Wykluczenie społeczne

zestawienie bibliograficzne w wyborze

za lata 2010-2013

 

 

Książki:

1.      Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze / Bronisław Urban. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 199, [1] s.

2.      Codzienność uliczna z perspektywy dziecka / Kamila Zdanowicz-Kucharczyk. - Elbląg : Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2012. - 247, [4] s.

3.      Dystans społeczny w teorii i praktyce pedagogicznej / red. Maria Chodkowska, Stanisława Byra. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. - 269, [2] s.

4.      Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet : studium  dynamiki dostępu / Agnieszka Gromkowska-Melosik. - Kraków : "Impuls", 2011. - 514, [1] s.

5.      Jak przełamać strach przed komputerem / Marek Krawiec. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2011. - 96 s.

6.      Jednostka zakorzeniona? Wykorzeniona? / red. nauk. Aleksandra Lompart. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. - 297 s.

7.      Nauczycielskie poniżanie : szkolna przemoc wobec dziewcząt / Lucyna Kopciewicz. -       Warszawa : "Difin", 2011. - 192 s.

8.      Nieobecność społeczna : w poszukiwaniu sensów i znaczeń / red. nauk. Zbigniew Galor, Barbara Goryńska-Bittner. - Poznań : Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2012. - 408 s.

9.      Nowe drogi w andragogice i gerontologii / Olga Czerniawska. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2011. - 194, [1]s.

10.  Oblicza Internetu : Internet jako przestrzeń komunikacji i dialogu / red. nauk. Marek Sokołowski. - Elbląg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2012. - 356, [1] s.

11.  Odmienność - wartość czy skaza? / pod red. Magdaleny Wieczorkowskiej ; [Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Nauk o Zdrowiu. Katedra Nauk Humanistycznych. Zakład Socjologii]. - Łódź : Uniwersytet Medyczny. Katedra Nauk Humanistycznych, 2010. - 121 s.

12.  Odrzucenie rówieśnicze w klasie szkolnej / Kinga Musialska, Kraków : "Impuls", 2011. - 96, [1] s.

13.  Patologie społeczne / Irena Pospiszyl, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 362, [1] s.

14.  Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Bożena Chrostowska, Ewa Kantowicz, Cezary Kurkowski, Toruń : "Akapit", 2010. - 322 s.

15.  Pomaganie dzieciom nielubianym przez rówieśników z powodu zachowań antyspołecznych : program zajęć w małej grupie uczniów klas IV-V / Marta Herzberg, Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2012. - 269 s.

16.  Poza stereotypy : dehumanizacja i esencjalizm w postrzeganiu grup społecznych / red. nauk. Marek Drogosz, Michał Bilewicz, Mirosław Kofta ; [aut. Paul Bain i in.], Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012. - 281 s.

17.  Profilaktyka społeczna i resocjalizacja / pod red. Jerzego Kwaśniewskiego, Warszawa : Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. - 306 s.

18.  Psychologia społeczna / Bogdan Wojciszke, Warszawa : "Scholar", 2012. - 635 s.

19.  Skazani na wykluczenie!? : zasoby adaptacyjne osób zagrożonych marginalizacją społeczną / red. Mirosław Kalinowski, Iwona Niewiadomska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii, Wydział Nauk Społecznych, Caritas Polska, Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010. - 619 s.

20.  Stereotypy niepełnosprawności : między wykluczeniem a integracją / Maria Chodkowska [i in.], Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. - 162, [1] s.

21.  Straty uboczne : nierówności społeczne w epoce globalizacji / Zygmunt Bauman ; przekł. Justyn Hunia, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. - 203, [1] s.

22.  Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna. Cz. 1 / pod red. nauk. Anny Kieszkowskiej, Kraków : "Impuls", 2011. - 603 s.

23.  Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja, społeczna. Cz. 2 / pod red. nauk. Wiesława Ambrozika,  Anny Kieszkowskiej, Kraków : "Impuls", 2012. - 328 s.

24.  Tożsamości i różnice : Inny w wybranych kontekstach analizy socjopedagogicznej / red. nauk. Marcin Wlazło, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011. - 206 s.

25.  Wspieranie rozwoju ucznia nieprzeciętnego w szkole ogólnodostępnej / pod red. Elizy Chodkowskiej, Marty Uberman, Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011. - 203 s.

26.  Wybrane problemy aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych na rynku pracy / red. nauk. Konrad Rokoszewski ; Stowarzyszenie Oświatowe Edukator w Łodzi, Łódź : Stowarzyszenie Oświatowe Edukator, 2010. - 99 s.

27.  Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji / red. nauk. Sylwester Bębas, Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. - 424 s.

28.  Wykluczenie i inkluzja społeczna : paradygmaty i próby definicji / Piotr Broda-Wysocki, Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2012. - 260, [2] s.

29.  Wykluczanie : społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji / pod red. Bożeny Płonki-Syroki i Kai Marchel ; [aut. Piotr Antoniewicz i in], Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2010. - 363 [1] s.

30.  Zagrożenie wykluczeniem społecznym kobiet niepełnosprawnych / Anna Nowak, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012. - 431 s.

 

Artykuły z czasopism:

1.      AIDS w języku - marginalizacja i dyskurs epidemii jako mechanizmy stygmatyzacji osób HIV-pozytywnych w mediach / Marcela Kościańczuk // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. -2012, nr 1, s. 63-73

2.      Aktywna polityka rynku pracy na szczeblach samorządu terytorialnego - sposób na zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego / Anna Ruzik // Polityka Społeczna. -2010, nr 9, s. 21-23

3.      Bieda dzieci / Jadwiga Królikowska // Problemy Wczesnej Edukacji -2010, nr 1, s. 100-106

4.      Członkostwo w spółdzielni socjalnej jako metoda rozwiązywania problemów osób wykluczonych / Andrzej Michalik // Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu.

-2012, z. 14, s. 67-83

5.      Dyskryminacja osób niepełnosprawnych / Anna Nowak // Polityka Społeczna. -2010, nr 10, s. 7-12

6.      Edukacyjne wyzwania nowej stratyfikacji społecznej / Waldemar Furmanek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. -2010, nr 3, s. 15-25

7.      Globalny kryzys a praca socjalna : nowe spojrzenie na klienta / Agnieszka Smrokowska-Reichmann // Wspólne Tematy. -2011, nr 10, s. 44-52

8.      Marginalizacja i wykluczenie społeczne skazanych na karę pobawienia wolności : unormowania prawne służące jej ograniczeniu / Aleksandra Iwanowska // Przegląd    Więziennictwa Polskiego. -2011, nr 71, s. 87-106

9.      Mechanizmy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i edukacyjnemu osób niepełnosprawnych / Jolanta Suchodolska // Ruch Pedagogiczny. -2012, nr 4, s. 145-154

10.  Metody ograniczania i przezwyciężania nierówności społecznych / Iwona Wagner // Praca Socjalna. -2011, nr 4, s. 53-72

11.  Nowe ogniwa nierówności edukacyjnych w Polsce / Henryk Domański // Studia Socjologiczne. -2010, nr 1,  s. 7-33

12.  Nowe technologie w doradztwie zawodowym / Aneta Kotowska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2011, nr 3, s. 111-114

13.  Ochrona prawna kobiet niepełnosprawnych przed wykluczeniem społecznym w świetle prawa międzynarodowego / Anna Nowak // Polityka Społeczna. -2012, nr 3, s. 1-8

14.  Pedagogika międzykulturowa wobec wykluczenia społecznego i edukacyjnego : Cieszyn - Ustroń, 18-20 października 2010 roku / Alina Szczurek-Boruta,  Aleksandra Gancarz // Ruch Pedagogiczny. -2011, nr 1/2, s. 115-118

15.  Podstawowe założenia edukacji inkluzyjnej / Tamara Zacharuk // Opieka, Wychowanie, Terapia. -2011, nr 3/4, s. 5-10

16.  Poza rynkiem pracy : elementy dyskursu publicznego na temat bezrobocia / Lucjan Miś // Kultura i Społeczeństwo. -T. 56, nr 1 (2012), s. 127-146

17.  Poza wiedzą i majątkiem : nierówności w kapitale społecznym w okresie transformacji systemowej / Ireneusz Sadowski  // Studia Socjologiczne. -2012, nr 2, s. 101-127

18.  Praca socjalna w obszarze wykluczenia i marginalizacji społecznej / Majka Łojko // Wspólne Tematy. -2011, nr 4, s. 25-33

19.  Pracujący biedni w krajach Unii Europejskiej w pierwszej dekadzie XXI wieku / Ewa Patra // Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu. -2012, z. 14, s. 25-44

20.  Profilaktyka HIV wśród grup marginalizowanych /  Agnieszka Walendzik-Ostrowska // Remedium. -2011, nr 5, s. 12

21.  Przemoc w białych rękawiczkach / Joanna Roszak // Niebieska Linia. -2010, nr 1, s. 26-28

22.  Przemoc wobec osób nieheteroseksualnych w Polsce  / Jan Świerszcz // Niebieska Linia. -2011, nr 6, s. 24-27

23.  Przepisy prawa wobec osób niepełnosprawnych - w poszukiwaniu granicy między wsparciem a dyskryminacją / Mirosław Wątroba // Wychowanie na co Dzień. -2012, nr 1/2, s. 7-12

24.  Refleksje o ubóstwie i wykluczeniu w Unii Europejskiej / Ludwik Malinowski // Praca Socjalna. -2011, nr 5, s. 114-123

25.  Typy marginesowości w społeczeństwach i ich rola w zmianie społecznej / Elżbieta Neyman // Studia Socjologiczne. -2011, nr 1, s. 93-116

26.  Wykluczenie cyfrowe : pierwszy krok do marginalizacji / Radosław Mysior // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -2013, nr 4, s. 49-54

27.  Wykluczenie edukacyjne czy wolny dostęp do edukacji? / Bożena Bednarek-Michalska // Meritum. -2012, nr 4, s. 12-18

28.  W matni uprzedzeń / Claudia Christine Wolf // Charaktery. -2010, nr 8, s. 48-51

29.  Wspomaganie rozwoju emocjonalnego dzieci odrzucanych przez rówieśników / Marta Herzberg // Chowanna. -2010, t. 1, s. 153-160

30.  Wyrównywanie szans edukacyjnych czyli ewaluacja wewnętrzna w praktyce / Jan Lewandowski // Głos Pedagogiczny. -2010, maj, s. 56-57

 

 

Opracowała: Magdalena Gołowicz

WMBP w Elblągu

Biblioteka Główna