WOLONTARIAT

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2001-2011

opracowane na podstawie baz elektronicznych Biblioteki Narodowej

oraz zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim

 

 

*   oznaczono pozycje dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim.

 

Książki

BŁACHNIO, Aleksandra

Wolontariat w Uniwersytetach Trzeciego Wieku / Aleksandra Błachnio. – Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2008

BRAUN, Katarzyna

„Szkoła bez przemocy” : jak organizować wolontariat w szkole? : poradnik dla  nauczyciela / [Katarzyna Braun, Bogna Frąszczak]. – Warszawa : Profile, 2009

DANIELAK-CHOMAĆ, Małgorzata

Wolontariat w teorii i praktyce / red. nauk. Małgorzata Danielak-Chomać, Barbara Dobrowolska, Agnieszka Rogulska. – [Wiśniew] : Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Szansa” ; Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2010

GAJEWSKA, Grażyna   *

Pedagogika opiekuńcza : elementy metodyki / Grażyna Gajewska. – Wyd. 4 zm. - Zielona Góra : „Gaja”, 2009

GLUZIŃSKI, Artur

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Artur Gluziński. – Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2005

GNATOWSKA, Grażyna

„Mamy szczęście do ludzi” : o wolontariacie na Ochocie : zapiski, refleksje, wspomnienia / Grażyna Gnatowska [et al.]. – Warszawa : Urząd dzielnicy Ochota m. st. Warszawy. cop. 2010

GÓRECKI, Mirosław   *

Wolontariat / Mirosław Górecki // W : Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Red. nauk. Danuta Lalak i Tadeusz Pilch.  – Warszawa : „Żak”, 1999. – S. 335-336

GUĆ, Michał

Ustawa o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie : poradnik dla samorządowców / Michał Guć. – Warszawa : Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 2004

HAMERLA, Damian

Praca w zespole i współpraca z wolontariuszami / [aut. Damian Hamerla]. – Warszawa : Fundacja Edukacja dla Demokracji, 2008

IDEA WOLONTARIATU

Idea wolontariatu w kształtowaniu społeczności lokalnych / pod red. nauk. Dariusza Widelaka, Sławomira Śliwy ; [aut. Katarzyna Błońska et al.]. – Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji : Instytut Śląski, 2009

IWIŃSKA, Katarzyna

Profesjonalny menedżer w NGO / [red. Katarzyna Iwińska]. – Warszawa : Collegium Civitas Press : Klub Myśli Społecznej Inicjatywy, cop. 2010

JAK ROZMAWIAĆ   *

Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym. Red. Józef Binnebesel, Anna Janowicz, Piotr Krakowiak. – Gdańsk : „Via Medica”, 2009

JAK ŚMIERĆ

Jak śmierć potężna jest miłość / pod red. Doroty Kani. – Cieszyn : Interfon, 2008

JAŚKIEWICZ, Paweł

Pożytek publiczny i wolontariat : komentarz do zmienionych przepisów / Paweł Jaśkiewicz, Anna Olejniczak. – Warszawa : C. H. Beck, 2010

KANIOS, Anna

Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie / Anna Kanios. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008

KOPYRA, Jerzy

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie : komentarz / Jerzy Kopyra. – Warszawa : C. H. Beck, 2005

KOMPETENCJE   *

Kompetencje pedagoga specjalnego : aktualne wyzwania teorii i praktyki / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008

KOSTEK, Małgorzata

Wolontariat w hospicjum impulsem do zmiany w człowieku? / Małgorzata Kostek. – Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL : KUL Jana Pawła II, cop. 2010

KRAKOWIAK, Piotr

Podręcznik koordynatora wolontariatu hospicyjnego / red. Piotr Krakowiak, Aleksandra Modlińska, Józef Binnebesel. – Gdańsk : „Via Medica”, 2008

KRAKOWIAK, Piotr

Podręcznik wolontariusza hospicyjnego / red. Piotr Krakowiak, Aleksandra Modlińska. – Gdańsk : „Via Medica”, 2008

KROMOLICKA, Barbara   *

Wolontariat / Barbara Kromolicka // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, T. 7 : V-Ż / red. nauk. Tadeusz Pilch. – Warszawa : „Żak”, 2008, S. 218-230

KROMOLICKA, Barbara   *

Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych / red. nauk. Barbara Kromolicka. – Toruń : „Akapit”, 2005

KRZYSTECZKO, Henryk

Wolontariat w organizacjach pozarządowych na rzecz rodziny w województwie śląskim / Henryk Krzysteczko ; Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. – Katowice : „Powiernik Rodzin”, 2001

LIŻEWSKI, Sławomir

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie : tekst ustawy z  komentarzem : jakie zmiany dla Twojej OPP przyniesie nowelizacja? / Sławomir Liżewski. – Warszawa : Wiedza i Praktyka, cop. 2010

MARGINALIZACJA   *

Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej / pod red. Krystyny Marzec-Holki przy współpr. Haliny Guzy-Steinke, Anny Rutkowskiej. – Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2005

MENTORING

Mentoring : teoria i praktyka na przykładzie programu Starszy Brat, Starsza Siostra / [zespół red. Gaweł Michał et al.]. – Warszawa : Fundacja Starszy Brat Starsza Siostra – Polska, [2008]

MŁODZIEŻOWY WOLONTARIAT

Młodzieżowy wolontariat / [pod red. Joanny Fabisiak]. – Warszawa : Fundacja „Świat na Tak”, 2002

MOROŃ, Dorota

Wolontariat w trzecim sektorze : prawo i praktyka / Dorota Maroń.  – Wrocław : Uniwersatet Wrocławski, 2009

MUSIAŁA, Anna

Prawne aspekty wolontariatu / Anna Musiała. – Warszawa : Fundusz Współpracy, 2003

NIE TYLKO

Nie tylko społecznie : zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarządowych / pod red. Ewy Bogacz-Wojtanowskiej, Marka Rymszy ; Instytut Spraw Publicznych. – Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2009

NOWOSIADŁY, Agnieszka   *

Szkolenie przygotowujące wolontariuszy do pracy w świetlicach dla dzieci i młodzieży / Agnieszka Nowosiadły. – Warszawa : PARPA, 2006

PODRĘCZNIK OPIEKUNA

Podręcznik opiekuna szkolnego koła Caritas / [oprac. Red. Michał Gaweł]. – Białystok : Caritas Archidiecezji Białostockiej. Caritas Polska. – Warszawa : Fundacja Pro Caritate, 2009

POMÓŻ MI!

Pomóż mi! : świadectwa wolontariuszy Hospicjum Cordis / [Hospicjum Cordis Mysłowice]. – Mysłowice : Gościna Serca św. Teresy od Dzieciątka Jezus : Agencja Mediów Lokalnych „medial”, [2001]

RADZIEWICZ-WINNICKI, Andrzej   *

Pedagogika społeczna w obliczu realiów codzienności / Andrzej Radziewicz-Winnicki. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008

STAWIARSKA, Patrycja

Wolontariat hospicyjny : perspektywa interdyscyplinarna / Patrycja Stawiarska. – Warszawa : Difin, 2011

USTAWA

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie : tekst ujednolicony po nowelizacji z dnia 22 stycznia 2010 r.- Warszawa : Ministerstwo

Pracy i Polityki Społecznej, 2010

W STRONĘ   *

W stronę podmiotowości osób niepełnosprawnych / pod red. Anny Klinik. – Kraków : „Impuls”, 2008

WOLONTARIAT

Wolontariat : od samopomocy do samozatrudnienia / pod red. Zdzisława Markiewicza, Piotra Sikory ; Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. – Opole : ROPS, 2001

WOLONTARIAT JAKO

Wolontariat jako działanie prospołeczne w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej / pod red. Bożeny Matyjas. – Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2009

WOLONTARIUSZE

Wolontariusze Hospicjum „Małego Księcia” w Lublinie / pod red. Cezarego Opalacha. – Lublin : Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im.  „Małego Księcia”, 2004

 

Artykuły z czasopism

BECELEWSKA, Daniela   *

Motywy podejmowania spontanicznej pracy woluntarnej / Daniela Becelewska // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 6, s. 16-18

BECELEWSKA, Daniela   *

Wybiórczy wolontariat / Daniela Becelewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 7, s. 23-27

BENET, Agata   *

Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu / Agata Benet, Elżbieta Wójcik // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 1, s. 12

BIAŁEK, Marta   *

Programy młodzieżowego wolontariatu / Marta Białek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 5, s. 13-16

BIELSKA, Ewa   *

Wolontariat studencki czyli ferie i wakacje z pomysłem / Ewa Bielska // Nowa Szkoła. – 2009, nr 1, s. 19-20

BISKUPSKA, Agnieszka

Wolontariat w zakładzie karnym / Agnieszka Biskupska // Zamojskie Studia i Materiały. – 2005, z 1, s. 238-241

BOROWSKA, Bożena   *

Wolontariat na pokonanie słabości / Bożena Borowska // Gazeta Szkolna. – 2005, nr 3, s. 16-17

BORUTKA, Tadeusz

Rola wolontariatu w służbie człowiekowi potrzebującemu / Tadeusz Borutka // Studia Socialie Cracoviensis. – 2009, nr 1, s. 121-137

BRAUN, Katarzyna

Wolontariat wobec potrzeb rodziny / Katarzyna Braun // Roczniki Teologiczne. – 2007, z.  10, s. 215-225

CEGIELSKA, Jadwiga

Wolontariat więźniów / Jadwiga Cegielska // Przegląd Więziennictwa Polskiego. – 2009, nr 64/65, s. 15-18

CENDROWSKI, Zbigniew   *

Wolontariusze w Szkolnym Związku Sportowym / Zbigniew Cendrowski // Lider. - 2004, nr 1, s. 8-11

CHABIOR, Agata

Wolontariat ludzi starych / Agata Chabor // Gerontologia Społeczna. – 2007, nr 1, s. 77-83

CIESIOŁKIEWICZ, Agnieszka   *

Wolontariat szansą dla młodzieży / Agnieszka Ciesiołkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 5, s. 9-13

DĄBROWSKA, Izabela Edyta   *

Motywy działania wolontariuszy / Izabela Edyta Dąbrowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.  - 2007, nr 9, s. 47-50

DOBRZAŃSKI, Kazimierz

Istota, przesłanki i obszary działań wolontariatu / Kazimierz Dobrzański // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2009, nr 1, s. 45-56

GŁUCH-JUSZKIEWICZ, Katarzyna

Wolontariusze / Katarzyna Głuch-Juszkiewicz // Śląsk. – 2009, nr 4, s. 8-11

GOCKO, Beata

Aspekt społeczno-prawny wolontariatu w III Rzeczypospolitej Polskiej / Beata Gocko // Seminare. – 2007, T. 24, s. 355-370

GOLONKA, Kinga Edyta

Wolontariat – szansa na samorozwój / Edyta Kinga Golonka // Zamojskie Studia i Materiały. – 2005, z. 1, s. 233-237

GOŁASZEWSKA-KACZAN, Urszula   *

Wolontariat pracowniczy w przedsiębiorstwie / Urszula Gołaszewska-Kaczan // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2008, nr 12, s. 45-51

GWIZDEK, Bożena

Wolontariat w profilaktyce i pomocy dziecku / Bożena Gwizdek // Dziecko Krzywdzone. - 2004, nr 9, s. 112-120

GWIZDEK, Bożena   *

Wolontariusze w placówce / Bożena Gwizdek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 2, s. 31-33

JABŁOŃSKA, Katarzyna

Postjudymowie i postsiłaczki / Katarzyna Jabłońska // Więź. – 2009, nr 7, s. 22-27

JUKLANIUK, Anna Beata   *

Wolontariat jako forma integracji społeczności lokalnej / Anna Beata Juklaniuk // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 7, s. 52-53

KACAK, Ewa   *

Wolontariat w przedsiębiorstwie / Ewa Kacak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2006, t. 3, s. 52-58

KALINOWSKI, Mirosław

Wolontariat w życiu rodziny / Mirosław Kalinowski // Roczniki Teologiczne.  - 2004, z.  10, s. 151-163

KANIOS, Anna   *

Badanie społecznych kompetencji studentów do pracy w wolontariacie / Anna Kanios // Praca Socjalna. – 2006, nr 1, s. 47-57

KANIOS, Anna   *

Praca woluntarystyczna – historia i współczesność / Anna Kanios // Praca Socjalna. – 2007, nr 2, s. 14-26

KANIOS, Anna

Uwarunkowanie aktywności woluntarystycznej człowieka dorosłego / Anna Kanios // Pedagogika Społeczna.  - 2004, nr 2/4, s. 119-129

KARASIŃSKA, Anna   *

Wolontariat jako nowe zjawisko w Polsce / Anna Karasińska // Praca Socjalna. – 2009, nr  2, s. 122-129

KATA, Grzegorz   *

Wolontariat jako forma działalności profilaktycznej / Grzegorz Kata // Remedium. – 2010, nr 6, s. 30-31

KORAL, Jarosław

Szkolne Koło Caritas jako przykład wolontariatu młodzieży / Jarosław Koral // Roczniki Naukowe Caritas. – 2001, R. 5, s. 117-129

KOWALCZUK, Marta   *

Potrzeba wolontariuszy… / Marta Kowalczuk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 9, s. 51-53

KRAMKOWSKA-JASZKOWSKA, Karolina

Szkoła życia i człowieczeństwa / Karolina Kramkowska-Jaszkowska // Wychowawca. – 2010, nr 2, s. 14-15

KRASNODĘBSKA, Joanna

Zarządzanie wolontariatem – rady praktyka / Joanna Krasnodębska // Trzeci Sektor. – 2005/2006, nr 4, s. 84-90

KRUPA, Wioletta   *

Wolontariusze – czy warto stać się jednym z nich? / Wioletta Krupa // Nowa Edukacja Zawodowa.  - 2004, nr 6, s. 19-22

KUŹMA, Józef

Stosunek do umierania i cierpienia – na przykładzie wolontariuszy krakowskiego hospicjum / Józef Kuźma // Państwo i  Społeczeństwo. – 2007, nr 3, s. 65-72

LAUSCH-CHUDY, Marta

Zjawisko wolontariatu w rozumieniu młodzieży szkół średnich : badania własne / Marta Lausch-Chudy // Auxilium Sociale Novum. – 2008, nr 4, s. 115-122

MARCZYK, Irena

Wolontariat szkolny – krok po kroku / Irena Marczyk // Wychowawca. – 2010, nr 2, s. 10-11

MAREK, Katarzyna

Wolontariat – tak wypada / Katarzyna Marek // Znak. - 2006, nr 10, s. 200-202

MICHALAK, Urszula   *

Wolontariat młodzieżowy : program wychowawczy / Urszula Michalak // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 12, s. 9-10

MOROŃ, Dorota

Praktyka funkcjonowania wolontariatu w polskich organizacjach pozarządowych i instytucjach publicznych / Dorota Moroń // Pro Publico Bono. – 2006, z. 2, s. 197-214

OLEJNICZAK, Marek

Godna śmierć : wartość wolontariatu w ruchu hospicyjnym / Marek Olejniczak // Edukacja Filozoficzna. – Vol. 39 (2005), s. 87-98

PAL, Grzegorz

Młodzieżowy wolontariat w służbie niepełnosprawnych / Grzegorz Pal // Auxilium Sociale. – 2004, nr 1, s. 157-160

PASTERNY, Hanna

Niezwykły wolontariat / Hanna Pasterny // W Drodze. – 2008, nr 2, s. 90-95

PIEKARSKI, Grzegorz   *

Motywacja egzo- i endocentryczna w działaniach prospołecznych wobec działalności wolontariackiej w świetle zjawiska płci / Grzegorz Piekarski // Edukacja. – 2006, nr 4,

s. 24-38

POL, Dezyderiusz Jan

Bractwo Więzienne w Polsce jako forma działania wolontariatu wśród więźniów / Dezyderiusz Jan Pol // Przegląd Więziennictwa Polskiego. – 2004, nr 43, s. 98-105

RADOMSKA, Arleta   *

Wolontariat formą zdobywania doświadczeń zawodowych / Arleta Radomska // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 4/5, s. 31-34

RINK-PRZYBYLSKA, Mariola   *

Szkolny Klub Wolontariatu / Mariola Rink-Przybylska // Głos Pedagogiczny. – 2010, nr 12, s. 34-35

SAKOWICZ, Tadeusz   *

Wolontariat w służbie rodzinom dysfunkcjonalnym / Tadeusz Sakowicz // Problemy Alkoholizmu. – 2001, nr 3, s. 8-11

SAS, Natalia   *

Praca w hospicjum w doświadczeniach wolontariuszy / Natalia Sas // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 12, s. 23-26

SIERAKOWSKI, Marek

Działalność pomocowa na zasadzie wolontariatu / Marek Sierakowski // Roczniki Łowickie. – 2005, T. 3, s. 352-359

SOSNOWSKI, Tomasz

Studenckie spotkania z bezdomnością : nadzieja tak, obojętność nie – woluntarystyczna forma pomocy ludziom bezdomnym / Tomasz Sosnowski // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach. - 2006, nr 13, s. 101-109

SPOŁECZEŃSTWO   *

Społeczeństwo obywatelskie – NGO – wolontariat : bibliografia // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. – 2007, nr 4, s. 46-51

SZLUZ, Beata

Wolontariat formą wsparcia społecznego osoby niepełnosprawnej i jej rodziny / Beata Szluz // Roczniki Teologiczne.  - 2008, z. 10, s. 129-144

TĘCZA-ĆWIERZ, Jolanta

Mieć wyobraźnię miłosierdzia : małopolski projekt dla uczniów gimnazjów / Jolanta Tęcza-Ćwierz // Wychowawca. – 2008, nr 2, s. 20-21

TROJAN, Elżbieta

Wolontariat – służba na rzecz innych : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan // Wychowawca. – 2010, nr 2, s. 31

TROJAN, Elżbieta   *

Wolontariat – szkoła życia i człowieczeństwa : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. – 2011, nr 3, s. 53-60

WAŁACHOWSKA, Magdalena   *

Posługa wolontariuszy w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Magdalena Wałachowska // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. – 2006, nr 1, s. 12-27

WODYŃSKA, Katarzyna

Wolontariat studencki na rzecz osób starszych zamieszkujących domy pomocy społecznej / Katarzyna Wodyńska // Forum Edukacyjne Wydział Pedagogiki Wyższa Szkoła Informatyki. – 2007/2008, nr 4/5, s. 82-90

WOJDASZEWICZ, Agnieszka   *

Wolontariat : zestawienie bibliograficzne za lata 1990-2004 / Agnieszka Wojdaszewicz // Między nami bibliotekarzami. – 2005, nr 3, s. 42-45

WSZOŁEK, Jan   *

Wolontariusze w systemie opieki nad dzieckiem / Jan Wszołek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 5, s. 30-32

ZAMORSKA, Katarzyna

Wolontariat – stara idea, nowe spojrzenie / Katarzyna Zamorska // Pro Publico Bono. – 2006, z. 2, s. 189-195

 

 

 

oprac.: Elżbieta Sidor

WMBP w Elblągu

Filia w Lidzbarku Warmińskim