. – 2005, nr 10, s. 43-53

DARO, DEBORAH

Interwencja zapobiegająca zjawisku krzywdzenia małych dzieci / Deborah Daro // Dziecko Krzywdzone. – 2007, nr 2, s. 147-165

JAGIEŁA, Jarosław   *

Interwencja kryzysowa w szkole. Kurs 1, Sytuacje kryzysowe szkoły / Jarosław Jagieła // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 1, s. 50-54

JAGIEŁA, Jarosław   *

Interwencja kryzysowa w szkole. Moduł 1, Teoretyczne podstawy kursu / Jarosław Jagieła // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 3, s. 38-45

JAGIEŁA, Jarosław   *

Interwencja kryzysowa w szkole. Moduł 2, Sytuacje kryzysowe dziecka / Jarosław Jagieła // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 4, s. 56-67

JAGIEŁA, Jarosław   *

Interwencja kryzysowa w szkole. Moduł 4, Elementy interwencji kryzysowej / Jarosław Jagieła // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 2, s. 151-158

KŁOS, Anna   *

Interwencja w sytuacjach kryzysowych / Anna Kłos // Praca Socjalna. – 2008, nr 2, s. 57-75

KOŁOMAŃSKI, Łukasz   *

Interwencja w szkole : strategia profilaktyki interwencyjnej w przeciwdziałaniu uzależnieniom / Łukasz Kołomański // Wychowanie na co Dzień . - 2008, nr 7/8, wkładka metodyczna, s. I-IV

KOŻYCZKOWSKA, Adela

Praca z klientem w kryzysie : podstawowe założenia, metody interwencji kryzysowej / Adela Kożyczkowska // Auxillium Sociale. – 2004, nr ¾, s. 29-53

MACANDER, Dorota   *

Interwencja profilaktyczna : wobec ucznia sięgającego po substancje psychoaktywne / Dorota Macander // Głos Pedagogiczny. – 2010, nr 9, s. 32-35

NANOWSKA, Katarzyna

Interwencja kryzysowa w przypadku samobójstwa – osobowość dyssocjalna oraz uzależnienie od substancji psychoaktywnych jako czynniki warunkujące skłonność do autodestrukcji / Katarzyna Nanowska // Teraźniejszość Człowiek Edukacja. – 2008, nr 1, s. 73-96

PORADNICTWO OSÓB   *

Poradnictwo osób pogrążonych w żałobie : po katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem // Wspólne Tematy. – 2010, nr 4, s. 26-32

PRZYGOTOWANIE    *

Przygotowanie do efektywnego pomagania ofiarom : po katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem // Wspólne Tematy. – 2010, nr 4, s. 7-10

RAJSKA-KULIK, Izabela

Interwencja kryzysowa w przypadku przemocy ze strony partnera / Izabela Rajska-Kulik // Prace Psychologiczno-Pedagogiczne. – 2007, T. 1, s. 191-197

SARZAŁA, Krzysztof   *

Bez fajerwerków / Krzysztof Sarzała. – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie // Niebieska Linia. – 2007, nr 3, s. 3-4

SMROKOWSKA-REICHMANN, Agnieszka   *

Interwencja na rzecz dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej : anamneza przypadku – ocena zagrożeń – interwencja – profilaktyka / Agnieszka Smrokowska-Reichmann // Wspólne Tematy. – 2008, nr 3, s. 22-29

SZYMANOWSKA, Joanna   *

System opieki nad dzieckiem i rodziną – założenia, stan realizacji / Joanna Szymanowska // Praca Socjalna. – 2010, nr 6, s. 30-41

WSPOMAGANIE   *

Wspomaganie przez rodzinę i przyjaciół : po katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem // Wspólne Tematy. – 2010, nr 4, s. 15-19

ZIÓŁKOWSKA-MACIASZEK, Dorota

W kryzysie nie bądź sam!  / Dorota Ziółkowska-Maciaszek // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 6, s. 35-39

 

 

 

 

Oprac.: Elżbieta Sidor

WMBP w Elblągu

Filia w Lidzbarku Warmińskim