BIEDA I UBÓSTWO - sposoby zapobiegania

Zestawienie bibliograficzne sporządzone za lata 1996-2005 (I półrocze),

na podstawie baz  Biblioteki Narodowej: Bibliografie książek polskich i Bibliografia artykułów z czasopism polskich

I   Wydawnictwa zwarte

1.        BALCERZAK-PARADOWSKA, Bożena

Wynagrodzenie godziwe : koncepcja i pomiar /  Bożena Balcerzak-Paradowska [i in. ] ; Stanisława Borkowska (red.). - Warszawa : IPiSS, 1999

2.        JAK

Jak nie poddać się ubóstwu? : trudne pytanie, niełatwa odpowiedź / red. nauk. Marzena Sobczak. - Toruń : Wydawnictwo UMK, 2001

3.        KABAJ, Mieczysław

Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu / Mieczysław Kabaj. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2000

4.        KATEGORIE

Kategorie i instrumenty interwencji państwa w sytuacji ubóstwa : czym jest minimum socjalne? / pod red. Małgorzaty Dziubińskiej-Michalewicz, Andrzeja Chodyry. - Warszawa : KS, 2003

5.        KOWALAK, Tadeusz

Ubóstwo w Białymstoku : raport z badań / Tadeusz Kowalak. - Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, 2001

6.        LOKALNE

Lokalne strategie przeciwdziałania bezrobociu i biedzie / pod red. Wielisławy Warzywody-Kruszyńskiej. - Łódź : Instytut Socjologii UŁ, 2001

7.        MAJEWICZ, Marzena

Opodatkowanie dochodów rodziny w Polsce w latach 1992-1994 / Marzena Majewicz; Instytut Finansów. - Warszawa : Instytut Finansów, 1994

8.        PRZECIW UBÓSTWU

Przeciw ubóstwu i bezrobociu : lokalne inicjatywy obywatelskie / pod red. Józefiny Hrynkiewicz : Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : ISP, 2002

9.        ROZWÓJ

Rozwój wielofunkcyjny społeczności lokalnych : bariery i możliwości / pod red. Barbary Goryńskiej-Bittner i Zbigniewa Golora. - Poznań : Katedra nauk Społecznych Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego ; "Prodruk", 1998

10.    SAMORZĄDY

Samorządy lokalne wobec bezrobocia i biedy / red. nauk. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska.  - Łódź : Instytut Socjologii UŁ : "Biblioteka", 2003

11.    UBÓSTWO

Ubóstwo i marginalizacja : w poszukiwaniu aktywnych form i metod przeciwdziałania ubóstwu : materiały na konferencję, Chorzów - 13 maja 1999 / Program Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju w Polsce, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach. - Katowice : Fundacja dla Wspierania Śląskiej Humanistyki, 1999

II   Artykuły z wydawnictw ciągłych

1.      ABUCEWICZ, Monika

Przeciw biedzie : programy, pomysły, inicjatywy : konferencja w Wiśle / Monika Abucewicz // Polityka Społeczna. - 2000, nr 7, s. 37-39

2.      ALBINOWSKI, Stanisław

Gospodarka światowa po "Szczycie Ziemi" w Johannesburgu / Stanisław Albinowski // Polska 2000 Plus. - 2003, nr 1, s. 53-68

3.      AULEYTNER, Julian

Ubóstwo w Europie u progu XXI wieku / Julian Auleytner // Polska 2000 Plus. - 2004, nr 1, s. 57-59

4.      BACZULIS, Sławomir

Idea zrównoważonego rozwoju  w dokumentach końcowych Szczytów Ziemi w Rio de Janeiro i Johannesburgu / Sławomir Baczulis // Świat Idei Politycznej. - T. 3 (2003),

s. 107-118

5.      BORKOWSKA, Stanisława

Płaca minimalna a ograniczenie ubóstwa / Stanisława Borkowska // Polityka Społeczna. - 1999, nr 10, s. 16-19

6.      CHLEBOWSKA, Agnieszka

Między miłosierdziem a obowiązkiem : publiczna opieka nad ubogimi na Pomorzu w latach 1815-1872 na przykładzie rejencji szczecińskiej i koszalińskiej / Agnieszka Chlebowska. - Szczecin, 2002. - Rec. Andrzej Romanow // Rocznik Gdański. - 2003, nr 1-2, s. 234-236

7.      CICHY, Danuta

Ekorozwój problemem międzynarodowym / Danuta Cichy // Edukacja Biologiczna i  Środowiskowa.  - 2002, nr ¾, s. 7-10

8.      DRYLL, Irena

Bezrobotnym miejsca pracy / Irena Dryll // Nowe Życie Gospodarcze. - 2001, nr 3, s. 4-7

Omówienie pracy Mieczysława Kabaja "Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu"

9.      DRYLL, Irena

Stop dla nędzy i wykluczenia... : polski program integracji społecznej / Irena Dryll // Nowe Życie Gospodarcze. - 2005, nr 5, dod. s. 2-3

10.  GADOMSKI, Witold

Jak walczyć z biedą / Witold Gadomski // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 244, s. 12-13

11.  GOLINOWSKA, Stanisława

O Narodowej Strategii Integracji Społecznej / Stanisława Golinowska // Nowe Życie Gospodarcze. - 2005, nr 5, dod. s. 13-16

12.  GOLINOWSKA, Stanisława

Uwagi o ubóstwie i jego zwalczaniu / Stanisława Golinowska // Polityka Społeczna. - 1997, nr 1, s. 3-5

13.  GORE, Charles

Wykluczenie społeczne  i polityka przeciwdziałania ubóstwu / Charles Gore, Jose B. Figueiredo; tł. Ryszard Szarfenberg // Problemy Polityki Społecznej. - [Nr] 5. - (2003),

s. 9-35

14.  GÓRECKA, Halina

Ofiary transformacji - jak im pomagać? / Halina Górecka // Szkice Humanistyczne. - T. 4, nr ½ (2004), s. 247-251

Zawiera recenzję książki : Pomocniczość i wsparcie : kategorie pedagogiki społecznej / Stanisław Kawula. - Olsztyn, 2002

15.  KABAJ, Mieczysław

Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu / Mieczysław Kabaj. - Warszawa, 2000. - Rec. Elżbieta Kryńska // Polityka Społeczna. - 2001, nr 11/12, s. 28-29

16.  KACZYŃSKA, Beata

Przeciwdziałanie ubóstwu : seminaria w Chorzowie, Lublinie i Warszawie / Beata Kaczyńska // Polityka Społeczna. - 2000, nr 2, s. 27-29

17.  KAŹMIERCZAK-KAŁUŹNA, Izabela

Strategie przetrwania : o sposobach radzenia sobie z biedą / Izabela Kaźmierczak-Kałużna // Rocznik Lubuski. - T. 30, cz. 2(2004), s. 203-216

18.  KORASZEWSKI, Andrzej

O  skuteczności walki z biedą / Andrzej Koraszewski // Przegląd Polityczny. - Nr 50. - (2001), s. 126-131

19.  KOWALAK, Tomasz

Ubóstwo w Białymstoku : raport z badań / Tomasz Kowalak. - Białystok, 2001. - Rec. Danuta Graniewska // Polityka Społeczna. - 2001, nr 11/12, s. 31-32

20.  KRÓL, Marcin

Lewicowa wrażliwość i głupi biedni / Marcin Król // Res Publica Nowa. - 1998, nr 4, s. 3-6

Ugrupowania polityczne wobec problemu biedy w Polsce

21.  KRUSZYŃSKI, Zbigniew

Bieda w ofensywie / Zbigniew Kruszyński ; rozm. przepr. Alicja Dołowska // Tygodnik Solidarność. - 1995, nr 23, s. 18

22.  KUCURADI, Ioanna

Cele i zasadzki na drodze wychodzenia z obecnej pułapki nędzy / Ioanna Kucuradi // Transformacje. - 1998, nr ¼, s. 99-107

23.  LASKOWSKI, Artur

Seminarium z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem / Artur Laskowski // Praca Socjalna. - 2000, nr 1, s. 107-115

24.  LAZUTKA, Romas

Poverty reduction action plan and JIM in Lithuania / Romas Lazutka // Emergo. - Vol. 11,

nr 2(2004), s. 68-84

Zapobieganie ubóstwu i marginalizacji społecznej na Litwie

25.  LEŚ, Ewa

Rola państwa w walce z ubóstwem / Ewa Leś // Nowe Życie Gospodarcze. - 2001, nr 6, s. 4-7

26.  LOKALNE

Lokalne strategie przeciwdziałania bezrobociu i biedzie. - Łódź, 2001.  - Rec. Krystyna Janicka // Kultura i Społeczeństwo. - 2002, nr 4, s. 193-195

27.  LOKALNE

Lokalne strategie przeciwdziałania bezrobociu i biedzie. - Łódź, 2001.  - Rec. Olena Komarynska // Rocz. Nauk. Społ. - 2003, z. 1, s. 290-293

28.  MERTA, Tomasz

Milczenie ubóstwa : rzecz o sprawiedliwości / Tomasz Merta, Paweł Śpiewak // Res Publica Nowa. - 1998, nr 4, s. 17-22

29.  MIŚ, Lucjan

Praca na rzecz społeczności lokalnej w miastach : konferencja IUCISD //  Polityka Społeczna. - 2003, nr 4, s. 35-37

30.  MIZEJEWSKI, Cezary

Społeczeństwo "dwóch prędkości" / Cezary Miżejewski ; rozm. przepr. Irena Dryll // Nowe Życie Gospodarcze. - 2005, nr 5, dod. s. 4-7

31.  MŁOKOSIEWICZ, Marta

Znaczenie zasady pomocniczości w przeciwdziałaniu ubóstwu w Polsce / Marta Młokosiewicz // Zeszyty Naukowe, Pr. Kated. Mikroekonom. / U Szczec. - Nr 5 (1999),

s. 113-124

32.  NIESIOBĘDZKA, Małgorzata

Społeczna percepcja zasiłku jako metody zmniejszania dolegliwości ubóstwa / Małgorzata Niesiobędzka // Auxilium Sociale. - 2002, nr 1, s. 251-263

33.  PRZECIW BIEDZIE

Przeciw biedzie : programy, pomysły, inicjatywy.  - Warszawa, 2002. - Rec. Krystyna Janicka // Nowe Książki. - 2002, nr 6, s. 29

34.  PRZECIW BIEDZIE

Przeciw biedzie : programy, pomysły, inicjatywy. - Warszawa, 2002. - Rec. Olena Komarynska // Zarządzanie i Edukacja. - 2003, nr 2, s. 143-147

35.  RADZIMIŃSKA, Teresa

Zagrożone cele milenijne ONZ / Teresa Radzimińska // Nowe Życie Gospodarcze. - 2005,

nr 8, s. 12-13

36.  SHORE, William B.

Recentralizacja jako sposób na rozwiązanie ponad tuzina problemów Stanów Zjednoczonych i główna metoda walki z ubóstwem / William B. Shore; tł. Adam Olejniczak // Transformacje. - 1998, nr ¼, s. 169-181

37.  SMULSKA, Grażyna

Nie zasiłek lecz praca / Grażyna Smulska // Nowe Życie Gospodarcze. - 1996, nr 39, s. 11

Seminarium dotyczące strategii przeciwdziałania ubóstwu

38.  SMULSKA, Grażyna

Polityka społeczna wobec ubóstwa : międzynarodowa konferencja w Warszawie / Grażyna Smulska // Polityka Społeczna. - 1996, nr 3, s. 36-38

39.  SOROS, George

Brakujący element dobra publicznego : zwiększenie rozmiarów i poprawa pomocy międzynarodowej stały się sprawą jeszcze pilniejszą po 11 września / George Soros ;

tł. T.T.S. // /Rzeczpospolita. - 2001, nr 243, s. A8

40.  SOSZYŃSKA, Olga

Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w ramach otwartej metody koordynacji / Olga Soszyńska // Polityka Społeczna. - R. 31, nr 10 (2004), s. 17-19

41.  SPETH, James Gustave

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem : 17 X 1996 / James Gustave Speth // Praca Socjalna. - 1996, nr 4, s. 125-128

42.  STARĘGA-PIASEK, Joanna

Stan lekkiego niedosytu / Joanna Steręga-Piasek ; rozm. przepr. Anna Mateja // Tygodnik Powszechny. - 2000, nr 36, s. 5

Pomoc społeczna i walka z ubóstwem

43.  STOCHMIAŁEK, Jerzy

Teoretyczne koncepcje przezwyciężania zjawiska wykluczenia społecznego w sytuacji ubóstwa / Jerzy Stochmiałek // Auxilium Sociale. - 2002, nr 2, s. 34-58

44.  SZAFARZ, Sylwester

Johannesburg i co dalej? / Sylwester Szafarz // Dziś. - 2002, nr 10, s. 100-104

45.  SZYMCZAK, Romuald

Wkład Banku Światowego w realizację Milenijnych Celów Rozwojowych / Romuald Szymczak // Bank i Kredyt. - 2004, nr 4, s. 80-90

Ubóstwo - zapobieganie

46.  SZYMCZAK, Wioletta

Edukacja jako szansa przezwyciężania ubóstwa / Wioletta Szymczak // Quaestiones Selectae.  - R. 11, z. 17 (2004), s. 67-84

47.  TRĘBSKI, Krzysztof

Zafundować wędkę / Krzysztof Trębski // Wprost. - 2002, nr 45, s. 44-46

Raport magazynu "Business Week" dotyczący programów pomocowych dla krajów Trzeciego Świata

48.  WOLFENSON, James D.

Wyzwanie dla naszego pokolenia : walce z terroryzmem musi towarzyszyć walka z ubóstwem - twierdzi prezes Banku Światowego / James D. Wolfensohn ; tł. M. B. // Rzeczpospolita. - 2001, nr 249, s. A8

49.  WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie godziwe : koncepcja i pomiar. - Warszawa, 2000.  - Rec. Janusz Meller // Polityka Społeczna. - 2000, nr 3, s. 19-20

50.  WYRWICH, Mateusz

Kromka chleba / Mateusz Wyrwich // Tygodnik Solidarność. - 2003, nr 8, s. 16-17

Program pomocy osobom niezaradnym

51.  ZALEWSKA, Danuta

Edukacja jako istotny czynnik interweniujący w zjawisko ubóstwa [referat] / Danuta Zalewska // Forum Oświatowe. - 1996, t. ½, s. 65-77

52.  ZIEMKOWSKI, Marcin

Przeciwdziałanie skutkom ubóstwa : konferencja w Toruniu / Marcin Ziemkowski // Polityka Społeczna. - 2002, nr 2, s. 38-40

Opracowanie : Elżbieta Sidor

WMBP w Elblągu, Filia w Lidzbarku Warmińskim