REKLAMA – JEJ WPŁYW NA DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH

(zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994 – 2010

w oparciu o zbiory Filii w Nowym Mieście Lubawskim)

 

 

KSIĄŻKI

 

 1. Albin Krzysztof: Reklama – przekaz, odbiór, interpretacja. Warszawa-Wrocław. Wydawnictwo Naukowe PWN SA. 2002. ISBN 83-01-13324-4

 

 1. Bralczyk Jerzy: Język na sprzedaż : czyli o tym, jak język służy reklamie i jak reklama używa języka. Gdańsk. Wydaw. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 2004.  ISBN 978-83-7489-188-2

 

 1. Budzyński Wojciech: Reklama : techniki skutecznej perswazji. Warszawa. Wydaw. Poltext. 2000. ISBN 83-86890-62-2

 

 1. Doliński Dariusz: Psychologiczne mechanizmy reklamy. Gdańsk. Wydaw. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 2010. ISBN 978-83-7489-152-3

 

 1. Falkowski Andrzej: Praktyczna psychologia poznawcza : marketing i reklama. Gdańsk. Wydaw. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 2002. ISBN 83-89120-06-2

 

 1. Heath Robert: Reklama : co tak naprawdę wpływa na jej skuteczność? Gdańsk. Wydaw. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 2008. ISBN 978-83-7489-147-9

 

 1. Jak działa reklama. Red. John Philip Jones. Gdańsk. Wydaw. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 2004. ISBN 83-89120-12-7

 

 1. Jasielska Aleksandra, Maksymiuk Renata Anna: Dorośli reklamują, dzieci kupują : kindermarketing i psychologia. Warszawa. Wydaw. Wydawnictwo Naukowe Scholar. 2010. ISBN 978-83-7383-458-3

 

 1. Kołak Przemysław: Kultura masowa jako produkt reklamowo-marketingowy. Toruń. Wydaw. Adam Marszałek. 2005. ISBN 83-7441-134-1 (fragment)

 

 1. Kossowski Paweł: Dziecko i reklama telewizyjna. Warszawa. Wydaw. Żak. 1999. ISBN 83-86770-97-X

 

 1. Nowacki Robert: Reklama : podręcznik. Warszawa. Wydaw. Difin. 2009. ISBN 978-83-7251-542-1

 

 1. Szczęsna Ewa: Poetyka reklamy. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN. 2003. ISBN 83-01-13538-7

 

 1. Wiedza o reklamie. Karolina Janiszewska i in. Bielsko-Biała. Wydawnictwo Szkolne PWN. 2009. ISBN 978-83-7446-825-1

 

 

 

FRAGMENT KSIĄŻKI

 

 1. Braun-Gałkowska Maria: Dziecko osaczone przez reklamy. W: Media elektroniczne w życiu dziecka : w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń. Red. Jadwiga Izdebska. Białystok. Wydaw. Trans Humana. 2008. s. 63 – 86

 

 1. Czarnecki Paweł: Dylematy etyczne współczesności. Warszawa. Wydaw. Difin. 2008. Reklama. s. 205 – 213

 

 1. Dziadzia Bogusław: Wpływ mediów : konteksty społeczno – edukacyjne. Kraków. Wydaw. Oficyna Wydawnicza Impuls. 2007. Roz. III. Elementarne figury perswazji na przykładzie filmu reklamowego. s. 77 – 127

 

 1. Izdebska Jadwiga: Obraz dziecka w reklamach telewizyjnych – jako narzędzie manipulacji medialnej. W: Manipulacja – Media – Edukacja. Red. Bronisław Siemieniecki. Toruń. Wydaw. Adam Marszałek. 2007. s. 409 – 418 

 

 1. Kienig Anna: Reklama telewizyjna w percepcji dzieci w wieku przedszkolnym. W: W: Media elektroniczne w życiu dziecka : w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń. Red. Jadwiga Izdebska. Białystok. Wydaw. Trans Humana. 2008. s. 87 – 93

 

 1. Kłosińska Tatiana: Aspekty odbioru reklamy telewizyjnej przez dzieci w młodszym wieku szkolnym. W: Manipulacja – Media – Edukacja. Red. Bronisław Siemieniecki. Toruń. Wydaw. Adam Marszałek. 2007. s. 429 – 438 

   

 1. Kołak Przemysław: Kultura masowa jako produkt reklamowo-marketingowy. Toruń. Wydaw. Adam Marszałek. 2005. Gra przekazu reklamowego. S. 34 – 63

 

 1. Kowalczuk Robert: Analiza zwiastunów reklamowych emitowanych w bezpośredniej bliskości programów dla dzieci – zwiastuny z okresu 16-22.01.2006 roku. W: Media elektroniczne w życiu dziecka : w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń. Red. Jadwiga Izdebska. Białystok. Wydaw. Trans Humana. 2008. s. 94 – 103

 

 1. Kowalski Tadeusz: Media i reklama. W: Media na rynku : wprowadzenie do ekonomiki mediów. Tadeusz Kowalski, Bohdan Jung. Warszawa. Wydaw. Akademickie i Profesjonalne. 2006. s. 64 – 99

 

 1. Lemish Dafna: Dzieci i telewizja : perspektywa globalna. Kraków. Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2008. Telewizja i reklama. s. 83 – 98

 

 1. Lemish Dafna: Dzieci i telewizja : perspektywa globalna. Kraków. Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2008. Polityka emisji reklam telewizyjnych. s. 202 – 203

 

 1. Litwińska Katarzyna: Oddziaływanie reklam telewizyjnych na emocje dzieci przedszkolnych. W: Media elektroniczne w życiu dziecka : w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń. Red. Jadwiga Izdebska. Białystok. Wydaw. Trans Humana. 2008. s. 104 – 115

 

 1. Łaciak Beata: Wizerunek dziecka w reklamie telewizyjnej. W: Dziecko we współczesnej kulturze medialnej. Red. Beata Łaciak. Warszawa. Wydaw. Instytut Spraw Publicznych. 2003. s. 141 - 166

 

 1. Makowski Michał: Skuteczność negatywnych emocji w reklamie. W: Acta Elbingensia : rocznik naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. Tom IV. Elbląg. Wydaw. Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna. 2006. s. 206 – 216

 

 1. Niewęgłowski Jan: Rodzina - dziecko - reklama. W: Formy pomocy dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym : materiały z konferencji naukowej, która odbyła się w Kielcach w dniach 22-23 maja. T. 1. Kielce. Wydaw. Wszechnica Świętokrzyska. 2001. s. 275 – 288

 

 1. Patzlaff Rainer: Zastygłe spojrzenie : filozoficzne skutki patrzenia na ekran a rozwój dziecka. Kraków. Wydaw. Impuls. 2008. Kultura telewizyjna – mit i rzeczywistość. s. 62 – 63

 

 1. Szymanowska Joanna: Obraz świata przekazywany w reklamie – zagrożeniem współczesnego dzieciństwa. W: Media elektroniczne w życiu dziecka : w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń. Red. Jadwiga Izdebska. Białystok. Wydaw. Trans Humana. 2008. s. 116 – 123

 

 1. Wadeley Alison, Birch Ann, Malim Tony: Wprowadzenie do psychologii. Warszawa. Wydaw. Naukowe PWN. 2000. Reklama i propaganda. s. 160 – 161

 

 1. Żuchelkowska Krystyna, Stefanowicz-Zawiszewska Katarzyna: Reklama telewizyjna w życiu uczniów kończących edukację wczesnoszkolną. W: Manipulacja – Media – Edukacja. Red. Bronisław Siemieniecki. Toruń. Wydaw. Adam Marszałek. 2007. s. 419 - 428 

 

 

Artykuły z czasopism:

 

 1. Albertowska Anna: Dziecko – podmiot reklamy // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 1, s. 58 – 61

 

 1. Bartczak Sabina: Jak reklama namawia młodzież do palenia papierosów // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 10 – 11, s. 23 – 25

 

 1. Braun – Gałkowska Maria: Agresja w reklamach kierowanych do dzieci. W: „Edukacja i Dialog” [online] 2000 nr 5 [dostęp 25 stycznia 2011]. Dostępny w Internecie:

http://www.eid.edu.pl/archiwum/2000,98/maj,159/agresja_w_reklamach_kierowanych_do_dzieci,1003.html

 

 1. Braun – Gałkowska Maria: Dzieci – odbiorcy reklamy. W: „Wychowawca” [online] 2002  nr 7-8 [dostęp 25 stycznia 2011]. Dostępny w Internecie: http://www.wychowawca.pl/miesiecznik/7-8_115-116/03.htm

 

 1. Braun – Gałkowska Maria: Reklama telewizyjna a dziecko (1) // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 5, s. 15 – 20

 

 1. Głomska Maria: Czy reklamy są potrzebne? W: „Wychowawca”  [online] 2002 nr 7-8 [dostęp 25 stycznia 2011]. Dostępny w Internecie: http://www.wychowawca.pl/miesiecznik/7-8_115-116/05.htm

 

 1. Grochowska Alicja: W sieci reklam // Charaktery. - 2004, nr 12, s. 29 – 30

 

 1. Hendrykowski Marek: Polonista w świecie reklamy i wideoklipu // Polonistyka. - 2004, nr 5, s. 14 – 19

 

 1. Karwowska Dorota: Kto nie daje się reklamie // Psychologia w Szkole. -2008, nr 2, s. 93 – 100

 

 1.  Kłosińska Tatiana: Dziecko wobec mediów // Życie Szkoły. - 2006, nr 4, s. 5 – 8

 

 1.  Kłosińska Tatiana: Dziecięcy świat wartości w reklamach telewizyjnych // Życie Szkoły. - 1999, nr 9, s. 652 – 654

 

 1.  Kossowski Paweł: Dziecko a reklama telewizyjna : refleksje pedagogiczne // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1994, nr 3, 23 – 26

 

 1.  Kossowski Paweł: Reklama telewizyjna i dziecko w wieku przedszkolnym. Część I // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 4, s. 251 – 258

 

 1.  Kossowski Paweł: Reklama telewizyjna i dziecko w wieku przedszkolnym. Część II // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 5, s. 336 – 342

 

 1.  Kurzynoga Monika: Uwodzenie przez reklamę. W: „Wychowawca” [online] 2009 nr 6 [dostęp 25 stycznia 2011]. Dostępny w Internecie: http://www.wychowawca.pl/miesiecznik_nowy/2009/06-2009/04.html

 

 1.  Kuśpit Małgorzata: Dziecko w świecie reklamy // Remedium. - 2006, nr 3, s. 22 – 23

 

 1.  Mandal Eugenia: Czy nas to kręci? O reklamach wykorzystujących motywy seksualne // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 4, s. 21 – 22

 

 1.  Marchlik Monika: Dziecko w świecie reklamy // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 4-5, s. 16 – 18

 

 1.  Masiuk Teresa Regina: Reklamy w oczach dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. - 1994, nr 10, s. 586 – 591

 

 1.  Niesiobędzka Małgorzata: Rola reklamy w kształtowaniu nawyków żywieniowych dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 10, s. 32 – 37

 

 1.  Orkiszewska Barbara: Uległość wobec reklam // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 1, s. 61 – 64

 

 1.  Pochwatko Grzegorz: Gołe baby sprzedają // Charaktery. - 2008, nr 4, s. 30 – 34

 

 1.  Prajsner Mira: Wpływ reklamy na dzieci i młodzież // Remedium. - 1999, nr 4, s. 24 – 25

 

 1.  Pszkit Dorota: Jak chronić dzieci przed szkodliwym oddziaływaniem reklam telewizyjnych // Nowa Szkoła. - 2006, nr 7, s. 38 – 45

 

 1. Rąpała Grzegorz: Reklama – ja i ty… W: „Wychowawca” [online] 2002 nr 7-8  [dostęp 25 stycznia 2011]. Dostępny w Internecie: http://www.wychowawca.pl/miesiecznik/7-8_115-116/04.htm

 

 1.  Samborska Iwona: Komercjalizacja dzieciństwa : wyzwania edukacji konsumenckiej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 5, s. 5 – 10

 

 1.  Sitarska Małgorzata, Łukasik Magdalena: Reklama i dziecko // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 8, s. 16 – 20

 

 1.  Sokołowski Marek: Jak dzieci postrzegają reklamę // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 10, s. 23 – 25

 

 1.  Szymborski Krzysztof: Dezodorant burmistrzem // Charaktery. - 2004, nr 2, s. 22 – 23

 

 1.  Terlikowska Jolanta, Morawski Mariusz: Komu i do czego potrzebne są kampanie społeczne? – cz. I // Remedium. - 2010, nr 7-8, s. 1 – 3

 

 1.  Tylutki Paweł: Reklama zakaźna // Charaktery. - 2007, nr 11, s. 42 – 45

 

 1.  Uryga Danuta: Marketing na terenie szkoły – jak rynek „wychowuje” młodego klienta? // Edukacja. - 2006, nr 2, s. 36 – 43

 

 1.  Widawska Edyta: Wpływ reklamy na kształtowanie stereotypów społecznych. W:  „Edukacja i Dialog” [online] 2001 nr 4 [dostęp 25 stycznia 2011]. Dostępny w Internecie:

http://www.eid.edu.pl/archiwum/2001,99/kwiecien,168/wplyw_reklamy_ na_ksztaltowanie_stereotypow_spolecznych,1128.html

 

 1.  Zajdel Krzysztof: Telewizja w wychowaniu – autorytet czy zagrożenie? // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 44 – 46

 

 1.  Zajdel Krzysztof: Zapraszamy do reklamy! W: „Edukacja i Dialog” 2001 nr 4 [dostęp 25 stycznia 2011]. Dostępny w Internecie:  http://www.eid.edu.pl/archiwum/2001,99/kwiecien,168/zapraszamy_do_reklamy,1129.html

 

 1.  Zapolska Anna: Reklama – krzywe zwierciadło kultury. W: „Edukacja i Dialog” [online] 2005 nr 2 [dostęp 25 stycznia 2011]. Dostępny w Internecie:  http://www.eid.edu.pl/archiwum/2005,103/luty,206/reklama_-_krzywe_zwierciadlo_kultury,1736.html

 

Opracowała: Lucyna Lewon

WMBP im. K. Wojtyły w Elblągu

Filia Nowe Miasto Lubawskie