Unia Europejska

 

Zestawienie bibliograficzne za okres styczeń – czerwiec 2009 r.

na podstawie zbiorów

w Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim

 

 

 

Książka:

 

1. Bartuszek,  Przemysław

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce – vademecum : praca zbiorowa. [Przygot.  zespół w składzie : Przemysław Bartuszek i in.]. - Warszawa: Komisja Europejska – Przedstawicielstwo w Polsce, 2009. ISBN 978-92-79-10157-1

 

 

Artykuły z czasopism:

 

1. Dążenie do

Dążenie do dostępnego społeczeństwa informacyjnego” : Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, 1 grudnia 2008 r. // Monitor Europejski. – 2008, nr 56, s. 18-[29]

2. Działajmy już

Działajmy już teraz na rzecz lepszej Europy : program działalności legislacyjnej i prac Komisji na 2009 r. : Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, 5 listopada 2008 r. // Monitor Europejski. – 2008, nr 55, s. 22-[51]

3. Europejski plan

Europejski plan naprawy gospodarczej : Komunikat Komisji do Rady Europejskiej, Bruksela, 26 listopada 2008 r. // Monitor Europejski. – 2008, nr 55, s. 72-[91]

4. Gdzie szukać

Gdzie szukać informacji? // Polski Kalendarz Europejski. – 2009, nr 121, s. 41

5. Informacja

Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2008 (podczas prezydencji słoweńskiej) : przygotowana w realizacji art. 3 ustawy z 11 marca 2004 roku o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej : […] : część druga // Monitor Europejski. – 2008, nr 53, s. 7-[35]

6. Kluczowe przesłania

Kluczowe przesłania sprawozdania „ zatrudnienie w Europie” za rok 2008 : Komunikat Komisji, Bruksela, 18 listopada 2008 r. // Monitor Europejski. – 2008, nr 5, s. 63-[71]

7. Komunikat Komisji

Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący planu działań UE w zakresie narkotyków na lata 2009-2012 : Bruksela, 18 września 2008 r.  // Monitor Europejski. – 2008, nr 55, s. 7[-21]

8. Komunikat Komisji

Komunikat Komisji dotyczący sprawozdania na temat europejskiej konkurencyjności w 2008 r., Bruksela, 28 listopada 2008 r. // Monitor Europejski. – 2008, nr 56, s. 7-[17]

9. Komunikat z posiedzeń

Komunikat z posiedzeń Komitetu Europejskiego Rady Ministrów // Monitor Europejski. – 2008, nr 54, s. 54-[63]

10. Komunikaty z posiedzeń

Komunikaty z posiedzeń Komitetu Europejskiego Rady Ministrów // Monitor Europejski. – 2008, nr 56, s. 77-[83]

11. Komunikaty z posiedzeń

Komunikaty z posiedzeń Komitetu Europejskiego Rady Ministrów // Monitor Europejski. – 2008, nr 55, s. 92-[103]

12. Kto jest

Kto jest kim w Parlamencie Europejskim? // Polski Kalendarz Europejski. – 2009, nr 121, s. 30

13. Lisiecka-Żurawska, Joanna

Traktat z Lizbony, czyli o przyszłości Parlamentu Europejskiego / Joanna Lisiecka-Żurawska // Polski Kalendarz Europejski. – 2009, nr 121, s. 23

14. Mapa drogowa

Mapa drogowa przyjęcia euro przez Polskę : materiał informacyjny : Ministerstwo Finansów : Warszawa, październik 2008 r. // Monitor Europejski. – 2008, nr 54, s. 7-[13]

15. Nadzwyczajne posiedzenie

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej : konkluzje prezydencji: Bruksela, 1 września 2008 r. // Monitor Europejskie. – 2008, nr 53, s. 41-[43]

16. Najważniejsze rezultaty

Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Unii Europejskiej od 1 do 31 grudnia 2008 r. // Monitor Europejski. – 2008, nr 56, s. 84-[89]

17. Najważniejsze rezultaty

Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Unii Europejskiej od 1 do 30 listopada 2008 r. // Monitor Europejski. – 2008, nr 55, s. 104-[107]

18. Najważniejsze rezultaty

Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Unii Europejskiej od 1 do 31 października 2008 r. // Monitor Europejski. – 2008, nr 54, s. 64-[68]

19. Najważniejsze rezultaty

Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Unii Europejskiej od 1 do 30 września 2008 r. // Monitor Europejski. – 2008, nr 53, s. 54-[56]

20. Netzel, Magdalena

Asystent posła do Parlamentu Europejskiego / Magdalena Netzel // Polski Kalendarz Europejski. – 2009, nr 121, s. 18-19

21. Nowina-Konopka, Piotr

W całej Europie jestem u siebie: wywiad z dr. Piotrem Nowiną-Konopką Dyrektorem Parlamentu Europejskiego ds. kontaktów z parlamentami krajowymi / wywiad przepr. Ewelina Górecka // Polski Kalendarz Europejski. – 2009, nr 121, s. 14-17

22. Panie, Panowie

Panie, Panowie …Przewodniczący Parlamentu Europejskiego // Polski Kalendarz Europejski. – 2009, nr 121, s. 31-33

23. Parlament Europejski

Parlament Europejski +- 50 // Polski Kalendarz Europejski. – 2009, nr 121, s. 45-49    

24. Partnerstwo wschodnie

Partnerstwo wschodnie : komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady, Bruksela, 3 grudnia 2008 r. // Monitor Europejski. – 2008, nr 56, s. 30-[64]

25. Polityka spójności

Polityka spójności : inwestowanie w realną gospodarkę – Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Bruksela, 16 grudnia 2008 r. // Monitor Europejski. – 2008, nr 56, s. 65-[75]

26. Posiedzenie Rady

Posiedzenia Rady w Brukseli : konkluzje prezydencji, Bruksela, 15-16 października 2008 r. // Monitor Europejski. -2008, nr 54, s. 38-[44]

28. Pożyteczny, choć

Pożyteczny, choć kosztowny … // Polski Kalendarz Europejski. – 2009, nr 121, s. 20-21

29. Przezwyciężenie kryzysu

Przezwyciężenie kryzysu finansowego i wyjście na prostą : europejskie ramy działania : komunikat Komisji, Bruksela, 29 października 2008 r. // Monitor Europejski. – 2008, nr 54, s. 45-53

30. Rada Europejska

Rada Europejska w Brukseli : konkluzje prezydencji, Bruksela, 11-12 grudnia 2008 r. // Monitor Europejski. – 2008, nr 56, s. 53-[64]

31. Społeczna akceptacja

Społeczna akceptacja członkostwa Polski w Unii Europejskiej – lipiec – sierpień 2008 r. // Monitor Europejski. – 2008, nr 53, s. 63-[114]

32. Społeczna akceptacja

Społeczna akceptacja członkostwa Polski w Unii Europejskiej - wrzesień - październik 2008 r. // Monitor Europejski. – 2008, nr 56, s. 100-[132]

33. Sprawozdanie Komisji

Sprawozdanie Komisji dotyczące stosowania w 2007 r. rozporządzenia (WE) w 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji : Bruksela, 10 października 2008 r. // Monitor Europejski. – 2008, nr 54, s. 26-[37]

34. Sytuacja rolnictwa

Sytuacja rolnictwa w Unii Europejskiej – sprawozdanie z 2006 r. : sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego, Bruksela, 26 sierpnia 2008 r. // Monitor Europejski. – 2008, nr 53, s. 36-[40]

35. Szlakiem siedzib

Szlakiem siedzib Parlamentu Europejskiego // Polski Kalendarz Europejski. – 2009, nr 121, s. 34-35

36. Twój głos

Twój głos w Parlamencie Europejskim // Polski Kalendarz Europejski. – 2009, nr 121,
s. 28-29

37. Wartość Europy

„Wartość Europy to Europa wartości” // Polski Kalendarz Europejski. – 2009, nr 121, s. 24-27

38. Wielojęzyczny Parlament

Wielojęzyczny Parlament // Polski Kalendarz Europejski. – 2009, nr 121, s. 36-37

39. Wybrane programy

Wybrane programy edukacyjne Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana poświęcone działalności Parlamentu Europejskiego // Polski Kalendarz Europejski. – 2009, nr 121, s. 42-43

40. Wybory do

Wybory do Parlamentu Europejskiego – czerwiec 2009 r. // Polski Kalendarz Europejski. – 2009, nr 121, s. 8-13

41. Wykorzystanie potencjału

Wykorzystanie potencjału rynku wewnętrznego dzięki pogłębionej współpracy administracyjnej : Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, 6 listopada 2008 r. // Monitor Europejski. – 2008, nr 55, s. 52-[62]

42. Zacznij od

Zacznij od PE – możliwości staży i wizyt naukowych // Polski Kalendarz Europejski. – 2009, nr 121, s. 38-40

43. Zielona Księga

Zielona Księga w sprawie spójności terytorialnej : przekształcenie różnorodności terytorialnej w siłę : Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Bruksela, 6 października 2008 r. // Monitor Europejski. – 2008, nr 54, s. 14-[25]

 

 

 

oprac. Małgorzata Skowrońska

WMBP w Elblągu, Filia w Lidzbarku Warmińskim