Zaburzenia integracji sensorycznej

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010,

opracowane na podstawie zbiorów

Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim oraz baz elektronicznych Biblioteki Narodowej

 

 

* oznaczono pozycje dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim

 

I   Książki

 

1.      CIESZYŃSKA, Jadwiga

Wczesna interwencja terapeutyczna : stymulacja rozwoju dziecka : od noworodka do 6 roku życia / Jadwiga Cieszyńska, Marta Korendo. – Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2007

1.      DAVIS, Ronald D.

Dar uczenia się : sprawdzona nowa metoda […] / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun. – Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2006

2.      DZIAMSKA, Dorota

Edukacja przez ruch : kropki, kreski, owale, wiązki / Dorota Dziamska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008

3.      KARASKOVA, Vlasta   *

Zabawy ruchowe dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych / Vlasta Karaskova. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007

4.      KULISIEWICZ, Beata

Witaj piesku! : dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Beata Kulisiewicz. – Kraków : „Impuls”, 2007

5.      KUTSCHER, Martin L.   *

Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i  inne zaburzenia / Martin L. Kutscher L., Tony Atwood, Robert R. Wolff. – Warszawa : „Liber”, 2007

6.      MAAS, Violet F.

Integracja sensoryczna a neuronauka – od narodzin do starości / Violet F. Maas. – Warszawa : Fundacja Innowacja : Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, 2007

7.      MAAS, Violet F.

Uczenie się przez zmysły : wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej / Violet F. Maas. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2005]

8.      MASGUTOVA, Svetlana Kimovna

Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensorycznej / Svetlana Masgutova, Anna Regner ; Międzynarodowy Instytut dr Swietlany Masgutowej. – Wrocław : „Continuo” : [Międzynarodowy Instytut Neurokinezjologii, Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów], 2009

9.      MATYJA, Małgorzata

Edukacja sensomotoryczna niemowląt / Małgorzata Matyja, Anna Gogola ; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. – Wyd. 2. – Katowice : Akademia Wychowania Fizycznego, 2007

10.  MIOSGA, Lucyna

Pomóż mi być : komunikacja i stymulacja zmysłowa osób ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością umysłową / Lucyna Miosga. – Kraków : „Impuls”, 2005

11.  SZAMBURSKI, Krzysztof   *

Integracja sensoryczna / Krzysztof Szamburski // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2, G-Ł / [red. nauk. Tadeusz Pilch]. – Warszawa : „Żak”, 2007, s. 360-366

12.  TERAPIA PEDAGOGICZNA   *

Terapia pedagogiczna. T. 1, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. – Wyd. 2. – Kraków : „Impuls”, 2007

13.  TERAPIA PEDAGOGICZNA   *

Terapia pedagogiczna. T. 2 ,Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. – Wyd. 3. – Kraków : „Impuls”, 2007

14.  WOJCIECHOWSKA, Hanna

Kynoterapia w integracji odruchów : metody i techniki neurokinezjologiczne w pracy z deficytami rozwoju psychoruchowego / Hanna Wojciechowska, Swietłana Masgutowa-Hawryluk ; Międzynarodowy Instytut dr Świetlany Masgutowej, Fundacja Kynoterapeutyczna „Właśnie Tak!”. – Warszawa ; Bydgoszcz : Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej, 2006

II   Artykuły z czasopism

1.      BULIŃSKA, Kinga   *

Dysleksja a ruch / Kinga Bulińska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. -  2005, nr 8/9, dod. s. 14-15

2.      CZAPIGA, Alina   *

Wykorzystanie teorii rozwoju inteligencji sensoryczno-motorycznej Piageta do diagnozy rozwoju psychoruchowego dzieci głębiej upośledzonych umysłowo / Alina Czapiga, Elżbieta Małkiewicz // Psychologia Wychowawcza – 1999, nr 1, s. 51-61

3.      GRACZYKOWSKA, Bogusława

Rola wrażeń wzrokowych w procesie utrzymywania równowagi u dzieci 4-8 lat / Bogusława Graczykowska, Katarzyna Sojka-Krawiec // Zeszyty Naukowe. Wychowanie Fizyczne i Fizjoterapia / Politechnika Opolska. –Z. 5. – (2003) s. 65-74

4.      JAŚKOWSKI, Piotr

Dwa systemy wzrokowe : o niektórych dysocjacjach między percepcją a działaniem / Piotr Jaśkowski // Psychologia, Etologia, Genetyka. – T. 5. – (2002) s. 51-64

5.      KRASIEJKO, Izabela   *

Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej : wskazówki dla rodziców / Izabela Krasiejko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 3, s. 36-40

6.      KRASIEJKO, Izabela   *

Uczeń z zaburzeniami integracji sensorycznej : wskazówki dla nauczyciela / Izabela Krasiejko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 2, s. 28-34

7.      MAZUR-RYLSKA, Anna

Znaczenie usprawnienia systemu przedsionkowego przez hipoterapię dla rozwoju prawidłowej psychomotoryki ciała / Anna Mazur-Rylska // Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego. – T. 11, z. 1 (2008), s. 42-47

8.      MEDINA, John   *

Integracja sensoryczna : fragment 9 rozdziału książki „12 sposobów na supermózg” / John Medina // Edukacja i Dialog. – 2001, nr ½, s. 21-27

9.      MINCZAKIEWICZ, Elżbieta Maria   *

Stymulująca funkcja zabawy w przezwyciężaniu trudności i zaburzeń w zachowaniu u dzieci z deficytami rozwoju / Elżbieta Maria Minczakiewicz // Lider. – 2005, nr 4, s. 8-13

10.  MIHILEWICZ, Stanisława

Schemat ciała i orientacja przestrzenna u dzieci z porażeniem mózgowym w młodszym wieku szkolnym / Stanisława Mihilewicz. – Wrocław, 1999. – Rec. Aneta Jagier // Szkoła Specjalna. – 2000, nr 2/3, s. 155-156

11.  SAS-NOWOSIELSKI, Krzysztof

Informacja werbalna w nauczaniu czynności ruchowych / Krzysztof Sas-Nowosielski // Kultura Fizyczna. – 2002, nr 9/10, s. 5-10

12.  SEKUŁOWICZ, Małgorzata

Warsztaty Integracji Sensorycznej : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacja, Wrocław, 15-19 października 2001 / Małgorzata Sekułowicz // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. – 2001, nr 4, s. 121-128

13.  WILCZYŃSKI, Jacek   *

Integracja sensoryczna w reedukacji posturalnej / Jacek Wilczyński // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 3, s. 8-12

14.  WILCZYŃSKI, Jacek

Postawa ciała a koordynacja wzrokowo-ruchowa mierzona testem krzyżowym u dziewcząt w wieku 14-15 lat / Jacek Wilczyński // Antropomotoryka. – Vol. 15, nr 31(2003), s. 55-61

15.  WIŚNIEWSKA, Marta   *

Integracja sensoryczna / Marta Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 10, s. 18-20

16.   WRÓBLEWSKA, Jolanta

Orientacja dziecka w przestrzeni / Jolanta Wróblewska // Wychowanie w Przedszkolu.  – 2009, nr 2, s. 10-16

 

 

 

 

 

Oprac.: Elżbieta Sidor

WMBP w Elblągu

Filia w Lidzbarku Warmińskim