PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

Zestawienie bibliograficzne za lata 1997-2007, opracowane na podstawie baz danych Biblioteki Narodowej

 oraz wydawnictw zwartych i ciągłych WMBP w Elblągu,

Filia w Lidzbarku Warmińskim

* oznaczono wydawnictwa dostępne w WMBP w Elblągu Filia w Lidzbarku Warmińskim

I. Wydawnictwa zwarte

 1. BATES, Janet

Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane / Janet Bates, Sarah Munday. – Warszawa : K.E. LIBER, 2005

 1. DYRDA, Beata

Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych : diagnoza i terapia / Beata Dyrda. – Kraków : „Impuls”, 2000

 1. EBY, Judy W.

Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży / Judy W. Eby, Joan F. Smutny. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998

 1. EBY, Judy W.

Problemy kształcenia dzieci szczególnie uzdolnionych / Judy W. Eby, Joan Smutny. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998

 1. FECHNER-SĘDZICKA, Iwona

Szkolny system wspierania zdolności : jak rozpoznawać i rozwijać dziecięce uzdolnienia? / Iwona Fechner-Sędzicka. – Toruń ; Papowo Toruńskie : „Aker”, 2003

 1. KOPAŃSKI, Sławomir

W poszukiwaniu matematycznych talentów / Sławomir Kopański. – Wilkowice : „Dla Szkoły”, cop. 2003

 1. LEWIS, David   * rok wydania 1988

Jak wychować zdolne dziecko / David Lewis. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2007

 1. MINISTERSTWO

Ministerstwo Edukacji Narodowej o uczniu zdolnym / [zeszyt oprac. A. Barański i in.]. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej. Biuro Administracyjno-Gospodarcze, 1999

 1. NAKONECZNA, Danuta

Uczniowie zdolni i ich nauczyciele : 15-lecie Towarzystwa Szkół Twórczych : 1983-1998 / Danuta Nakoneczna ; Towarzystwo Szkół Twórczych, Stowarzyszenie Szkół Aktywnych. – Warszawa : TST, 1998

 1. NAKONECZNA, Danuta

W poszukiwaniu koncepcji kształcenia zdolnych : 15-lecie Towarzystwa Szkół Twórczych, Stowarzyszenie Szkół Aktywnych. – Warszawa : TST, 1998

 1. O’ REAGAN, Fintan J.

Jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Fintan J. O’ Reagan. – Warszawa : K.E. LIBER, 2005

 1. PEDAGOGIKA

Pedagogika. T. 3, Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej / red. nauk. Bogusław Śliwerski. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006

 1. PIOTROWSKI, Eugeniusz

Pedagogika dzieci zdolnych i uzdolnionych / Eugeniusz Piotrowski // W : Pedagogika specjalna : praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika. – Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1998. – S. 289-303

 1. POPEK, Róża

Z badań nad uzdolnieniami plastycznymi młodzieży : analiza psychologiczna / Róża Popek. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1998

 1. PARTYKA, Mirosława

Zdolni, utalentowani, twórczy : poradnik dla pedagogów, psychologów, nauczycieli i rodziców / Mirosława Partyka. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1999

 1. PRZYBYLSKA, Iwona

Inteligencja emocjonalna a uzdolnienia twórcze i funkcjonowanie młodzieży szkolnej / Iwona Przybylska. – Katowice : Uniwersytet Śląski, 2007

 1. SĘKOWSKA, Zofia

Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej / Zofia Sękowska. – Wyd. 2. – Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2001

 1. SĘKOWSKI, Andrzej Edward

Osiągnięcia uczniów zdolnych / Andrzej Edward Sękowski. – Wyd. 2 rozszerz. – Lublin : TNKUL, cop. 2001

 1. SZTEJNBERG, Aleksander

Komunikacyjne środowisko nauczania i uczenia się / Aleksander Sztejnberg. – Wrocław : ASTRUM, 2006

 1. SZTUKA

Sztuka nauczania : podręcznik akademicki. T. 1, Czynności nauczyciela / red. nauk. Krzysztof Kruszewski. – Wyd. 7 zm. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005

 1. TEORIA

Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych / red. Wiesława Limont. – Kraków : „Impuls”, 2004

 1. TYSZKOWA, Maria

Uczeń zdolny / Maria Tyszkowa // W : Encyklopedia pedagogiczna / pod red. Wojciecha Pomykało. – Warszawa : Fundacja INNOWACJA, 1993. – S. 864-868

 1. WOJDA, Krystyna

Wspieranie rozwoju ucznia i nauczyciela / Krystyna Wojda, Małgorzata Szybalska, Jan Chojnacki. – Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2005

 1. WOŁOSZYNOWA, Maria

Dzieciom-Rodzicom-Nauczycielom : studia i szkice psychologiczne z lat 1937-1992 / Lidia Wołoszynowa. – Kielce : „Strzelec”, 2001

II. Artykuły z wydawnictwa ciągłych

1.      ABRAMCZYK, Janusz

Czy mamy system opieki dla uczniów wybitnie zdolnych? / Janusz Abramczyk // Nowa Szkoła. – 2003, nr 5, s. 18-22

2.      BIERNACKA, Beata

Zdolny, ale leniwy / Beata Biernacka // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 10, s. 40-42

3.      BORYSIK, Elżbieta

Jak pracować ze zdolną młodzieżą w bibliotece? / Elżbieta Borysik // Poradnik Bibliotekarza. – 2001, nr 5, s. 14

4.      BORYSIK, Elżbieta

Praca ze zdolną młodzieżą w bibliotece Zespołu Szkół nr 1w Białej Piskiej / Elżbieta Borysik // Edukacja Medialna. – 2001, nr 3, s. 41-42

5.      BUREK, Piotr

Promowanie uczniowskiej elity / Piotr Burek // Dyrektor Szkoły. – 1998, nr 11, s. 24-27

6.      BYSZUK, Małgorzata

Program klasy autorskiej kulturoznawczej jako jedna z koncepcji kształcenia uczniów zdolnych / Małgorzata Byszuk // Kwartalnik Edukacyjny. – 2000, nr 2, s. 37-56

7.      CHABER-DĄDEL, Anna

Dzieci zdolne wymagają troski / Anna Chaber-Dądela // /Edukacja i Dialog. – 2004, nr 9, s. 26-30

8.      CIESLIKOWSKA, Joanna

Niepowodzenia szkolne uczniów zdolnych – jak na problem powinni spojrzeć wychowawcy / Joanna Cieślikowska // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 7/8, s. 27-30

9.      DOBRZAŃSKA, Magdalena

Edukacja ucznia zdolnego / Magdalena Dobrzańska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 2, s. 51-55

10.  EJDYS, Dagmara

Szlifowanie diamentu / Dagmara Ejdys // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 2, s. 56-59

11.  GONDZIK, Erwin

Przezwyciężanie patologii w kształceniu uczniów zdolnych / Erwin Gondzik // Nauczyciel i Szkoła. – 2001, nr ¾, s. 133-137

12.  GRUSZKA, Aleksandra

Geniusz bez obłąkania : trening twórczości w edukacji dzieci  i młodzieży wybitnie uzdolnionej / Aleksandra Gruszka, Jarosław Orzechowski // Przegląd Psychologiczny. – 1998, nr ½, s. 59-72

13.  GRZECHOWIAK, Dorota

Praca z dzieckiem zdolnym : opis i analiza przypadku / Dorota Grzechowiak // Głos Nauczycielski. – 2004, nr 36, wkł. s. 2

14.  HŁOBIŁ, Agnieszka

Pomóc zdolnemu / Agnieszka Hłobił // Życie Szkoły. – 2006, nr 2, s. 44-46

15.  IGIELSKA, Beata A.

Jak znaleźć sens w tym, co się robi / Beata A. Igielska // Nowa Szkoła. – 2006, nr 2, s. 10-12

Język polski – nauczanie

16.  INGLOT, Mieczysław

O relacjach między nauczycielem a zdolnym uczniem – w związku z OLI i JP i powieścią „Madame” A. Libery / Mieczysław Ingot // Warsztaty Polonistyczne. – 1999, nr 4, s. 48-58

17.  JARZĄBEK, Piotr

Dlaczego należy pomagać najlepszym uczniom? / Piotr Jarząbek // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 1, s. 35-40

18.  KORDZIŃSKI, Jarosław

Zagospodarować talenty / Jarosław Kordziński // Edukacja i Dialog. – 1997, nr 10, s. 34-37

19.  KOSIEŃ, Bogdan

Uzdolnienia twórcze, ogólna sprawność umysłowa a wyniki w nauce dzieci w okresie dorastania / Bogdan Kosień // Chowanna. – 1999, nr ½, s. 41-53

20.  KRZYWDA, Beata

Uczeń zdolny – dobrodziejstwo czy problem? / Beata Krzywda // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 2, s. 51-55

21.  KUCZYŃSKA, Beata

Charakterystyka ucznia zdolnego / Beata Kuczyńska // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 2, s. 56-57

22.  KURASZ, Anna

Pomagamy uzdolnionym dzieciom wiejskim / Anna Kurasz // Nowa Szkoła. – 2006, nr 4, s. 46-48

23.  LEWCZAK, Józef

Praca z dzieckiem zdolnym w działalności poradni psychologiczno-pedagogicznej / Józef Lewczak // Kwartalnik Edukacyjny. – 2000, nr 3, s. 45-49

24.  LEWICKA, Irena

Praca z uczniem zdolnym / Irena Lewicka, Kazimierz Olejniczak // Wychowawca. – 2006, nr 1, s. 14-15

25.  LIMONT, Wiesława

Model wzbogaconego kształcenia ucznia zdolnego [ref.] / Wiesława Limont // Ruch Pedagogiczny. – 2002, nr 1, s. 5-19

26.  ŁEBECKA, Grażyna

Rola wychowy w pracy z uczniem zdolnym / Grażyna Łebecka // /Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 2, s. 51-53

27.  ŁEBECKA, Grażyna

Uczeń zdolny w szkole / Grażyna Łebecka // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 2, s. 50-51

28.  MALEC, Maria

Dostrzegajmy zdolności / Maria Malec // Język Polski w Gimnazjum. – 2001/2002, nr 3, s. 97-101

29.  MAREK, Elżbieta

Kontrowersje wokół kształcenia uczniów zdolnych / Elżbieta Marek // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. – T. 7. – (2000) s. 101-107

30.  PAWŁOWSKA, Maria

Psychodydaktyczne podstawy kształcenia i metody pracy z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiego i zajęciach pozalekcyjnych / Maria Pawłowska // Krakowskie Studia Małopolskie. – Nr 6. – (2000) s. 493-498

31.  PIECHAL, Anna

Praca z uczniem zdolnym / Anna Piechal // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 3, s. 27-30

32.  POKORA, Małgorzata

Projekt państwowego gimnazjum realizującego model wzbogaconego kształcenia uczniów zdolnych / Małgorzata Pokora // Dyrektor Szkoły. – 2004, nr 6, s. 40-45

33.  POSŁUSZNA, Joanna

Metaproblemy grup wsparcia uczniów zdolnych i ich nauczycieli / Joanna Posłuszna // Annales Uniwerstitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Pedagogia – Psychologia. – Vol. 15. – (2000) s. 115-121

34.  PREUSS-KUCHTA, Lucyna

Uczeń zdolny i mało zdolny w koncepcjach jawnego doboru do klas / Lucyna Preuss-Kuchta // Edukacja. – 2001, nr 4, s. 67-76

35.  PUFAL-STRUZIK, Iwona

Społeczne warunki aktualizacji i rozwoju uzdolnień u dzieci i młodzieży / Iwona Pufal-Struzik // Edukacja . - 1997, nr 4, s. 32-40

36.  RAŚ, Urszula

Potrzeba troski o ucznia zdolnego / Urszula Raś // Szkoła Zawodowa. – 1999, nr 4, s. 28-32

37.  RZEPECKA, Katarzyna

Potrzeby dzieci zdolnych / Katarzyna Rzepecka // Matematyka. – 2006, nr 10, s. 54-55

38.  SŁYK, Małgorzata

Praca z uczniem zdolnym / Małgorzata Słyk // Życie Szkoły. – 2000, nr 4, s. 206-208

39.  SOBAŃSKA-BONDARUK, Melania

Praca z uczniem zdolnym na lekcjach historii / Melania Sobańska-Bondaruk, Radosław Lolo // Wiadomości Historyczne. – 2004, nr 1, s. 42-51

40.  SOBCZYŃSKA, Karolina

Dzieci specjalnej nadziei / Karolina Sobczyńska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1999, nr 6, s. 23-26

41.  SOSNOWSKA, Joanna

Szanse i zagrożenia dla rozwoju uczniów zdolnych / Joanna Sobczyńska // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 9/10, s. 61-65

42.  SPORNIAK, Jolanta

Uczniowie uzdolnieni / Jolanta Sporniak // Życie Szkoły. – 2003, nr 4, s. 202-205

43.  SUCHORA-OLECH, Apolonia

Wystarczy nie przeszkadzać dziecku w rozwoju / Apolonia Suchora-Olech, Mariola Szczepańska // Życie Szkoły. – 1999, nr 8, s. 570-573

44.  SYDOR, Agnieszka

Postawy rodzicielskie a osiągnięcia uczniów zdolnych / Agnieszka Sydor // Wychowanie na co Dzień. – 1997, nr 7/8, s. 19-20

45.  SYREK-KOSOWSKA, Anna

„Klub Omnibusa” – projekt edukacyjny dla uczniów zdolnych / Anna Syrek-Kosowska // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 4/5, s. 20-21

46.  SZUREK, Michał

Dzieci wybitnie zdolne to też dzieci specjalnej troski / Michał Szurek // Dyrektor Szkoły. – 1999, nr 7/8, s. 52-54

47.  TOKARZ, Aleksandra

Uczeń zdolny w szkole / Aleksandra Tokarz // Nowa Szkoła. – 2004, nr 2, s. 4-13

48.  WANAT, Celina

Metody pracy z uczniem zdolnym w zakresie edukacji polonistycznej w kształceniu zintegrowanym / Celina Wanat // Kwartalnik Edukacyjny. – 2003, nr 1, s. 57-69

49.  WITEK, Krystyna

Uczeń zdolny / Krystyna Witek // Dyrektor Szkoły. – 1998, nr 11, s. 36-37

50.  WITKOŚ, Maria

Szczególne uzdolnienia – zarys problematyki / Maria Witkoś // Życie szkoły. – 2001, nr 6, s. 329-332

51.  WOJCIECHOWSKA, Anna

Samotność geniusza / Anna Wojciechowska // Głos Nauczycielski. – 1999, nr 30, s. 9

52.  ZAWORSKA-NIKONIUK, Dorota

Zdolny Uczeń / Dorota Zaworska-Nikoniuk // Edukacja i Dialog. – 1997, nr 10, s. 38-45

Oprac.: Elżbieta Sidor

WMBP w Elblągu,

Filia w Lidzbarku Warmińskim