UCZEŃ ZDOLNY

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

w oparciu o zbiory

Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie

 

 

(W nawiasach zastały podane nr inwentarzowe książek w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie)

 

KSIĄŻKI:

1.      Bates J.: Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane. - Warszawa : „Liber”, 2005  (26256)

2.      Braun M.: Jak pracować ze zdolnymi? : poradnik dla nauczycieli i rodziców. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012]   (27454-27463)

3.      Dyrda B.: Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych : rozpoznawanie

4.      i przeciwdziałanie. - Kraków : „Impuls”, 2007   (26681)

5.      Fechner-Sędzicka I.: Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I-III szkoły podstawowych : poradnik dla nauczyciela. - Warszawa :  Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012   (27464-27474)

6.      Hłobił A.: Działalność szkoły we wspomaganiu rozwoju ucznia zdolnego. - Kraków ;”Impuls”, 2010  (27304)

7.      Lewis D.: Jak wychować zdolne dziecko.- Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1988 (21362)

8.      Lewowicki T.: Kształcenie uczniów zdolnych. - Warszawa : WSiP, 1980  (25502)

9.      Limont W.: Uczeń zdolny : jak go rozpoznać i jak z nim pracować. - Sopot : GWP, 2005  (27146)

10.  Monks F. J.: Jak rozpoznać uzdolnione dziecko : poradnik dla rodziców. - Kraków : Wydaw. WAM, 2007  (26392)

11.  O` Regan F. J.: Jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. -  Warszawa : "Liber", 2005   (26537- Czytelnia, 27054)

12.  Sękowski A. E.: Osiągnięcia uczniów zdolnych. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, cop. 2000  (24205-24206)

13.  Szewczuk W.: Trudności myślenia i rozwijanie zdolności uczniów. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983  (25520)

14.  Dyrda B.: Uczeń zdolny. W ; Encyklopedia Pedagogiczna  XXI  wieku T. VI, s. 888-891 / pod red. Tadeusz Pilcha. - Warszawa : „Żak' , 2007  (26237 - Czytelnia)

15.  Zimmerman B.J.: Zdolny uczeń : metody planowania samodzielnej nauki : poczucie własnej skuteczności ucznia. - Gdańsk : GWP, 2008  (26872)

16.  Zdolni w szkole czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych : poradnik dla nauczycieli i wychowawców : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej, Dominiki Jastrzębskiej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012]  (27475-27484)

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

1.      ABRAMCZYK J.: Czy mamy system opieki dla uczniów wybitnie zdolnych // Nowa Szkoła. - 2003, nr 5, s. 18 – 22

2.      BERNACKA R E.: Kształcenie uczniów uzdolnionych // Remedium. - 2002, nr 10,  s. 10 – 11

3.      BERNACKA R E.: NIE przegap uzdolnień // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 99-108

4.      BERNACKA R E.: Rozpoznawanie dzieci uzdolnionych // Remedium. - 2002, nr 3, s.10 – 12

5.      BERNACKA R E.: Trzeba pomóc zdolnym i i uzdolnionym! // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 107-115

6.      BERNACKA R. E.: Wychowanie dziecka uzdolnionego // Remedium. - 2002, nr 5, s. 8 – 9

7.      BERNACKA R. E.: Zdolność i uzdolnienie // Remedium. - 2001, nr 11, s. 8 – 9

8.      BIAŁOBRZESKA P.: Dziecko zdolne // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 21-26

9.      BIELUGA R. E.: Uzdolnienia twórcze i ich rozpoznawanie // Życie Szkoły. - 2001, nr 3, s. 136-142

10.  BORYSIK E.: Zdolna młodzież w bibliotece / Elżbieta Borysik // Kajet . - 2001, nr 2, s. 33

11.  BUŁA A.: Uczeń zdolny jest ciekawy świata, pyta i myśli krytycznie // Nauczanie  Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 33-39

12.  CEGŁOWSKA M.: Charakterystyka funkcjonowania dziecka zdolnego // Remedium. - 2011, nr 6, s. 9-11

13.  CIEŚLIKOWSKA  J.: Niepowodzenia szkolne uczniów zdolnych – jak na problem powinni spojrzeć wychowawcy // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 7-8, s. 27 – 30

14.  CZAJKOWSKA  A.: Odkrywanie talentów (zestawienie bibliograficzne // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 1, s. 24-26

15.  DYRDA. B.: Aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów zdolnych // Wychowanie na co dzień. - 2008, nr 3 , s. 14-19

16.  DYRDA. B.: Kiedy uczeń zdolny słabo się uczy // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 4, s. 46-55

17.  DYRDA. B.: Niezwykłe dzieci w zwykłej szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 1, s. 6-11

18.  FILIPOWICZ R.: Szansa dla zdolnych // Życie Szkoły. – 2001, nr 5, s. 314 – 316

19.  GIZA T.: Problemy diagnozowania zdolności u dzieci // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 4, s. 18 – 22

20.  GIZA T.: Sytuacja dzieci uzdolnionych w grupie przedszkolnej / Teresa Giza // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 3, s. 28 – 31

21.  GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA E.: Dzieci uzdolnione matematycznie. Cz.1 // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 106-116

22.  GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA E.: Dzieci uzdolnione matematycznie. Cz.2 // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 2, s. 89-99

23.  GÓRECKA, A : Rozwijanie zdolności ogólnych i zainteresowań uczniów klas początkowych // Nauczanie Początkowe. – 2000/2001, nr 1, s. 69 – 84

24.  HŁOBIŁ A.: Pomóc zdolnemu // Życie Szkoły. – 2006, nr 2, s. 44 – 46

25.  JANOWICZ J.: Standardy kształcenia uczniów zdolnych // Matematyka. – 2005, nr 1, s. 19 – 25

26.  KORUS B.: Dzieci zdolne są w każdej klasie : aktywizująca rola dialogu // Nauczanie Początkowe 2009/2010, nr 3, s. 59-71

27.  KRAJEWSKA A., KWIATKOWSKA-GÓRALCZYK M.: Kształcenie ucznia zdolnego- konieczność czy wybór // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 60-64

28.  LEDZIŃSKA M.: O niektórych mitach na temat uczniów zdolnych // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 39 - 46

29.  LIMONT W.: Inwestowanie talentów // Kajet. – 2005, nr 5, s. 7 – 9

30.  ŁEBECKA G.: Rola wychowawcy w pracy z uczniem zdolnym // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 2, s. 51 – 53

31.  MARZEC M.: Dlaczego geniusze maja słabe stopnie? // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 101-110

32.  MARZEC M.: Pokarało mnie geniuszem...// Psychologia w Szkole .- 208, nr 2, s. 67-76

33.  MARZEC M.: Uczeń zdolny... niespecjalnej troski // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 1, s. 45-54

34.  NIEMCZAK I.: Wspomaganie twórczości i uzdolnień (zestawienie bibliograficzne) // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 2, s. 19-20

35.  PAWELEC L.: Wpływ nauczyciela na rozwój ucznia zdolnego w klasach I-III // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 27-32

36.  PINDERA P.: Pozycja ucznia zdolnego w szkole // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 18 - 20

37.  RACZKOWSKA J.: Dzieci zdolne i możliwości ich rozwoju //Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 6, s. 11-20

38.  RECHNIO-KOŁODZIEJ B.: Zdolności twórcze uczniów - jak je wspierać? // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 1, s. 13 - 15

39.  SACHNIUK-ALBOWICZ P.: Dziecko zdolne w szkole – prawda czy mit ? // Dyrektor Szkoły.- 2007, nr 6, s. 20-21

40.  SAMWOLSKA, A.: Zdolny nie znaczy szczęśliwy // Kajet. – 1999, nr 4, s. 21 – 23

41.  SAWIŃSKI J. P.: Szkolny system wspierania zdolności talentów // Wszystko dla Szkoły.- 2008, nr 2, s. 21-22

42.  SŁOWIKOWSKA T.: Czy dobry oznacza zdolny? //Nowa Szkoła . - 2005, nr 9, s. 49-51

43.  SŁYK M.: Praca z uczniem zdolnym  // Życie Szkoły. – 2000, nr 4, s. 206 – 208

44.  SOBCZYŃSKA K.: Dzieci specjalnej nadziei  // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1999, nr 6, s. 23 – 29

45.  SPORNIAK J.: Uczniowie uzdolnieni // Życie Szkoły. – 2003, nr 4, s. 202 – 205

46.  STANULA A.: PRACA z dziećmi zdolnymi // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1995, nr 2, s. 39

47.  SYREK-KOSOWSKA  A. :”Klub Omnibusa”- projekt edukacyjny dla uczniów zdolnych // Wychowanie na co Dzień.- 2007, nr 4/5, s. 20-21

48.  SZPULAK G.: Uczeń zdolny i jego potrzeby czytelnicze: analiza i opis przypadku problemu edukacyjnego w bibliotece szkolnej  // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 5, s. 13

49.  SZUREK M.: Dzieci wybitnie zdolne to też dzieci specjalnej troski // Dyrektor Szkoły. – 1999, nr 7-8, s. 52 – 55

50.  ŚLIWICKA  A, ŚWIĄTEK-GRUSZKA J.: PRACA z uczniem zdolnym // Wszystko dla Szkoły . - 2009, nr 1, s. 22-23

51.  TOKARZ A.: Uczeń zdolny w szkole // Nowa Szkoła. – 2004, nr 2, s. 4 – 13

52.  TURSKA D.: NIEZDOLNY prymus? W poszukiwaniu wyjaśnienia pozornego absurdu // Psychologia w Szkole . - 2008, nr 2, s. 87-92

53.  USZYŃSKA-JARMOC J.: Szkoła gubi diamenty // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 61-69

54.  WIKTOŚ M.: Szczególne uzdolnienia: zarys problematyki // Życie Szkoły. – 2001, nr 6, s. 329 – 332

55.  WINIARCZUK A.: O specyfice pracy z uczniem zdolnym // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 14-20

56.  WINNICKA H.:  O DZIECIACH ZDOLNYCH // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1997, nr 1, s. 15-17

57.  ZAJĄC G.: Praca z dzieckiem zdolnym // Życie Szkoły. - 2008, nr 2, s. 45-49

 

Wrzesień 2012

 

Opracowała: Magdalena Bartołd

WMBP w Elblągu

Filia w Działdowie