CZŁOWIEK STARY

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wydawnictwa zwarte

1.     Aktualne problemy gerontologii społecznej / Grażyna Orzechowska. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2001

2.     Aktywna długowieczność / Aleksander A. Mikulin ; . z ros. Ewa Leszczyńska i Jan Tetter. - Warszawa : "Sport i Turystyka" 1984

3.     Człowiek starszy i jego wspomaganie : w stronę pedagogiki starości / Anna Leszczyńska-Rejchert. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski cop. 2005

4.     Człowiek wobec starości : szkice z gerontologii społecznej / Adam A. Zych. - Katowice : "Śląsk" 1999

5.     Dodać życia do lat : materiały metodyczne ułatwiające organizację różnych form aktywności wśród osób starszych oraz w grupach wielopokoleniowych / Zofia Zaorska. - Wyd. 2. - Lublin : "Klanza" 1999

6.     Edukacja osób „Trzeciego Wieku” / Olga Czerniawska [W:] Wprowadzenie do andragogiki / pod red. Tadeusza Wujka. – Radom : ITE 1996, S. 213-236

7.     Encyklopedia seniora / [kom. red. Irena Borsowa et al.]. - Warszawa : "Wiedza Powszechna" 1986

8.     Mowa ludzi u schyłku życia / Waldemar Tłokiński. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1990

9.     Nowe życie po sześćdziesiątce / Kinga Wiśniewska-Roszkowska. - Wyd. 2 uzup. i popr. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych 1986

10.      Polityka społeczna a trwanie życia zawodowego [W:] Fazy życia zawodowego i rodzinnego / Halina Worach-Kardas. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków zawodowych 1988, S. 188-214

(Zawiera podrozdziały: Starość jako faza życia w świetle polityki społecznej; System emerytalny a sytuacja ludzi starszych; Wczesne odchodzenie na emeryturę jako zjawisko społeczne; Aktywność emerytów w życiu rodzinnym i kręgach nieformalnych; Praca w wieku emerytalnym; Dyskusja o przyszłości)

11.      Późna dorosłość. Wiek starzenia się [W:] Psychologia rozwoju człowieka. [T. 2] , Charakterystyka okresów życia człowieka / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

12.      Psychogeriatria : wprowadzenie do psychiatrii wieku podeszłego / Brice Pitt ; z ang. przetł. Maria Szwed-Szelenberger. - Warszawa : PZWL 1986

13.      Psychologia starzenia się i starości / Maria Susułowska. – Warszawa :  Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1989

14.      Słownik gerontologii społecznej / Adam A. Zych. - Warszawa : "Żak" 2001

15.      Starość [W:] Sprawy ludzkie / Jan Szczepański. – Wyd. 3. – Warszawa : Czytelnik 1984, S. 282-295

16.      Starość jako faza rozwoju [W:] Fazy życia zawodowego i rodzinnego / Halina Worach-Kardas. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków zawodowych 1988, S. 162-187

17.      Starzenie się i starość jako treść stereotypów / Joanna Kobrzeniecka [W:] Acta Elbingensia. T. 2. – Elbląg : EUHE 2004, S. 107-118

18.      "Trzeci wiek" : szanse - możliwości - ograniczenia / pod red. Andrzeja M. de Tchorzewskiego i Aldony Chrapkowskiej-Zielińskiej. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej 2000

19.      Zagadnienia starzenia się i starości w ujęciu gerontologii i pedagogiki społecznej [W:] Obszary zainteresowań pedagogów społecznych : księga pamiątkowa pamięci Wiesława Andrzeja Ciczkowskego / pod red. nauk. Doroty Zaworskiej-Nikoniuk. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 2002, S. 251-263

20.      Zdrowie a starość [W:] Socjologia / Anthony Giddens ; . Alina Szulżycka. - Wyd. 2 uzupełn. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, S. 188-191

21.      Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. 2000 nr 7 , Gerontologia / pod red. Olgi Czerniawskiej, Elżbiety Woźnickiej. - Łódź : WSH-E 2000 (28 756)

Zawiera m.in. artykuły:

-          Postawy wobec ludzi starszych w nowoczesnym społeczeństwie / M. Dzięgielewska

-          Społeczne i medyczne problemy związane z niepełnosprawnością w wieku poprodukcyjnym / I. D. Karwat

-          Kształcenie postaw na zajęciach z gerontologii / Z. Zaorska

-          Gerontologia społeczna w dydaktyce i poszukiwaniach badawczych / E. Trafiałek

-          Edukacyjne funkcje gerontologii / O. Czerniewska

-          Muzyka jako sposób oddziaływania na osoby w podeszłym wieku / Y. Moyne-Larpin, Z. Korkuć

22.      Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. 2002 nr 7 , Gerontologia : ludzie starsi jako jednostkowe siły społeczne / pod red. Elżbiety Woźnickiej. -Łódź : WSH-E 2002

Zawiera m.in. artykuły:

-          Ludzie starsi jako jednostkowe siły społeczne / O. Czerniawska

-          Drogi rozwojowe starości / E. Dubas

-          Zdrowotne i pozazdrowotne uwarunkowania aktywności osób starszych zamieszkujących różne środowiska / G. Orzechowska

-          Starość wczoraj, dziś i jutro / O. Czerniawska

-          Kształtowanie się kontaktów międzyludzkich pensjonariuszek domu pomocy społecznej / M. Dzięgielewska

-          Wspieranie rodziny przez osoby starsze / B. Z. Małecka

-          Choroba Alzheimera jako problem jednostkowy i społeczny / E. Trafiałek

-          Rodzina i chorzy na chorobę Alzheimera. Trudna droga do wspólnego przebycia / D. Lallich-Domenach

-          Rola i znaczenie osób towarzyszących w godnym końcu życia / J. Halicki

Artykuły z czasopism

1.     Czy można opóźnić proces starzenia się ludzi? / Michael R[obertson] Rose ; . z ang. Hanna Rywik // Świat Nauki .-2000 nr 1 s. 70-75

2.     Depresja u ludzi starszych / Alina Woźnicka, Leszek Pabjan // Praca Socjalna.- 1996 nr 2 s. 31-42

3.     Edukacja w życiu ludzi starych - komunikat z badań / Agata Chabior //Edukacja . - 1997 nr  4 s. 99-106

4.     Kinezyterapia a wydolność fizyczna osób starszych / Bohdan Trzeciak, Maciej Zawadzki // Kultura Fizyczna.-1997 nr 7/8 s. 21-23

5.     Miejsce samopomocy w polityce społecznej wobec człowieka starego / Beata Wojszel // Praca Socjalna. -1997 nr 2 s. 3-10

6.     Młodzi do późnej starości / S. Jay Olshansky, Bruce A. Carnes, Robert N. Butler ; . z ang. Ewa Sikora // Świat Nauki .-2001 nr 5 s. 38-43

7.     Niezasłużony los / Anna Staszewska // Niebieska Linia 2003 nr 5, s. 14-16

8.     Pedagogiczne aspekty kresu życia człowieka / Janina E[lżbieta] Karney //Kwartalnik Pedagogiczny -1999 nr 2 s. 103-116

9.     Potrzeby psychiczne starszego człowieka / Teresa E. Olearczyk // Wychowawca. - 2005, nr 3, s. 16-17

10.           Problemy opieki nad człowiekiem starszym - obszary pomocy i wsparcia / Zofia Kawczyńska-Butrym / Praca Socjalna. -1999 nr 4 s. 10-26

11.           Przemoc wobec osób starszych / Adrianna Staręga // Niebieska Linia. – 2003 nr 5 s. 5-6

12.           Starość nie radość. O ludziach sędziwych w średniowiecznej Polsce / Grzegorz Myśliwski // Mówią Wieki. - 1998, nr 9, s. 11-14

13.           Starość wyzwaniem dla współczesności / Paulina Kocimska // Niebieska Linia. – 2003 nr 5 s. 6-7

14.           Starzenie się społeczeństw / Stanisława Golinowska // Polityka Społeczna.-1999 nr 9 s. 1-6

15.           Statystyczna starość / Katarzyna Michalska // Niebieska Linia 2003 nr 5, s. 3-4

16.           Wygrać starość / Hanna Dąbrowiecka // Niebieska Linia 2003 nr 5, s. 9-10

17.           Z rodziną czy bez / Anna Hernik // Niebieska Linia 2003 nr 5, s. 11-12

18.           Z własnej woli / Małgorzata Maresz // Niebieska Linia 2003 nr 5, s. 13-14

19.           Zabawa w życiu ludzi starszych / Zofia Zaorska // Kultura Fizyczna. -1997 nr 5/6 s. 17-19

Zasoby Internetu

(dostęp w dn. 5 lipca 2006 r.)

1.     "Krewki staruszek". Agresja w domach opieki społecznej dla seniorów (http://www.tematy.info/artykuly/gerontologia4.htm) [Tematy. Pomoc dla pomagających : czasopisma pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego]

2.     Międzynarodowy Plan Działania w Kwestii Starzenia się Społeczeństwa (http://www.unic.un.org.pl/rozwoj_spoleczny/age2a.pdf)

3.     Nowe podejście do starości (http://www.pacificinstitute-europe.org/t_a.html) [strona Pacific InstituteEurope]

4.     Starość. Dlaczego się starzejemy? / Artur Włodarski (http://serwisy.gazeta.pl/nauka/1,34134,1432992.html)

5.     Starość. Fakty i mity /Radek Piątkowski (http://www.mediweb.pl/psyche/wyswietl.php?id=26)

6.     Starość i młodość w nauce / Piotr Kieraciński (http://www.forumakad.pl/archiwum/2000/12/12.html)

7.     Starość niezubożona - z perspektywy seniora i z perspektywy fachowo pomagającego (http://www.tematy.info/artykuly/gerontologia1.htm) [Tematy. Pomoc dla pomagających : czasopisma pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego]

8.     Starość w cieniu uzależnienia (http://www.tematy.info/artykuly/gerontologia3.htm) [Tematy. Pomoc dla pomagających : czasopisma pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego]

9.     Walidacja gerontologiczna według Naomi Feil. Część II - Cztery stadia dezorientacji (http://www.tematy.info/artykuly/gerontologia2.htm) [Tematy. Pomoc dla pomagających : czasopisma pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego]

Oraz na stronie: http://senior.pl

Opracowała: Barbara Budkiewicz

WMBP w Elblągu, Filia w Pasłęku