Unia Europejska

zestawienie bibliograficzne za okres styczeń - czerwiec 2007 r.

na podstawie wydawnictw zwartych i ciągłych dostępnych w WMBP w Elblągu, Filia w Lidzbarku Warmińskim

Wydawnictwa zwarte

1. Strumiłło, Andrzej

Rzecz o przyszłości Europy / [Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Departament Unii Europejskiej; aut. Andrzej Strumiłło i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Unii Europejskiej, 2005
2. Urząd Ochrony
Polski system oceny zgodności i kontrola wyrobów podlegających dyrektywom nowego podejścia - przewodnik / Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. -Warszawa : Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2005
3. Urząd Ochrony 
Polski przedsiębiorca w Unii Europejskiej : wyroby podlegające ocenie zgodności i oznakowaniu CE / Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. - Warszawa : Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2005
Wydawnictwa ciągłe

1.   Barroso, José

Strategiczne cele na lata 2005-2009 : Europa 2010 : partnerstwo dla odnowy europejskiej : dobrobyt, solidarność i bezpieczeństwo / komunikat [José Barroso] przewodniczącego [Komisji Europejskiej] w porozumieniu z wiceprzewodniczącą [Margot] Wallström // Monitor Europejski. - 2006, nr 31, s. 59-[72]

2.   Carre, H.

Rozszerzenie dwa lata później : ocena ekonomiczna, maj 2006 r. Cz. 1 / przygot. pod kier.: H. Carré, w porozumieniu z E. Moaveri-Milanesi i M. Leigh // Monitor Europejski. - 2006, nr 28, s. 7-88

3.      Informacja

Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej od stycznia do czerwca 2006 r. (podczas prezydencji austriackiej) [...] // Monitor Europejski. - 2006, nr 30, s. 7-[104]

4.      Komunikat

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów : roczna strategia polityczna na 2007 r. : umacnianie zaufania poprzez działanie. /. - (Dokumenty i Materiały Źródłowe : Unia Europejska) // Monitor Europejski. - 2006, nr 31, s. 45-[58]

5.      Najważniejsze

Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Unii Europejskiej w okresie od 1 do 30 czerwca 2006 r.. /. (Archiwalia) // Monitor Europejski. - 2006, nr 28 s. 99-103

6.      Najważniejsze

Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Unii Europejskiej w okresie od 1 do 31 lipca 2006 r. // Monitor Europejski. - 2006, nr 29, s. 65-[68]

7.      Obywatele

Obywatele Europy i jej przyszłość : badanie jakościowe przeprowadzone wśród obywateli 25 państwa członkowskich : raport ogólny / Komisja Europejska. Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji // Monitor Europejski. - 2006, nr 31, s. 73-[126]

8.      Rozszerzenie

Rozszerzenie po dwóch latach : sukces gospodarczy : Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, Bruksela, 3 maja 2006 r. // Monitor Europejski. - 2006, nr 28 s. 89-98

9.      Wstępna

Wstępna agenda prezydencji Finlandii w UE // Monitor Europejski. - 2006, nr 29, s. 46-[62]

Oprac.: Małgorzata Skowrońska (WMBP w Elblągu, Filia w Lidzbarku Warmińskim)