Adopcja

zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

Książki

1.      Andrzejewski, Marek

Domy na piasku : domy dziecka : od opieki nad dzieckiem do wspierania rodziny / Marek Andrzejewski. - Poznań : Media Rodzina, 2007

2.      Andrzejewski, Marek

Prawna ochrona rodziny / Marek Andrzejewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999

3.      Błeszyński, Jacek Jarosław

Kluczowe zagadnienia przysposobienia i funkcjonowania rodzin adopcyjnych / Jacek

Jarosław Błeszyński. -  Kraków : "Impuls", 2005

4.      Dollé,  Cécile

Po adopcji / Cécile Dollé, Robert Neuburger ; przeł. Katarzyna Kubaszczyk. - Poznań : "W Drodze", 2006

5.      Haak, Henryk

Przysposobienie : komentarz / Henryk Haak. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom  Organizatora", 1996

6.      Kotowska, Katarzyna

Wieża z klocków / Katarzyna Kotowska. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2001

7.      Kozak, Stanisław

Sieroctwo społeczne : psychologiczna analiza zaburzeń w zachowaniu się wychowanków domów dziecka / Stanisław Kozak . -Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986

8.      Ładyżyński, Andrzej

Społeczne i kulturowe uwarunkowania adopcji w Polsce / Andrzej Ładyżyński. - Kraków : "Impuls", 2009

9.      Olearczyk, Teresa Ewa

Sieroctwo i osamotnienie : pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny / Teresa Ewa Olearczyk. - Kraków : WAM : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2007

10.  Piechocki, Stanisław

Przysposobienie dziecka / Stanisław Piechocki. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1983

11.  Problemy

Problemy teorii i praktyki opiekuńczej / pod red. Bożeny Matyjas. - Kielce : Akademia Świętokrzyska, 2005

12.  Społeczeństwo

Społeczeństwo, opieka, wychowanie : prace dedykowane Irenie Jundziłł w osiemdziesięciolecie urodzin / pod red. Jana Żebrowskiego. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2004

13.  Święcicka, Hanna

Dom wreszcie własny : problemy dziecka samotnego / Hanna Święcicka. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1970

14.  Tomalski, Przemysław

Nietypowe rodziny : o parach lesbijek i gejów oraz ich dzieciach z perspektywy teorii przywiązania / Przemysław Tomalski. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2007

15.  W

W poszukiwaniu systemu opieki wychowawczej nad dziećmi i młodzieżą / pod red. Jadwigi Bińczyckiej i Marii Peter. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1981

16.  Wąsiński, Arkadiusz

Dziecko, rodzice, adopcja : ontologiczne i psychospołeczne aspekty rodzinnych form opieki zastępczej / Arkadiusz Wąsiński ; Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu. - Kraków : "Impuls", 2006

17.  Węgierski, Zbigniew

Opieka nad dzieckiem osieroconym : teoria i praktyka / Zbigniew Węgierski. - Toruń : "Akapit", 2006

18.  Wybrane

Wybrane problemy pedagogiki opiekuńczej : materiały pomocnicze dla studentów i wychowawców / pod red. I. Jundziłł, G. Lubińskiego ; Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego. Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku. - Gdańsk : Instytut Kształcenia Nauczycieli, 1983

Artykuły

1.      Andrzejewski, Marek

Prawo dziecka do pieczy zastępczej a prawo do życia w rodzinie / Marek Andrzejewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 4, s. 6-11

2.      Chrąściel, Katarzyna

O prawach dziecka i jego miejscu w systemie pomocy społecznej / Katarzyna Chrąściel // Praca Socjalna. - 2008, nr 5, s. 18-36

3.      Drzażdżewski, Stanisław

Najpierw rodzina / Stanisław Drzażdżewski // Opieka Wychowanie Terapia. - 1998, nr 1, dod. s. IV-VII

4.      Drzażdżewski, Stanisław

Prorodzinna opieka nad dzieckiem : ważniejsze pojęcia / Stanisław Drzażdżewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 5, nr 6, s. 11-18, s. 9-15

5.      Dudek, Julian

Adopcja - zadanie radosne i... trudne / Julian Dudek // Nowa Szkoła. - 2007, nr 4, s. 24-27

6.      Dzieci

Dzieci bez przyszłości? / oprac. JAC // Remedium. - 2006, nr 3, s. 24-25

7.      Grempka, Grzegorz

Grupowe szkolenie kandydatów na rodziców adopcyjnych / Grzegorz Grempka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 8, s. 10-18

8.      Grempka, Grzegorz

Potomek na zamówienie / Grzegorz Grempka // Charaktery. - 2008, nr 6, s. 30-34

9.      Grempka, Grzegorz

Wartościowanie adopcji / Grzegorz Grempka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 9, s. 16-19

10.  Jankowska-Rachel, Agnieszka

Pierwszy kontakt potencjalnych rodziców adopcyjnych z dzieckiem / Agnieszka

Jankowska-Rachel // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 9, s. 19-22

11.  Kaczmarek, Mirosław

Ewolucja czy rewolucja w systemie pomocy dziecku i rodzinie / Mirosław Kaczmarek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 4, s. 29-32

12.  Kalisz, Andrzej

O jawności adopcji / Andrzej Kalisz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 6, s. 44-45

13.  Karczewska, Joanna

Rodzina adopcyjna - szczególne środowisko wychowawcze dziecka / Joanna Karczewska // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 2, s. 41-49

14.  Klominek, Wanda

Pro Familia realizuje program: prawo dziecka do rodziny / Wanda Klominek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 9, s. 10-13

15.  Kolankiewicz, Maria

Rodzina adopcyjna / Maria Kolankiewicz // Znak. - 2008, nr 6, s. 154-165

16.  Krajewski, Radosław

Prawnokarne konsekwencje komercyjnego organizowania adopcji / Radosław Krajewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 2, s. 24-29

17.  Kula, Anna

Aspekty prawne przeciwdziałania przemocy w rodzinie i możliwość pomocy / Alina Kula // Wszystko dla Szkoły. - 1997, nr 5, s.15

18.  Kuna, Józef

Adopcja - rodzina dla dziecka czy dziecko dla rodziny? / Józef Kuna, Marta Pawelec // Opieka Wychowanie Terapia. - 1996, nr 3, s. 7-10

19.  Marynowicz-Hetka, Ewa

Sieroctwo społeczne i profesje społeczne / Ewa Marynowicz-Hetka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 6, s. 5-8

20.  Obuchowska, Irena

Dziecko zagubione w sieroctwie / Irena Obuchowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 5, s. 3-6

21.  Ofiarować

Ofiarować dzieciom siebie / oprac. Jac // Remedium. - 2006, nr 11, s. 24-25

22.  Pardyka, Anna

Adopcja Serca / Anna Pardyka // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 1, s. 6-9

23.  Passini, Barbara

Najlepiej w rodzinie / Barbara Passini ; rozm. przepr. Irena Malanowska // Opieka Wychowanie  Terapia. - 1998, nr 1, dod. s. VII-IX

24.  Passini, Barbara

Warunki powodzenia zastępczej opieki rodzinnej / Barbara Passini // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 6, s. 3-6

25.  Pawelec, Bogda

Adoptować żeby... urodzić ? / Bogda Pawelec // Charaktery. - 2008, nr 8, s. 34-37

26.  Porębska, Małgorzata

Wszystkie dzieci są nasze / Małgorzata Porębska // Wychowawca. - 2008, nr 6, s. 20-21

27.  Radecka, Karolina

Sieroctwo społeczne / Karolina Radecka // Praca Socjalna. - 2007, nr 4, s. 75-85

28.  Radecka, Karolina

Sierota - ten, kto nie ma nic i nikogo / Karolina Radecka // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 5, s. 64-69

29.  Sebesta, Antonina

Tajemnice adopcji - problem etyczny / Antonina Sebesta // Wychowawca. - 2000, nr 3, s. 20-21

30.  Sierankiewicz, Ewa

Stosunek rodziców adoptujących do problemów rozwojowych i zdrowotnych dzieci jako czynnik determinujący gotowość do ich przysposobienia / Ewa Sierankiewicz // Acta Elbingensia. - T. 3 (2005), s. 89-98

31.  Sobczyńska, Karolina

Czy domy dziecka znikną? / Karolina Sobczyńska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 9, s. 12-15

32.  Stelmaszuk, Zofia Waleria

Kodeks etyczny rodzin zastępczych / Zofia Waleria Stelmaszuk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 8, s. 21-25

33.  Szczęśniak, Dorota

Adopcja sposobem na "kolce" : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii w oparciu o książkę Katarzyny Kotowskiej "Jeż" / Dorota Szczęśniak // Biblioterapeuta. - 2004, nr 3, s. 13-15

34.  Szperlich, Ewa

Wybraliśmy właśnie ciebie / Ewa Szperlich, Anna Rudzińska // Charaktery. - 2001, nr 7, s. 61

35.  Zieja, Zenon

Centrum pomocy dziecku i rodzinie / Zenon Zieja // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 7, s. 34

Strony www

1.      Adopcja

Adopcja // W: Wikipedia [Dokument elektroniczny]. - Tryb dostępu : http://pl.wikipedia.org/wiki/Adopcja

2.      Adopcja

Adopcja. - Tryb dostępu: http://www.adoptuj.pl/

3.      Adopcja

Adopcja: spełnienie marzeń o rodzicielstwie / Małgorzata Kramarz. - Tryb dostępu: http://www.vulcan.edu.pl/rodzice/dom/rodzic/adopcja.html

4.      Adopcja

Adopcja: trudna decyzja. - Tryb dostępu: http://www.nasz-bocian.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=137

5.      Adopcja

Adopcja dzieci przez pary homoseksualne / Agnieszka Szpak. - Tryb dostępu: http://kobiety-kobietom.com/queer/art.php?art=3065

6.      Adopcja

Adopcja i rodziny zastępcze. - Tryb dostępu: http://www.maluchy.pl/adopcja_i_rodziny_zastepcze/index.php3?show=1

7.      Adopcja

Adopcja na odległość. - Tryb dostępu: http://www.adopcja.salezjanie.pl//index.php?j=1&m=0&o=1

8.      Adopcja

Adopcja ze wskazaniem. - Tryb dostępu: http://www.styl24.pl/forum_show.php/kid,3598/katid,66/title,Adopcja-ze-wskazaniem-Pomylilas-brzuchy-coreczko/

9.      Adopcja

Adopcja ze wskazaniem najlepiej wśród rodziny / Wanda Mołoń. - Tryb dostępu: http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080412/MAGAZYNDOMOWY/367972586

10.  Adoptowane

Adoptowane dziecko / Magdalena Waloszek. - Tryb dostępu: http://www.urwis.pl/dzieci/173.html

11.  Będę

Będę mamą adoptowanego dziecka / Anna Bukowińska. - Tryb dostępu: http://www.codalej.pl/?p=41

12.  Co

Co to jest adopcja. - Tryb dostępu: http://www.adopcja.pl/?id=27166&location=f&msg=1&lang_id=PL

13.  Co

Co to jest przysposobienie. - Tryb dostępu: http://e-prawnik.pl/przysposobienie/kiedy-mozliwe-jest-przysposobienie-adopcja-dziecka,artykuly,prawo-rodzinne

14.  Jak

Jak adoptować dziecko? / Katarzyna Jakubowska. - Tryb dostępu: http://nieplodnosc.medigo.pl/artykul/document.php?id=1643&dalej=0

15.  Katolicki

Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy. - Tryb dostępu: http://www.adopcja.org/

16.  Od

Od drugiego wejrzenia / Katarzyna Kotowska ; rozm. Justyna Dąbrowska. - Tryb dostępu: http://www.edziecko.pl/rodzice/1,79362,1917928.html

17.  Problemy

Problemy sieroctwa a adopcja. - Tryb dostępu: http://www.adopcja.org.pl/

18.  Przebieg

Przebieg adaptacji dzieci w rodzinach adopcyjnych / oprac. Halina Surmiak. - Tryb dostępu: http://www.oao.torun.pl/adaptacja.html

19.  Przekazywanie

Przekazywanie dziecka do adopcji. - Tryb dostępu: http://www.codalej.pl/?p=11

20.  Przybrana

Przybrana mama – przybrany tata / Magdalena Gajda. - Tryb dostępu: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/9064

21.  Przysposobienie

Przysposobienie: adopcja. - Tryb dostępu: http://www.kobietaiprawo.pl/przysposobienie---adopcja1.html

 

 

 

Opracowała: mgr Magdalena Kobylińska

WMBP w Elblągu, Biblioteka Główna