Jan Amos Komeński

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

sporządzone w oparciu o bazy Biblioteki Narodowej, bazę bibliograficzną Dolnośląskich Bibliotek Pedagogicznych, katalogi WMBP w Elblągu i jej Filii w Pasłęku oraz internetu

 

 

Prace J. A. Komeńskiego:

1.      Joh. Amos Comenii orbis sensualium pictus quadrilinguis [...] pictura et nomenclatura latina, polonica, gallica et germanica = To jest Jana Amosza Kommenusza świat malowany rzeczy widocznych pod zmysły podpadających, w czterech jązykach [...] po łacinie, po polsku, po francuzku i po niemiecku. Wrocław. u Wilhelma Bogumiła Korna. 1818

2.      Komeński Jan Amos : Labirynt świata i raj serca. Cieszyn. Ewangelickie Towarzystwo. 1914

3.      Komeński Jan Amos : Mowa o książkach czyli O sprawnym posługiwaniu się tym najprzedniejszym instrumentem kształcenia. [Warszawa]. Państwowy Instytut Wydawniczy. 1957 (Elbląg)

4.      Komeński Jan Amos : Oratio de primario ingenia colendi instrumento, sollerter versando, Libris = Mowa o umiejętnym posługiwaniu się książkami, najcelniejszym narzędziem kształcenia umysłu : sub laborum auspicia in Patakinae scholae, auditorio majori recitata anno MDCL 28 Novemb [ri] = wygłoszona na wstępie zajęć szkolnych w wielkiej auli szkoły w Szarosz Patak 28 listopada 1650 r. Warszawa 1979

5.      Komeński Jan Amos : Pampaedia. Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN. 1973 (Elbląg,)

6.      Komeński Jan Amos : Pisma wybrane. Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1964 (Elbląg)

7.      Komeński Jan Amos : Unum necessarium czyli Jedyne konieczne. Wrocław. "Borgis". [1999]. ISBN 83-87129-50-X

8.      Komeński Jan Amos : Wielka dydaktyka. Wrocław. Zakład im. Ossolińskich. 1956 (Elbląg)

Opracowania o J. A. Komeńskim:

1.      Alt Robert: Postępowy charakter pedagogiki Komeńskiego. Warszawa. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. 1957 (Elbląg)

2.      Banszel Karol: Ideał wychowawczy Komeńskiego : wykład wygłoszony w Krakowie dnia 2 października 1932 r.  Warszawa. [s.n.]. 1932

3.      Banszel Karol: Jan Amos Komeński i jego "szkoła macierzyńska" czyli Program rozumnego wychowania dzieci w pierwszych sześciu latach. Warszawa. 1931

4.      Bądzkiewicz Antoni: Jan Amos Komeński i znaczenie jego systematu wychowania. Lwów. Towarzystwo Pedagogiczne. 1874

5.      Beckova Marta: Przyczynki do działalności Jana Amosa Komeńskiego w Polsce w świetle nowych badań [W:] Rozprawy z Dziejów Oświaty. T. 22. Warszawa 1979. s. [3]-20 (Elbląg)

6.      Bečkova M., Bieńkowski T, Čapkova D.: Znajomość dzieł Jana Amosa Komeńskiego na ziemiach czeskich, słowackich i polskich od połowy XVII w. do czasów obecnych. Warszawa. Wydaw. IHNOiT. PAN. 1991. ISBN 83-900065-0-2

7.      Bieńkowski Tadeusz: Jan Amos Komeński o nauczaniu i wychowaniu. Pułtusk. WSH. 1998. ISBN 83-909208-5-9 (Pasłęk)

8.      Bieńkowski Tadeusz: Komeński w nauce i tradycji. Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1980. ISBN 83-04-00384-8 (Elbląg)

9.      Bobrowska-Nowak W., Zarys dziejów wychowania przedszkolnego. Cz. 1. Warszawa. WSiP. 1978. Jan Amos Komeński i jego koncepcja szkoły macierzyńskiej. s. 47-57 (Elbląg, Pasłęk)

10.  Brambora Józef: Komeński a wychowanie do pracy [W:] Rozprawy z Dziejów Oświaty. T. 8. Wrocław 1965, s. [16]-28 (Elbląg)

11.  Capkova Dagmar: Nieznany diariusz roboczy J.A.Komenskiego. [W:] Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. pedagogika, psychologia, historia wychowania / red. wyd. Danuta Nowicka. Gdańsk. Uniwersytet Gdański. 1975. S. 155-173 (Elbląg)

12.  Capkova Dagmar: Zależność między nauczaniem ogólnym a specjalistycznym w ujęciu uniwersalnego wychowania permanentnego u Komeńskiego [W:] Rozprawy z Dziejów Oświaty. T. 22. Warszawa 1979, s. [21]-39 (Elbląg)

13.  Dworzaczkowa Jolanta: Jan Amos Komeński 1592-1670 [W:] Roczniki Naukowe. Seria A, Miscellanea. Leszno. PWSZ. 2003. s. 9-25

14.  Dworzaczkowa Jolanta Szkoła w Lesznie do 1656 roku : nauczyciele i programy .Leszno : Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne, 2003. ISBN 83-913449-1-6

15.  Fijałkowski Adam: Orbis pictus : Świat malowany Jana Amosa Komeńskiego = Die Welt in Bildern des Johann Amos. Warszawa. Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego : Biblioteka Uniwersytecka. 2008. ISBN 978-83-924821-9-2

16.  Helsztyński Stanisław: Uczeń Amosa. Wyd. 2. Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1981 (Elbląg; Pasłęk)

17.  Jan Amos Komeński - dziś i jutro : materiały z sesji naukowej w 400-lecie urodzin J. A. Komeńskiego, Leszno dnia 20-21 listopada 1992 r. Red. Alojzy Konior. Leszno. [Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne]. 1992. ISBN 83-900781-0-4

18.  Jan Amos Komeński a kultura epoki baroku : Johann Amos Comenius und die Kultur des Barock. Red. Barbara Sitarska, Romana Mnicha. Siedlce. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej. 2007. ISBN 978-83-7051-446-4

19.  Jan Amos Komeński a problemy współczesnej pedagogiki. Red. Leon Leja. Poznań. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Filozoficzno-Historyczny. 1974

20.  Jan Amos Komeński i bracia czescy w 380. rocznicę przybycia do Leszna (1628-2008) : materiały wydane z okazji 380. rocznicy przybycia braci czeskich do Leszna i 10-lecia powstania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie. Red. Alojzy Konior. Leszno. Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne. 2009. ISBN 978-83-60876-16-9

21.  Kacprzak Lech: Myśl pedagogiczna Jana Amosa Komeńskiego : aktualność w teorii i praktyce edukacyjnej : wybór tekstów. Piła. PWSZ. 2005. ISBN 83-917446-3-9

22.  Kolendo J. J., Mury Elbląga. Olsztyn. „Pojezierze”. 1969. Jan Amos Komeński, s. 84-88 (Elbląg, Pasłęk)

23.  Komeński a współczesność : materiały Polsko-Czechosłowackiej Konferencji Komeniologicznej zorganizowanej z okazji XXX-lecia Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej. Red. Tadeusz Bieńkowski. Wrocław, Gdańsk. Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1977 (Elbląg, Pasłęk)

24.  Kot S., Historia wychowania. T.1. Wyd. 3. Warszawa. „Żak”. 1994. Jan Amos Komeński. s. 297-317 (Elbląg; Pasłęk)

25.  Krasuski J., Historia wychowania. Warszawa. WSiP. 1985. Pedagogika demokratyczna Jana Amosa Komeńskiego. s. 75-79 (Elbląg, Pasłęk)

26.  Kurdybacha Łukasz: Działalność Jana Amosa Komeńskiego w Polsce. Warszawa. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. 1957 (Elbląg)

27.  Kurdybacha Ł., Rola Komeńskiego w Europie XVII wieku [W:] Rozprawy z dziejów oświaty. T. 1. Wrocław 1958, s. [5]-39 (Pasłęk)

28.  Kurdybacha Łukasz: Wpływ wczesnego oświecenia na Jana Amosa Komeńskiego [W:] Rozprawy z Dziejów Oświaty. T. 11. Wrocław. 1968. s. [8]-35 (Elbląg)

29.  Leja Leon: Wpływ J. A. Komeńskiego na poglądowość nauczania. Poznań : [s.n], 1970

30.  Marciniak Z., Zarys historii wychowania. Warszawa. PWN. 1978. System pedagogiczny Jana Amosa Komeńskiego. s. 48-51 (Elbląg, Pasłęk)

31.  Mrozowska Kamila, Dybiec Julian: Jan Amos Komeński w Polsce : działalność, recepcja, przegląd badań [W:] Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. T. 18 / kom. red. Tadeusz Gołaszewski [i in.]. Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1974. S. 71-108 (Elbląg)

32.  Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny. Wyd. 2 rozsz. Warszawa. „Żak”. 1998. Komenský, Jan Amos. s. 170-171 (Elbląg, Pasłęk)

33.  Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wyd. 5. Warszawa. „Żak”. 2003. Jan Amos Komeński (1592-1670). s. 33-35 (Elbląg, Pasłęk)

34.  Osińska Wanda: Jan Amos Komensky w Polsce : repertorium prac Komenskiego znajdujących sie w polskich księgozbiorach. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo PAN. 1972 (Elbląg)

35.  Pawlak M., Dzieje Gimnazjum Elbląskiego w latach 1535-1772. Olsztyn. Pojezierze. 1972. Próby unowocześnienia w Gimnazjum w połowie XVII wieku – działalność Jana Amosa Komeńskiego i Joachima Pastoriusa. s. 47-52 (Elbląg, Pasłęk)

36.  Polsko-Czeskie Sympozjum Komeniologów : Leszno,27-28 maja 1978. Red. Jan Głowinkowski. Leszno. Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne. 1979

37.  Rodek W., Wendreńska I., System pedagogiczny J. A. Komeńskiego i jego znaczenie dla rozwoju dydaktyki [W:] Historia wychowania. Red. Danuta Drynda. Warszawa. WSP TWP. 2006, s. 113-116(Elbląg, Pasłęk)

38.  Rudniański S., Idea wychowania społecznego w dziejach myśli pedagogicznej : szkice z historii wychowania. Wyd. 4. Warszawa. „KiW”. 1961 Kwarkowie i bracia czescy z J. A. Komeńskim na czele ; Jan Amos Komeński i John Bellers. s. 162-165 (Elbląg, Pasłęk)

39.  Spevak Z.: Jan Amos Komenski: pedagog i utopista. Novi Sad. Kultura. 2003. ISBN 9788671032254

40.  Starościak J., Problem samodzielności ucznia : zarys historyczny. Warszawa. PZWS. 1962. Poglądy dydaktyczne J. A. Komeńskiego jako twórcy dydaktyki naukowej (1592-1670), s. 46-52 (Elbląg, Pasłęk)

41.  Suchodolski B., Jan Amos Komeński [W:] Czy wiesz kto to jest?. Warszawa 1957. s 7-45.(Elbląg, Pasłęk)

42.  Suchodolski Bogdan: Komeński. Warszawa. "Wiedza Powszechna". 1979 (Elbląg, Pasłęk)

43.  Turos L.: Pampaedia" Jana Amosa Komenskiego w interpretacji Profesora Bogdana Suchodolskiego [W:] Bogdan Suchodolski. W stulecie urodzin - trwałość inspiracji. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus". 2004. S. 240-245

44.  Werner Korthaase badacz Jana Amosa Komeńskiego = Werner Korthaase als Comeniusforscher. Red. Barbara Sitarska, Romana Mnicha, Manfred Richter. Siedlce. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej. 2009. ISBN 978-83-7051-540-9

45.  Wołoszyn S.: Pedagogika i pedagogia Jan Amosa Komeńskiego [W:] Pedagogika : podręcznik akademicki. [T.] 1.red. nauk. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski. Warszawa 2006. s. 111-114 (Elbląg, Pasłęk)

46.  Wołoszyn S.: Poglądy pedagogiczne Jana Amosa Komeńskiego (1592-1670) [W:] Zarys pedagogiki. T. 1 . Red. Bogdan Suchodolski. Wyd. 2 zm. Warszawa 1962. s. 96-103(Elbląg, Pasłęk)

47.  Wołoszyn S.: Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie. Warszawa. PWN. 1964. Poglądy pedagogiczne Jana Amosa Komeńskiego (1592-1670). s. 148-160 (Elbląg, Pasłęk)

48.  Wroczyński R., Dzieje oświaty polskiej do roku 1795. Warszawa 1983. Jan Amos Komeński. Poglądy pedagogiczne i działalność w Polsce, s. 157-165 (Elbląg, Pasłęk)

49.  Zych A. A., Comenius właśc. Jan Amos Komeński [W:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku Red. Tadeusz Pilch. T 1. Warszawa. „Żak”. 2008. s. 534-535 (Elbląg, Pasłęk)

Artykuły z czasopism:

1.      Burzyńska Anna B.: Wokół wrocławskich edycji dzieł Jana Amosa Komeńskiego : (przyczynek do dziejów kształcenia językowego na Śląsku) // Kształcenie Językowe. 2003 nr 4 s. 209-214

2.      Hellwig Jan: Jan Amos Komeński a wychowanie przedszkolne // Wychowanie w Przedszkolu. 1992 nr 8 s. 485-488 (Elbląg, Pasłęk)

3.      Jurek A.: Języki obce dawniej i dziś. Cz. 1 : z historii nauczania języków obcych w Polsce : od średniowiecza do II wojny światowej // Języki Obce w Szkole. 2007, nr 1, s. 5-19 (Elbląg, Pasłęk)

4.      Kontkiewicz A.: Pierwsza ilustrowana książka dla dzieci // Biblioteka : szkolne centrum informacji. 2008 nr 5 s. 35-36 (Elbląg, Pasłęk)

1658 r. - ukazał się pierwszy ilustrowany podręcznik do łaciny dla dzieci - "Orbis sensualium pictus" (Świat zmysłowy w obrazach) Jana Amosa Komeńskiego

5.      Korthaase Werner: Rene Descartes o powadze celów i obietnic Jana Amosa Comeniusa (Komenskiego) // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. 2006 nr 3 s. 115-129

6.      Kozłowski Mieczysław: Szkoła brata czeskiego. Cz. 1 // Remedium. 2008 nr 4 s. 32 (Elbląg, Pasłęk)

7.      Kozłowski Mieczysław: Szkoła brata czeskiego. Cz. 2 // Remedium. 2008 nr 6 s. 32 (Elbląg, Pasłęk)

8.      Krowicki Stanisław Ludwik: Nauczyciel narodów // Gazeta Szkolna. 2008 nr 25/26 s. 31

9.      Spyra Andrzej: Przestrzeń naturalna i przestrzeń sztuczna w "Labiryncie świata i raju serca" Jana Amosa Komenskiego // Estetyka i Krytyka. 2006 nr 2 s. 187-195

10.  Wroczyński Ryszard: Komeńskiego koncepcja kształcenia przez całe życie // Pedagogika Społeczna. 2007 nr 2 s. 126-133

Fragm. książki "Komeński a współczesność

11.  Wielki niedoceniony : jest nim Czech Jan Amos Komensky, XVII-wieczny pedagog i myśliciel, prekursor wielu uznawanych dziś poglądów // Forum. 1996 nr 20 s. 22-23

12.  Żołądź-Strzelczyk Dorota: Dlaczego "Pampaedia"? // Pampaedia. 2004 nr 1 s. 11-19

Dokumenty elektroniczne (biblioteki cyfrowe oraz inne zasoby Internetu)

1.      Bądzikiewicz Antoni: Jan Amos Komeński i znaczenie jego systemu wychowania. Lwów. Towarzystwo Pedagogiczne 1874 [online]. [dostęp 10 listopada 2010] Dostępny w: http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=732&from=FBC

2.      Danysz Antoni: Jan Amos Komeński : przyczynki do jego działalności w Polsce. Poznań : Towarzystwo Przyjaciół Nauk Poznańskie 1899 [online] . [dostęp 10 listopada 2010] Dostępny w: http://fbc.pionier.net.pl/owoc/results?query=kome%C5%84ski&action=DistributedSearchAction

3.      Jędraś Stanisław: Jan Amos Komeński // Przyjaciel Ludu 1991 nr 2-3 [online]. [dostęp 10 listopada 2010] Dostępny w: http://www.leszno.interbit.pl/teksty/komenski3.htm

4.      Kogut Mieczysław: [Jan Amos Komeński jako nauczyciel i wychowawca młodego pokolenia - recenzja] // Perspectiva. 2006 nr 2 s. 195-198  [online]. [dostęp 10 listopada 2010] Dostępny w: www.perspectiva.pl/perspectiva_LSTH_pdf/.../p2006-2_Z_Zurawski.pdf

5.      Komeński (1592-1671) [W:] Quick R.H.: Reformatorzy wychowania : zasady wychowania nowoczesnego. Warszawa. Wydawnictwo Przeglądu Pedagogicznego. 1895, s. 97-145 [online]  [dostęp 10 listopada 2010] Dostępny w:

http://dlibra.up.krakow.pl:8080/dlibra/Content/217/reformatorzy_wychowania.djvu

6.      Komeński Jan Amos: Wielka dydaktyka; przedstawiająca uniwersalną sztukę nauczania wszystkich wszystkiego. Warszawa. Naukowe Towarzystwo Pedagogiczne. 1935 [online]. [dostęp 10 listopada 2010] Dostępny w: Bieńkowski Tadeusz: Wokół XVII-wiecznych polemik przyrodniczych // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" 2001 nr 1, s. 29-39 [online]. [dostęp 10 listopada 2010] Dostępny w: http://www.wiw.pl/wielcy/kwartalnik/01.01s.29_39_02.asp

7.      Wielka dydaktyka Jana Amosa Komeńskiego. Warszawa. Wydawnictwo Przeglądu Pedagogicznego. 1883 [online] . [dostęp 10 listopada 2010] Dostępny w: http://dlibra.up.krakow.pl:8080/dlibra/dlibra/doccontent?id=689&from=FBC

Zawiera rec. książki: Żurawski Zbigniew: Jan Amos Komeński (1592-1670) jako nauczyciel i wychowawca młodego pokolenia. Wrocław 2006

 

Opracowały:

Barbara Budkiewicz

Paulina Michalska

WMBP w Elblągu

Filia w Pasłęku