Nauczanie i wychowanie w kontekście praw człowieka

Zestawienie bibliograficzne za lata 1999-2009 w wyborze

opracowane na podstawie zbiorów Filii w Lidzbarku Warmińskim

oraz baz elektronicznych Biblioteki Narodowej

 

*    oznaczono pozycje dostępne w Filii w Lidzbarku Warmińskim

 

I   Książki

1.    BRANDER, Patricia

Kompas : edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą / aut. Patricia Brander [et al.]. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ; Głogów : Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Szansa, 2005

2.    DROGOWSKAZY

Drogowskazy : podręcznik metodologiczny do nauczania praw człowieka : praca zbiorowa / pod red. Jarosława Ruszewskiego ; [aut. Agnieszka Jasiakiewicz et al.]. - Suwałki : Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat”, 2005

3.    JAŁMUŻNA, Tadeusz

Pokój, bezpieczeństwo i prawa człowieka w teorii i praktyce edukacyjnej / red. nauk. Tadeusz Jałmużna, Ryszard Rosa ; Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, Akademia Podlaska w Siedlcach, Komisja Badań nad Pokojem PAN. Oddział w Łodzi. - Łodź : Wyższa Szkoła Informatyki, 2006

4.    KOMOSA, Marcin

Prawa człowieka : edukacja, działanie / [red. Marcin Komosa, Arkadiusz Jarosiński] ; Amnesty International. - Gdańsk : Stowarzyszenie Amnesty International, [2003]

5.    KOTIUK, Irmina

Edukacja o prawach człowieka : prawne zagadnienia zdrowia reprodukcyjnego / Irmina Kotiuk, Małgorzata Pomarańska-Bielecka. - Warszawa : Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, 2005

6.    OSUCH, Maciej   *

Prawa człowieka w szkole : niezbędnik aktywnego rodzica / Maciej Osuch, Lucyna Bojarska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008

7.    PIERWSZE KROKI

Pierwsze kroki : jak uczyć o prawach człowieka / [tł. Joanna Godek i in.]. - Gdańsk : Stowarzyszenie Amnesty International w Polsce, [2006]

8.    PRAWA I WOLNOŚCI

Prawa i wolności w edukacji : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Rosy. - Wyd. 3. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2004

9.    WAŚKIEWICZ, Andrzej   *

Przewodnik młodego obywatela : podręcznik i ćwiczenia dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników / aut. Andrzej Waśkiewicz [i in.]. - Wyd. 4. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej : Civitas, 2005

10.  WAŚKIEWICZ, Andrzej   *

Przewodnik dla młodego obywatela : podręcznik i ćwiczenia dla liceów i techników – rozszerzenie / aut. Andrzej Waśkiewicz [i in.]. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej : Civitas, 2005

11.  ŻEPIELSKA, Joanna

Lekcja dla świata : scenariusze zajęć z edukacji globalnej / [aut. scenariuszy Katarzyna Polewczak-Beznosik i in. ; Joanna Żepielska]. - Warszawa : Polska Akcja Humanitarna, cop. 2008

II   Artykuły z czasopism

1.    DRZEWICKI, Krzysztof

Wolność nauczania religii w szkołach publicznych na tle sprawy polskiej przed Europejską Komisją Praw Człowieka / Krzysztof Drzewicki // Studia Europejskie (Toruń). - T. 2. - [1997], s. 201-220

2.    GRABSKI, Władysław Maria

Filozofia praw człowieka w prognozach społeczeństw wychowujących i koncepcjach oświaty ustawicznej przełomu XX-XXI wieku / Władysław Maria Grabski //

Z Doświadczeń Pedagoga. - 1999, nr ¾, s. 7-19

3.    GRZEMNY, Dariusz   *

Ale jak mam narysować Europejczyka? : czyli o edukacji na rzecz praw człowieka czyli o kompasie / Dariusz Grzemny // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 4/5, s. 4-9

4.    KIENIEWICZ, Piotr H.

Godność osoby i prawa człowieka w kontekście dobra wspólnego w nauczaniu społecznym Katolickiego Episkopatu USA / Piotr H. Kieniewicz // Roczniki Teologiczne (Lublin). - 2000, z. 3, s. 229-247

5.    KOŁACZEK, Bożena

Cele, funkcje i zasady współczesnej edukacji : ( w świetle literatury i prawa międzynarodowego) / Bożena Kołaczek // Zarządzanie i Edukacja. - 2000, nr 6, s. 101-112

6.    KOSOWSKA, Joanna

Prawa człowieka a humanistyczne podejście w nauczaniu języka angielskiego / Joanna Kosowska // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 3, s. 93-98

7.    KOZAK, Małgorzata   *

Edukacja o prawach człowieka – problemy realizacyjne / Małgorzata Kozak // Nowa Szkoła. - 2007, nr 8, s. 10-18

8.    KRUPA, Bożena   *

Prawa i wolności człowieka w percepcji licealistów / Bożena Krupa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 9, s. 41-49

9.    MAREK, Lucyna   *

Scenariusz lekcji wychowawczej / Lucyna Marek // Aura. - 2004, nr 2, Dodatek ekologiczny dla szkół, s. 10

10.  PACTEAU, Bernard

Szkoła publiczna a religia we Francji i w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / Bernard  Pacteau // Państwo i Prawo. - 1996, z. 10, s. 29-37

11.  PODSIADŁO-DACEWICZ, Izabela   *

Odkrywamy Prawo Humanitarne / Izabela Podsiadło-Dacewicz, Boris Poleganow // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 7/8, s. 15-28

12.  POGORZELSKA, Małgorzata   *

Lekcja języka – lekcją praw człowieka / Małgorzata Pogorzelska // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 3, s. 97-100

13.  ROSA, Ryszard

Edukacja do praw człowieka w społeczeństwie demokratycznym / Ryszard Rosa // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - 2000, nr 1, s. 11-26

14.  ROSA, Ryszard

Godność i prawa człowieka w edukacji demokratycznego państwa : (podstawy filozoficzne i prawne) / Ryszard Rosa // Forum Edukacyjne Wydziału Pedagogiki Wyższej Szkoły Informatyki. - 2005, nr 2, s. 25-35

15.  ROSA, Ryszard

Prawa i wolności człowieka w nauczaniu społecznym papieża Jana Pawła II / Ryszard Rosa // Podlaski Kwartalnik Humanistyczny. - 2000, nr ½, s. 15-27

16.  ROSA, Ryszard

Wychowanie do praw i wolności człowieka w obliczu wyzwań przełomu XX i XXI wieku / Ryszard Rosa // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - 2002, nr 5/6, s. 7-17

17.  SKOBEL, Stanisław

Prawa człowieka we współczesnym nauczaniu Kościoła Katolickiego / Stanisław Skobel // Łódzkie Studia Teologiczne. - [T.] 10. - (2001), s. 131-138

18.  SUCHOCKA, Hanna

Prawo do nauczania religii w szkole na tle standardów europejskich / Hanna Suchocka // Ethos. - 1999, nr ½, s. 342-355

19.  SYMONIDES, Janusz

Prawnomiędzynarodowy obowiązek państw nauczania praw człowieka / Janusz Symonides // Stosunki Międzynarodowe. - 2001, nr ¾, s. 57-71

20.  WLAZŁY, Danuta   *

Prawa i powinności człowieka : scenariusz zajęć dla klasy IV / Danuta Wlazły // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 10, s. 12

21.  WOJTASZEWSKA, Lidia   *

Czy uczyć znajomości praw człowieka i praw dziecka w szkole podstawowej? / Lidia Wojtaszewska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, s. 22-23

22.  ZIĘBA, Antoni

Obrona życia człowieka zadaniem i wyzwaniem dla nauczycieli i wychowawców / Antoni Zięba // Wychowawca. - 2006, nr 3, s. 9-12 

 

 

 

 

Opracowanie: Elżbieta Sidor

Warmińsko-Mazurska

Biblioteka Pedagogiczna

im. Karola Wojtyły w Elblągu

Filia w Lidzbarku Warmińskim