ZESPÓŁ ASPERGERA

 

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

za lata 2002-2012

opracowane na podstawie wydawnictw zwartych i ciągłych dostępnych

w Bibliotece Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim

oraz baz elektronicznych Biblioteki Narodowej.

 

* oznaczono wydawnictwa dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim.

 

 

Książki

AUTYZM

Autyzm i zespół Aspergera / pod red. Uty Frith. – Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2005

BORKOWSKA, Agnieszka

Codzienność dziecka z zespołem Aspergera : okiem rodzica i terapeuty / Agnieszka Borkowska, Beata Grotowska. – Gdańsk : „Harmonia”, 2012

BORKOWSKA, Agnieszka

Zrozumieć świat ucznia z zespołem Aspergera / Agnieszka Borkowska. – Gdańsk : „Harmonia”, 2010

BRYŃSKA, Anita

Badanie funkcji semantycznych u osób  zespołem Aspergera / Anita Bryńska ; [Warszawski Uniwersytet Medyczny]. – Warszawa : Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2012

BUDZIŃSKA, Anna

Zespół Aspergera / Anna Budzińska, Marta Wójcik. – Gdańsk : „Harmonia”, 2010

De CLERCQ, Hilde   *

Autyzm od wewnątrz : przewodnik / Hilde de Clercq. – Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, cop 2007

EMMONS, Polly Godwin   *

Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych / Polly Godwin Emmons. – Warszawa : „Liber”, 2007

FAST, Yvona   *

Zespół Aspergera i NLD : problematyka dotycząca zatrudnienia – relacje i strategie / Yvona Fast. – Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, cop 2008

FRITH, Uta   *

Autyzm : wyjaśnienie tajemnicy / Uta Frith. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2008

HORYZONTY ROZWOJU   *

Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk. – Warszawa : „Difin”, 2011

JACKSON, Luke

Świry, dziwadła Zespół Aspergera : przewodnik użytkownika dojrzewania / Luke Jackson. – Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 2005

JAGIELSKA, Gabriela

Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu / Gabriela Jagielska. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010

KUTSCHNER, Martin L.   *

Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, Zespół Aspergera, Zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutschner, Tony Attwood, Robert R. Wolff. – Warszawa : „Liber”, cop 2007

MACIARZ, Aleksandra

Dziecko autystyczne z Zespołem Aspergera : studium przypadku / Aleksandra Maciarz, Dorota Drala. – Wyd. 3. – Kraków : „Impuls”, 2007

MACIARZ, Aleksandra   *

Zespół Aspergera / Aleksandra Maciarz // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 7 : V : Ż / red. nauk. Tadeusz Pilch. – Warszawa : „Żak”, 2008, S. 887-889

NEUROKINEZJOLOGIA

Neurokinezjologia jako metoda wspomagająca rozwój i uczenie się dzieci młodzieży z dysleksją, nadpobudliwością psychoruchową, autyzmem oraz syndromem Aspergera : 8 kwietnia 2006, Warszawa / [ed. Nauk. Anna Regner, Swietłana Masgutowa]. – Warszawa : Międzynarodowy Instytut Neurokinezjologii, 2006

O’ REGAN, Fintan J.   *

ADHD / Fintan J.  O’Regan. – Warszawa : K.E. LIBER, 2005

O’ REGAN, Fintan J.   *

Jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Fintan J. O’Regan. – Warszawa : K.E. LIBER, 2005

PISULA, Ewa   *

Dziecko z zespołem Aspergera / Ewa Pisula // W: Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej, Barbary Wilczury i Andrzeja Stawarskiego. – Kraków : „Impuls”, 2008, S. 375-387

PREISSMANN, Christine

Zespół Aspergera : jak z nim żyć, jak pomagać, jak prowadzić terapię / Christine Preissmann. – Sopot : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2012

RODZINNE, EDUKACYJNE   *

Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz, Małgorzaty Lipowskiej. – Kraków : „Impuls”, 2008

RYNKIEWICZ, Agnieszka

Zespół Aspergera : inny mózg, inny umysł / Agnieszka Rynkiewicz. – Gdańsk : „Harmonia”, 2009

SEACH, Diana   *

Pomóż dziecku z … autyzmem / Diana Seach, M. Lloyd, M. Preston. – Warszawa : K.E. LIBER, 2006

SZATMARI, Peter

Uwięziony umysł : opowieści o ludziach z autyzmem / Peter Szatmari. – Kraków : „Znak”, 2007

SZOT, Zbigniew

Terapia ruchowa osób  zespołem Aspergera : implikacje : implikacje praktyczne / Zbigniew Szot, Jacek Błeszyński, Cezary Specht. – Łódź : Wyższa Szkoła Informatyki, 2011

ŚWIĘCICKA, Joanna

Uczeń z zespołem Aspergera : praktyczne wskazówki dla nauczyciela / Joanna Święcicka. – Kraków : „Impuls”, 2010

TAMMET, Daniel

Urodziłem się pewnego błękitnego dnia : pamiętniki nadzwyczajnego umysłu z zespołem Aspergera / Daniel Tammet. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2010

W STRONĘ   *

W stronę podmiotowości osób niepełnosprawnych / pod red. Anny Klinik. – Kraków : „Impuls”, 2008

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY   *

Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / pod red. Urszuli Bartnikowskiej, Czesława Kossakowskiego, Amadeusza Krause. – Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, cop 2008

ZESPÓŁ ASPERGERA   *

Zespół Aspergera w okresie dojrzewania : wzloty, upadki i cała reszta / pod red. Liane Holliday Willey. – Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, cop. 2006

Artykuły z czasopism

BORCZAK, Karolina

Przyjaciel liczb / Karolina Borczak // Nowe Książki. – 2010, nr 11, s. 40-41

CZAPCZYŃSKA, Agnieszka   *

Dziewczynka z chłopięcym umysłem / Agnieszka Czapczyńska // Remedium. – 2009, nr 2, s. 30-31

FRĄTCZAK, Marcin

Pamięć, niepamięć / Marcin Frątczak // Czas Kultury.  - 2010, nr 6, s. 115-117

GELLETA-MAC, Izabela   *

Dzieci z autyzmem / Izabela Gelleta-Mac // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 4, s. 36-39

GELLETA-MAC, Izabela   *

Zaburzenia psychiczne u dzieci w wieku przedszkolnym : autyzm : zespół Aspergera / Izabela Gelleta-Mac // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 5, s. 16-20

JĘCZEŃ, Agnieszka

Obraz zaburzeń językowych u chłopca z zespołem Aspergera i schizofrenią / Agnieszka Jęczeń // Logopedia. – T. 36(2007), s. 249-266

KIC, Anna  *

Rodzina a dziecko z zespołem Aspergera / Anna Kic, Dominika Popielska // Remedium. – 2010, nr 3, s. 6-7

KORENDO, Marta

Obraz świata w wypowiedziach dzieci z zespołem Aspergera / Marta Korendo // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. – [Nr] 8 (2008), s. 197-208

KORENDO, Marta

Standard postępowania logopedycznego w przypadku zespołu Aspergera / Marta Korendo // Logopedia. – T. 37(2008), s. 107-115

KOSIOR, Edyta   *

Szkoła wobec potrzeb dziecka z zespołem Aspergera – z perspektywy doświadczeń nauczyciela-terapeuty / Edyta Kosior // Szkoła Specjalna. – 2009, nr 3, s. 204-217

KRASIEJKO, Izabela   *

Forum internetowe – pomoc i samopomoc dla rodzin osób niepełnosprawnych / Izabela Krasiejko // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. – 2007, nr 1, s. 33-48

KRASZEWSKA-ORZECHOWSKA, Aneta

Zachowania dzieci z zespołem Aspergera i proponowane formy pomocy / Aneta Kraszewska-Orzechowska // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. – Vol. 20(2007), s. 43-55

LEŚNIEWSKA, Katarzyna   *

Uczeń z zespołem Aspergera / Katarzyna Leśniewska // Głos Pedagogiczny. – 2011, nr 9, s. 16-21

ŁOSKOT, Małgorzata   *

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2011, nr 9, s. 41-43

ŁOSKOT, Małgorzata   *

Karta obserwacji według najczęściej występujących objawów w zespole Aspergera, […] / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2011, nr 9, s. 38-39

ŁUKASIK, Emilia

[Autyzm i zespół Aspergera – recenzja] / Emilia Łukasik // Logopedia. – T. 35 (2006), s. 250-261

PIEŃKOSZ, Piotr

Jestem chory, jestem wyjątkowy / Piotr Pieńkosz // Przegląd Powszechny. – 2011, nr 3, s. 160-162

PILECKA – ZOUAIDIA, Justyna

Zespół Aspergera – aspekt teoretyczny / Justyna Pilecka – Zauaidia // Katecheta. – 2009, nr 10, s. 64-68

PILECKA-ZOUAIDIA, Justyna

Zespół Aspergera – wyzwanie dla nauczycieli / Justyna Pilecka-Zouaidia // Katecheta. – 2009, nr 12, s. 64-68

PISZCZEK, Maria   *

Kwestionariusz do oceny kompetencji emocjonalno-społecznych (KOKE-S) wysoko funkcjonujących autystów i dzieci z zespołem Aspergera. Część 1 / Maria Piszczek // Rewalidacja. – 2010, nr 1, s. 48-63

POPEK, Wiesława   *

 [Autyzm i zespół Aspergera – recenzja] / Wiesława Popek // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2007, nr 2, s. 188-195

RYNKIEWICZ, Agnieszka   *

Dziewczęta i kobiety z zespołem Aspergera : sukces czy porażka w szkole lub w pracy? / Agnieszka Rynkiewicz // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 5, s. 18-23

RYNKIEWICZ, Agnieszka   *

Mocne strony autyzmu : zespół Aspergera / Agnieszka Rynkiewicz // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 2, s. 52-56

RYNKIEWICZ, Agnieszka   *

Zespół Aspergera i wysokofunkcjonujący autyzm : inny mózg / Agnieszka Rynkiewicz // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 6, s. 20-25

ŚWIĘCICKA, Joanna  *

Nieproste życie z Aspergerem / Joanna Święcicka // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 1, s. 92-97

ZELLMA, Anna

Wybrane aspekty psychologiczno-dydaktyczne katechizacji dzieci autystycznych z zespołem Aspergera w klasach integracyjnych / Anna Zellma // Katecheta. – 2003, nr 10, s. 3-12

ZWIERZYŃSKA, Bożena   *

Autyzm i zespół Aspergera : (zestawienie bibliograficzne) / Bożena Zwierzyńska // Nowa Szkoła. – 2009, nr 2, s. 55-6

 

 

Opracowanie: Elżbieta Sidor

WMBP w Elblągu

Filia w Lidzbarku Warmińskim