Socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1998-2008,

sporządzone na podstawie zbiorów Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki im. K. Wojtyły w Elblągu Filia w Lidzbarku Warmińskim oraz baz Biblioteki Narodowej: Bibliografie książek polskich, Bibliografie artykułów z czasopism polskich

 

FLW – oznaczono pozycje dostępne w WMBP w Elblągu Filia w Lidzbarku Warmińskim.

 

I   WYDAWNICTWA ZWARTE

1.      ALEX, Sabine   FLW

Nie ucz mnie, ale pozwól i pomóż mi się uczyć! : nowe zabawy interakcyjne dla dzieci. T. 1 / Sabine Alex, Klaus W. Vopel. – Kielce : „JEDNOŚĆ”, 2004

2.      ALEX, Sabine   FLW

Nie ucz mnie, ale pozwól i pomóż mi się uczyć! : nowe zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. T. 2 / Sabine Alex, Klaus W. Vopel. – Kielce : „JEDNOŚĆ”, 2004

3.      ALEX, Sabine   FLW

Nie ucz mnie, ale pozwól i pomóż mi się uczyć! : nowe zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. T. 3 / Sabine Alex, Klaus W. Vopel. – Kielce : „JEDNOŚĆ”, 2004

4.      ALEX, Sabine   FLW

Nie ucz mnie, ale pozwól i pomóż mi się uczyć! : nowe zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. T. 4 / Sabine Alex, Klaus W. Vopel. – Kielce : „JEDNOŚĆ”, 2004

5.      DĄBROWSKA, Małgorzata

Korygowanie zaburzeń zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych w grupie socjoterapeutycznej / Małgorzata Dąbrowska, Małgorzata Rozesłaniec. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006

6.      DIAGNOSTYKA, PROFILAKTYKA   FLW

Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. – Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2005

7.      JAGIEŁA, Jarosław   FLW

Socjoterapia w szkole : krótki poradnik psychologiczny / Jarosław Jagieła. – Kraków : Rubikon, 2007

8.      KAPPERT, Detlef

Tańcząc z dziećmi : improwizacja taneczna, symbolika ciała, socjoterapia / Detlef Kappert. – Warszawa : Kined-Joanna Zwoleńska, 2005

9.      KERKSIEK, Alraun   FLW

Kozioł w polu kapusty : opowiadania i kreatywne ćwiczenia ruchowe dla dzieci od 3 do 8 lat / Alraun Kerksiek, Klaus W. Vopel. – Kielce : „JEDNOŚĆ”, 2006

10.        MARZEC, Danuta Krystyna   FLW

Opieka nad dzieckiem w dobie przemian społecznych / Danuta Krystyna Marzec ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. – Wyd. 2 popr. –  Częstochowa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2004

11.        MCWHIRTER, J. JEFFRIES   FLW

Zagrożona młodzież : ujęcie kompleksowe dla nauczycieli, pracowników poradni i pracowników socjalnych / J.Jeffries McWhirter [i in.]. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2005

12.        MIĘDZY DOMEM

Między domem a ulicą : wokół problemów wychowania w dobie globalizacji i kultury masowej / pod red. Andrzeja Augustyńskiego i Andrzeja Bukowskiego.  – Kraków : Urząd Miasta. Wydział Spraw Społecznych. Miejski Program Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży : współpr. Demos, 2005

13.        NIEKTÓRE OBSZARY   FLW

Niektóre obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz środowiska lokalnego / pod red. Teresy Wilk. – Kraków : „Impuls”, 2007

14.        NOWOSIADŁY, Agnieszka

Szkolenie przygotowujące wolontariuszy do pracy w świetlicach dla dzieci i młodzieży / Agnieszka Nowosiadły. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2006

15.        PROFILAKTYKA NIEDOSTOSOWANIA

Profilaktyka niedostosowania społecznego : praca zbiorowa / pod red. Leszka Albańskiego ; [aut. Albański Leszek et al.] ; Kolegium Karkonoskie (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa) w Zielonej Górze, [Uniwersytet Zielonogórski. Instytut Pedagogiki i Psychologii, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolniku k. Leśnej]. – Jelenia Góra : Kolegium Karkonoskie (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa), 2006

16.        RESOCJALIZACJA   FLW

Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2007

17.        RÓG, Anna   FLW

Świetlica socjoterapeutyczna / Anna Róg // W : Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Sylwii Badory. – Opole : Uniwersytet Opolski, 2005

18.        RYLKE, Hanna   FLW

Powrót do źródeł : o profilaktyce w szkołach / Hanna Rylke, Tomasz Tuszewski. – Kielce : Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2004

19.        SAWICKA, Katarzyna   FLW

Socjoterapia / Katarzyna Sawicka // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5, R-St / [red. nauk. Tadeusz Pilch]. – Warszawa : „Żak”, cop. 2006, s. 849-852

20.        SMITH, Charles A.   FLW

Grupa bez przemocy : 162 zabawy i ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, uczące dzieci empatii i współpracy / Charles A. Smith. – Kielce : „JEDNOŚĆ”, cop. 2007

21.        SOCJOTERAPIA

Socjoterapia : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Sawickiej. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1998

22.        SOCJOTERAPIA

Socjoterapia : teoria i praktyka / red. Wanda Młyńczyk ; [współpr. red. Elżbieta Potempska]. – Białystok : Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, 2006

23.        SOCJOTERAPIA

Socjoterapia : teoria i praktyka. Cz. 2 / red. Wanda Młyńczyk. – Białystok : Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, 2007

24.        SZCZĘSNA, Anna   FLW

Dziecko „zamknięte” ( ”wycofane”) na zajęciach socjoterapeutycznych – propozycje ćwiczeń / Anna Szczęsna, Magdalena Dabrówny // W : Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. – Wyd. 3. – Kraków : „Impuls”, 2007

25.        ŚWIĘCICKA, Justyna   FLW

Ja i grupa : trening dla uczniów / Justyna Święcicka. – Warszawa : Difin, 2007

26.        TERAPIA DZIECI   FLW

Terapia dzieci i młodzieży : metody  techniki pomocy psychopedagogicznej / pod red. nauk. Iwony Dąbrowskiej-Jabłońskiej.  – Kraków : „Impuls”, 2006

27.        VOPEL, Klaus W.

Kompas uczuć : ćwiczenia i eksperymenty do zastosowania w pracy grupowej i terapii / Klaus W. Vopel. – Kielce : „JEDNOŚĆ”, 2005

28.        VOPEL, Klaus W.   FLW

Sztuka opowiadania, sztuka słuchania : praktyczne wskazówki i ćwiczenia / Klaus W. Vopel. – Kielce : „JEDNOŚĆ”, 2003

29.        WEST, Edie   FLW

Przełamywanie pierwszych lodów, integracja i aktywizacja grupy : materiały szkoleniowe : 201 ćwiczeń i gier / Edie West. – Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2007

II   ARTYKUŁY Z WYDAWNICTW CIĄGŁYCH

1.     BIELECKA, Elżbieta

Socjoterapia - założenia a realizacja w warunkach polskiej szkoły / Elżbieta Bielecka // Auxilium Sociale. – 2005, nr 1, dod. s. I-VIII

2.     BIEŃKOWSKA, Agnieszka   FLW

Bez kompetencji społecznych ani rusz! / Agnieszka Bieńkowska // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 4, s. 99-104

O potrzebie treningu kompetencji społecznych w szkole

3.     CZERKAWSKI, Jaromir  FLW

Moja przygoda z socjoterapią / Jaromir Czerkawski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 3, s. 47-48

4.     DĄBROWSKA, Małgorzata   FLW

Świetlica socjoterapeutyczna Caritas / Małgorzata Dąbrowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 9, s. 20-23

5.     DĘBIŃSKA, Anna

Rola świetlic socjoterapeutycznych w wychowaniu i pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych / Anna Debińska, Agnieszka Kolewska // Roczniki Naukowe Caritas. – R. 8/9, (2004/2005), s. 101-112

6.     DRAGAN, Magdalena

Socjoterapia jako forma pomocy młodzieży adolescentnej / Magdalena Dragan, Krystyna Wegłowska-Rzepa // Pedagogika Społeczna. – 2006, nr 1, s. 93-104

7.     FIDLER, Elżbieta   FLW

Poczucie koherencji i umiejscowienia kontroli uczniów Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Warszawie / Elżbieta Fidler, Katarzyna Gąsińska // Opieka Wychowanie Terapia. – 2007, nr ¾, s. 5-8

8.     FLORYSZCZAK, Małgorzata   FLW

Metody pracy z grupą stosowane w socjoterapii / Małgorzata Floryszczak // Opieka Wychowanie Terapia. – 2004, nr ¾, s. 28-30

9.     FUDALI, Maria   FLW

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych a ich funkcjonowanie w relacjach z dorosłymi / Maria Fudali // Opieka Wychowanie Terapia. – 2003, nr 2, s. 21-26

10.      FUDALI, Maria

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych a zmiany obrazu własnej osoby / Maria Fudali // Opieka Wychowanie Terapia. – 2005, nr ¾, s. 26-31

11.      GABRIEL, Ewa   FLW

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii / Ewa Gabriel // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 7, s. 28-30

12.      GOLENIA, Monika   FLW

Sprawić radość / Monika Golenia, Małgorzata Ziemian, Małgorzata Lalewicz // Życie Szkoły. – 2008, nr 2. s. 22-29

Scenariusze zajęć na temat integracji, komunikacji i asertywności

13.      GÓRSKA, Małgorzata   FLW

Dziecko z trudnościami komunikacyjnymi w świetlicy terapeutycznej / Małgorzata Górska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 9, s. 34-36

14.      JAROS, Barbara

Program działalności świetlicy socjoterapeutycznej „Wyspa szczęścia” / Barbara Jaros, Wiesława Świeca, Ewa Jurzak // Nauczyciel i Szkoła. – 2003, nr ½, s. 334-339

15.      JAROSZ, Izabela   FLW

Profilaktyczno-terapeutyczna opieka nad dzieckiem z klas początkowych  w świetlicy terapeutycznej / Izabela Jarosz // Życie Szkoły. – 2000, nr 9, s. 547-551

16.      JAROSZ, Izabela   FLW

Profilaktyczno-terapeutyczna opieka nad młodzieżą w świetlicy szkolnej / Izabela Jarosz // Nowa Szkoła. – 1998, nr 3, s. 30-36

17.      KAMIŃSKA, Beata   FLW

Elementy zajęć socjoterapeutycznych / Beata Kamińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 9, s. 702-705

18.      KAROLONEK, Wojciech   FLW

Pomóc dzieciom w przezwyciężeniu trudności / Wojciech Karolonek // Gazeta Olsztyńska. – 2008, nr 148, dod. Gazeta Lidzbarska. – 2008, nr 26, s. 11

Zajęcia socjoterapeutyczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lidzbarku Warmińskim

19.      KĘDZIERZAWSKA, Joanna   FLW

ABC socjoterapii / Joanna Kędzierzawska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 3, s. 45-47

20.      KOSZTYŁA, Bernadeta

Socjoterapia osób niepełnosprawnych w ośrodku „La Motta” – Szwajcaria / Bernadeta Kosztyła // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. – 2001, nr 2, s. 19-26

21.      KRASICZYŃSKA, Barbara   FLW

Zmiana obrazu siebie efektem socjoterapii / Barbara Krasiczyńska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 9, s. 40-47

22.      KUCHTA, Dorota   FLW

Scenariusz zajęć socjoterapeutycznych / Dorota Kuchta // Życie Szkoły. – 2001, nr 9, s. 547-549

23.      LASKOWSKI, Andrzej   FLW

Centralny system kierowania nieletnich do placówek resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych / Andrzej Laskowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 2, s. 29-34

24.      MARCZUK, Leokadia   FLW

Moja współpraca ze świetlicą socjoterapeutyczną / Leokadia Marczuk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 4, s. 46-47

25.      MARKIEWICZ, Teresa

Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych / Teresa Markiewicz, Hanna Wanda Osińska // Przegląd Naukowy / Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku. – Nr 2. – (2003), s. 218-231

26.      MATYJA, Anna

Metody i techniki stosowane w socjoterapii / Anna Matyja // Opieka Wychowanie Terapia. – 2005, nr ¾, s. 22-25

27.      MATYJA, Anna   FLW

Obraz warsztatu socjoterapii na przykładzie świetlic w Katowicach i okolicach / Anna Matyja // Opieka Wychowanie Terapia. – 2005, nr ½, s. 42-45

28.      MATYJA, Anna   FLW

Różne warianty i cele socjoterapii w perspektywie badań jakościowych w świetlicach środowiskowych / Anna Matyja // Forum Oświatowe. – 2006, t. 2, s. 113-123

29.      MATYJA, Anna   FLW

Socjoterapia jako pewna wersja terapii w kulturze / Anna Matyja // Auxilium Sociale. – 2005, nr 2, s. 342-345

30.      MATYJA, Anna   FLW

Świetlice socjoterapeutyczne w opinii wychowawców / Anna Matyja // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 1, s. 36-41

31.      MIERZWA, Anna   FLW

Socjoterapia w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie / Anna Matyja // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 1, s. 32-35

32.      PAWLAK, Gracjana   FLW

Moja praca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii / Gracjana Pawlak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 4, s. 42-45

33.      PAWLUKIEWICZ, Anna   FLW

Kontakty z rówieśnikami / Anna Pawlukiewicz // /Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 3, s. 27-29

Socjoterapia – wychowanie przedszkolne

34.      PELIKAN, Joanna   FLW

Porozumienie bez przemocy : (konspekt zajęć socjoterapeutycznych) / Joanna Pelikan // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 6, s. 13

35.      RYBARSKA-JAROSZ, Dorota   FLW

Socjoterapia jako metoda wspierająca dzieci będące w trudnej sytuacji życiowej / Dorota Rybarska-Jarosz // Opieka Wychowanie Terapia. – 2001, nr 1, s. 31-38

36.      RYLKE, Hanna   FLW

Tworzenie systemów pomocy dzieciom i młodzieży / Hanna Rylke // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 9, s. 17-22

37.      SOJKA, Agnieszka   FLW

Jak budują się wydmy? : sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Socjoterapii / Agnieszka Sojka // Nowiny Psychologiczne. – 2004, nr 2, s. 97-102

38.      TRZECIECKI, Andrzej

Idea projektu rządowego programu „Świetlica, praca i staż – socjoterapia w środowisku wiejskim” / Andrzej Trzeciecki // Rynek Pracy. – 2004, nr 6, s. 68-82

39.      WIERZAŃSKA, Magdalena

Metody aktywizujące w procesie socjoterapii / Magdalena Wierzańska // Kwartalnik Edukacyjny. – 2007, nr 2, s. 38-43

40.      WITKOŚ, Maria   FLW

Zajęcia integrująco-wyciszające : (scenariusz) / Maria Witkoś // Nowa Szkoła. – 2007, nr 5, s. 38-41

41.      ZAWORSKA-NIKONIUK, Dorota

Wykorzystanie modeli pracy socjalnej w systemie pomocy osobom uzależnionym : (na przykładzie Europy Zachodniej i Polski) / Dorota Zaworska-Nikoniuk // Praca Socjalna. – 2001, nr 1, s. 4-26

Oprac. Elżbieta Sidor

WMBP im. K. Wojtyły w Elblągu

Filia w Lidzbarku Warmińskim