RELIGIOZNAWSTWO

 

Wykaz zbiorów dostępnych w Wydziale Multimedialnym WMBP w Elblągu

(V – kasety wideo, T – kasety magnetofonowe, CD-ROM – dyski optyczne)

 

KASETY WIDEO

 

POSTACIE BIBLIJNE

 

1.   Abraham // W: Biblia : początki świata

      Historia patriarchy Abrahama (film fabul.)                                                              (72 min.) V 495

2.   Abraham - patriarcha przymierza

      Historia patriarchy Abrahama (film fabul.)                                                              (45 min.) V 103

3.   Adam i Ewa // W: Biblia : początki świata

      Stworzenie Adama i Ewy, wygnanie z Raju, narodziny Kaina i Abla (film fabul.)    (18 min) V 494

4.   Arka Noego // W: Historie biblijne

      Historia Noego, potop (film animow.)                                                                          (30 min.) V 2

5.   Daniel w jaskini lwów // W: Historie biblijne

      Historia Daniela, proroka żydowskiego (film animow.)                                             (22 min.) V 17

6.   Dawid i Goliat // W: Historie biblijne

      Historia Dawida, przyszłego króla Izraelitów (film animow.)                                    (30 min.) V 18

7.   Gedeon

      Życie i czyny pierwszego wielkiego sędziego Izraela (film fabul.)                             (50 min.) V 104

8.   Gesù = Jezus

      Życie i działalność Jezusa, na podstawie Ewangelii św. Łukasza (film fabul.)         (85 min.) V 760

9.   Historia wielkanocna // W: Historie biblijne

      Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa (film animow.)                                          (28 min.) V 74

10. Jozue i upadek Jerycha // W: Historie biblijne

      Historia Jozuego, wodza Izraelitów, który wprowadził ich do Ziemi Obiecanej (Kanaanu),

      zdobywając miasto Jerycho (film animow.)                                                                  (25 min.) V 3

11. Józef i jego bracia // W: Historie biblijne

      Historia Józefa i jego braci (film animow.)                                                                (30 min.) V 74

12. Kain i Abel // W: Biblia : początki świata

      Narodziny Kaina i Abla, zbrodnia Kaina – bratobójstwo (film fabul.)                      (9 min.) V 494

13. Mojżesz // W: Historie biblijne

      Historia Mojżesza, przywódcy Izraelitów, który wyprowadził ich z niewoli egipskiej 

      (film  animow.)                                                                                                              (26 min.) V 3

14. Narodzenie // W: Historie biblijne

      Narodziny Jezusa (film animow.)                                                                                (30 min.) V 17

15. Noe // W: Biblia : początki świata

      Historia Noego, potop (film fabul.)                                                                           (43 min.) V 494

16. Samson i Dalila // W: Historie biblijne

      Historia Samsona, Izraelity, którego siła tkwiła we włosach, zdradzonego i oddanego w ręce

      Filistynów przez Dalilę (film animow.)                                                                       (28 min.) V 18

17. Syn człowieczy

      Epizody z życia Jezusa, z zachowaniem rygorystycznej wierności przekazowi ewangelicznemu

      (film fabul., czarno-biały)                                                                                          (58 min.) V 105

 
 
WYDARZENIA BIBLIJNE

 

18. Arka Noego // W: Historie biblijne

      Historia potopu (film animow.)                                                                                     (30 min.) V 2

19. Biblia : początki świata

      Film obrazuje 22 rozdziały Księgi Rodzaju; ukazuje: dzieło stworzenia, upadek pierwszych

      rodziców, zbrodnię Kaina, historię Noego, potop, budowę Wieży Babel, historię patriarchy

      Abrahama (film fabul.)                                                                                    (171 min.) V 494-495

20. Potop // W: Biblia : początki świata

      Historia potopu, budowa Arki Noego (film fabul.)                                                   (40 min.) V 494

21. Stworzenie świata // W: Biblia : początki świata

      Etapy stwarzania świata przez Boga (film fabul.)                                                    (10 min.) V 494

22. Stworzenie świata // W: Historie biblijne

      Opowieść o stworzeniu świata przez Boga (film animow.)                                           (30 min.) V 2

23. Upadek pierwszych ludzi // W: Biblia : początki świata

      Kuszenie, wygnanie z Raju (film fabul.)                                                                      (8 min.) V 494

24. Wieża Babel // W: Biblia : początki świata

      Budowa i zniszczenie Wieży Babel, pomieszanie języków i rozproszenie ludzi po całym świecie

      (film fabul.)                                                                                                                 (8 min.) V 495

25. Zburzenie Wieży Babel // W: Podróże za horyzont

      Historia Wieży Babel, zburzenie Wieży jako biblijny opis rozproszenia ludów         (15 min.) V 372
26. Zniszczenie Sodomy i Gomory // W: Biblia : początki świata

      Występki mieszkańców jako przyczyna zniszczenia Sodomy i Gomory (film fabul.)   (5 min.) V495

 

 

CHRZEŚCIJAŃSTWO

 

27. Katolicyzm // W: Dzieci różnych bogów

      Film dokumentalny prezentujący życie religijne współczesnych katolików w Polsce

                                                                                                                                        (24 min.) V 848

28. Malbork : zamek wielkich mistrzów

      Życie rycerzy Zakonu Niemieckiego Najświętszej Marii Panny w średniowiecznym zamku

      w Malborku                                                                                                               (30 min.) V 342

29. Mały katechizm // W: Książki, które wstrząsnęły światem

      Jedno z dzieł Marcina Lutra, niemieckiego reformatora religijnego, twórcy

protestantyzmu                                                                                                         (15 min.) V 543

30. Nowy Testament // W: Książki, które wstrząsnęły światem

      Druga część Pisma Świętego, przedstawiająca życie i naukę Jezusa Chrystusa     (20 min.) V 543

31. Pierwsze państwa słowiańskie // W: Słowianie

      M.in. misja Cyryla i Metodego, chrystianizacja pierwszych państw słowiańskich    (27min.) V 367

32. Reformacja w Polsce // W: Historia

      Powstanie ruchu reformacyjnego w Polsce                                                                (10 min.) V 95

33. Tam, gdzie mieszkał wielki mistrz krzyżacki // W: Tu jest ojczyzna

      Historia Malborka jako siedziby wielkich mistrzów krzyżackich, walki z Zakonem na

      przestrzeni wieków (m.in. bitwa pod Grunwaldem)                                                 (12 min.) V 526

34. W kręgu Świętowita // W: Słowianie

      Wierzenia i miejsca kultu dawnych Słowian, początki chrystianizacji państw słowiańskich

                                                                                                                                        (28 min.) V 368

 

 

RELIGIE POZACHRZEŚCIJAŃSKIE

 

35. Bhagavad-Gita // W: Książki, które wstrząsnęły światem

      Szósta księga Mahabharaty, indyjskiej epopei, opowiadająca o konfliktach między dwoma

      spokrewnionymi klanami; uważana jest za jedną z głównych świętych ksiąg Indii, na równi

      z Wedami i Upaniszadami                                                                                         (20 min.) V 543

36. Buddyzm // W: Dzieci różnych bogów

      Pochodzenie i istota buddyzm; prezentacja polskiej społeczności wyznawców buddyzmu

                                                                                                                                        (27 min.) V 848

37. Dialogi konfucjańskie // W: Książki, które wstrząsnęły światem

      Źródło poznania nauki Konfucjusza, spisane przez jego uczniów                            (20 min.) V 543

38. Indie // W: Podróże

      M.in. indyjski stan Sikkim, w którym znajduje się buddyjski klasztor Rumtek

główna siedziba buddystów zbiegłych z Tybetu do Indii                                          (24 min.) V 658

39. Japonia i Hawaje // W: Podróże

      M.in. jedno ze świętych miejsc buddyzmu, japońska Góra Kojason, na której znajduje się

      klasztor – główna siedziba jednego z odłamów buddyzmu                                       (24 min.) V 658

40. Koran // W: Książki, które wstrząsnęły światem

      Początki i rozwój islamu; powstanie Koranu - świętej księgi wyznawców proroka Mahometa,

      zbioru zasad dogmatycznych, religijno-prawnych i etycznych                                  (20 min.) V 543

41. Kultura Karaimów // W: Oczywiste nieoczywiste

      Prezentacja odmiennych tradycji, zwyczajów, języka, literatury oraz religii Karaimów

      (karaizm – odłam judaizmu, uznający wyłącznie autorytet Starego Testamentu)   (25 min.) V 580

42. Kultura Tatarów // W: Oczywiste nieoczywiste

      Obraz życia Tatarów polskich, którzy zachowali swą kulturę duchową i narodową, mimo

      oddalenia od centrów religijnych islamu                                                                  (25 min.) V 580

43. Obmyć się w świętej rzece // W: Co kraj to obyczaj

      Indie jako kraj wielu wierzeń i religii; hinduski zwyczaj modłów nad świętą rzeką Ganges

      i uzdrowicielskie kąpiele w jej nurtach                                                                     (15 min.) V 348

44. Pod okiem proroka // W: Co kraj to obyczaj

      Początki i rozwój islamu; wyznawcy proroka Mahometa w Afryce (Maghreb)       (15 min.) V 347

45. Sutry // W: Książki, które wstrząsnęły światem

      Początki buddyzmu; podstawowe założenia etyczne nauki Buddy; sutry jako wykłady, kazania

      przypisywane Buddzie, spisane przez jego uczniów                                                  (20 min.) V 543

46. Tao-Te-Cing // W: Książki, które wstrząsnęły światem

      Święta księga taoizmu (jednego z głównych systemów chińskiej filozofii klasycznej),

      której autorstwo przypisuje się Lao-cy                                                                     (20 min.) V 543

 

 

KSIĘGI ŚWIĘTE

 

47. Bhagavad-Gita // W: Książki, które wstrząsnęły światem

      Szósta księga Mahabharaty, indyjskiej epopei, opowiadająca o konfliktach między dwoma

      spokrewnionymi klanami; uważana jest za jedną z głównych świętych ksiąg Indii, na równi

      z Wedami i Upaniszadami                                                                                         (20 min.) V 543

48. Biblia jako źródło // W: Cny język Polaków

      Powstanie, historia, język oraz przekłady Biblii, jej oddziaływanie na literaturę polską oraz

      znaczenie dla rozwoju kultury śródziemnomorskiej                                                 (29 min.) V 835

49. Dialogi konfucjańskie // W: Książki, które wstrząsnęły światem

      Źródło poznania nauki Konfucjusza, spisane przez jego uczniów                            (20 min.) V 543

50. Koran // W: Książki, które wstrząsnęły światem

      Początki i rozwój islamu; powstanie Koranu - świętej księgi wyznawców proroka Mahometa,

      zbioru zasad dogmatycznych, religijno-prawnych i etycznych                                  (20 min.) V 543

51. Mały katechizm // W: Książki, które wstrząsnęły światem

      Jedno z dzieł Marcina Lutra, niemieckiego reformatora religijnego, twórcy protestantyzmu

                                                                                                                                        (15 min.) V 543

52. Nowy Testament // W: Książki, które wstrząsnęły światem

      Druga część Pisma Świętego, przedstawiająca życie i naukę Jezusa Chrystusa     (20 min.) V 543

53. Sutry // W: Książki, które wstrząsnęły światem

      Początki buddyzmu; podstawowe założenia etyczne nauki Buddy; sutry jako wykłady, kazania

      przypisywane Buddzie, spisane przez jego uczniów                                                  (20 min.) V 543

54. Tao-Te-Cing // W: Książki, które wstrząsnęły światem

      Święta księga taoizmu (jednego z głównych systemów chińskiej filozofii klasycznej), której

      autorstwo przypisuje się Lao-cy                                                                                (20 min.) V 543

 

 

MNIEJSZOŚCI NARODOWOŚCIOWO-RELIGIJNE W POLSCE

 

Wyznania chrześcijańskie w Polsce

 

A. Katolicyzm

 

55. Grekokatolicy // W: Dzieci różnych bogów

      Religijność grekokatolików, wiernych Stolicy Apostolskiej, należących do obrządku

      bizantyńskiego; porównanie z Kościołem rzymskokatolickim                                  (25 min.) V 847

56. Katolicy // W: Dzieci różnych bogów

      Życie religijne ludności pochodzenia litewskiego, niemieckiego i ormiańskiego zamieszkałej

      w Polsce i wyznającej katolicyzm                                                                             (25 min.) V 848

57. Kultura Ormian // W: Oczywiste nieoczywiste

      Prezentacja dorobku kulturowego Ormian polskich; specyfika religijności tej mniejszości

      należącej do obrządku ormiańsko-katolickiego                                                       (26 min.) V 831

 

B. Prawosławie

 

58. Kultura Białorusinów // W: Oczywiste nieoczywiste

      Prezentacja starych tradycji, dawnych pieśni, strojów i wiary prawosławnej społeczności

      białoruskiej w Polsce: Białorusini są w zdecydowanej większości wyznania prawosławnego

      i należą do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego                          (23 min.) V 579

59. Kultura Łemków // W: Oczywiste nieoczywiste

      Przybliżenie specyfiki tradycji i historii Łemków oraz odrębności języka, zwyczajów i religii:

      Łemkowie pozostają wierni bizantyjsko-ruskiej tradycji i należą do Ukraińskiej Cerkwi

      Greckokatolickiej lub Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego        (25 min.) V 579

60. Kultura staroobrzędowców // W: Oczywiste nieoczywiste

      Obyczaje i tradycje staroobrzędowców, wiernych najstarszym zasadom religii prawosławnej,

      nie uznających reformy patriarchy Nikona                                                              (25 min.) V 831

61. Kultura Ukraińców // W: Oczywiste nieoczywiste

      Historia i kultura mniejszości ukraińskiej w Polsce, jej dorobek kulturowy, m.in. ukraińskie

      ikony i księgi liturgiczne                                                                                            (25 min.) V 831

62. Prawosławie // W: Dzieci różnych bogów

      Życie religijne wyznawców prawosławia w Polsce (obrzędowość, kult ikony)        (24 min.) V 847

63. Staroobrzędowcy // W: Dzieci różnych bogów

      Religijność i podstawowe zasady wiary przedstawicieli staroprawosławnej cerkwi w Polsce

                                                                                                                                        (25 min.) V 847

 

C. Protestantyzm

 

64. Kultura Czechów // W: Oczywiste nieoczywiste

      Przedstawienie odmienności i specyfiki tradycji i kultury Czechów w Polsce, których jednoczy

      wspólna wiara: są spadkobiercami duchowymi Braci Czeskich, należą do Kościoła

      ewangelicko-reformowanego                                                                                    (25 min.) V 580

65. Kultura Niemców // W: Oczywiste nieoczywiste

      Religijność i obrzędowość mniejszości niemieckiej zamieszkałej w Polsce              (26 min.) V 832

66. Mniejszości religijne // W: Dzieci różnych bogów

      Prezentacja różnych odłamów protestantyzmu: Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego,

      baptystów oraz zielonoświątkowców                                                                        (25 min.) V 848

67. Protestantyzm // W: Dzieci różnych bogów

      Religijność wyznawców kościołów ewangelickich w Polsce; porównanie z katolicyzmem;

      różnice między Kościołem ewangelicko-augsburskim (luteranizmem) a Kościołem

      ewangelicko-reformowanym (kalwinizmem); Bracia Czescy                                   (27 min.) V 848

 

Religie pozachrześcijańskie w Polsce

 

A. Buddyzm

 

68. Buddyzm // W: Dzieci różnych bogów

      Pochodzenie i istota buddyzmu; prezentacja polskiej społeczności buddyjskiej      (27 min.) V 848

 

B. Islam

 

69. Islam // W: Dzieci różnych bogów

      Życie religijne Tatarów polskich, wyznających islam; podstawowe zasady religii muzułmańskiej

                                                                                                                                        (28 min.) V 847

70. Kultura Tatarów // W: Oczywiste nieoczywiste

      Obraz życia Tatarów polskich, którzy zachowali swą kulturę duchową i narodową, mimo

      oddalenia od centrów religijnych islamu                                                                   (25 min.) V580

 

C. Judaizm

 

71. Judaica polskie

      Historia Żydów polskich od XIV do XX wieku; zabytki kultury żydowskiej w Polsce

      (zawiera zdjęcia archiwalne)                                                                                    (55 min.) V 229

72. Judaizm // W: Dzieci różnych bogów

      Życie religijne społeczności żydowskiej w Polsce; tradycja, obrzędowość i podstawowe zasady

      wiary wyznawców judaizmu                                                                                     (24 min.) V 847

73. Kultura Karaimów // W: Oczywiste nieoczywiste

      Prezentacja odmiennych tradycji, zwyczajów, języka, literatury oraz religii Karaimów

      (karaizm – odłam judaizmu, uznający wyłącznie autorytet Starego Testamentu)   (25 min.) V 580

74. Kultura Żydów // W: Oczywiste nieoczywiste

      Dorobek kulturowy Żydów mieszkających w Polsce, ich wkład w kulturę polską; religijność

      i obrzędowość wyznawców religii mojżeszowej                                                        (26 min.) V 832

 

 

POLSKIE ZWYCZAJE I TRADYCJE RELIGIJNE

 

75. Już pachnie choinka // W: Domowe przedszkole  

      Zwyczaje bożonarodzeniowe: przyrządzanie potraw wigilijnych, ubieranie choinki

      (program dla najmłodszych)                                                                                     (20 min.) V 587

76. Kurpiowskie palmy // W: Domowe przedszkole

      Zwyczaje wielkanocne, kultura Kurpiów (program dla najmłodszych)                   (20 min.) V 586

77. Zwyczaje wielkanocne // W: Domowe przedszkole

      Zwyczaje wielkanocne (program dla najmłodszych)                                                (23 min.) V 586

 

RELIGIE STAROŻYTNE (WYMARŁE)

 

78. Czy kobieta mogła być faraonem? // W: Co kraj to obyczaj

      Cywilizacja starożytnego Egiptu, wierzenia, obyczaje i kultura                              (15 min.) V 347

79. Egipt : królowie i chaos // W: Podróże

      Władcy starożytnego Egiptu; życie i wierzenia jego mieszkańców                           (52 min.) V 658

80. Egipt : piramidy - machiny wieczności // W: Podróże

      Rekonstrukcja najwcześniejszej świątyni Egiptu (prototypu wszystkich późniejszych zespołów

      świątynnych); elementy wierzeń starożytnych Egipcjan (deifikacja faraona – faraon jako

      ziemska manifestacja boga; piramida – „machina wieczności”, symbol wiary w nieśmiertelność

      duszy)                                                                                                                        (27 min.) V 658

81. Obrzędy starożytnej Grecji // W: Historia

      Wierzenia i obrzędy starożytnych Greków; religia, teatr, sport (igrzyska)                 (17 min.) V 94

82. Wśród bogów Olimpu // W: Co kraj to obyczaj

      Wierzenia, zwyczaje i kultura starożytnej Grecji                                                      (14 min.) V 348

 

 

WIERZENIA LUDÓW TRADYCYJNYCH

 

83. Człowiek górnego paleolitu twórcą sztuki // W: Ścieżki z raju

      M.in. sztuka naskalna i mobilna u schyłku epoki kamienia; obrzędy magiczne; narodziny

      wierzeń i kultów totemicznych                                                                                  (20 min.) V 644

84. Gdzie jesteś, Winnetou? // W: Co kraj to obyczaj

      Zwyczaje, kultura i wierzenia Indian amerykańskich                                               (13 min.) V 347

85. Kto mieszka nad rzeką św. Wawrzyńca? // W: Co kraj to obyczaj

      Kultura, obyczaje i wierzenia Indian kanadyjskich                                                  (13 min.) V 347

86. Renifer – najstarszy przyjaciel człowieka // W: Ścieżki z raju

      M.in. szamanizm jako pierwotna forma religii, forma wierzeń człowieka epoki kamiennej

                                                                                                                                        (20 min.) V 645

87. W kręgu Świętowita // W: Słowianie

      Wierzenia i miejsca kultu dawnych Słowian; początki chrystianizacji państw słowiańskich

                                                                                                                                        (28 min.) V 368

88. Wierzenia i magia. Cz. 1 i 2 // W: Robinsonowie

      Rola szamanów w różnych obrzędach; znaczenie magii i czarów w życiu człowieka pierwotnego

                                                                                                                                   (2 x 20 min.) V 373

 

 

ZJAWISKA PARARELIGIJNE, SEKTY

 

89. Halloween – święto duchów

      Pogańskie, okultystyczne, satanistyczne podłoże obchodów święta duchów           (50 min.) V 460

90. Sataniści

      Byli sataniści oraz naukowcy ujawniają skutki, jakie niesie z sobą kult szatana, wyjaśniają,

      w jaki sposób sataniści rekrutują nowych członków i swoje ofiary                         (65 min.) V 459

 

 

MITY I SYMBOLE

 

91. Geografia mitów i legend // W: Wspaniałości przyrodnicze Europy

      Niezwykłe miejsca na mapie Europy, którym tradycja przypisuje obecność bogów, herosów

      i potworów (m.in. jezioro Loch Ness, szlak Ulyssesa, szlak Trollów, las Broceliande, Pustynia

      Diabelska, mit Drakuli, Lorelei, Wilhelma Tella)                                                     (50 min.) V 258

 

A. Symbolika ludzkiego ciała

 

92. Być kobietą // W: Ciało i wyobraźnia

      Dwoistość tradycyjnego wyobrażenia kobiecości: jako przyczyny wszelkiego zła na świecie

      (Ewa, Lilit, Pandora) i  jako matki, źródła życia, świętej i godnej najwyższego szacunku

                                                                                                                                        (22 min.) V 518

93. Być mężczyzną // W: Ciało i wyobraźnia

      Dwa tradycyjne obrazy mężczyzny: jako tego, kto „sadzi drzewo, buduje dom i płodzi syna”

      oraz „wędrowca”; interpretacja postaci Odysa i Syna Marnotrawnego                 (18 min.) V 518

94. Choroba // W: Ciało i wyobraźnia

      Wyobrażenie choroby jako chaosu w mikroświecie ludzkiego organizmu, zaś uzdrowienia jako

      przywrócenia harmonii, porządku                                                                            (20 min.) V 517

95. Ciało i wyobraźnia

      12 filmów poświęconych symbolice ludzkiego ciała, ujawniających symboliczny sens takich

      zjawisk, jak: kąpiel, nagość, maska, sztuczne ciało, taniec, uczta, choroba, płciowość,

      tożsamość kobieca i męska                                                                        (2 x 120 min.) V 517-518

96. Człowiek – wszechświat // W: Ciało i wyobraźnia

      Filozoficzno-religijne wyobrażenie tożsamości człowieka i wszechświata: człowiek jako cząstka

      wszechświata, a zarazem jako mikrokosmos (wszechświat w miniaturze)               (20 min.) V 517

97. Kąpiel // W: Ciało i wyobraźnia

      Kąpiel rozumiana nie jako zabieg higieniczny, lecz sytuacja symboliczna: kąpiel erotyczna

      (podglądanie kąpiących się dziewcząt), kąpiel mistyczna (chrzest jako moralne oczyszczenie

      duszy), kąpiel odmładzająca (zabiegi zdrowotne)                                                     (18 min.) V 517

98. Kwadratura koła // W: Ciało i wyobraźnia

      Proporcje ludzkiego ciała jako obraz doskonałej budowy wszechświata, a zarazem miara

      budowli sakralnych                                                                                                   (20 min.) V 517

99. Nagość // W: Ciało i wyobraźnia

      Prezentacja dwóch konkurencyjnych postaw wobec nagości: ciało jako obraz doskonałości

      dzieła boskiego, przejaw rajskiej niewinności, a z drugiej strony jako źródło wstydu, przedmiot

      grzesznego pożądania                                                                                               (23 min.) V 517

100.Płciowość // W: Ciało i wyobraźnia

       Dwoistość płciowa człowieka jako obraz boskiego porządku świata; symboliczne znaczenie

       w historii kultury odstępstw od normy seksualnej (androgynia, homoseksualizm, dziewictwo)     

                                                                                                                                        (18 min.) V 517

101.Sztuczna twarz // W: Ciało i wyobraźnia

       Praktyka zdobienia i przekształcania twarzy (poprzez maskę i makijaż) jako obrzędowy sposób

       wykroczenia poza kondycję ludzką i zdobycia boskiej lub demonicznej mocy        (18 min.) V 518

102.Sztuczne ciało // W: Ciało i wyobraźnia

       Wyobrażenia i lęki związane z lalkami i sztucznymi istotami; idea stworzenia sztucznego

       człowieka (m.in. golem kabalistów, alchemiczny homunkulus, postacie cyborgów i androidów

       we współczesnej kulturze masowej)                                                                         (20 min.) V 518

103.Taniec // W: Ciało i wyobraźnia

       Taniec jako sposób na osiągnięcie stanu ekstazy, podróż po zaświatach; obrzędowe źródła

       zjawiska; tańce wojenne, inicjacyjne, erotyczne i związane z obrzędami wegetacyjnymi

                                                                                                                                        (20 min.) V 518

104.Uczta // W: Ciało i wyobraźnia

       Biesiada jako sytuacja wyobrażająca upadek moralny i rozpustę, ale także nawiązanie więzi

       międzyludzkiej; bachanalia i Ostatnia Wieczerza                                                    (18 min.) V 518

 

B. Archetypy mityczne

 

105.Po drugiej stronie lustra // W: Podróże za horyzont

       Obraz egzystencjalnej sytuacji człowieka, jego dwoistości (strona dzienna i mroczna,

       symbolizowana przez dwie strony lustra); interpretacja historii Narcyza               (45 min.) V 371

106.Podróże za horyzont

       5 filmów prezentujących mityczne i literackie podróże jako symboliczny obraz poszukiwań

       przez ludzi własnej tożsamości. Ich kanwą są przypowieści biblijne, mity i bajki. Przedstawiono

       w nich pięć archetypów mitycznych: wędrówkę do krainy śmierci, dylematy Narcyza, słynne

       mityczne podróże (np. „wyprawa po Złote Runo”), Wieżę Babel, wspólną strukturę ideową

       wróżb w różnych epokach                                                                           (2 x 90 min.) V 371-372

107.Śmierć Jasia i Małgosi // W: Podróże za horyzont

       Podróż do lasu jako metafora śmierci; dwie części naszego świata: oswojona i bliska oraz

       dzika i obca – kusząca nieznanym, ale umożliwiająca spotkanie samego siebie     (45 min.) V 371

108.Wyprawa do źródeł czasu // W: Podróże za horyzont

      I dea początku i końca świata w świadomości mitycznej i ludowej; mechanizm tworzenia

       przepowiedni                                                                                                            (30 min.) V 372

109.Wyprawa po Złote Runo // W: Podróże za horyzont

       Wyprawa po Złote Runo jako metafora określająca nasze cele, których osiągnięcie wyzwala

       w nas poczucie niespełnienia i skłania do wyznaczania następnych celów              (30 min.) V 372

110.Zburzenie Wieży Babel // W: Podróże za horyzont

       Historia Wieży Babel; jej zburzenie jako biblijny opis rozproszenia ludów, dążenia człowieka

       do stworzenia „własnego języka” i określenia tożsamości                                     (30 min.) V 372

 

 

EDUKACJA

 

111.My i oni // W: Inna szkoła

       Dyskusja dzieci na temat tolerancji wobec przedstawicieli religii i wyznań innych niż

       katolicyzm                                                                                                                (17 min.) V 601

112.Spotkanie // W: Inna szkoła

       Realizacja programu „Sąsiedzi” i przykład spotkania z reprezentantami różnych wyznań

       i religii: judaizmu, luteranizmu, prawosławia i katolicyzmu; podobieństwa i różnice

       w ujmowaniu spraw wiary i jej praktykowaniu                                                      (27 min.) V 601

113.Szkoły katolickie (Holandia) // W: Pluralizm edukacyjny

       Szkoły katolickie w służbie społeczności różnowyznaniowej w Holandii                 (17 min.) V 475

114.Tolerancja // W: Inna szkoła

       Uczniowie szkoły integracyjnej rozmawiają na temat tolerancji oraz tego, jak traktować osoby

       innego wyznania i religii                                                                                            (7 min.) V 601

 

 

SZTUKA SAKRALNA

 

Architektura sakralna

 

115.Anno Domini // W: Epoki i style w sztuce polskiej

       Zabytki sztuki romańskiej w Polsce; architektura sakralna                                   (14 min.) V 882

116.Bejsce // W: Katalog zabytków : swego nie znacie

       Gotycki kościół z grobową kaplicą Firlejów ze wspaniałymi rzeźbami                     (9 min.) V 375

117.Brzeg – kościół św. Krzyża // W: Katalog zabytków : swego nie znacie

       Barokowy kościół jezuitów o polichromii iluzjonistycznej                                       (10 min.) V 376

118.Brzeg – kościół św. Mikołaja // W: Katalog zabytków : swego nie znacie

       Wielki, ceglany kościół gotycki z XVI- i XVII-wiecznymi epitafiami                        (10 min.) V 376

119.Chełmno – fara // W: Katalog zabytków : swego nie znacie

       Kościół gotycki zbudowany przez Krzyżaków na przełomie XIII i XIV wieku o barokowym

       wyposażeniu                                                                                                             (10 min.) V 377

120.Czerna // W: Katalog zabytków : swego nie znacie

       Klasztor i pustelnia karmelitów bosych z epoki baroku                                            (9 min.) V 375

121.Geneza i rozwój bazyliki // W: Wychowanie estetyczne

       Powstanie bazylikowej formy architektonicznej                                                     (15 min.) V 168 

122.Gidle // W: Katalog zabytków : swego nie znacie

       Jedna z trzech w Polsce siedzib zakonu kartuzów                                                     (9 min.) V 375

123.Gołąb // W: Katalog zabytków : swego nie znacie

       Obronny kościół z XVII wieku i najstarsza w Polsce kaplica loretańska                  (9 min.) V 375

124.Gostyń // W: Katalog zabytków : swego nie znacie

       Kościół zgromadzenia filipinów, największe wielkopolskie sanktuarium maryjne, kopia

       weneckiego kościoła Santa Maria della Salute                                                        (10 min.) V 376

125.Gotyk – architektura // W: Historia

       Architektura gotycka                                                                                                 (17 min.) V 95

126.Gotyk – architektura // W: Wychowanie estetyczne

       Architektura gotycka                                                                                               (15 min.) V 168

127.Gotyk – malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne // W: Epoki i style w sztuce polskiej

       Zabytki sztuki gotyckiej w Polsce; rzeźba i malarstwo sakralne                             (15 min.) V 882

128.Gotyk – malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne // W: Historia

       Sztuka epoki gotyku                                                                                                   (19 min.) V 95

129.Gotyk – malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne // W: Wychowanie estetyczne

       Sztuka epoki gotyku                                                                                                 (15 min.) V 168

130.Gryfów Śląski – kościół św. Jadwigi // W: Katalog zabytków : swego nie znacie

       Wewnątrz piękny ołtarz i zbiorowy pomnik nagrobny Schafgotschów                    (10 min.) V 378

131.Henryków - kościół cystersów // W: Katalog zabytków : swego nie znacie

       Kościół gotycki z bogatym barokowym wyposażeniem                                           (10 min.) V 377

132.Imbramowice // W: Katalog zabytków : swego nie znacie

       Średniowieczny klasztor norbertanek z kościołem o barokowym wnętrzu                (9 min.) V 375

133.Janowiec – kościół św. Małgorzaty // W: Katalog zabytków : swego nie znacie

       We wnętrzu jedno z dzieł rzeźby renesansowej w Polsce – nagrobek Firlejów       (10 min.) V 378

134.Jasna Góra

       Słynne sanktuarium kultu maryjnego, z klasztorem paulinów oraz cudownym obrazem Matki

       Boskiej                                                                                                                      (36 min.) V 172

135.Jawor – kościół Pokoju // W: Katalog zabytków : swego nie znacie

       Najstarszy z trzech śląskich kościołów Pokoju z bogatą kolekcją malarstwa        (10 min.) V 376

136.Jędrzejów // W:  Katalog zabytków : swego nie znacie

       Najstarszy w Polsce klasztor cystersów oraz kościół, w którym spoczywa Wincenty Kadłubek

                                                                                                                                          (9 min.) V 375

137.Kamieniec Ząbkowicki – opactwo cystersów // W: Katalog zabytków : swego nie znacie

       Średniowieczne opactwo z gotyckim kościołem wyposażonym barokowo              (10 min.) V 377

138.Koprzywnica // W: Katalog zabytków : swego nie znacie

       XIII-wieczne opactwo cystersów z barokowym wyposażeniem wnętrz                      (9 min.) V 375

139.Krzeszów – kościół cystersów // W: Katalog zabytków : swego nie znacie

       Olśniewający przepychem wielki kościół barokowy                                                (10 min.) V 378

140.Krzeszów – kościół  św. Józefa // W: Katalog zabytków : swego nie znacie

       Wewnątrz pomocniczej świątyni opactwa największa kolekcja ściennych polichromii Michaela

       Willmanna                                                                                                                (10 min.) V 378  

141.Legnica – katedra // W: Katalog zabytków : swego nie znacie

       Gotycka świątynia z wyposażeniem z różnych epok, m.in. romańską chrzcielnicą  (10 min) V 376

142.Legnica – mauzoleum Piastów // W: Katalog zabytków : swego nie znacie

       Kaplica urządzona w XVII wieku w dawnym gotyckim prezbiterium przylega do kościoła

       barokowego                                                                                                             (10 min.) V 376

143.Legnickie Pole // W: Katalog zabytków : swego nie znacie

       XVIII-wieczny kościół i klasztor benedyktynów                                                       (10 min.) V 376

144.Leszno – fara // W: Katalog zabytków : swego nie znacie

       Barokowy kościół parafialny z nagrobkami ojca i stryja króla Stanisława Leszczyńskiego

                                                                                                                                        (10 min.) V 376

145.Lubiąż // W: Katalog zabytków : swego nie znacie

       Gigantycznych rozmiarów barokowe opactwo cystersów o wspaniałych, ale zdewastowanych

       wnętrzach                                                                                                                 (10 min.) V 376

146.Lubomierz / W: Katalog zabytków : swego nie znacie

       Późnobarokowa świątynia benedyktynek, zbudowana wg projektu K. I. Dientzenhofera

                                                                                                                                        (10 min.) V 378

147.Łowicz – katedra // W: Katalog zabytków : swego nie znacie

       Największa po gnieźnieńskiej nekropolia prymasów Polski z ich nagrobkami       (10 min.) V 376

148.Łowicz – kościół pijarów // W: Katalog zabytków : swego nie znacie

      J edna z najokazalszych w Polsce siedzib zakonu pijarów                                       (10 min.) V 376

149.Malbork : zamek wielkich mistrzów

       Życie rycerzy Zakonu Niemieckiego Najświętszej Marii Panny w średniowiecznym zamku

       w Malborku                                                                                                              (31 min.) V 342

150.Miechów // W: Katalog zabytków : swego nie znacie

       Najstarszy i najważniejszy klasztor zakonu bożogrobców w Polsce                         (9 min.) V 375

151.Młodzawy // W: Katalog zabytków : swego nie znacie

       Okazały barokowy kościół z rodowym mauzoleum margrabiów Wielopolskich       (9 min.) V 375

152.Nysa – kościół bożogrobców // W: Katalog zabytków : swego nie znacie

       Barokowy kościół z pełnym wyposażeniem z epoki                                                  (10 min.) V 377

153.Nysa – kościół św. Jakuba // W: Katalog zabytków : swego nie znacie

       Wielki kościół gotycki kryjący dziesiątki nagrobków i epitafiów, w tym wielu biskupów

       wrocławskich                                                                                                           (10 min.) V 377

154.Opatów // W: Katalog zabytków : swego nie znacie

       Kamienna romańska bazylika z XVII wieku; pomnik kanclerza Szydłowieckiego ze sceną

       „Lamentu opatowskiego”                                                                                         (9 min.) V 375

155.Radzyń Chełmiński – zamek // W: Katalog zabytków : swego nie znacie

       Zrujnowany zamek krzyżacki pełniący jednocześnie rolę klasztoru, drugi co do wielkości po

       Malborku                                                                                                                  (10 min.) V 377

156.Rytwiany // W: Katalog zabytków : swego nie znacie

       Klasztor (manierystyczna pustelnia) i kościół kamedułów z XVII wieku                   (9 min.) V 375

157.Sieciechów // W: Katalog zabytków : swego nie znacie

       Jedno z najstarszych w Polsce opactw benedyktyńskich z XVIII-wiecznym kościołem

                                                                                                                                          (9 min.) V 375

158.Skarby Katedry Gnieźnieńskiej // W: Historia

       Prezentacja ksiąg, kielichów, szat liturgicznych i innych przedmiotów kultu zgromadzonych

       w Katedrze Gnieźnieńskiej                                                                                         (16 min.) V 95

159.Sośnica // W: Katalog zabytków : swego nie znacie

       Wiejski kościółek z dostawioną w XVIII wieku kaplicą z repliką rzymskich „Świętych

       schodów”                                                                                                                 (10 min.) V 376

160.Stargard – kościół Mariacki // W: Katalog zabytków : swego nie znacie

       Jedyny w Polsce kościół (XIII-XV wiek) stylem nawiązujący do wielkich katedr gotyckich

                                                                                                                                        (10 min.) V 377

161.Strzegom // W: Katalog zabytków : swego nie znacie

       Największy kamienny gotycki kościół w Polsce                                                      (10 min.) V 376

162.Szewna // W: Katalog zabytków : swego nie znacie

       XVIII-wieczny kościół zbudowany wg biblijnego opisu świątyni Salomona              (9 min.) V 375

163.Szydłowiec // W: Katalog zabytków : swego nie znacie

       Parafialny kościół w rodowych dobrach Szydłowieckich                                          (9 min.) V 375

164.Świątynia Mariacka w Krakowie // W: Historia

       Prezentacja Kościoła Mariackiego w Krakowie                                                       (18 min.) V 95

165.Świdnica – fara // W: Katalog zabytków : swego nie znacie

       Gotycki kościół o bogatym wystroju wnętrza, głównie barokowym                       (10 min.) V 376

166.Świdnica – kościół Pokoju // W: Katalog zabytków : swego nie znacie

       Kościół luterański o konstrukcji z „muru pruskiego”.                                            (10 min.) V 376

167.Tarłów // W: Katalog zabytków : swego nie znacie

       XVII-wieczny kościół ze sztukateriami przedstawiającymi „Taniec śmierci”           (9 min.) V 375

168.Toruń – kościół  św. Jakuba // W: Katalog zabytków : swego nie znacie

       Kościół gotycki o barokowym wyposażeniu                                                            (10 min.) V 377

169.Trzebnica // W: Katalog zabytków : swego nie znacie

       Najstarsze w Polsce opactwo cysterskie – miejsce spoczynku św. Jadwigi            (10 min.) V 376

170.Tykocin – synagoga // W: Katalog zabytków : swego nie znacie

       XVII-wieczny dom modlitwy drugiej co do znaczenia gminy żydowskiej w Koronie;

       tykocińska synagoga należy do najstarszych z zachowanych w Polsce marmurowych

       żydowskich domów modlitwy                                                                                   (10 min.) V 376

171.Wąchock // W: Katalog zabytków : swego nie znacie

       XIII-wieczne budowle opactwa cystersów                                                                 (9 min.) V 375

172.Wierzbna koło Świdnicy // W: Katalog zabytków : swego nie znacie

       Zespół dwóch kościołów z XIII i XVIII wieku                                                          (10 min.) V 378

173.Żagań – kościół augustianów // W: Katalog zabytków : swego nie znacie

       Kompleks klasztorny z wielkim kościołem i jedyną w Polsce XVIII-wieczną biblioteką

       klasztorną                                                                                                                 (10 min.) V 378

 

 

MUZYKA SAKRALNA

 

174.Cicha noc : rodzinne kolędowanie z tekstem na ekranie

       Zawiera melodie 19 kolęd wraz z tekstami na ekranie: Cicha noc; Mędrcy świata; Dzisiaj

       w Betlejem; Przybieżeli do Betlejem; Gdy śliczna Panna; Pójdźmy wszyscy do stajenki;

       Wśród nocnej ciszy; Do szopy hej pasterze; Lulajże Jezuniu; W żłobie leży; Bóg się rodzi;

       Jezus malusieńki; Bracia patrzcie jeno; Mizerna cicha; Gdy się Chrystus rodzi; Anioł

       pasterzom mówi; Hej w dzień narodzenia; Tryumfy; Jezusa narodzonego             (60 min.) V 740

175.Renesans // W: Wszystko jest muzyką

       M.in. różnice w sposobie śpiewu między muzyką kościelną a świecką w okresie renesansu 

                                                                                                                                        (40 min.) V 390

176.Średniowiecze // W: Wszystko jest muzyką

       Muzyka w średniowieczu od ok. VI do XIV w.: pierwsze poważne formy (chorał gregoriański,

       fragmenty organum), muzyka biesiadna, pieśni pielgrzymów                                 (36 min.) V 390

 

 

TEATR

 

177.Powrót do korzeni // W: Konwencje teatralne

       M.in. rytualno-obrzędowe źródła sztuki teatru jako inspiracja teatru współczesnego 

                                                                                                                                        (30 min.) V 546

178.W amfiteatrze // W: Konwencje teatralne

       Narodziny instytucjonalnego teatru europejskiego w starożytnej Grecji; związek widowisk

       z obrzędem, mitologią i liturgią                                                                               (28 min.) V 545 

179.Z kościoła na plac targowy // W: Konwencje teatralne

       Powtórne narodziny teatru instytucjonalnego w chrześcijańskiej Europie średniowiecznej;

       dramat liturgiczny, misteria, mirakle, moralitety                                                    (30 min.) V 545

 

 

FILM FABULARNY

 

180.Krzyżacy / reż. Aleksander Ford ; prod. 1960

       Wg powieści H. Sienkiewicza                                                                       (178 min.) V 59, V 695

181.Odyseja / reż. i scen. Andrei Konchalovsky

       Wg poematu Homera                                                                                             (180 min.) V 652

182.Opowieść wigilijna = A Christmas Carol / reż. Clive Donner ; prod. 1984

       Na podstawie opowiadania Karola Dickensa                                                          (95 min.) V 745

183.Quo Vadis / reż. Mervyn LeRoy ; prod. 1951

       Na motywach powieści H. Sienkiewicza                                                                (162 min.) V 458

184.Quo Vadis / scen. i reż. Jerzy Kawalerowicz ; prod. 2001

       Na podstawie powieści H. Sienkiewicza                                                                (160 min.) V 774

 

 

FILM RYSUNKOWY

 

185.Opowieść wigilijna

       Animowana, musicalowa wersja „Opowieści wigilijnej” Karola Dickensa, jednej

       z najpopularniejszych historii o świętach Bożego Narodzenia                                (72 min.) V 583

 

 

ZAGADNIENIA FILOZOFICZNE I ETYCZNE

 

186.Być, mieć, dać // W: Spisane na kamiennych tablicach

       Znaczenie przykazania „Nie kradnij”; własność i posiadanie dóbr materialnych, problem

       ubóstwa  i pomocy ubogim                                                                                      (15 min.) V 867

187.Godność i szacunek // W: Spisane na kamiennych tablicach

       Zagadnienia z zakresu antropologii filozoficznej i teologicznej (człowiek w filozofii i teologii);

       wolność i godność człowieka                                                                                   (15 min.) V 867

188.Miłość // W: Spisane na kamiennych tablicach

       Miłość w aspekcie filozoficznym i teologicznym; znaczenie przyjaźni                     (15 min.) V 867

189.Nie zabijaj! // W: Spisane na kamiennych tablicach

       Zagadnienia z zakresu etyki: znaczenie życia ludzkiego w perspektywie śmierci;

zabójstwo i samobójstwo, aborcja, eutanazja i kara śmierci w aspekcie filozoficznym

oraz teologicznym                                                                                                    (15 min.) V 867

190.Potrzeba wiary // W: Spisane na kamiennych tablicach

       Zagadnienia z zakresu filozofii i religii; relacje: religia a filozofia, religia a ateizm; ateizm

       i agnostycyzm jako postawy światopoglądowe odmienne od postawy człowieka wierzącego       

                                                                                                                                        (15 min.) V 867

191.Pożądanie // W: Spisane na kamiennych tablicach

       Pożądanie w aspekcie teologicznym i filozoficznym; umiarkowanie i asceza jako postawy

       przeciwne rozwiązłości wynikającej z pożądania; tantra                                        (15 min.) V 867

192.Prawda // W: Spisane na kamiennych tablicach

       Prawda w aspekcie filozoficznym i teologicznym                                                    (15 min.) V 867

193.Sacrum // W: Spisane na kamiennych tablicach

       Rozumienie pojęcia „sacrum” w myśli religioznawczej; rozróżnienie sacrum i profanum

                                                                                                                                        (15 min.) V 867

194.Spisane na kamiennych tablicach

       10 filmów prezentujących problematykę filozoficzno-religijną i etyczną (potrzeba wiary,

       człowiek w filozofii i teologii, wolność i godność człowieka, etyka seksualna, prawda,

       miłość itp.)                                                                                                              (146 min.) V 867

195.Świętość i ciało // W: Spisane na kamiennych tablicach

       Zagadnienia z zakresu katolickiej etyki płciowej: ciało ludzkie w teologii; miłość, małżeństwo,

       rodzina i rozwód; seksualność                                                                                 (15 min.) V 867

196.W co wierzymy? // W: Spisane na kamiennych tablicach

       Znaczenie wiary; doświadczenie mistyczne jako wyraz szczególnej więzi z Bogiem; medytacja,

       kontemplacja, bałwochwalstwo                                                                               (15 min.) V 867

 

 

RÓŻNE

 

197.Góral w sutannie

       Wspomnienie o ks. Józefie Tischnerze (film dokumentalny)                                    (47 min.) V 755

198.Ja i moja rodzina : Ziarno z piosenkami Arki Noego

       Fragmenty różnych odcinków programu telewizyjnego „Ziarno”, które skupiają się wokół

       tematu „Ja i moja rodzina”                                                                                     (60 min.) V 726

199.Jan Paweł II a „Solidarność” // W: Polskie drogi do niepodległości

       Materiały fotograficzne MSW oraz archiwalne materiały filmowe ze zbiorów TVP S.A. i Video

       Studio Gdańsk                                                                                                          (28 min.) V 749

200.Jasna Góra

       Słynne sanktuarium kultu maryjnego, z klasztorem paulinów i cudownym obrazem Matki

       Boskiej                                                                                                                      (36 min.) V 172

201.Pielgrzymka’99 : wizyta apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce : 05-17.06.1999

       Zapis  podróży apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski                    (268 min.) V 688

202.Podróż // W: Małżeństwo..., rodzina...

       Modele rodziny w różnych kulturach, religiach i epokach                                       (24 min.) V 633

203.Wiara // W: Sarmacja czyli Polska

       Różne wymiary sarmackiej religijności – religijność na użytek prywatny (maryjność

       i obrzędowość) oraz religijność państwowa (święta kultowe i ich znaczenie w wymiarze

       państwowym)                                                                                                           (40 min.) V 523

204.Znak // W: Polskie pisma literackie

       Krakowski miesięcznik poświęcony zagadnieniom religijno-społeczno-kulturalnym; realizuje

       założenia kształtowania współczesnego polskiego katolicyzmu; podejmuje tematy ekumenizmu

       oraz dialogu między wyznaniami                                                                             (39 min.) V 511 

 

 

 

KASETY MAGNETOFONOWE

 

1.   Boże coś Polskę / śpiewa Mazowsze

      Zawiera pieśni religijne: Dzwony z Jasnej Góry; Kiedy ranne; Kto się w opiekę; Boże

      w dobroci; Święty Boże; Hymn na rocznicę 3 Maja; Chorał; Rota; Boże coś Polskę; Witaj

      Jutrzenko; Gwiazdo śliczna; Nie puszczaj nas; Pod Twoją obronę; Zdrowaś Maryja; Matko

      Niebieskiego Pana; Serdeczna Matko; Z dawna Polski Tyś Królową                    (55 min.) T 4479

2.   Całun Turyński / Ian Wilson

      Historia Całunu Turyńskiego                                                                         (11 kas.) T 3091-3101

3.   Dzieje Chrystusa / Henri Daniel-Rops

      Biografia Jezusa Chrystusa; Nowy Testament                                              (28 kas.) T 1562-1589

4.   Juda Makabi / Julian Stryjkowski

      Stanowi cz. 3 biblijnego tryptyku, cz. 1 pt. "Odpowiedź", cz. 2 pt. "Król Dawid żyje"; historia

      Żydów; Stary Testament                                                                                  (7 kas.) T 4140-4146

5.   Król Dawid żyje / Julian Stryjkowski

      Stanowi cz. 2 biblijnego tryptyku, cz.1 pt. "Odpowiedź", cz. 3 pt. "Juda Makabi"; historia

      Żydów; Stary Testament                                                                                  (9 kas.) T 4147-4155

6.   Krzyżacy / Henryk Sienkiewicz

      Powieść polska opowiadająca o klęsce zakonu krzyżackiego w bitwie pod Grunwaldem

                                                                                                                             (32 kas.) T 2332-2363

7.   Miłość i odpowiedzialność / Karol Wojtyła

      Katolicka etyka płciowa; małżeństwo, miłość i odpowiedzialność w etyce chrześcijańskiej

                                                                                                                             (14 kas.) T 1548-1561

8.   Mitologia Słowian / Aleksander Gieysztor

      Mitologia słowiańska                                                                                       (9 kas.) T 2153-2161

9.   Od Abrahama do Chrystusa / Henri Daniel-Rops

      Historia Izraela i Bliskiego Wschodu do I w. n.e.; Stary Testament              (19 kas.) T 1034-1052

10. Od magii do psychotroniki / Lech E. Stefański, Michał Komar

      Magia, zjawiska paranormalne, parapsychologia                                         (10 kas.) T 1532-1541

11. Odpowiedź / Julian Stryjkowski

      Stanowi cz. 1 biblijnego tryptyku, cz. 2 pt. "Król Dawid żyje", cz. 3 pt. "Juda Makabi"; historia

      Żydów; Stary Testament                                                                                  (5 kas.) T 4105-4109

12. Pięć wielkich religii świata / pod red. Emmy Brunner-Traut

      Historia wielkich religii światowych                                                                (6 kas.) T 3796-3801

13. Podkultury młodzieżowe

      M.in. sekty i ruchy religijne: Hare Kryszna, Rastafarianie

                                                                                              (60 min.) T 4656, T 4657, T 4658, T 4659

14. Polskie kolędy dziecięce

      Zawiera: Dzisiaj w Betlejem; W żłobie leży; Lulajże Jezuniu; Nad Betlejem; Cicha noc;

      Mizerna cicha; Anielski chór; Do Betlejem; W ubogiej stajence; Cieszmy się; Pójdźmy

      wszyscy                                                                                                                    (55 min.) T 5047

15. Quo Vadis / Henryk Sienkiewicz

      Powieść polska ukazująca duchowy triumf chrześcijaństwa nad przemocą imperium rzymskiego

      za czasów panowania Nerona                                                                        (25 kas.) T 2446-2470

16. Wigilie polskie : opowieść o opłatku wielkich Polaków / Barbara Wachowicz

      Spektakl opowiadający o wielkich Polakach, którzy przez wieki historii Polski łamali się

      opłatkiem (od Jana Kochanowskiego, po chłopców z „Kamieni na szaniec”)       (50 min.) T 5153

17. Złota Gałąź / James George Frazer

      Historia religii; magia; wierzenia ludów pierwotnych                                   (28 kas.) T 1452-1479

18. Życie po życiu / Raymond A. Moody

      Parapsychologia, reanimacja, śmierć                                                                      (5 kas.) T 22-26

 

CD-ROM

 

1.   Biblia Tysiąclecia : Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu

      Pełny, autoryzowany tekst wyd. IV Biblii Tysiąclecia (Poznań : Pallottinum) w przekładzie

      z języków oryginalnych, uzupełniony o tekst „Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym”

      Soboru Watykańskiego II                                                                                            CD-ROM 65

2.   Elbląg : miasto i tereny podmiejskie

      Przewodnik zawierający m.in.: Świątynie elbląskie; Mennonici w Elblągu                CD-ROM 31

3.   Historia : gimnazjum : klasa 1

      Zawiera m.in.: dysk 1: Cywilizacja Nilu – starożytny Egipt (bogowie Egiptu); Najdawniejsze

      cywilizacje azjatyckie - Indie (braminizm, buddyzm); Początki cywilizacji chińskiej

      (konfucjanizm); Chrześcijanie: od męczeństwa do zwycięstwa ; dysk 2: Narodziny świata

      islamu; Walka cesarstwa z papiestwem; Wyprawy krzyżowe; Zakony rycerskie; Niewola

      awiniońska – kryzys Kościoła; Średniowieczna kultura w Polsce (zamek w Malborku); Wielka

      Wojna z zakonem krzyżackim; Klasyczne cywilizacje indiańskie (mit o powrocie Quetzalcoatla,

      Pelota: religijna gra w piłkę); Krwawy smutek Azteków (religia Azteków)          CD-ROM 91-92

4.   Historia : gimnazjum : klasa 2

      Zawiera m.in.: Polska jako państwo bez stosów (reformacja, kontrreformacja, powstanie

      Kościoła greckokatolickiego); O reformy w Kościele (XVI wiek, wystąpienie M. Lutra,

      reformacja); W obronie katolicyzmu – kontrreformacja (Inkwizycja, jezuici)           CD-ROM 93

5.   Historia : gimnazjum : klasa 3

      Zawiera m.in.: Rządy komunistów w Polsce („Non possumus” – walka z Kościołem

      katolickim); Polska w latach 1970-1980 (wybór papieża Jana Pawła II)                  CD-ROM 96

6.   Historia i społeczeństwo : szkoła podstawowa : klasa 4

      Zawiera m.in.: dysk 1: Życie w Egipcie (religia, kapłani, kult zmarłych); Mity greckie

      i rzymskie (bogowie i herosi) ; dysk 2: Chrześcijaństwo i chrześcijanie; Początki islamu;

      Europa w czasach Karola Wielkiego (misja Cyryla i Metodego); Krucjaty i krzyżowcy

                                                                                                                                  CD-ROM 145-146

7.   Historia i społeczeństwo : szkoła podstawowa : klasa 5

      Zawiera m.in.: Księża i zakonnicy (duchowieństwo średniowieczne); Reformacja

      i kontrreformacja w Europie (wystąpienie M. Lutra, J. Kalwin)                              CD-ROM 147

8.   Jan Paweł II w Elblągu : 6.06.1999 r. : prezentacja multimedialna

      Zawiera: Muzyka (Tu es Petrus – hymn Janusza Jędrzejewskiego na cześć Jana Pawła II);

      Fotogaleria (fot. Arturo Mari i in.); Filmy; Po wizycie (odsłonięcie i poświęcenie pomnika

      papieża)                                                                                                                     CD-ROM 112

9.   Starożytne cywilizacje

      Zawiera m.in.: Religie Egiptu; Religie Grecji; Mity i legendy greckie                        CD-ROM 20

 

 

 

Ewa Zięba

(WMBP w Elblągu, BG)