BEZDOMNOŚĆ

zjawisko, sposoby zapobiegania i formy pomocy osobom bezdomnym

zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996-2006 (I półrocze)

na podstawie baz Biblioteki Narodowej: Bibliografie książek polskich i Bibliografia artykułów z czasopism polskich oraz zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim

* oznaczono wydawnictwa dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim

I.      Wydawnictwa zwarte

1.     DECLERCK, Patrick

Rozbitkowie : rzecz o paryskich kloszardach / Patrick Declerck ; przeł. Anna Głowacka, Jarosław Kaczmarek. – Warszawa : „Muza”, 2004

2.     DURACZ-WALCZAK, Anna

Bezdomni / Anna Duracz-Walczak ; [współaut. Tamara Eliasz, Joanna Kuleszyńska-Dobrek ; Centrum Rozwoju Służb Społecznych], PHARE. – Warszawa : CRSS, 1996

3.     GILDER, George F. (1939)

Bogactwo i ubóstwo / George F. Gilder ; przekł. Jerzy Krajewski. – Poznań : „Zysk i Ska”, cop. 2001

4.     HOŁYST, Brunon *

Kryminologia / Brunon Hołyst. – Wyd. 8. – Warszawa : „LexisNexis”, 2004

5.     KAWULA, Stanisław

Pomocniczość i wsparcie: kategorie pedagogiki społecznej / Stanisław Kawula. – Olsztyn : „Kastalia”, 2002

6.     KRZESIŃSKA-ŻACH, Beata

Człowiek w sytuacji zagrożenia jako podmiot oddziaływań pracownika socjalnego : materiały pomocnicze dla studentów / Beata Krzesińska-Żach. – Białystok : „TransHumana”, 2006

7.     KSIĘGA MOICH

Księga moich przeżyć i mojej mądrości : 200 dni zapisków kuracyjnych młodej alkoholiczki / red. i oprac. Józef Stala, Anna Kawa. – Kraków : „Rafael”, cop. 2002

8.     KUBICKA, Hanna

Bezdomność rodzin samotnych matek : społeczno-wychowawcze aspekty zjawiska / Hanna Kubicka. – Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2005

9.     KURZYMSKI, Szczepan

Skrzywdzeni przez los – zwierzenia ludzi bezdomnych / Szczepan Kurzymski. – Gdańsk : „Roxan”, 2001

10.      MAREK KOTAŃSKI

Marek Kotański – człowiek i jego dzieło : praca zbiorowa / pod red. Pawła Karpowicza. – Białystok : „Kreator”, 2004

11.      MARYNOWICZ-HETKA, Ewa

Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki. T. 1 / Ewa Marynowicz-Hetka. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

12.      MATUSZCZYK, Adrian *

System wsparcia osób bezdomnych / Adrian Matuszczyk // W: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Sylwii Badory. – Opole : Uniwersytet Opolski, 2005, s. 203-216

13.      NÓŻKA, Marcjanna *

Marginalizacja w środowisku osób bezdomnych / Marcjanna Nóżka // W: Marginalizacja w problematyce pedagogiczno-społecznej i praktyce pracy socjalnej / pod red. Krystyny Marzec-Holki. – Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2005, s. 214-223

14.     OLIWA-CIESIELSKA, Monika

Piętno nieprzypisania : studium o wyizolowaniu społecznym bezdomnych / Monika Oliwa-Ciesielska. – Poznań : Uniwersytet Adama Mickiewicza, 2004

15.     PAWŁOWSKA, Róża *

Pedagogika człowieka samotnego / Róża Pawłowska, Elżbieta Jundziłł. – Wyd. 2 poszerzone. – Gdańsk : Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2003

16.     PIEKUT-BRODZKA, Danuta M.

Bezdomnych i bezdomności : aspekty fenomenologiczne, etiologiczne, terapeutyczne / Danuta M. Piekut-Brodzka. – Warszawa : Chrześcijańska Akademia Teologiczna, 2000

17.     POCZUCIE NIEEGALITARNOŚCI

Poczucie nieegalitarności, ubóstwo, bezdomność a zjawiska patologii społecznej w aktualnej rzeczywistości kraju : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej 8 lutego 1999r. we Włocławku / pod red. Teresy Sołtysiak ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku. – Włocławek : WSHE, 1999

18.     POROWSKI, Michał *

Bezdomność / oprac. Michał Porowski // W : Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Danuta Lalak i Tadeusz Pilch. – Warszawa : „Żak”, 1999, s. 30-31

19.     POROWSKI, Michał *

Bezdomność – obraz zjawiska i populacji ludzi bezdomnych / Michał Porowski // W : Pedagogika społeczna : człowiek w zmieniającym się świecie / pod red. Tadeusza Pilcha i Ireny Lepalczyk. – Wyd. 2 rozszerz. i popr. – Warszawa : „Żak”, 2003, s. 433-443

20.     PRZYMEŃSKI, Andrzej

Bezdomność jako kwestia społeczna w Polsce współczesnej / Andrzej Przymeński. – Poznań : Akademia Ekonomiczna, 2001

21.     STANKIEWICZ, Leszek

Zrozumieć bezdomność : (aspekty polityki społecznej) / Leszek Stankiewicz. – Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2002

22.     THEISS, Wiesław *

Bezprizorni : dzieci Stalina i Makarenki / Wiesław Theiss // W : Wymiary dzieciństwa : problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie / pod red. naukową Jadwigi Bińczyckiej i Barbary Smolińskiej-Theiss. – Kraków : „Impuls”, 2005, s. 73-83

23.     TOKAJ, Astrid*

Bezdomność / Astrid Tokaj // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. nauk. Tadeusz Pilch]. – Warszawa : „Żak”, 2003, s. 338-343

24.     UBODZY I BEZDOMNI

Ubodzy i bezdomni / red. nauk. Piotr Dobrowolski ; współred. nauk. Irena Mądry. – Katowice : Uniwersytet Śląski, 1998

25.     W KRĘGU

W kręgu problematyki bezdomności polskiej : praca zbiorowa / pod red. Anny Duracz-Walczak. – Warszawa : Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym ; Gdańsk : Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, 2002

26.     WSZEBOROWSKI, Krzysztof *

Bezdomność jako problem społeczny na przykładzie województwa pomorskiego / Krzysztof Wszeborowski, Tomasz K. Wszeborowski // W : Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej / pod red. Krystyny Marzec-Holki. – Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2005, s. 224-232

27.     ZALEWSKA, Danuta

Formy pomocy bezdomnym : analiza ułatwień i ograniczeń problemu / Danuta Zalewska [et al. ; Instytut Rozwoju Służb Społecznych]. – Warszawa : Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, 2005

II.      Artykuły z czasopism

1.     ABUCEWICZ-SZCZEŚNIAK, Monika *

Bezdomność we współczesnej literaturze przedmiotu / Monika Abucewicz-Szcześniak // Polityka Społeczna. – 2001, nr 1, s. 15-23

2.     ADAMSKA, Mariola *

Kategorie ludzi bezdomnych / Mariola Adamska // Wychowanie na co Dzień. – 1999, nr 12, s. 7-9

3.     ANTAS, Alicja *

Organizacja pomocy na rzecz bezdomnych w Polsce. Działalność Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta / Alicja Antas // Praca Socjalna . – 2003, nr 3, s. 73-94

4.     ANTAS, Alicja

Skala i zakres oraz przyczyny zjawiska bezdomności w Polsce / Alicja Antas // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. – Nr 7. – (2003) s. 83-89

5.     ANTAS, Alicja

Zjawisko bezdomności w Polsce – pomoc, opieka dawniej i dziś / Alicja Antas // /Auxilium Sociale. – 2003, nr 1, s. 156-166

6.     BABIARZ, Renata

Wartość pracy w życiu bezdomnych / Renata Babiarz // Rocz. Nauk. Społ. – 2000/2001, z. 2, s. 121-158

7.     BARAN, Józef

Wspólnota bezdomnych / Józef Baran // Sycyna. – 1999, nr 2, s. 13-14

8.     BARTOSIEWICZ, Renata

Działalność Schroniska dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta w Lublinie / Renata Bartosiewicz // Rocz. Nauk. Społ. – 1997, z. 2, s. 193-197

9.     BIAŁAS, Anna

Problem bezdomności w kontekście przeobrażeń społecznych, ekonomicznych i politycznych w Polsce po roku 1989 / Anna Białas // Auxilium Sociale. – 2001, nr ¾, s. 13-54

10.      BIAŁAS, Anna

Zjawisko bezdomności kobiet w ujęciu teorii psychologicznych / Anna Białas // Auxilium Sociale. – 2003, nr 2, s. 30-61

11.      BRYNIEWICZ, Wioletta

Bezdomność wśród młodzieży : funkcjonowanie ogniska Św. Brata Alberta w Szczecinie / Wioletta Bryniewicz, Grażyna M. Trończyńska // Zeszyty Naukowe, Stud. Sociol./U Szczec. Nr 10. – (1998) s. 157-164

12.      BRZOZOWSKI, Jan

Przytulisko – schronisko domem bezdomnych / Jan Brzozowski // Praca Socjalna. – 1997, nr 3, s. 77-86

13.      BRZOZOWSKI, Jan

Zjawisko bezdomności w społeczności lokalnej gminy – działalność Zakładu Pomocy Społecznej dla Bezdomnych w Bydgoszczy / Jan Brzozowski // Praca Socjalna. – 2002, nr 1, s. 72-85

14.      CHRAPKOWSKA-ZIELIŃSKA, Aldona *

Pomoc bezdomnym / Aldona Chrapkowska-Zielińska // Opieka Wychowanie Terapia. – 1996, nr 3, s. 37-40

15.      DURACZ-WALCZAK, Anna

Bezdomność w Polsce : o ujednolicenie pojęć / Anna Duracz-Walczak // /Polityka Społeczna. – 1998, nr 5/6, s. 24-27

16.      FELIKS, Zofia *

Pomagać, ale jak? : bezdomni na Mazowszu / Zofia Feliks // Problemy Alkoholizmu. – 2001, nr 4, s. 33-35

17.      FIGARSKI, Jacek *

Formy wsparcia bezdomnych kobiet i samotnych matek / Jacek Figarski // Praca Socjalna. – 2005, nr 1, s. 60-65

18.      FRIESKE, Kazimierz W. *

O potrzebie de-instytucjonalizacji bezdomnych / Kazimierz W. Frieske // Polityka Społeczna. – 2001, nr 1, s. 9-15

19.      GĄSIOR, Henryk

Fenomen bezdomności jako problem społeczny w województwie katowickim (lata 1996-1997) / Henryk Gąsior // Auxilium Sociale. – 1998, nr 1, s. 124-130

20.      GRABOWSKA, Krystyna

Bezdomność w Polsce – zjawisko słabo rozpoznane / Krystyna Grabowska // Kontrola  Państwowa – 1997, nr 6, s. 98-103

21.      HAŃSKA, Małgorzata *

Gorycz bezdomności / Małgorzata Hańska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1997, nr 5, s. (8)-(12)

22.      JANIK, Robert

Zjawisko bezdomności w RFN / Robert Janik // Polityka Społeczna. – 1998, nr 1, s. 37-39

23.      JORDAN, Maria

Bezdomność – problem do rozwiązania / Maria Jordan // Auxilium Sociale. – 1997, nr ¾, s. 244-252

24.      KAMIŃSKI, Tadeusz

Bezdomność – wyzwanie dla Kościoła i państwa / Tadeusz Kamiński // Saeculum Christianum.  – 1997, nr 2, s. 183-193

25.      KAMIŃSKI, Tadeusz

Wokół pojęcia bezdomności / Tadeusz Kamiński // Roczniki Naukowe Caritas. – R. 1. – (1997) s. 14-28

26.      KAWULA, Stanisław *

Meandry pomocniczości w układach lokalnym i glokalnym / Stanisław Kawula // Edukacja. – 2000, nr 3, s. 5-19

27.      KOTLEWSKI, Tomasz

Mój dom – moja bezdomność : aspekt psychologiczno-duchowy / Tomasz Kotlewski // Przegląd Powszechny. – 2004, nr 3, s. 449-462

28.      KUBAJEK, Agnieszka

Wybrane formy pomocy bezdomnym hospitalizowanym w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku / Agnieszka Kubajek // Rocznik  Otwocki. – T. 6. – (2001) s. 50-64

29.      KWIECIEŃ, Dariusz

Po prostu Jacek / Dariusz Kubajek // Więź. – 1997, nr 7, s. 43-59 - ośrodek dla bezdomnych pastora Jacka Pikuły w Katowicach

30.      ŁUĆKO, Mirosława

Ogólnopolskie Forum Organizacji i Instytucji działających na rzecz bezdomnych / Mirosława Łućko // Roczniki Naukowe Caritas. – R. 1. – (1997) s. 158-166

31.      MARCINIAK, Janusz

Bezdomność / Janusz Marciniak // Znak. – 1996, nr 4, s. 109-112

32.      MAREK, Stanisław

Podopieczni Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” i przyczyny ich bezdomności / Stanisław Marek // Pr. Uczest. Stud. Dokt. – [T.] 6. – (2003) s. 87-90

33.      MATUSZCZYK, Adrian

Sytuacja życiowa mieszkańców domu wspólnoty „Barka” w świetle ich opinii / Adrian Matuszczyk // Pr. Uczest. Stud. Dokt. [T.] 6. – (2003) s. 91-99

34.      MATUSZCZYK, Adrian *

Wspólnota „Barka” sposobem na zapobieganie występowaniu zjawiska bezdomności / Adrian Matuszczyk // Praca Socjalna. – 2003, nr 3, s. 49-60

35.      MOCZUK, Eugeniusz

Bezdomność jako problem społeczny w świadomości osób bezdomnych / Eugeniusz Moczuk // Polityka Społeczna. – 2000, nr 10, s. 14-17

36.      MOJSIEWICZ, Magdalena

Analiza przyczyn bezdomności / Magdalena Mojsiewicz // Zeszyty Naukowe, Pr. Katedry Ekonom. / U Szczec. – Nr 13. – (2002) s. 227-239

37.      MORAWSKI, Rajmund

Koncepcja form pracy z osobami bezdomnymi / Rajmund Morawski // Praca Socjalna. – 2001, nr 1, s. 27-34

38.      NOWAK, Anna

Pomoc bezdomnym (na terenie miasta Gliwice) / Anna Nowak // Auxilium Sociale. – 1999, nr ½, s. 33-40

39.      OLIWA-CIESIELSKA, Monika

Marginalizujący charakter instytucji pomocy społecznej a pomoc bezdomnym / Monika Oliwa-Ciesielska // Praca Socjalna. -2002, nr 3, s. 49-63

40.      OLIWA-CIESIELSKA, Monika

Wpływ negatywnej kontroli społecznej na bezdomnych ze wspólnoty „Barka” – proces naznaczania społecznego / Monika Oliwa-Ciesielska // Praca Socjalna. – 2000, nr 4, s. 18-32

41.      PAWLIK-POPIELARSKA, Beata

Problemy bezdomności / Beata Pawlik-Popielarska // Prz. Nauk. /WSSE Gdań. – Nr 2. – (2003) s. 151-156

42.      PIEKUT-BRODZKA, Danuta M.

Atmosfera w rodzinach pochodzenia osób bezdomnych / Danuta M. Piekut-Brodzka // Małżeństwo i Rodzina. – 2003, nr 2, s. 45-49

43.      PIEKUT-BRODZKA, Danuta M.

Bezdomni, żebracy i włóczędzy – odwołanie historyczne / Danuta M. Piekut-Brodzka // Zeszyty Naukowe WSPS, Pr. Katedry Nauk Społecznych. – Nr 2. – (2003) s. 7-13

44.      PIEKUT-BRODZKA, Danuta M.

Oddziaływanie wychowawcze w rodzinach pochodzenia osób bezdomnych / Danuta M. Piekut-Brodzka // Rocznik Pedagogiki Rodziny. – T. 4. – (2001) s. 193-202

45.      PIEKUT-BRODZKA, Danuta M. *

Poglądy bezdomnych na temat śmierci / Danuta M. Piekut-Brodzka // Polityka Społeczna. – 2001, nr 1, s. 1-3

46.      PINDRAL, Aleksander

Stres zawodowy pracowników schronisk dla bezdomnych / Aleksander Pindral // Auxilium Sociale. – 1999, nr ¾, s. 124-133

47.      PINDRAL, Aleksander

Zagrożenie bezdomnością osób z zaburzeniami psychicznymi w kontekście działania ustawy o ochronie zdrowia psychicznego / Aleksander Pindral // Auxilium Sociale. – 2000, nr ¾, s. 90-106

48.      PŁOWIEC, Kamila *

Pomoc bezdomnej młodzieży w Wielkiej Brytanii / Kamila Płowiec // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 5, s. 42-48

49.      POL, Dezyderiusz Jan

Bezdomność w kontekście kary pozbawienia wolności / Dezyderiusz Jan Pol // Roczniki Naukowe Caritas. – R. 1. – (1997) s. 119-134

50.      POŁAWSKI, Paweł *

Obrazy bezdomnych i bezdomności : instytucjonalizacja reakcji na problem społeczny / Paweł Poławski // Polityka Społeczna. – 2001, nr 1, s. 5-9

51.      PRZYMEŃSKI, Andrzej

Bezdomność polityczno-społeczna : definicja i formy zjawiska / Andrzej Przymeński // Praca Socjalna. – 1998, nr 4, s. 3-26

52.      PRZYMEŃSKI, Andrzej

Bezdomność : społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zjawiska na przykładzie Poznania / Andrzej Przymeński // Zeszyty Naukowe, Seria 1 / AE Pozn. – Z. 249. – (1997) s. 111-125

53.      PRZYMEŃSKI, Andrzej

Geografia i skala bezdomności w Polsce / Andrzej Przymeński // Roczniki Naukowe Caritas. – R. 1. – (1997) s. 29-56

54.      PRZYMEŃSKI, Andrzej

Skala i geografia zjawiska bezdomności w Polsce w końcu lat dziewięćdziesiątych / Andrzej Przymeński // Zeszyty Naukowe, Seria 1 / AE Pozn. – Z. 270. – (1999) s. 120-141

55.      PRZYMEŃSKI, Andrzej

System pomocy społecznej dla bezdomnych w Polsce / Andrzej Przymeński // Polityka Społeczna. – 1998, nr 5/6, s. 19-24

56.      PRZYMEŃSKI, Andrzej

Zjawisko bezdomności w Polsce współczesnej / Andrzej Przymeński // Polityka Społeczna. – 1998, nr 4, s. 8-11

57.      SADURA, Katarzyna

Życie bez adresu / Katarzyna Sadura // Śląsk. – 2002, nr 1, s. 8-9

Bezdomność – Śląsk Górny

58.      SIDOROWICZ, Sławomir

Psychospołeczne aspekty bezdomności / Sławomir Sidorowicz // Roczniki Naukowe Caritas. – R. 1. – (1997) s. 103-118

59.      SIEMBIEDA, Maciej *

Arka / Maciej Siembieda // Odra. – 1997, nr 7/8, s. 24-27

Schronisko bł. Brata Alberta we Wrocławiu

60.      SKOROWSKI, Henryk

Prawo do mieszkania / Henryk Skorowski // Roczniki Naukowe Caritas. – R. 1. – (1997) s. 71-85

61.      SOŁTYSIAK, Teresa *

Powiązania bezdomności z zachowaniami patologicznymi : (przyczynek do badań) / Teresa Sołtysiak // Problemy Alkoholizmu. – 1997, nr 2-3, s. 13-15

62.      SOSNOWSKI, Tomasz

Białostocki Dom dla bezdomnych / Tomasz Sosnowski // Problemy Rodziny. – 2000, nr 6, s. 44-46

63.      STANKIEWICZ, Leszek

Zjawisko bezdomności : etapy przechodzenia w stan bezdomności / Leszek Stankiewicz // Auxilium Sociale. – 1999, nr ½, s. 24-32

64.      STANKIEWICZ, Leszek *

Zjawisko bezdomności : zarys problematyki / Leszek Stankiewicz // Edukacja. – 1999, nr 2, s. 116-122

65.      ŚLEDZIANOWSKI, Jan

Przyczyny bezdomności spowodowane dysfunkcjonalnością rodziny / Jan Śledzianowski // Roczniki Naukowe Caritas. – R. 1. – (1997) s. 57-70

66.       ŚLEDZIANOWSKI, Jan

Resocjalizacja bezdomnych przez Towarzystwo im. Brata Alberta / Jan Śledzianowski // Kieleckie Studia Pedagogiczne. – T. 11. – (1999) s. 105-122

67.      ŚLEDZIANOWSKI, Jan

W służbie bezdomnym / Jan Śledzianowski // Auxilium Sociale. – 1998, nr ¾, s. 73-81

68.      ŚLEDZIOWSKA, Ewelina

Społeczne i indywidualne uwarunkowania bezdomności mężczyzn : (wybrane aspekty społeczne i psychologiczne) / Ewelina Śledziowska // Auxilium Sociale. – 2002, nr 2, s. 129-140

69.      TYL, Magdalena *

Dysfunkcjonalność rodziny a bezdomność / Magdalena Tyl // Praca Socjalna. – 2005, nr 1, s. 46-59

70.      WIELGOS-STRUCK, Renata

Instytucje pozarządowe świadczące pomoc dla bezdomnych / Renata Wielgos-Struck // Praca Socjalna. – 2000, nr 4, s. 5-17

71.      ZIELIŃSKI, Antoni

Nadużywanie alkoholu a bezdomność / Antoni Zieliński // Alkoholizm i Narkomania. – 2003, nr ¾, s. 181-197

72.      ŻAROW-NITOŃ, Anna

Dlaczego stali się bezdomnymi? : (studium zjawiska) / Anna Żarow-Nitoń // Rocz. Sekc. Pedagog. WSF-P Krak. – 2002 s. 163-194

73.      ŻUKIEWICZ, Arkadiusz *

Praca socjalna w środowiskach ludzi bezdomnych. Przykład Jimmy’s Night Shelter w Cambridge / Arkadiusz Żukiewicz // Praca Socjalna. – 2004, nr 1, s. 66-77

74.      ŻUKIEWICZ, Arkadiusz *

System pomocy bezdomnym w Cambridge / Arkadiusz Żukiewicz // Polityka Społeczna. – 2001, nr 7, s. 22-24

Opracowała: Elżbieta Sidor

WMBP w Elblągu, Filia w Lidzbarku Warmińskim