Unia Europejska

Zestawienie bibliograficzne za okres lipiec-grudzień 2006 r.

na podstawie wydawnictw zwartych i ciągłych dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej

w Lidzbarku Warmińskim

Wydawnictwa zwarte

1. Delokalizacja

Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej – perspektywa wybranych państw UE : wnioski dla Polski / [oprac. red. Elżbieta Nowicka]. – Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2006

2. Duszczyk, Maciej

Wybrane aspekty konkurencyjności europejskiej : stan debaty / opracowanie zostało przygotowane przez zespół w składzie : Maciej Duszczyk [i in.]. – Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2005

3. Europa, Europa

Europa, Europa…: przewodnik encyklopedyczny po współczesnej Europie. [T. 1] / red. nauk. Zbigniew Drozdowicz. – Poznań : „Kurpisz”, cop. 2004

4. Europa, Europa

Europa, Europa…: przewodnik encyklopedyczny po współczesnej Europie. [T. 2] / red. nauk. Zbigniew Drozdowicz. – Poznań : „Kurpisz”, cop. 2004

5. Europa, Europa

Europa, Europa…: przewodnik encyklopedyczny po współczesnej Europie. [T. 3] / red. nauk. Zbigniew Drozdowicz. – Poznań : „Kurpisz”, cop. 2005

6. Europeistyka

Europeistyka w zarysie / red. nauk. Alojzy Z. Nowak, Dariusz Milczarek. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006

7. Kaczmarczyk, Paweł

Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej / [opracowanie zostało przygotowane przez : Paweł Kaczmarczyk, Marek Okólski].Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2005

8. Kałużyńska, Małgorzata

Standardowy Model Kosztowy a obciążenia administracyjne w sektorze transportu drogowego (stan prawny: listopad 2005) / opracowanie zostało przygotowane przez : Małgorzatę Kałużyńską i Marcina Gancarza . – Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz i Strategii, 2006

9. Kolasińska, Elżbieta

Agencje Wspólnoty Europejskiej – czym są i jak działają / oprac. i tł. Elżbieta Kolasińska, Ewa Łukowicz-Oniszczuk. – Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2006

10. Migracje zarobkowe

Migracje zarobkowe polskiej młodzieży : badania i analizy / [oprac. red. Elżbieta Nowicka]. – Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych, 2006

11. Zarządzanie

Zarządzanie projektem europejskim : praca zbiorowa / pod red. Michała Trockiego i Bartosza Gruczy. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007

Wydawnictwa ciągłe

1. Europa

Europa w świecie – jak osiągnąć większą spójność, skuteczność i widoczność działań: komunikat Komisji na szczyt Rady Europejskiej w czerwcu 2006 r., Bruksela, 8 czerwca 2006 r. // Monitor Europejski. – 2006, nr 27, s. 7-[15]

2. Informacja

Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej od lipca do grudnia 2005 r. (podczas prezydencji brytyjskiej) przygotowana w ramach realizacji art. 3 w związku z art. 8 ustawy z 11 marca 2004 o współpracy Rady Ministrów z Sejmem RP i Senatem RP w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej : projekt przyjęty przez Komitet Europejski Rady Ministrów 20 stycznia 2006 r. i przez Radę Ministrów 31 stycznia 2006 r. Cz. 2 // Monitor Europejski. – 2006, nr 25, s. 7-[29]

3. Lusiński, Cezary

 Co dalej z Europą? / Cezary Lusiński // Polski Kalendarz Europejski. – 2006, nr 106, s. 16-17

4. Najważniejsze rezultaty

Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Unii Europejskiej w okresie od 1 do 30 kwietnia 2006 r. // Monitor Europejski. – 2006, nr 26, s. 61-[63]

5. Najważniejsze rezultaty

Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Unii Europejskiej w okresie od 1 do 31 maja 2006 r. // Monitor Europejski. – 2006, nr 27, s. 35-[37]

6. Najważniejsze rezultaty

Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Unii Europejskiej od 1 do 31 marca 2006 r. / Monitor Europejski. – 2006, nr 25, s. 83-[86]

7. Osiągnięcia

Osiągnięcia w poszczególnych dziedzinach polityki w 2005 r. : komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, 14 marca 2006 r. // Monitor Europejski. – 2006, nr 26, s. 7-[26]

8. Owsiak, Jerzy

Czy warto być aktywnym? / Jurek Owsiak // Polski Kalendarz Europejski. – 2006, nr 106, s. 15

9. Raabe, Stephen

Każdy może być liderem : rozmowa ze Stephenem Raabe, dyrektorem Fundacji Konrada Adenauera w Polsce, o relacjach polsko-niemieckich, budowaniu więzi i aktywnym działaniu / Julita Krajewska, Michał Kwietniewski // Polski Kalendarz Europejski. – 2006, nr 106, s. 13-14

10. Rada Europejska

Rada Europejska w Brukseli : konkluzja prezydencji, Bruksela 23-24 marca 2006 r. // Monitor Europejski. – 2006, nr 25, s. 30-[56]

11. Roczna strategia

Roczna strategia polityczna na 2007 r. : umacnianie zaufania przez działanie : komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, 14 marca 2006 r. // Monitor Europejski. – 2006, nr 26, s. 27-[41]

12. Skotnicka-Illasiewicz, Elżbieta

Społeczne poparcie dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej – marzec – kwiecień 2006 r. / Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz // Monitor Europejski. – 2006, nr 27, s. 43-[75]

13. Społeczne poparcie

Społeczne poparcie dla członkostwa w Unii Europejskiej – listopad – grudzień 2005 r. / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz i Strategii // Monitor Europejski. – 2006, nr 25, s. 96-[128]

14. Społeczne poparcie

Społeczne poparcie dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej – styczeń-luty 2006 r. / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz i Strategii // Monitor Europejski. – 2006, nr 26, s. 70-[103]

Małgorzata Skowrońska

WMBP w Elblągu, Filia w Lidzbarku Warmińskim