Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży

zestawienie bibliograficzne w wyborze

KSIĄŻKI

1.             Dewiacje społeczne i socjalizacja reedukacyjna młodzieży : diagnoza, terapia, profilaktyka / Aleksander Makowski. – Wyd. 2 popr. - Warszawa : Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2000

2.             Ergoterapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami w socjalizacji : na podstawie badań i pracy ortopedagogicznej z dziećmi i młodzieżą trudną / Aleksander Makowski. - Olsztyn : Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 1992

3.             Metody twórczej resocjalizacji : teoria i praktyka wychowawcza / Marek Konopczyński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Pedagogium, 2006

4.             Młodzież społecznie niedostosowana / Stefan Turlej. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982

5.             Młodzież w internacie i jej ortopedagogika : w świetle uwarunkowań profilaktyczno-ochronnych przed dewiacjami społecznymi w środowisku / Aleksander Makowski. - Olsztyn : Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 1994

6.             Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych nieletnich / Joanna Różańska-Kowal. - Kraków : "Impuls", 2009

7.             Niedostosowanie społeczne / Jan Konopnicki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971

8.             Niedostosowanie społeczne młodzieży i jej resocjalizacja / Aleksander Makowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994

9.             Ortopedagogika dzieci i młodzieży / Aleksander Makowski. - Wyd. 2 zm.. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992

10.         Pedagogika osób niedostosowanych społecznie / Bronisław Urban // W: Pedagogika specjalna : praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika. - Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2001

11.         Pedagogika resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne / Lesław Pytka ; [temat Resocjalizacja i profilaktyka w środowisku otwartym w rozdz. IV napisał Marian Kalinowski]. - Wyd. 5. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2001

12.         Pomoc psychologiczna młodzieży / Zbigniew B. Gaś. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995

13.         Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / pod red. Franciszka Kozaczuka, Bronisława Urbana. - Wyd. 2. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2001

14.         Profilaktyka niedostosowania społecznego w szkole / Krystyna Kuberska-Gaca, Andrzej Gaca. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986

15.         Przemoc w rodzinie wobec dziecka jako czynnik społeczno-pedagogicznego nieprzystosowania uczniów. T. 2, Wpływ przemocy w rodzinie wobec dziecka na społeczno-pedagogiczne nieprzystosowanie uczniów / Zofia Brańka. - Kraków : "Text", 2006

16.         Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie / Kazimierz Pospiszyl, Ewa Żabczyńska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980

17.         Socjalizacja reedukacyjna wychowanków trudnych / Aleksander Makowski. - Wyd. 2 [uzup.]. - Olsztyn : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1987

18.         Społeczne konteksty zaburzeń w zachowaniu / red. Bronisław Urban. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001

19.         Terapia w resocjalizacji. Cz. 2, Ujęcie praktyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : "Żak", cop. 2009

20.         Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży / Bronisław Urban. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000

21.         Zachowania dewiacyjne młodzieży / Bronisław Urban. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2000

22.         Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych / Bronisław Urban. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2005

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1.             Alkoholizm rodziców a przejawy niedostosowania społecznego młodzieży / Małgorzata Przybysz. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 10/11, s. 32-35

2.             Autoprezentacja młodzieży nieprzystosowanej społecznie / Małgorzata Przepióra. – Bibliogr. // Opieka Wychowanie Terapia. – 1997, nr 4, s. 12-18

3.             Bez tych chłopaków byłoby lepiej…” : społecznie nieprzystosowana płeć? / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła. – 1997, nr 9, s. 44-48

4.             Co robić z zagrożonymi wykolejeniem – na przykładzie badań CERI / Andrzej Janowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 10, s. 28-33

5.             Czy nasze dzieci są chore na „uzależnienie od żądzy władzy”? / Krystyna Stanczewska // Życie Szkoły. – 1998, nr 9, s. 523-526

6.             Czynniki mające wpływ na skuteczność interwencji wobec osób niedostosowanych społecznie / Piotr Sitkiewicz. – Bibliogr. // Chowanna. - 2006, t. 2, s. 133-137

7.             Czynniki wpływające na poziom niedostosowania społecznego dzieci w młodszym wieku szkolnym / Justyna Strykowska // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 4, s. 262-270

8.             Dogoterapia w wychowaniu osób nieprzystosowanych społecznie / Marcin Jurczyk // Opieka Wychowanie Terapia. - 2007, nr 3/4, s. 37–38

9.             Działania OHP zapobiegające niedostosowaniu społecznemu / Patryk Zawadzki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 1, s. 37-40

10.         Dzieci niedostosowane społecznie w szkole / Krzysztof Zajączkowski // Nowa Szkoła. - 1998, nr 7, s. 21-24

11.         Instytucja probacji jako alternatywna forma pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie / Barbara Pachólska // Opieka Wychowanie Terapia. – 2002, nr 3, s. 42-44

12.         Klub "Piecyk" : (jak realizuję program profilaktyczno-edukacyjno-wychowawczy) / Krystyna Drewnicka // Nowa Szkoła. - 2006, nr 1, s. 20-24

13.         Koordynacja działań instytucji opieki nad dzieckiem metodą zapobiegania niedostosowaniu społecznemu / Elżbieta Potempska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 4, s. 15-22

14.         Krajowy program zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży / Teresa Kaniowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 1, s. 7-10

15.         Nauczyciele wychowania fizycznego wobec niedostosowania społecznego dzieci / Małgorzata Ostrowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 8, s. 36-39

16.         Nie robią nic lub robią źle…(?) / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła. – 1998, nr 10, s. 22-27

17.         Niedostosowanie społeczne uczniów gimnazjum jako problem współczesnej szkoły (na przykładzie wybranych placówek) / Grażyna Miłkowska-Olejniczak. – Bibliogr. // Edukacja. – 2003, nr 4, s. 77-87

18.         Niedostosowanie w szkole jako skutek zaburzonej relacji interpersonalnej / Anna Krajewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 9, s. 3-11

19.         Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży ze środowiska małomiasteczkowego / Anna Kot // Opieka Wychowanie Terapia. – 2001, nr 3, s. 5-8

20.         Nieprzystosowanie społeczne uczniów jako problem i zjawisko w skali krajowej / Jan Tatarowicz // Opieka Wychowanie Terapia. – 1997, nr 4, s. 5-11

21.         Niewychowalni / Zbigniew Frydel // Wychowanie na co Dzień. – 1998, nr 7/8, s. 37-38

22.         O nowy paradygmat w wychowaniu młodzieży niedostosowanej społecznie / Anetta Jaworska. – Bibliogr. // Opieka Wychowanie Terapia. - 2008, nr 3/4, s. 34-39

23.         O potrzebie profesjonalnej profilaktyki w szkole / Grażyna Miłkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 2, s. 22-30

24.         Od alienacji do integracji / Krystyna Kielak, Jolanta Meller. – Bibliogr. // Przegląd Oświatowy. – 2002, nr 6, s. 17-18

25.         Patologie społeczne a nieprzystosowanie społeczne ucznia / Krystyna Majewska-Brzyska // Nowa Szkoła. - 1999, nr 10, s. 31-35

26.         Pomoc wychowankom mającym trudności z przystosowaniem społecznym / Małgorzata Cybula // Opieka Wychowanie Terapia. - 2000, nr 1, s. 21-22

27.         Postawy biblioterapii w pracy z lekko upośledzoną młodzieżą z obszarów niedostosowania społecznego / Agnieszka Łaba. – Bibliogr. // Pedagogika Pracy. - 2007, t. 51, s. 156–162

28.         Poziom i rozmiar niedostosowania społecznego dzieci w młodszym wieku szkolnym / Justyna Strykowska // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 3, s. 182-192

29.         Poziom nieprzystosowania społecznego a osiągnięcia szkolne uczniów klas początkowych / Agnieszka Komorowska // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2002, nr 1, s. 71-81

30.         Praca z dziećmi niedostosowanymi społecznie / Halina Gąsior // Życie Szkoły. – 1998, nr 9, s. 526-530

31.         Profilaktyczno resocjalizacyjny wymiar dramy w młodzieżowych środowiskach niedostosowania społecznego / Agnieszka Łaba // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 11, s. 52-61

32.         Profilaktyka a wychowanie przez wartości / Jacek Urban // Wychowawca. - 2008, nr 1, s. 16-18

33.         Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży / Aleksander Tynelski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 9–15

34.         Przystosowanie – nieprzystosowanie, w świetle teorii systemu autonomicznego M. Mazura / Lesław Pytka // Opieka Wychowanie Terapia. – 2000, nr 3, 26-30

35.         Psychodrama jako forma socjalizacji uczniów / Wiesław Sikorski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 9, s. 23-25

36.         Rodzinne uwarunkowania niedostosowania społecznego / Dorota Galej. – Bibliogr. // Opieka Wychowanie Terapia. – 2000, nr 2, s. 5-12

37.         Rola sportu jako czynnika wychowawczego w pracy z młodzieżą społecznie niedostosowaną / Stanisław Sikora // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 3, s. 180-183

38.         Rozpad rodziny jako czynnik nieprzystosowania społecznego i przestępczość młodych / Elżbieta Kopeć // Opieka Wychowanie Terapia. - 2003, nr 3, s. 9-11

39.         Samoocena młodzieży nieprzystosowanej społecznie w schronisku dla nieletnich / Waldemar Waśkowicz. – Bibliogr. // Opieka Wychowanie Terapia. – 2002, nr 3, s. 9-15

40.         Socjoterapia w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie / Anna Mierzwa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 1, s. 32-35

41.         Spożywanie alkoholu przez młodzież jako jeden z symptomów nieprzystosowania społecznego / Małgorzata Kiedrowska. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 10/11, s. 33-37

42.         Subnorma społeczna a społeczne nieprzystosowanie / Wiesława Rempel. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 1997, nr 5 s. 271-277

43.         Sytuacja szkolnej młodzieży niedostosowanej społecznie / Renata Ilnicka. – Bibliogr. // Opieka Wychowanie Terapia. – 2002, nr 2, s. 13-17

44.         Szkolna profilaktyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie / Bogumiła Bobik // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 3, s. 15-22

45.         Szkolne zło – źródła i możliwości walki z nim / Maria Groenwald. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 9, 10-13

46.         Szkoła jako czynnik nieprzystosowania społecznego uczniów / Małgorzata Kiedrowska. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 4/5, s. 12-18

47.         Środowisko rodzinne a nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży : (na przykładzie uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym) / Bogumiła Bobik. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 5, s. 373–380

48.         Teoria interakcjonistyczna a metody pracy terapeutyczno-resocjalizacyjnej z dziećmi niedostosowanymi społecznie / Maciej Bernasiewicz. – Bibliogr. // Chowanna. - 2006, t. 2, s. 75-90

49.         Uczeń niedostosowany / Magdalena Krawczonek // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 4, s. 10-14

50.         Warunki społecznego rozwoju / Agnieszka Chybowska, Joanna Szanejko // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 3, s. 46-50

51.         Wpływ muzykoterapii na samoocenę niedostosowanych społecznie / Anna Nikiciuk. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 2, s. 85-92

52.         Wpływ środków masowego przekazu na niedostosowanie społeczne młodzieży / Renata Ilnicka. - Bibliogr. // Edukacja. - 2006, nr 1, s. 85-90

53.         Wyuczona bezradność / Elżbieta Rutkowska. – Bibliogr. // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 2000/2001, nr 2, s. 94-97

54.         Zaburzenia procesu socjalizacji u uczniów szkół zawodowych / Lidia Pustkowiak. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 1999, nr 3, s. 140-147

55.         Zagrożenie nieprzystosowaniem społecznym w środowisku szkolnym oraz sposoby jego zapobiegania / Hubert Iwanicki. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 4, s. 299-303

56.         Zagubieni czy zatraceni? : współczesny wizerunek młodzieży niedostosowanej społecznie / Hubert Iwanicki // Nowa Szkoła. – 1998, nr 7, s. 17-20

57.         Zamęt psychiczny to nie zła wola / Renata M. Ilnicka // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 10, s. 9-15

58.         Zapobieganie [niedostosowaniu społecznemu] / Jarosław Sokołowski // Wychowawca. – 1998, nr 7/8, s. 46-47

59.         Zastosowanie Skali Ustosunkowań Interpersonalnych (SUI) w diagnozie niedostosowania społecznego nieletnich dziewcząt i chłopców : analiza porównawcza / Joanna Różańska-Kowal, Izabela Rajska-Kulik. – Bibliogr. // Chowanna. – 2000, nr 1, s. 52-72

 

Opracowała: Aniela Florkiewicz

WMBP w Elblągu

Filia w Iławie