Unia Europejska

zestawienie bibliograficzne za okres lipiec-grudzień 2007 r.

na podstawie wydawnictw zwartych i ciągłych dostępnych w WMBP w Elblągu, Filia w Lidzbarku Warmińskim

Wydawnictwa zwarte

1. Fontaine, Pascal

Europa w 12 lekcjach / napisał Pascal Fontaine ; il. Mario Ramos. - Luksemburg : Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 2004

2. Obszar wolności

Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej : geneza, stan i perspektywy rozwoju / pod red. Filipa Jasińskiego i Katarzyny Smoter. – Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2005
Wydawnictwa ciągłe

1. Czwarte sprawozdanie

Czwarte sprawozdanie w sprawie spójności gospodarczej i społecznej, Bruksela, 30 maja 2007 r. // Monitor Europejski. - 2007, nr 36, s. 62-[75]

2. Deklaracja przyjęta

Deklaracja przyjęta z okazji pięćdziesiątej rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich [Deklaracja Berlińska] : Berlin, 25 marca 2007 r. // Monitor Europejski. – 2007, nr 34, s. 83-[84]

3. Fotyga, Anna
Informacja rządu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2007 roku przedstawiona przez ministra spraw zagranicznych Annę Fotygę na posiedzeniu Sejmu RP 11 maja 2007r. (fragmenty) // Monitor Europejski. - 2007,  nr 36, s. 50-[61]

4. Gawinek, Marta

Gaumarjos Sakartwelos! Niech żyje Gruzja! / Marta Gawinek // Polski Kalendarz Europejski. – 2007, nr 111, s. 22-23

5. Europa

„Europa – razem do sukcesu” : program prezydencji niemieckiej : 1 stycznia – 30 czerwca 2007 r. // Monitor Europejski. – 2007, nr 33, s. 54-[86]

6. Europa w

Europa w erze globalizacji. Europejskie instrumenty ochrony handlu w kontekście zmian w gospodarce światowej. Zielona Księga do konsultacji społecznej : (tekst mający znaczenie dla EOG) : komunikat Komisji, Bruksela, 6 grudnia 2006 r. // Monitor Europejski. - 2007, nr 32, s. 19-[32]

7. Europa w

Europa w Warszawie czy Parada Schumana // Polski Kalendarz Europejski. – 2007, nr 111, s. 12-13

8. Informacja

Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej od lipca do grudnia 2006 r. (podczas prezydencji fińskiej) : część pierwsza : przygotowana w realizacji art. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej : dokument przyjęty przez Komitet Europejski Rady Ministrów  23 stycznia 2007 r. oraz przez Radę Ministrów 14 lutego 2007 r., Warszawa, luty 2007 r. // Monitor Europejski. – 2007, nr 35, s. 7-[75]

9. Informacja
Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej od lipca do grudnia 2006 r. (podczas prezydencji fińskiej) : część druga : przygotowana w realizacji art. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów  z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej : dokument przyjęty przez Komitet Europejski Rady Ministrów 23 stycznia 2007 r. oraz przez Radę Ministrów 14 lutego 2007 r., Warszawa, luty 2007 r. //   Monitor Europejski. - 2007, nr 36, s. 7-[49]

10. Kamiński, Daniel

Rzym 50 lat temu / Daniel Kamiński // Polski Kalendarz Europejski. – 2007, nr 111, s. 8-9

11. Kania, Agnieszka

Wymiany Szkolnych Klubów Europejskich z Polski i Ukrainy : (wrzesień-listopad 2007) / Agnieszka Kania // Polski Kalendarz Europejski. -2007, nr 111, s. 20-21

12. Kołtunowska, Anna

Szczyt Rady Europejskiej / Anna Kołtunowska // Polski Kalendarz Europejski. – 2007, nr 111, s. 16-17

13. Kołtunowska, Anna

Unia pod portugalską Baturą / Anna Kołtunowska // Polski Kalendarz Europejski. – 2007, nr 111, s. 6-7

14. Najważniejsze rezultaty

Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Unii Europejskiej od 1 do 31 marca 2007 r. // Monitor Europejski. – 2007, nr 34, s. 85-[87]

15. Najważniejsze rezultaty

Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Unii Europejskiej od 1 stycznia do 28 lutego 2007 r. // Monitor Europejski. – 2007, nr 33, s. 87-[92]

16. Najważniejsze rezultaty

Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Unii Europejskiej w okresie od 1 października do 31 grudnia 2006 r. // Monitor Europejski. – 2007, nr 32, s.51-[63]

17. Najważniejsze rezultaty
Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Unii Europejskiej w okresie od 1 do 30 maja 2007 r. // Monitor Europejski. - 2007, nr 36 s. 110-[113]  
18. Osiągnięcia w 
Osiągnięcia w poszczególnych dziedzinach polityki w 2006 r. : Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, 28 lutego 2007 r. //  Monitor Europejski. - 2007, nr 35, s.  88-[110]
19. Podsumowanie osiągnięć
Podsumowanie osiągnięć Komisji w zakresie zarządzania w 2006 r. : Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Bruksela, 30 maja 2007 r. // Monitor Europejski. - 2007, nr 36, s. 76-[109]

20. Projekt osiemnastomiesięcznego

Projekt osiemnastomiesięcznego programu prezydencji niemieckiej, portugalskiej i słoweńskiej : Rada Unii Europejskiej, Bruksela, 8 grudnia 2006 r. // Monitor Europejski. – 2007, nr 33, s. 7-[53]

21. Raabe, Stephen

Polska i Unia Europejska / Stephen Raabe // Polski Kalendarz Europejski. – 2007, nr 111, s. 25

22. Rada Europejska

Rada Europejska w Brukseli : konkluzje prezydencji, Bruksela, 8-9 marca 2007 r. // Monitor Europejski. – 2007, nr 34, s. 63-[82]

23. Rada Europejska

Rada Europejska w Brukseli : konkluzja prezydencji, Bruksela, 14-15 grudnia 2006 r. // Monitor Europejski. – 2007, nr 32, s. 33-[50]

24. Roczna strategia

Roczna strategia polityczna na rok 2008 : Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Bruksela, 21 lutego 2008 r. // Monitor Europejski. – 2007, nr 34, s. 41-[62]

25. Schuman dla

Schuman dla dziennikarzy // Polski Kalendarz Europejski. – 2007, nr 111, s. 18-19

26. Wspólny rynek

Wspólny rynek dla obywateli : sprawozdanie okresowe na wiosenny szczyt Rady Europejskiej w 2007 r. : komunikat Komisji Europejskiej dla Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Bruksela, 21 lutego 2007 r. // Monitor Europejski. - 2007, nr 35, s. 76-87
27. Zatrudnienie w
Zatrudnienie w Europie 2006 [Raport] / Komisja Europejska. Dyrekcja Generalna Ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans // Monitor Europejski : wydanie specjalne. - 2007, nr 44, s. 3-467

28. Zielona Księga

Zielona Księga. Dostęp do dokumentów instytucji Wspólnoty Europejskiej. Przegląd : Bruksela, 18 kwietnia 2007 r. // Monitor Europejski. - 2007, nr 35, s. 111-[127]  

29. Zielona Księga

Zielona księga. Ochrona dyplomatyczna i konsularna obywateli Unii Europejskiej w krajach trzecich : (przedstawiona przez Komisję), Bruksela, 28 listopada 2006 r. // Monitor Europejski. – 2007, nr 32, s. 7-[18]

30. Zielona Księga

Zielona Księga w sprawie przeglądu dorobku wspólnotowego w dziedzinie praw konsumenta : Bruksela, 8 lutego 2007 r. // Monitor Europejski. – 2007, nr 23, s. 7-[40]

Oprac.: Małgorzata Skowrońska (WMBP w Elblągu, Filia w Lidzbarku Warmińskim)