Mass media, a wychowanie

(zestawienie bibliograficzne za lata 1995-2006)

Wydawnictwa ciągłe

 1. Aftański, Andrzej: Edukacja humanistyczna wobec zagrożeń technologii medialnych. „Wychowanie na co Dzień” 2004, nr 7/8, s. 37-40
 2. Bajcar, Elżbieta Anita: Rola mediów w procesie sie kształtowania ról płciowych u dzieci. „Nauczanie Początkowe: kształcenie zintegrowane” 2005/2006, nr 3, s. 23-31
 3. Baran, Agata: Dziecko a przemoc w mediach. „Wychowawca” 2003, nr 3, s. 18-19
 4. Braun-Gałkowska, Maria: Dziecko w świecie mediów. „Edukacja i Dialog” 2003, nr 6, s. 2-9
 5. Chodorowska-Chromiec, Małgorzata: W świecie telewizji. „Życie Szkoły” 2005, nr 1, s. 50-53
 6. Dziewiecki, Marek: Telewizja, komputery i Internet a wychowanie. „Katecheta” 2001 nr 11 s. 70-71
 7. Florczak, Anna: Świat prasy. „Języki Obce w Szkole” 2004 nr 2, s. 95-100
 8. Gajewska, Beata: Mass media a młody odbiorca. „Wychowawca” 2006, nr 9, s. 14
 9. Grodecka, Ewa: Młodzież a mass media. „Dyrektor Szkoły” 2005, nr 4, s. 48-49
 10. Ilnicka, Renata: Wpływ środków masowego przekazu na niedostosowanie społeczne młodzieży. „Edukacja” 2006, nr 1, s. 85-90
 11. Izdebska, Jadwiga: Dominacja mediów w środowisku wychowawczym dziecka. „Edukacja” 2000, nr 4, s. 29-38
 12. Janota-Palusińska, Małgorzata: O oddziaływaniu telewizji . „Wychowawca” 2004, nr 5, s. 16-17
 13. Jatulewicz, Elżbieta: Co słychać w regionie? : rola mediów w edukacji regionalnej dzieci i młodzieży. „Dyrektor Szkoły” 2003, nr 4, s. 29-31
 14. Karbowniczek, Jolanta: Wpływ mass mediów na agresywne zachowania dzieci. „Życie Szkoły” 2003, nr, 7 s. 395-397
 15. Kłosińska, Tatiana: Dziecko wobec mediów. „Życie Szkoły” 2006, nr 4, s. 5-8
 16. Kobielska, Joanna: Użycie środków audiowizualnych w rozwijaniu biegłości językowej uczniów. „Języki Obce w Szkole” 1995, nr 5, s. 402-409
 17. Konieczna, Ewelina: Film jako wehikuł kultury : uwarunkowania uczestnictwa w kulturze filmowej. „Kultura i Edukacja” 2004, nr 2, s. 42-51
 18. Krajewska, Beata: Funkcje telewizji w świetle literatury i badań empirycznych. „Wychowanie na co Dzień” 2004 nr 4/5 s. 21-23
 19. Krzysteczko, Henryk: Media jako pomoc w rozwoju dzieci i młodzieży : zasady kwalifikacji programów telewizyjnych ze względu na rozwój osobowy. „Katecheta” 2001, nr 4, s. 7-16
 20. Lepa, Adam: Pedagogika mass mediów. „Katecheta” 1998, nr 7-8, s. 114
 21. Lepa, Adam: Pedagogika mass mediów. Rec. Małgorzata Więczkowska . „Nowa Szkoła” 1999 nr 4 s. 58-59
 22. Malinowska, Sylwia: O programach telewizyjnych. „Polonistyka” 2001 nr 7 s. 419-423
 23. Morbortzer, Janusz: W świecie mediów. „Życie Szkoły” 2004, nr 8, s. 3-8
 24. Muniak, Małgorzata: Mass media w wychowaniu. „Wychowawca” 2004 nr 1 s. 12-13
 25. Nowacki, Jerzy: Przemoc czy pomoc? „Nowe w Szkole” 2003, nr 1, s. 16-18
 26. Okoniewska, Anna: Środki multimedialne w nauczaniu fizyki. „Fizyka w Szkole” 2002 nr 1 s. 30-35
 27. Orlik, Jacek: Prasa młodzieżowa na rynku polskim. „Wychowawca” 2002, nr 6, s. 22-23
 28. Ostrowska, Jadwiga: Mass media - ryzykowny wychowawca. „Kwartalnik Edukacyjny” 2005, nr 4, s. 26-31
 29. Pindera, Paweł: Telewizja jako wiodący środek kształcenia. „Nauczyciel i Szkoła” 1999, nr 2, s. 14-19
 30. Prajzner, Ewa: Społeczeństwo informacyjne i edukacja medialna. „Wychowanie techniczne w Szkole” 2004 nr 1 s. 6-9
 31. Prauzner, Tomasz: Środki dydaktyczne jako niezbędny element dobrze zorganizowanego procesu kształcenia. „Wychowanie Techniczne w Szkole” 2002 nr 3 s. 11-13
 32. Radziewicz, Julian: Wolny rynek mediów a wychowanie. „Nowa Szkoła” 2006, nr 1, s. 13-14
 33. Raś, Danuta: Korzystanie z telewizji i komputera a ryzyko ograniczania rozwoju kontaktów społecznych u ucznia. „Chowanna” 2000, T.1, s.73-87
 34. Roter, Adam: Socjalizacja rodzinna przez media. „Problemy Rodziny” 2000, nr 4, s. 13-16
 35. Rotkiewicz, Halina: Świat mediów a edukacja. „Ruch pedagogiczny” 1998 [nr] 3/4 s. 33-44
 36. Rybarczyk, Gabriela: Wychowanie do mediów. „Wychowawca” 2006, nr 9, s. 22-24
 37. Sikorski, Wiesław: Edukacja filmowa jako forma minimalizowania negatywnego wpływu ekranowej przemocy. „Opieka, Wychowanie, Terapia” 2000, nr 2, s. 23-27
 38. Strużyna, Krystyna: Przyjaciel czy wróg. „Głos Nauczycielski” 2003, nr 2, s. 2-3
 39. Strykowski, Wacław: Rola mediów i edukacji medialnej we współczesnym społeczeństwie. „Chowanna” 2003, T.1, s. 111-122
 40. Strykowski, Wacław: V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Media w kulturze, nauce i oświacie", Krynica, 20-22 października 1997 r. „Kwartalnik Pedagogiczny” 1998 nr 3 s. 72-75
 41. Wirtualne i realne zbrodnie dziecięce w cywilizacji, kulturze, szkole, rodzinie. „Opieka, Wychowanie, Terapia” 2000, nr 3, s. 5-26
 42. Wojciechowski, Mirosław: Erotyka w mediach - szansa czy zagrożenie dla rozwoju młodego pokolenia? „Edukacja” 1998, nr 2, s. 77-90
 43. Wróbel, Alina: Mass media jako pośrednie środowisko społeczno-wychowawcze. „Wychowanie na co Dzień” 2000 nr 10/11 s. 44-45
 44. Zajdel, Krzysztof: Telewizja w wychowaniu - autorytet czy zagrożenie? „Dyrektor Szkoły” 2006, nr 4, s. 44-46

Opracowanie: Aneta Bielaszka

(WMBP w Elblągu, Filia w Nowym Mieście Lub.)