Marginalizacja i wykluczenie społeczne

zjawisko i sposoby zapobiegania

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010

opracowane na podstawie zbiorów

Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim oraz baz elektronicznych Biblioteki Narodowej

 

 

 

*   oznaczono pozycje dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim.

 

 I    KSIĄŻKI

1.      AKTYWIZACJA, INTEGRACJA

Aktywizacja, integracja, spójność społeczna : w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Kazimiera Wódz, Krystyna Faliszek. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2009

2.      BARNES, Colin   *

Niepełnosprawność / Colin Barnes, Geof Mercer. – Warszawa : „Sic!”, 2008

3.      BILIŃSKA-SUCHANEK, Ewa

Opór wobec szkoły : dorastanie w perspektywie paradygmatu : studium socjopedagogiczne / Ewa Bilińska-Suchanek. – Wyd. 2. – Kraków : „Impuls”, 2003

4.      CHROSTOWSKA, Bożena

Stowarzyszenie Tratwa – alternatywa w profilaktyce marginalizacji młodzieży / Bożena Chrostowska. – Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, cop. 2008

5.      CZŁOWIEK W OBLICZU

Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej : wokół zagadnień teoretycznych / red. nauk. Katarzyna Białobrzeska, Stanisław Kawula. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2006

6.      DAVIS, Mike

Planeta slumsów / Mike Davis. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2009

7.      FENOMEN NIERÓWNOŚCI   *

Fenomen nierówności społecznych : nierówności społeczne w refleksji humanistycznej / red. nauk. Jarosław Klebaniuk. – Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii Kultury, cop. 2007

8.      GALOR, Zbigniew

Lumpenwłasność : szara strefa i margines społeczny / Zbigniew Galor. – Poznań : Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego, 2006

9.      GOFFMAN, Erving

Piętno : rozważania o zranionej tożsamości / Erving Hoffman. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

10.  GOLCZYŃSKA-GRONDAS, Agnieszka

Mężczyźni z enklaw biedy : rekonstrukcja pełnionych ról społecznych / Agnieszka Golczyńska-Grondas. – Łódź : Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Absolwent, 2004

11.  GRABARCZYK, Iwona   *

System wsparcia i pomocy bezdomnym : (na przykładzie działalności Domu Odzyskanych dla Życia w Marwałdzie) / Iwona Grabarczyk. – Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, cop. 2007

12.  GRZYBOWSKI, Paweł Przemysław   *

Edukacja europejska – od wielokulturowości ku międzykulturowości / Paweł Przemysław Grzybowski. – Kraków : „Impuls”, 2007

13.  HOŁYST, Brunon   *

Wiktymologia / Brunon Hołyst. – Wyd. 3 zm. i poszerz. – Warszawa : „LexisNexis”, 2006

14.  JANUKOWICZ, Maria

Między poszanowaniem a ośmieszaniem człowieka : (studium kontrastu) / Maria Janukowicz ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. – Częstochowa : Akademia im. J. Długosza, 2005

15.  KANTOWICZ, Ewa   *

Praca socjalna w Europie : inspiracje teoretyczne i standardy kształcenia / Ewa Kantowicz. – Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, cop. 2005

16.  KARWACKI, Arkadiusz

Błędne koło : reprodukcja podklasy społecznej / Arkadiusz Karwacki. – Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2006

17.  KAWULA, Stanisław   *

Człowiek w relacjach socjopedagogicznych : szkice o współczesnym wychowaniu / Stanisław Kawula ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Pedagogiki i Wychowania Artystycznego. – Wyd. 2 popr. i rozszerz. – Toruń : „Akapit”, 2004

18.  KAŹMIERCZAK, Tomasz   *

Praca socjalna : między upośledzeniem społecznym a obywatelskością / Tomasz Kaźmierczak. – Katowice : „Śląsk”, 2006

19.  KONTAKTY Z LUDŹMI

Kontakty z ludźmi „innymi” jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji / red. Bogumiła Kosek-Nita i Danuta Raś. – Wyd. 2 popr. – Katowice : Uniwersytet Śląski, 2007

20.  LISTER, Ruth   *

Bieda / Ruth Lister. – Warszawa : „Sic!”, 2007

21.  MARGINALIZACJA W PROBLEMATYCE   *

Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej / pod red. Krystyny Marzec-Holki przy współpracy Haliny Guzy-Steinke, Anny Rutkowskiej. – Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2005

22.  MARYNOWICZ-HETKA, Ewa   *

Pedagogika społeczna. T. 1 / Ewa Marynowicz-Hetka. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

23.  PARTNERSTWO DLA

Partnerstwo dla dzieci – czas wolny jako narzędzie zmiany społecznej : materiały z II Konferencji zorganizowanej przez Fundację Wspólna Droga […] / [red. tekstów Marcin Brzeziński]. – Warszawa : Fundacja Wspólna Droga – United Way Polska, 2009

24.  PAWLICA, Beata

Mechanizmy naznaczania społecznego : socjologiczne studium teoretyczno-empiryczne / Beata Pawlica. – Częstochowa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2001

25.  PILCH, Tadeusz   *

Marginalizacja społeczna a edukacja / Tadeusz Pilch // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O / [red. nauk. Tadeusz Pilch]. – Warszawa : „Żak”, 2004, S. 61-69

26.  POLITYKA SPOŁECZNA   *

Polityka społeczna : podręcznik akademicki / pod red. Grażyny Firlit-Fesnak i Małgorzaty Szylko-Skoczny. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

27.  PORZĄDEK SPOŁECZNY

Porządek społeczny a wyzwania współczesności : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Saksona. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005

28.  PROCES DEMARGINALIZACJI

Proces demarginalizacji polskiej wsi :programy pomocowe, liderzy, elity i organizacje pozarządowe : praca zbiorowa / pod red. Barbary Fedyszak-Radziejowskiej. – Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2005

29.  RADZIEWICZ-WINNICKI, Andrzej   *

Pedagogika społeczna w obliczu realiów codzienności / Andrzej Radziewicz-Winnicki. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008

30.  RESOCJALIZACJA   *

Resocjalizacja : teoria  i praktyka pedagogiczna. T. 1 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2007

31.  RESOCJALIZACJA   *

Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2007

32.  SŁOWIAK, Natalia   *

Menele : subkultura o tożsamości dewiacyjnej / Natalia Słowiak. – Kraków : „Impuls”, 2009

33.  SOCJOLOGIA   *

Socjologia : przewodnik encyklopedyczny / [wyd. Aldona Mikusińska]. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, S. 242-244

34.  SOCJOLOGICZNE   *

Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / pod red. Joanny Wawrzyniak. – Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007

35.  SPOŁECZNA PSYCHOLOGIA   *

Społeczna psychologia piętna / red. nauk. Todd F. Heatherton [i in.]. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

36.  STOCHMIAŁEK, Jerzy   *

Przezwyciężanie kryzysów życiowych przez osoby dorosłe / Jerzy Stochmiałek. – Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009

37.  SZKOŁA W ŚWIECIE   *

Szkoła w świecie współczesnym / pod red. nauk. Bożeny Muchackiej i Mirosława Szymańskiego. – Kraków : „Impuls”, 2008

38.  ŚLUSARZ, Grzegorz

Studium społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich w świetle zagrożenia marginalizacją : na przykładzie województwa podkarpackiego / Grzegorz Ślusarz. – Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2005

39.  UTOPIE INKLUZJI

Utopie inkluzji : sukcesy i porażki programów reintegracji społecznej / Kazimierz Wojciech Frieske (red.) ; aut. Kazimierz Wojciech Frieske [et al.]. – Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2004

40.  UWARUNKOWANIA I WZORY

Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży / pod red. Władysława Kubika i Bronisława Urbana. – Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2005

41.  WEJCMAN, Zbigniew

Partnerstwa dla przedsiębiorczości społecznej : efektywnie, fachowo, społecznie : wsparcie dla sektora ekonomii społecznej / [aut. Zbigniew Wejcman ; Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS. – Warszawa : BORIS, 2009

42.  WĘCŁAWOWICZ, Grzegorz   *

Geografia społeczna miast : uwarunkowania społeczno-przestrzenne / Grzegorz Węcławowicz. – Wyd. 2 zm. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

43.  WNUK-LIPIŃSKI, Edmund  *

Socjologia życia publicznego / Edmund Wnuk-Lipiński. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2005

44.  WYBRANE SPOŁECZNO-SOCJALNE

Wybrane społeczno-socjalne aspekty marginalizacji : praca zbiorowa / pod red. Anny Nowak ; Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach. – Katowice : ŚWSZ, 2005

45.  WYKLUCZENIE

Wykluczenie i marginalizacja społeczna : wokół problemów diagnostycznych i reintegracji psychospołecznej / red. nauk. Katarzyna Białobrzeska, Stanisław Kawula. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne” Akapit”, 2006

46.  WYKLUCZENIE SPOŁECZNE

Wykluczenie społeczne w dobie transformacji ustrojowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska : praca zbiorowa / pod red. Przemysława Rostropowicza. – Łubowice : Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. J. V. Eichendorffa : Editio Silesia, 2006

47.  ZAGADNIENIA MARGINALIZACJI

Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego / pod red. Franciszka Kozaczuka. – Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2005

II   ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1.      BAL-WOŹNIAK, Teresa

Kreowanie kapitału intelektualnego jako forma przeciwdziałania marginalizacji jednostki / Teresa Bal-Woźniak // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2003, Z. 1, s. 141-150

2.      BŁĘDOWSKI, Piotr   *

Wykluczenie finansowe w Polsce i możliwości przeciwdziałania // Polityka Społeczna. – 2010, nr 2, s. 5-10

3.      BOCHEŃSKA-SEWERYN, Maria

Zapobieganie marginalizacji społecznej głównym zadaniem „Siemachy” // Prawo i Społeczeństwo. – R. 5, nr 3(2005), s. 129-140

4.      BORAWSKA-KALBARCZYK, Katarzyna   *

Dydaktyczne strategie zapobiegania marginalizacji społecznej / Katarzyna Borawska-Kalbarczyk // Nowa Szkoła. – 2008, nr 7, s. 19-23

5.      BRZEZIŃSKA, Anna Izabela   *

Marginalizacja osób z ograniczeniem sprawności na skutek zaburzeń psychicznych / Anna Izabela Brzezińska, Kamila Zwolińska // Polityka Społeczna.  – 2010, nr 2, s. 16-22

6.      BUTRYM, Marek   *

Marginalizacja społeczno-polityczna mieszkańców byłych PGR : testowanie hipotezy / Marek Butrym // Polityka Społeczna. – 2001, nr 8, s. 18-20

7.      FRIESKE, Kazimierz Wojciech   *

Dynamika koncepcji marginalizacji społecznej / Kazimierz Wojciech Frieske // Polityka Społeczna. – 2002, nr11/12, s. 32-35

8.      GAŚ, Zbigniew Bronisław   *

Działanie wychowawcze na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym / Zbigniew Bronisław Gaś // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 4, s. 3-16

9.      GIEREK, Piotr   *

O ludziach niechcianych – wykluczonych i marginalizowanych / Piotr Gierek // Praca Socjalna. – 2010, nr 4, s. 23-53

10.  GOLINOWSKA, Stanisława   *

Czy brak polityki zatrudnienia to droga do społecznego wykluczenia? / Stanisława Golinowska // Polityka Społeczna. – 2006, nr 11/12, s. 20-29

11.  GOLINOWSKA, Stanisława   *

Od redaktora numeru : od ubóstwa do wykluczenia społecznego / Stanisława Golinowska // Polityka Społeczna. – 2006, nr 11/12, s. 1-2

12.  GORE, Charles

Wykluczenie społeczne i polityka przeciwdziałania ubóstwu / Charles Gore // Problemy Polityki Społecznej. – 2003, nr 5, s. 9-35

13.  GRONDAS, Marek   *

Dzieci bez przyszłości w szkole / Marek Grondas, Marek Liciński // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 1, s. 3-8

14.  GRYGIEL, Aneta   *

Kilka uwag o marginalizacji i dyskryminacji kobiet na wsi / Aneta Grygiel // Praca Socjalna. – 2009, nr 3, s. 56-67

15.  ILNICKA, Renata Małgorzata   *

Bezdomność czy wyizolowanie społeczne/ / Renata Małgorzata Ilnicka // Praca Socjalna. – 2009, nr 5, s. 3-20

16.  KALINOWSKI, Mirosław

Duszpasterstwo wobec zjawiska marginalizacji społecznej / Mirosław Kalinowski // Roczniki Teologiczne. – T. 54, z. 6(2007), s. 101-116

17.  KANTOWICZ, Ewa   *

Aktywizacja i rozwój społeczny wspólnot – „marginalizacja inaczej” / Ewa Kantowicz // Praca Socjalna. – 2006, nr 3, s. 86-98

18.  KRUSZKA, Rafał   *

Wykluczenie społeczne – rys interpretacyjny i użyteczność badawcza / Rafał Kruszka // Kultura i Edukacja. – 2008, nr 1, s. 35-69

19.  LEPIANKA, Dorota

Czym jest wykluczenie społeczne? : wprowadzenie do europejskich debat na temat ekskluzji / Dorota Lepianka // Kultura i Społeczeństwo. – 2002, nr 4, s. 3-22

20.  LETKIEWICZ, Andrzej

Kreowanie i wspieranie przedsiębiorczości jako przeciwdziałanie alienacji społecznej młodzieży / Andrzej Letkiewicz // Przegląd Naukowy / Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku. – 2003, nr 2, s. 157-163

21.  LICIŃSKI, Marek   *

Sztuka pomagania / Marek Liciński ; rozmowę przepr. Katarzyna Jabłońska // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 1, s. 23-29

22.  LISTWAN, Teresa

Działalność ochotniczych hufców pracy w zakresie zatrudniania oraz przeciwdziałanie bezrobociu, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży / Teresa Listwan // Problemy Profesjologii. – 2006, nr 1, s. 137-142

23.  LUBOWICKI, Andrzej

Kościół i państwo wobec wykluczenia i marginalizacji w świetle projektu „Daj sobie szansę – Tobie też się uda” realizowanego w diecezji drohiczyńskiej / Andrzej Lubowicki   // Społeczeństwo i Kościół. – T. 3 (2006), s. 129-145

24.  MAZUR, Piotr   *

Idea miłosierdzia we wspólnej szkole / Piotr Mazur // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 4/5, s. 20-22

25.  MIELCZAREK, Andrzej

Bezrobocie jako główny czynnik marginalizacji – komunikat z badań / Andrzej Mielczarek // Zeszyty Naukowe WSHE. – 2003, T. 12, s. 129-138

26.  MIKIEWICZ, Piotr

Społeczny los „wykluczonych” : zasadnicze szkoły zawodowe jako medium marginalizacji / Piotr Mikiewicz // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia Wychowania. – 2003, z. 15, s. 81-100

27.  MOSIEK, Piotr   *

Modernizacja środowiska lokalnego wobec arytmii społecznej egzystencji człowieka /  Piotr Mosiek // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 4/5, s. 15-19

28.  NECEL, Ryszard   *

Palacz papierosów jako obcy : wybrane strategie konstruowania Innego / Ryszard Necel // Kultura i Społeczeństwo. – 2010, nr 1, s. 181-193

29.  PILCH, Tadeusz

Pedagogika społeczna wobec procesów marginalizacji / Tadeusz Pilch // Pedagogika Społeczna. – 2001, nr 1, s. 67-76

30.  PRZYMEŃSKI, Andrzej   *

Mieszkalnictwo socjalne jako instrument demarginalizacji społecznej bezdomnych na przykładzie Poznania : diagnoza i rekomendacja / Andrzej Przymeński, Monika Oliwa-Ciesielska // Polityka Społeczna. – 2010, nr 3, s. 1-7

31.  RUZIK, Anna   *

Przeciwdziałać drodze od ubóstwa do wykluczenia społecznego : debata Fundacji Friedricha Eberta / Anna Ruzik, Marta Styrc // Polityka Społeczna. – 2006, nr 3, s. 34-38

32.  SAK-STYCZYŃSKA, Anna   *

Państwu już dziękujemy! / Anna Sak-Styczyńska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 9, s. 64-67

Szkolnictwo – naznaczanie społeczne

33.  SAŁUSTOWICZ, Piotr   *

Otwarta metoda koordynacji jako instrument walki z wykluczeniem społecznym / Piotr Sałustowicz // Polityka Społeczna. – 2009, nr 4, s. 1-6

34.  SOWA, Agnieszka   *

Zdrowie i choroba a ubóstwo i wykluczenie społeczne / Agnieszka Sowa // Polityka Społeczna. – 2006, nr 11/12, s. 16-20

35.  STANASZEK, Anna   *

Z nadzieją przeciw beznadziei – ruch piqueteros jako przykład samostanowienia świata wykluczonych / Anna Stanaszek // Kultura i Społeczeństwo. – 2008, nr 4, s. 93-112

36.  STOCHMIAŁEK, Jerzy

Teoretyczne koncepcje przezwyciężania zjawiska wykluczenia społecznego w sytuacji ubóstwa / Jerzy Stochmiałek // Auxilium Sociale. – 2002, nr 2, s. 34-58

37.  SZARFENBERG, Ryszard   *

Europejska polityka antywykluczeniowa w Polsce / Ryszard Szarffenberg // Praca Socjalna. – 2009, nr 1, s. 86-112

38.  SZYMANOWSKA, Joanna   *

Zatrudnienie socjalne : szansa dla osób zagrożonych marginalizacją życia społecznego / Joanna Szymanowska // Polityka Społeczna. – 2008, nr 4, s. 9-12

39.  TRAFIAŁEK, Elżbieta

Uniwersytety Trzeciego Wieku w zapobieganiu marginalizacji społecznej ludzi starych / Elżbieta Trafiałek // Gerontologia Społeczna. – 2006, nr 1, s. 19-25

40.  WAGNER, Iwona   *

Praca socjalna wobec ubóstwa i zagrożenia marginalizacją / Iwona Wagner // Praca Socjalna.  -2010, nr 1, s. 3-20

41.  WIELGOS-STRUCK, Renata   *

Uwarunkowania i przejawy marginalizacji mieszkańców Rzeszowa w opiniach pracowników socjalnych / Renata Wielgos-Struck, Małgorzata Bozacka // Polityka Społeczna. – 2003, nr 4, s. 17-24

42.  WINNICKA, Ewa

Niepomagalni / Ewa Winnicka // Polityka. – 2009, nr 17, s. 20-22

 

 

 

 

 

Oprac.: Elżbieta Sidor

WMBP w Elblągu

Filia w Lidzbarku Warmińskim