Profilaktyka a zachowania problemowe dzieci i młodzieży

zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007

opracowane na podstawie baz danych Biblioteki Narodowej

oraz zbiorów WMBP w Elblągu, Filia w Lidzbarku Warmińskim

 

*   oznaczono wydawnictwa dostępne w WMBP w Elblągu, Filia w Lidzbarku Warmińskim

 I   Wydawnictwa zwarte

1. BALCEREK-KAŁEK, Anna

Budowanie szkolnych programów profilaktyki / Anna Balcerek-Kałek. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2003

2. BUCZAK, Agnieszka *

Współpraca rodziny i szkoły szansą przeciwdziałania patologiom i zagrożeniom młodzieży / Agnieszka Buczak // W: Acta Albingensia: Rocznik Naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. T. 3 / [red. Sławina Kwidzińska]. - Elbląg : Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2005. -
s. 79-87

3. CARR, Alan

Program profilaktyki szkolnej w zakresie AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową / Alan Carr. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004

4. DIAGNOSTYKA  

Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. K. Wielkiego, 2004

5. DIAGNOSTYKA *

Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz : Uniwersytet im. K. Wielkiego, 2005

6. DZIEWIECKI, Marek (1954-)

Integralna profilaktyka uzależnień w szkole: krótki poradnik psychologiczny / Marek Dziewiecki. - Kraków : "Rubikon", [2003]

7. EWALUACJA

Ewaluacja profilaktyki problemów dzieci i młodzieży / pod red. Janusza Ł. Grzelaka, Marcina J. Sochockiego. - Warszawa : "Sumus" : na zlecenie Pracowni Profilaktyki Problemowej, 2001

8. GAŚ, Zbigniew Bronisław (1952-)

Profilaktyka w szkole / Zbigniew Bronisław Gaś. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2006

9. GOLDSTEIN, Arnold P.

Umiejętności chroniące (odmawiania) : zapobieganie narkomanii wśród młodzieży / Arnold P. Goldstein [et al.]. - Warszawa : "Karan", cop. 2001

10. GRODOWSKA, Małgorzata *

Wychowawczy program profilaktyczny: gimnazjum / Małgorzata Grodowska, Maria Kowalska. - Kraków : "Rubikon", cop. 2003

11. GRZESIAK, Ewa *

Trudne tematy: propozycje godzin wychowawczych / Ewa Grzesiak, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

12. GUERINE, Suzanne *

Przemoc i prześladowanie w szkole: skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród  młodzieży / Suzanne Guerine, Eilis Hennessy. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004

13. GWIZDEK, Bożena

Gimnjazjalny projekt profilaktyczno-wychowawczy / Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2005]

14. HAUK, Diemut (1956-) *

Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą: poradnik do treningu mediacji / Diemut Hauk. - Wyd. 2. - Kielce : "Jedność", 2003

15. HAUG-SCHNABEL, Gabriele (1952-) *

Agresja w przedszkolu: poradnik dla rodziców i wychowawców / Gabriele Haug-Schnabel. - Kielce : "Jedność", 2003

16. ŁAKOMSKI, Marian *

Dlaczego integralny program profilaktyczny w szkole: pomoc dydaktyczno-wychowawcza dla nauczycieli i wychowawców / Marian Łakomski. - Kraków : "Impuls", 2004

17. ŁAKOMSKI, Marian *

Pomóż uzależnionym: integralny program profilaktyczny w szkole: poradnik dla nauczycieli i wy-chowawców / Marian Łakomski.  - Wyd. 2 uzup. - Kraków :"Impuls", 2006

18. KAŁDON, Barbara

Profilaktyka alkoholowa w szkole / Barbara Kałdon. - Stalowa Wola: Wydział Nauk Społecznych Filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej, cop. 2003

19. KARASOWSKA, Aleksandra *

Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania / Aleksandra Karasowska. - Warszawa : PARPA : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2006

20. KARASOWSKA, Aleksandra *

Profilaktyka na co dzień: alkohol w życiu nastolatków / Aleksandra Karasowska. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2005

21. KNEZ, Renata *

SAPER czyli jak rozminować agresję: program profilaktyczno-wychowawczy dla klas 1-3 gimnazjum oraz klas 1 szkół ponadgimnazjalnych / Renata Knez, Wojciech M. Słonina. - Kraków : "Rubikon", 2002

22. KOŁODZIEJCZYK, Jakub

Agresja i przemoc w szkole: konstruowanie programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole / Jakub Kołodziejczyk. - Kraków : "Sophia", 2004

23. KOSIŃSKA, Ewa *

Mądrze  i skutecznie: zasady konstruowania szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego / Ewa Kosińska. - Kraków :"Rubikon", 2002

24. MCWHIRTER, J. Jeffries *

Zagrożona młodzież: ujęcie kompleksowe dla nauczycieli, pracowników poradni, psychologów
i pracowników socjalnych / J. Jeffries McWhirter [i in.]. - Warszawa : PARPA : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2005

25. MIESZALSKI, Stefan

Program promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień / Stefan Mieszalski [et al.]. - Warszawa : ["Drukpol"], 2000

26. MŁODZIEŻ *

Młodzież z grup ryzyka: perspektywy profilaktyki / pod red. Miry Prajsner. - Warszawa : PARPA, 2003

27. MOCZYDŁOWSKA, Joanna *

Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie: elementy programu i scenariusze zajęć dla klas VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Moczydłowska, Izabela Pełszyńska. - Rzeszów : "Fosze", [2004]

28. MODELOWE

Modelowe rozwiązania działalności profilaktycznej w grupach dzieci i młodzieży / [red. nauk. Artur Doliński] ; Lubuskie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. - Zielona Góra : KCZL ZHP, [2003]

29. MORAWSKA, Beata

Bezpieczna szkoła: profilaktyka agresji i przemocy : program dla uczniów szkół podstawowych: podręcznik dla prowadzących / oprac. programu Beata Morawska, Monika Świderska, Witold Skrzypczyk. - Łódź : Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci Prom, 2002

30. PIOTROWSKI, Przemysław (1968-)

Profilaktyka w gimnazjum : projektowanie, realizacja i ewaluacja programów / Przemysław Piotrowski, Krzysztof Zajączkowski. - Kraków : "Impuls", 2003

31. PLUTA, Teresa *

Profilaktyczno-wychowaczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa Pluta. - Kraków :"Impuls", 2004

32. POĆWIARDOWSKA, Blanka *

Program profilaktyczny dla młodzieży gimnazjalnej "Puzzle" / Blanka Poćwiardowska. - Kielce : "Jedność", 2004

33. POWSTRZYMAĆ

Powstrzymać agresję u progu szkoły / red. nauk. Joanna Danilewska. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2004

34. PROFILAKTYKA

Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / pod red. Franciszka Kozaczuka, Bronisława Urbana. - Wyd. 3. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2004

35. PROFILAKTYKA

Profilaktyka niedostosowania społecznego : teoria i praktyka : praca zbiorowa / pod red. Leszka Albańskiego ; [aut. Albański Leszek et al.] ; Kolegium Karkonoskie. - Jelenia Góra : Kolegium Karkonoskie, 2006

36. PROFILAKTYKA

Profilaktyka problemowych zachowań dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym / [red. publikacji Zofia Feliks] ; Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. - Warszawa : MCPS, 2003

37. PROFILAKTYKA

Profilaktyka : wokół agresji w szkole. Z. 1 / pod red. Jolanty Radczyc. - Zielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2003

38. PROFILAKTYKA

Profilaktyka w szkole : poradnik dla nauczycieli : praca zbiorowa / pod red. Bożenny Kamińskiej-Buśko, Joanny Szymańskiej. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedago-gicznej, 2005

39. PRZEMOC

Przemoc międzyrówieśnicza w szkole / red. nauk. Józefa Brągiel i Zenon Jasiński ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu. - Wałbrzych : PWSZ, 2002

40. RESOCJALIZACJA *

Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2007

41. RODZINA

Rodzina w szkolnej profilaktyce uzależnień : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kałdon, Zbigniewa Kwaśnika. - Stalowa Wola : Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; Sandomierz : Wydaw. Diecezjalne i Drukarnia, 2005

42. RYLKE, Hanna *

Powrót do źródeł : o profilaktyce w szkołach / Hanna Rylke. - Kielce : Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2004

43. SAKOWSKA, Magdalena *

Obyś cudze dzieci ... wychowywał : jak sobie radzić z problemami wychowawczymi w gimnazjum
(i nie tylko) / Magdalena Sakowska, Joanna Sikora, Alicja Żwirblińska. - Kielce : Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2003

44. SCENARIUSZE *

Scenariusze lekcji z wykorzystaniem metod aktywizujących. Z. 2, Lekcje wychowawcze / [red. nacz. Andrzej Rogala]. - Kielce : SFS, [2002]

45. SCENARIUSZE *

Scenariusze uroczystości szkolnych : gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Cz. 2 / [red. prowadzący Teresa Król]. - Kraków : "Rubikon", cop. 2005

46. SIMM, Małgorzata *

Budowanie szkolnego programu profilaktyki / Małgorzata Simm, Ewa Węgrzyn-Jonek. - Kraków : "Rubikon", 2002

47. STRYCZNIEWICZ, Barbara *

Spotkania w klasie szkolnej : propozycje scenariuszy godzin wychowawczych dla uczniów gimnazjum (i nie tylko) / Barbara Stryczniewicz. - Kraków : "Impuls", 2001

48. SZCZĘSNY, Wiesław Wojciech *

Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki / Wiesław Wojciech Szczęsny. - Warszawa : "Żak", 2003

49. SZOSTAK, Sylwia

Porozmawiajmy o agresji : propozycja programu profilaktyczno-wychowawczego dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej / Sylwia Szostak, Anna Tabaka. - Kraków : "Rubikon", cop. 2004

50. SZPRINGER, Monika *

Profilaktyka społeczna : rodzina, szkoła, środowisko lokalne / Monika Szpringer. - Kielce : Akademia Świętokrzyska, 2004

51. SZPRINGER, Monika

Szkolna profilaktyka zachowań patologicznych dzieci i młodzieży / Monika Szpringer. - Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2001

52. TEORETYCZNE

Teoretyczne i metodyczne aspekty profilaktyki w środowiskach wychowawczych / pod red. Anny Kieszkowskiej. - Kielce : Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego ; [Piekoszów : Gens], 2005

53. WIECZOREK-STACHOWICZ, Mirosława

Nastolatki i alkohol : strategie profilaktyczne w szkole / Mirosława Wieczorek-Stachowicz. - Warszawa : "Parpamedia" : PARPA, 2007

54. WIECZOREK-STACHOWICZ, Mirosława

Profilaktyka w szkole : poradnik dla nauczyciela / Mirosława Wieczorek-Stachowicz. - Warszawa : "Parpamedia" : PARPA, 2007

55. WILMES, David J. *

Jak wychować dziecko, które mówi : Nie!!! alkoholowi i narkotykom : książka dla rodziców troszczących się o swoje dziecko / David J. Wilmes. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

56. WOJCIESZEK, Krzysztof *

Noe : program profilaktyczny dla młodzieży. Cz. 1 i 2 / Krzysztof Wojcieszek. - Warszawa : PARPA, 2006

57. WOJCIESZEK, Krzysztof *

Wygrać życie : szkolny program profilaktyki / Krzysztof Wojcieszek. - Kraków : "Rubikon", 2002

58. WOYNAROWSKA, Barbara *

Edukacja zdrowotna : podręcznik akademicki / Barbara Woynarowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

59. WOYNAROWSKA, Barbara *

Profilaktyka / Barbara Woynarowska // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 4 / [red. Prowadzący IV tomu Encyklopedii Urszula Śmietana]. - "Żak", cop. 2005. - S. 943-946

60. WYGRAJMY MŁODOŚĆ *

Wygrajmy młodość : scenariusze lekcji wychowawczych i prorodzinnych dla uczniów gimnazjum / pod red. Barbary Charczuk. - Kraków : "Rubikon", [2007]

61. ZAJĄCZKOWSKI, Krzysztof *

Nikotyna, alkohol, narkotyki : profilaktyka uzależnień : krótki poradnik psychologiczny / Krzysztof Zajączkowski. - Kraków : "Rubikon", 2001

62. ZAJĄCZKOWSKI, Krzysztof

Profilaktyka w szkole : scenariusze zajęć dla klas I-III szkoły podstawowej / Krzysztof Zajączkowski. - Kraków : "Rubikon", 2004

63. ZAJĄCZKOWSKI, Krzysztof

Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży / Krzysztof Zajączkowski. - Wyd. 4.   - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2000

II  Artykuły z wydawnictw ciągłych

1. BOCHEŃSKA, Elżbieta *

Zabawy „przeciwko agresji” w przedszkolu / Elżbieta Bocheńska // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 12, dod.  s. IV-VIII

2. BAJAN, Dorota *

Przezwyciężanie złości  i agresji u dzieci poprzez zabawę / Dorota Bajan // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 9, s. 4-6

3. BOBROWSKI, Krzysztof

Monitorowanie rutynowych realizacji programu profilaktyki alkoholowej „Program Domowych Detektywów” / Krzysztof Bobrowski // Alkoholizm i Narkomania. – 2001, nr 4, s. 535-552

4. BORUCKA, Anna *

Wiodące szkolne strategie używania substancji psychoaktywnych / Anna Borucka, Krzysztof Ostaszewski // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 10/11, s. 3-7

5. CHYŁA, Alicja

Postawy młodzieży wobec profilaktyki używania narkotyków / Anna Chyła // Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. – 2006, nr 1, s. 85-94

6. DMOWSKA, Bogusława *

„Paląca butelka” czyli o szkodliwości palenia papierosów : scenariusz godziny wychowawczej dla klasy I liceum / Bogusława Dmowska // Nowa Szkoła. – 2004, nr 1, s. 44-45

7. DZIEWCZĘTA *

Dziewczęta – ważny adresat działań profilaktyczno-informacyjnych // Na Temat. – 2004, nr [2], s. 13-16

8. DZIEWIECKI, Marek *

Integralna profilaktyka uzależnień / Marek Dziewiecki // Remedium. – 2001, nr 6, s. 8-11

9. DZIEWIECKI, Marek

Profilaktyka w szkole / Marek Dziewiecki // Zeszyty Formacji Katechetów. – 2003, nr 1, s. 37-59

10. FIDELUS, Anna

Profilaktyka jako istotny element wychowania w szkole / Anna Fidelus // Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2003, nr 3, s. 2-9

11. FRANUSZ, Barbara *

Profilaktyka uzależnień w szkole podstawowej / Barbara Franusz // Problemy Opiekuńczo-Wycho-wawcze. – 2004, nr 1, s. 44-46

12. GARBIEC, Mariusz *

Profilaktyka niedostosowania społecznego w szkole / Mariusz Garbiec // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 7, s. 41-44

13. GAWRECKA, Iwona *

Agresja i przemoc w gimnazjach : czy potrzebna profilaktyka? / Iwona Gawrecka // Dyrektor Szkoły. – 2004, nr 3, s. 48-50

14. GAWRYŁOW, Grażyna *

„Spójrz inaczej” : realizacja programu profilaktyki uzależnień na godzinach wychowawczych w klasie IV / Grażyna Gawryłow // Dyrektor Szkoły. – 2000, nr 10, s. 21-23

15. GŁOMSKA, Maria *

Nauczanie profilaktyczne – to nie pogadanki o narkotykach / Maria Głomska, Ewa Kondrat // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 7/8, dod. s. VII-IX

16. GODLEWSKA, Anna *

Projektowanie programu profilaktyki szkolnej / Anna Godlewska // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 10/11, s. 26-28

17. GÓRECKA, Ewa *

Zajęcia z zakresu profilaktyki antyalkoholowej w liceum / Ewa Górecka, Janina Malinowska // Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 10/11, dod. s. IX-XI

18. GWIZDEK, Bożena

Profilaktyka w szkole : rola i zadania pedagoga szkolnego. Cz. 3 / Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys // Remedium. – 2004, nr 1, s. 8-9

19. GWIZDEK, Bożena *

Strategie / Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys // Remedium. – 2003, nr 3, s. 8-9 - programy profilaktyczne

20. HŁOBIŁ, Agnieszka *

Narkotyki – młodzież – profilaktyka : refleksje pedagoga praktyka / Agnieszka Hłobił // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 10/11, s. 25-26

21. ILNICKA, Renata *

Rola profilaktyki w eliminowaniu ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży w okresie adolescencji / Renata Ilnicka, Tadeusz Żak // Opieka Wychowanie Terapia. – 2003, nr 2, s. 41-43

22. IŁENDO, Agnieszka *

Profilaktyka w szkole jako forma minimalizowania zagrożeń uzależnieniem / Agnieszka Iłendo // Opieka Wychowanie Terapia. – 2002, nr 1, s. 14-17

23. IŁENDO-MILEWSKA, Agnieszka *

Program „Stop przemocy” w gimnazjach / Agnieszka Iłendo-Milewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 4, s. 47-48

24. JABŁOŃSKA, Bożena *

„Nie daj się wciągnąć” – zajęcia antynikotynowe dla młodszych uczniów / Bożena Jabłońska // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 5, s. 11-13

25. JASTRZĄB, Jadwiga *

Profilaktyka w szkolnym programie wychowawczym / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 10/11, dod. S. I-III

26. JĘDRZEJEWSKA, Małgorzata

Profilaktyka samobójstw młodzieży : założenia teoretyczne : relacja z badań własnych / Małgorzata Jędrzejewska // Paedagogia Christiana. – 2001, t. 1, s. 121-133

27. KAŁDON, Barbara

Teoretyczne założenia profilaktyki na terenie szkoły / Barbara Kałdon // Społeczeństwo i Rodzina. – 2005, nr 2, s. 75-84

28. KAŁDON, Barbara

Zwyczaje, tradycje i obrzędy szkolne formą profilaktyki uzależnień / Barbara Kałdon // Społeczeństwo
i Rodzina. – 2006, nr 4, s. 132-135

29. KANIOWSKA, Teresa *

Profilaktyka przemocy w szkołach / Teresa Kaniowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 3, s. 14-16

30. KARKOWSKA, Magdalena *

Od bezsilności ku profilaktyce i terapii / Magdalena Karkowska // Głos Nauczycielski. – 2005, nr 51/52, s. 19

31. KOŁODZIEJCZYK, Jakub *

Szkolny program przeciwdziałania agresji i przemocy / Jakub Kołodziejczyk // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 1. s. 109-116

32. KOZŁOWSKA, Danuta *

Poradniki i programy profilaktyczne: zestawienie bibliograficzne w wyborze / Danuta Kozłowska // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 4, s.28

33. KRAJEWSKA-CYRWUS, Edyta *

Zapobieganie narkomanii w aspekcie szkolnych programów profilaktycznych / Edyta Krajewska-Cyrwus // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 7-8, s. I-VII

34. KUBIAK, Kamila *

Profilaktyka agresji / Kamila Kubiak, Barbara Szyksznian // Nowe w Szkole. – 2003, nr 12, s.19-20

35. LAMPKOWSKA, Jolanta *

Narkotyki – najlepsze wyjście nie wchodzić! : scenariusz zajęć do realizacji na godzinie wychowawczej w szkole ponadgimnazjalnej / Jolanta Lampkowska // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 7/8, s. XII-XIV

36. LASKOWSKA, Małgorzata

„Profilaktyka uzależnień w pracy szkoły i nauczyciela – VI seminarium z cyklu „ Zdrowe środowisko – zdrowa młodzież” / Małgorzata Laskowska // Forum Oświatowe. – 2006, t. 1, s. 151-160

37. ŁAGODZIŃSKA, Iwona *

Profilaktyka w szkole – z perspektywy pracy pedagoga / Iwona Łagodzińska // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 10/11, s. 7-11

38. ŁASOCHA, Maria *

Jak i kiedy mówić „nie”? : techniki asertywne w profilaktyce alkoholowej / Maria Łasocha // Zeszyty Szkolne. – 2006, nr 1, s. 155-159

39. ŁUKAWSKA, Maria *

Efektywność edukacyjnych programów profilaktycznych / Maria Łukawska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 3, s. 25-32

40. ŁUKAWSKA, Maria *

Zmiany w zachowaniu społecznym uczniów uczestniczących w dwóch programach profilaktycznych / Maria Łukawska // Opieka Wychowanie Terapia. – 2006, nr 1-2, s. 33-40

41. MACKO, Maciej *

Bullying – przemoc szkolna. Rozpoznawanie i zapobieganie / Maciej Macko // Edukacja. – 2003, nr 3, s. 80-88

42. MAJCHRZAK, Tomasz *

Sąd nad agresją i przemocą : (scenariusz lekcji wychowawczej w gimnazjum) / Tomasz Majchrzak // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 6, s. 3-5

43. MARMUCKA-LALKA, Teresa *

Profilaktyka najskuteczniejszą formą przeciwdziałania narkomanii / rozmowę z Teresą Marmucką-Lalka i Grzegorzem Kasprzyckim przepr. Jan A. Malinowski // Wychowanie na co Dzień. – 2003,
nr 7-8, s. 3-5

44. MARZEC-TARASIŃSKA, Anna

Profilaktyka narkomanii w szkole – w ocenie uczniów i nauczycieli / Anna Marzec-Tarasińska // Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. – Z.15. – (2002) s. 99-121

45. MICHALAK, Elżbieta   *

Przygotowanie do tworzenia programu profilaktyki / Elżbieta Michalak, Iwona Glapko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 1, s. 34-35

46. MICHEL, Małgorzata

Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci przedszkolnych jako element pierwszorzędnej profilaktyki zachowań agresywnych / Małgorzata Michel // Pedagogika Społeczna. – 2006, nr 1, s. 77-91

47. MICHALSKA, Danuta *

Turystyka jako forma profilaktyki uzależnień / Danuta Michalska // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 10/11, s. 39

48. MICHAŁOWICZ, Dorota *

Propozycja zajęć z rodzicami na temat problematyki alkoholowej / Dorota Michałowicz // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 9, s. 3-4

49. MILCZAREK, Agnieszka *

Gdy się biją…/ Agnieszka Milczarek, Joanna Węgrzynowska // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 1,
s. 51-52

50. MIŁKOWSKA, Grażyna *

O potrzebie profesjonalnej profilaktyki w szkole / Grażyna Miłkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 2, s. 22-30

51. MODRZEWSKA, Grażyna *

O tym już wiem, że alkohol to mój wróg : scenariusz lekcji wychowawczej dla klas gimnazjalnych / Grażyna Modrzewska // Zeszyty Szkolne. – 2006, nr 1, s. 149-154

52. MODRZEWSKA, Grażyna *

Smutne skutki uzależnienia : scenariusz lekcji wychowawczej / Grażyna Modrzewska // Zeszyty Szkolne. – 2006, nr 4, s. 105-110

53. MORAWSKA, Ewa Joanna *

Trening Zastępowania Agresji. Część 1 / Ewa Joanna Morawska, Jacek Morawski // Psychologia
w Szkole. – 2006, nr 1, s. 29-36

54. MORAWSKA, Ewa Joanna *

Trening Zastępowania Agresji. Część 2 / Ewa Joanna Morawska, Jacek Morawski // Psychologia
w Szkole. – 2006, nr 2, s. 83-90

55. MORAWSKA, Ewa Joanna *

Trening Zastępowania Agresji. Część 3 / Ewa Joanna Morawska, Jacek Morawski // Psychologia
w Szkole. – 2006, nr 3, s. 105-109

56. MORAWSKA, Ewa Joanna *

Trening Zastępowania Agresji. Część 4 / Ewa Joanna Morawska, Jacek Morawski // Psychologia
w Szkole. – 2006, nr 4, s. 95-104

57. MOSIEK, Piotr

Profilaktyka szkolna w kontekście strategii edukacyjnej środowiska : (na przykładzie gminy Rawicz) / Piotr Mosiek // Auxilium Sociale. – 2002, nr ¾, s. I-XIV

58. MYSZKA, Grażyna

Profilaktyka uzależnień a rzeczywistość szkolna / Grażyna Myszka // Wychowawca. – 2003, nr 12, s. 11

59. NERWIŃSKA, Elżbieta *

Przeciwdziałanie agresji i przemocy. Porozumienie w szkole / Elżbieta Serwińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 1, s. 8-13

60. NOWAK, Anna *

Profilaktyka narkomanii – ujęcie lokalne / Anna Nowak // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 1/2,
s. 3-6

61. NOWAK, Małgorzata *

Szkolny program profilaktyki / Małgorzata Nowak // Nowa Szkoła. – 2002, nr 9, s. 10-13

62. NOWAK, Paweł *

„Zanim spróbujesz” : w stronę profilaktyki problemowej / Paweł Nowak // Remedium. – 1999, nr 12,
s. 15-17

63. PANCERZ, Wioletta *

Nie pij Kuba do Jakuba : program profilaktyczny / Wioletta Pancerz, Urszula Bielejec-Omietańska // Biologia w Szkole. – 2004, nr 4, s. 34-40

64. PELCZAR-BIAŁEK, Barbara

Systemowość działań warunkiem efektywności szkolnych programów profilaktyki / Barbara Pelczar-Białek // Kwartalnik Edukacyjny. – 2003, nr ¾, s. 22-30

65. PERLIŃSKA, Sławomira

Trening zastępowania agresji (agression replacement training) jako metoda profilaktyki agresji
i przemocy / Sławomira Perlińska // Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2004, nr 1, s. 50-51

66. PIELACHOWSKI, Józef *

Jak opracować i nadzorowac szkolny program profilaktyki. Cz. 1, Jak się do tego zabrać? / Józef Pielachowski // Edukacja Medialna. – 2003, nr 1, s. 9-11

67. POHORECKA, Ina *

Jak uczyć pomagania / Ina Podhorecka, Magdalena Sofulak // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 1,
s. 29-40 - profilaktyka zachowań agresywnych w szkole

68. POKUSA, Teresa

Szkolny program profilaktyki. [Cz. 1] / Teresa Pokusa [i in.] // Wychowawca. – 2003, nr 4,  s. 24-27

69. RYLKE, Hanna *

Profilaktyka w szkole i środowisku / Hanna Rylke // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002,
nr 9, s. 12-16

70. SANDER, Aleksandra *

Profilaktyka jako działanie międzynarodowe na przykładzie projektu : Transgraniczna sieć na rzecz zapobiegania uzależnieniom w Euroregionie Pomerania / Aleksandra Sander // Kwartalnik Pedago-giczny. – 2006, nr 3, s. 137-144

71. SAWICKA, Katarzyna *

Jak chronić uczniów przed przemocą? / Katarzyna Sawicka // Remedium. – 2007, nr 2/3, s. 18-21

72. SEWERYŃSKA, Anna Maria *

Sztuka mówienia nie – od potrzeby do odwagi / Anna Maria Seweryńska // Biologia w Szkole. – 2004, nr 4, s. 17-23

73. SKRZYPCZYK, Witold *

Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze – profilaktyka czy interwencja? : nowe wyz-wania dla działań profilaktycznych / Witold Skrzypczyk // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 10/11, s. 42-43

74. SOWIŃSKA-GŁUGIEWICZ, Ilona

Rola psychologa w tworzeniu programu profilaktyki zachowań społecznych dzieci i młodzieży upośle-dzonej umysłowo / Ilona Sowińska-Gługiewicz // Edukacja Humanistyczna. – 2006, nr 2, s. 156-160

75. SZACHNIUK, Paulina *

Profilaktyka szansą dla szkoły / Paulina Szachniuk // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 7/8, s. 18-19

76. SZCZYGIELSKA, Małgorzata *

Agresja i sposoby jej redukowania : pedagogizacja rodziców / Małgorzata Szczygielska // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 9, s. 1-3

77. SZPRINGER, Monika *

Szkolna profilaktyka zachowań patologicznych w opinii nauczycieli / Monika Springer // Edukacja. – 2003, nr 2, s. 58-69

78. SZYMAŃSKA, Joanna *

Profilaktyka w szkole / Joanna Szymańska // Remedium. – 2002, nr 7/8, s. 9-11

79. ŚWIĄTEK, Beata *

Profilaktyka uzależnień w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym / Beata Świątek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 9, s. 37-39

80. TOMASIK, Beata *

Profilaktyka agresji w wieku przedszkolnym / Beata Tomasik // Problemy Opiekuńczo-Wycho-wawcze. – 2005, nr 2, s. 27-28

81. TROJANOWSKA, Anna *

Szkoła bez uzależnień : kilka słów o autorskim programie profilaktycznym / Anna Trojanowska // Dyrektor Szkoły. – 2004, nr 1, s. 20-21

82. TYNIECKA, Elżbieta *

Czy można wyrwać się z zaklętego kręgu przemocy? : scenariusz lekcji  wychowawczej dla klas ponadgimnazjalnych / Elżbieta Tyniecka // Zeszyty Szkolne. – 2006, nr 1, s. 137-141

83. WALIGÓRA, Danuta

Trudne zagadnienia profilaktyki uzależnień w szkole podstawowej / Danuta Waligóra // Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2002, nr 4/5, s. 10-15

84. WIĘCH, Walerian *

„Nie narkotykom” / Walerian Więch // Lider. – 2000, nr 11, s. 8

85. WIĘCH, Walerian *

Scenariusz programu zajęć z profilaktyki wychowawczej „Uwierzmy w siebie” / Walerian Więch // Lider. – 2000, nr 3, s. 21-24

86. WODZIŃSKA, Aleksandra *

Warsztaty na złagodzenie agresji / Aleksandra Wodzińska // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 2, s. 91-94

87. WOJCIESZEK, Krzysztof

Profilaktyka w szkole / Krzysztof Wojcieszek // Wychowawca. – 2003, nr 5, s. 14-15

88. WOJTASIK, Jolanta *

Żyjemy bezpiecznie : projekt profilaktyczny dla uczniów klas V-VI / Jolanta Wojtasik, Wiesława Zazula // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 2, s. 6-7

89. WYŻLIC, Małgorzata

Przeciw używkom w szkole – trudności i błędy profilaktyki / Małgorzata Wyżlic // Cywilizacja. – 2006, nr 18, s. 112-120

90. ZAKASZEWSKA, Maria *

Jak przeciwdziałać agresji? / Maria Zakaszewska // Doskonalenie Otwarte. – 2004, nr 1, s. 57-67

Oprac.: Elżbieta Sidor (WMBP w Elblągu, Filia w Lidzbarku Warmińskim)