Bibliotekarstwo a potrzeby społeczeństwa informacyjnego

(zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2008)

 

Artykuły z czasopism

1.      Antczak, Mariola

Moja wizja biblioteki szkolnej na miarę XXI wieku / Mariola Antczak // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 6, s. 11-13

2.      Batorowska, Hanna

Centrum Informacyjne miejscem propagowania i rozwoju kultury informacyjnej w szkole / Hanna Batorowska // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 5, s. 6-10

3.      Denek, Kazimierz

Cywilizacja informacyjna a edukacja i nauki o niej / Kazimierz Denek // Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 6, s. 3-8

4.      Drzewiecki, Marcin

Biblioteka szkolna w społeczeństwie informacyjnym : refleksje, co najmniej, dyskusyjne / Marcin Drzewiecki // Poradnik Bibliotekarza. – 2001, nr 5, s.7-8

5.      Gajkiewicz, Jacek

Biblioteka cyfrowa czy papierowa? / Jacek Gajkiewicz // Dyrektor Szkoły. – 2000, nr 1, s. 21-22

6.      Grabowska, Mirosława

Jak nowe technologie wspierają tradycję / Mirosława Grabowska // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. – 2008, nr 1, s. 22-23

7.      Harmonizacja

Harmonizacja terminologii w nauce o bibliotece i informacji w perspektywie społeczeństwa informacyjnego : konferencja naukowa (Warszawa, 24 października 2002 r.) [materiały ] / Przegląd Biblioteczny. – 2003, z.1-2, s. 7-166

8.      Kotulska, Jadwiga

Konwergencja jako konsekwencja rewolucji technologii informatycznych i jej wpływ na kształt współczesnych bibliotek / Jadwiga Kotulska // Bibliotekarz. – 2008, nr 7-8, s. 8-11

9.      Krzywicki, Stanisław

Program "Społeczeństwo informacyjne" wielką szansą dla bibliotek i instytucji kultury / Stanisław Krzywicki // Bibliotekarz. – 2002, nr 12, s. 16-17

10.  Kurek-Kokocińska, Stanisława

Społeczeństwo biblioteczne jako społeczeństwo informacyjne / Stanisława Kurek-Kokocińska // Zagadnienia Informacji Naukowej. – 2001, nr 2, s. 43-63

11.  Kuś, Barbara

Elektroniczne i tradycyjne metody zamawiania i dostarczania dokumentów / Barbara Kuś // Bibliotekarz. – 2003, nr 7-8, s.20-21

12.  Kozioł, Agata

Czas na e-learning / Agata Kyzioł // Biblioteka Szkolne Centrum Informacji. – 2008, nr 3, s. 6-12

13.  Lewicka-Wojnarowicz, Dorota

Wpływ nowoczesnych środków komunikacji masowej na działalność biblioteczną i informacyjną / Dorota Lewicka-Wojnarowicz // Bibliotekarz Zachodnio-Pomorski. – 2003, nr 1, s. 27-34

14.  Mackiewicz, Agata

Przekształcenie biblioteki szkolnej w Multimedialne Centrum Informacyjne / Agata Mackiewicz, Renata Wojtowicz // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. – 2008, nr 1, s. 10-15

15.  Najduch, Ewa

Biblioteka przyszłości i jej rola w strukturze szkoły / Ewa Najduch, Urszula Pałysińska // Bibliotekarz. – 2002, nr 6, s.12-14

16.  Pietryka, Agnieszka

Nowe technologie informacyjne w edukacji / Agnieszka Pietryka // Poradnik Bibliotekarza. – 2001, nr 2, s.15-17

17.  Poturała, Wioletta

Elektroniczne kwerendy : czyli o tym, jak pomagać maturzystom w przygotowaniach do ustnego egzaminu dojrzałości z języka polskiego / Wioletta Poturała, Stanisław Poturała // Biblioteka w Szkole. – 2005, nr 1, s.8-11

18.  Prajzner, Ewa

Społeczeństwo informacyjne i edukacja medialna / Ewa Prajzner // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2004, nr 1, s. 6-9

19.  Przybyszewski, Szymon

Internetowe centra informacji multimedialnej : fachowy poradnik dla użytkowników. Cz. 1 / Szymon Przybyszewski // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 3, s. 9-11

20.  Przybyszewski, Szymon

Internetowe centra informacji multimedialnej : fachowy poradnik dla użytkowników. Cz. 2 / Szymon Przybyszewski // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 4, s. 7-11

21.  Skórka, Stanisław

Architekt informacji w bibliotece szkolnej / Stanisław Skórka // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 1, s. 2-5

22.  Skrzypkowska, Joanna

Coś dla każdego : biblioteki publiczne i społeczeństwo informacyjne / Joanna Skrzypkowska // Bibliotekarz. - 2000, nr 1, s. 27-29

23.  Sobotka, Alina

Poszukiwanie w Internecie - nowa usługa biblioteczna / Alina Sobotka // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 6, s.28

24.  Strykowski, Wacław

Rola mediów i edukacji medialnej we współczesnym społeczeństwie / Wacław Strykowski // Chowanna .-2003, t. 1, s. 111-122

25.  Szeląg, Anna

E-learning na usługach bibliotek pedagogicznych / Anna Szeląg // Bibliotekarz. -  2008, nr 4, s. 19-20

26.  Szocki, Józef

Biblioteka szkolna w procesie edukacji medialnej i czytelniczej / Józef Szocki // Poradnik Bibliotekarza. – 2001, nr 10, s.7-10

27.  Tyszka, Joanna

Biblioteka jako centrum szkoły w dobie reformy edukacji / Joanna Tyszka // Poradnik Bibliotekarza. – 2001, nr 12, s.14-15

28.  Ziembicki, Piotr

Perspektywy rozwoju  infrastruktury informatycznej bibliotek oraz nowa koncepcja roli bibliotekarza / Piotr Ziembicki // Bibliotekarz. – 2007, nr 6, s. 2-8

Książki

1.      Atamańczuk, Kazimiera

Edukacja i szkoła u progu XXI wieku / Kazimiera Atamańczuk, Roman Przybyszewski. – Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2001

2.      Barski, Tadeusz

Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji / Tadeusz Barski. – Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006

3.      Biblioteka

Biblioteka w społeczeństwie informacyjnym : edukacja, informacja, media / pod red. Marcina Drzewieckiego i Mirosławy Majewskiej. – Warszawa: Centrum Edukacji Bibliotekarskiej,

Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2005

4.      Castells, Manuel

Społeczeństwo sieci / Manuel Castells. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

5.      Drzewiecki, Marcin

Biblioteka i informacja w środowisku współczesnej szkoły / Marcin Drzewiecki. – Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2001

6.      Drzewiecki, Marcin

Edukacja biblioteczna i informacyjna w polskich szkołach / Marcin Drzewiecki. – Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2005

7.      Elektroniczne

Elektroniczne publikacje w bibliotekach / red. nauk. Maria Kocójowa. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002

8.      Juszczyk, Stanisław

Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i zagrożenia : (o problemach tworzącego się społeczeństwa informacyjnego) / Stanisław Juszczyk. -  Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000

9.      Kluszczyński, Ryszard W.

Społeczeństwo informacyjne : cyberkultura : sztuka multimediów / Ryszard W. Kluszczyński. - Kraków: „Rabid”, 2001

10.  Medializacja

Medializacja nauki / red. Barbara Gruszka. - Warszawa: Fundacja Rozwoju Nauki Polskiej, 2004

11.  Multimedia

Multimedia, biblioteka, edukacja : konferencja ogólnopolska, Białystok, 18-20 maja 2000 r. / red. Jadwiga Chruścińska, Ewa Kubisz. – Warszawa: Centrum Edukacji Bibliotekarskiej,

Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2001

12.  Od informacji

Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego : praca zbiorowa / red. Barbara Sosińska-Kalata, Maria Przęstek-Samokowa. – Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2005

13.  Przestrzeń

Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej / pod red. Marii Kocójowej. – Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004

14.  Rogucka-Mojsik, Elżbieta

Wybrane aspekty prawnego otoczenia współczesnej biblioteki / Elżbieta Rogucka-Mojsik. - Warszawa: Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2004

15.  Społeczeństwo

Społeczeństwo informacyjne i jego technologie : praca zbiorowa / red. Barbara Sosińska-Kalata, Katarzyna Materska, Wiesław Gliński. - Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2004

16.  Społeczeństwo

Społeczeństwo inform@cyjne : istota, rozwój, wyzwania / red. nauk. Marta Witkowska, Kamila Cholawo-Sosnowska. – Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2006

17.  Społeczeństwo

Społeczeństwo informacyjne : problemy rozwoju / red. Agnieszka Szewczyk. – Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007

18.  Stefanowicz, Bogdan

Informacja / Bogdan Stefanowicz. – Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2004

19.  Szewczyk, Agnieszka

Problemy moralne w świecie informacji / Agnieszka Szewczyk. - Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008

20.  Wojciechowski, Jacek

Biblioteczna wartość naddana / Jacek Wojciechowski. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006

21.  Wspólnota

Wspólnota pedagogicznego niepokoju / red. Joanna Danielewska. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008

22.  Zacher, Lech W.

Transformacje społeczeństw : od informacji do wiedzy : interdyscyplinarne wykłady : wpływ techniki i globalizacji / Lech W. Zacher. - Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2007

Dokumenty elektroniczne

1.      Babik, Wiesław

Dostęp polskich bibliotek do światowych źródeł informacji / Wiesław Bobik // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2000, nr 2. - Tryb dostępu: http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib-sp2/babik.html

2.      Bednarczyk, Dorota

Kolejne wcielenie bibliotek – biblioteki w Second Life / Dorota Bednarczyk // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. – 2008, nr 1-2. – Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2008/1-2/080105.htm

3.      Bednarek-Michalska, Bożena

Wolny dostęp do informacji i wiedzy czy wykluczenie edukacyjne? / Bożena Bednarek-Michalska // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. – 2005, nr 2. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2005/63/michalska.php

4.      Borkowska-Nichthauser, Wiesława

Nowoczesne biblioteki publiczne szansą dla region / Wiesława Borkowska-Nichthauser // W: Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski [Dokument elektroniczny]. - 2003, nr 3/4. - Tryb dostępu: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/3-4_03-ie/szansa.htm

5.      Cybulska, Agata

Biblioteka szkolna w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym / Agata Cybulska // Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2005, nr 1. - Tryb dostępu:
http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2005/1/050102.htm

6.      Dąbrowska-Somerlik, Maria Hanna

Biblioteka jako interdyscyplinarna pracownia przygotowująca europejskie społeczeństwo informacyjne / Maria Hanna Dąbrowska-Somerlik, Anna Sawczak. – Tryb dostępu: http://www.bialabp.edu.pl/PUBLIKACJE%20NAUCZYCIELI/pn.bibliotekarz/Biblioteka%20jako.pdf

7.      Długosz, Joanna

Społeczeństwo informacyjne a wykluczeni / Joanna Długosz // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2003, nr 7. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/47/dlugosz.php  

8.      Golec-Nycz, Elżbieta

Rola współczesnego bibliotekarza w społeczeństwie informacyjnym / Elżbieta Golec-Nycz // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2003, nr 7. - Tryb dostępu:
http://ebib.oss.wroc.pl/2003/47/golec.php  

9.      Jackowicz-Korczyński, Jan

Rola biblioteki szkolnej w społeczeństwie informacyjnym: biblioteka szkolna i pedagogiczna w programie "Interkl@sa" / Jan Jackowicz-Korczyński // W: Biblioteka Otwarta [Dokument elektroniczny]. – 2001, nr 1. - Tryb dostępu: http://www.biblioteka.edu.pl/biuletyn/001/ie4/jjk/index.html

10.  Kołodziejczyk, Iwona

Biblioteka szkolna w społeczeństwie informacyjnym : szansa biblioteki szkolnej w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego / Iwona Kołodziejczyk // W: Nowe w Szkole [Dokument elektroniczny]. – 2005, nr 1. – Tryb dostępu: http://scholaris.pl/Portal?secId=70075315NA604EG173454C2V&refId=VX63B73NM7P58T2T76Q27P47

11.  Krawczuk, Anna

Wzorzec bibliotekarza w społeczeństwie informacyjnym / Anna Krawczuk // W: Biblioteka Otwarta [Dokument elektroniczny]. – 2001, nr 2. – Tryb dostępu: http://www.biblioteka.edu.pl/biuletyn/002/05.html

12.  Madsen, Jon

Wyzwania stające przed bibliotekami publicznymi w społeczeństwie informacyjnym / Jon Madsen // W: Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski [Dokument elektroniczny]. - 2005, nr 1/2. - Tryb dostępu: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/1-2_05-ie/wyzwania.htm

13.  Majta, Mariusz

Społeczeństwo informacyjne jako nowa formacja cywilizacyjna : (fragment pracy magisterskiej) / Mariusz Majta // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2003, nr 7. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/47/majta1.php  

14.  Paw, Beata

Bibliotekarz w społeczeństwie informacyjnym (e-society) / Beata Paw // W: Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy? II Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź [Dokument elektroniczny]. - 2006. – Tryb dostępu: http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/biblio21/poster_ref08.pdf

15.  Pietruch-Reizes, Diana

Forum do spraw Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce / Diana Pietruch-Reizes // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2003, nr 7. - Tryb dostępu:
http://ebib.oss.wroc.pl/2003/47/pietruch.php  

16.  Pindlowa, Wanda

Jakość usług informacyjnych jako warunek tworzenia nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej / Wanda Pindlowa // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2002, nr 31. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/31/pindlowa.php  

17.  Polarczyk, Mariusz

Obsługa czytelników w dobie społeczeństwa informacyjnego na przykładzie Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej Akademii Rolniczej / Mariusz Polarczyk, Renata Tomaszewska, Roman Tomaszewski // W: Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej. Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź [Dokument elektroniczny]. – 2004. - Tryb dostępu: http://bg.p.lodz.pl/konferencja2004/pelne_teksty/polarczyk.pdf

18.  Radwański, Aleksander

Zdetronizowana królowa wieku informacji, czyli rozważania o kondycji informacji naukowej / Aleksander Radwański // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2004, nr 7. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/58/radwanski.php  

19.  Sawicka, Dagmara

Obalić mity / Dagmara Sawicka // W: Biuletyn EBIB {Dokument elektroniczny]. – 2004, nr 5. – Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/56/sawicka.php

20.  Szafliński, Piotr

Społeczeństwo informacyjne – o czym biblioteka XXI wieku powinna wiedzieć? / Piotr Szeliński // W: Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy? II Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź [Dokument elektroniczny]. - 2006. - Tryb dostępu: http://eprints.rclis.org/archive/00008989/01/szeflinski1.pdf

21.  Turkiewicz, Ryszard

Pozytywizm w cyberprzestrzeni : Niektóre problemy bibliotek w społeczeństwie informacyjnym / Ryszard Turkiewicz // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2003, nr 11. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/51/turkiewicz.php

22.  Walczak, Marian

Uwarunkowania funkcjonowania bibliotek w społeczeństwie informacyjnym / Marian Walczak // W: Biblioteka Pedagogiczna [Dokument elektroniczny]. – 2004. – Tryb dostępu: http://www.bib.edu.pl/jarocin/walczak.html

 

Oprac.: Anna Szeląg

WMBP w Elblągu, Biblioteka Główna