DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE W SZKOLE MASOWEJ

(zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1998-2002)

Artykuły z czasopism

 1. BARANOWICZ, Krystyna

Integracja edukacyjna / Krystyna Baranowicz // Roczniki Pedagogiki Specjalnej. – T. 9 (1998), s. 7-14

 1. BARANOWICZ, Krystyna

Nauczanie wspólnym nurtem / Krystyna Baranowicz // Edukacja i Dialog. – 1998, nr 5, s. 6-10

 1. BARŁÓG, Krystyna

Dziecko autystyczne w klasie szkolnej / Krystyna Barłóg // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2001, nr 8/9, s. 26-28

 1. BARŁÓG, Krystyna

Warto¶ci integracji dzieci zdrowych oraz niepełnosprawnych w warunkach edukacji masowej / Krystyna Barłóg // Kwartalnik Edukacyjny. – 1999, nr 3, s. 47-57

 1. BˇBKA, Jarosław

Edukacja integracyjna szans±, ale dla kogo? : o organizacyjnych, społecznych, ekonomicznych i etycznych dylematach zwi±zanych z realizacj± idei integracji / Jarosław B±bka // Forum O¶wiatowe. – T. 1 (2001), s. 53-65

 1. BˇBKA, Jarosław

Między autonomi± a izonomi± : uwarunkowania kształcenia integracyjnego pełnosprawnych i niepełnosprawnych / Jarosław B±bka // Edukacja. – 1998, nr 4, s. 23-28

 1. BˇBKA, Jarosław

Nie integrować nadmiernie / Jarosław B±bka // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 1, s. 3-10

 1. BˇBKA, Jarosław

Spostrzeganie dzieci niepełnosprawnych przez nauczycieli i specjalistów realizuj±cych założenia edukacji integracyjnej / Jarosław B±bka // Szkoła Specjalna. – 2001, nr 4, s. 203-207

 1. BOCHNIARZ, Agnieszka

Funkcjonowanie klas integracyjnych / Agnieszka Bochniarz, Katarzyna Lachewicz // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. – T. 20 (2000), s. 95-102

 1. BOGUCKA, Jadwiga

Szkoła dla wszystkich / Jadwiga Bogucka // Edukacja i Dialog. – 1998, nr 5, s. 11-14

 1. BORAWSKA, Iwona

Moje do¶wiadczenia z pracy w klasie integracyjnej / Iwona Borawska // Życie Szkoły. – 1999, nr 5, s. 329-330           

 1. BORAWSKA, Iwona

Praca z dziećmi w klasach integracyjnych / Iwona Borawska // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 2, s. 17-19

 1. BRAUNEK, Anna

Funkcjonowanie grup integracyjnych w opiniach nauczycieli : (wyniki badań ankietowych) / Anna Braunek // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. – 2000, nr 2, s. 122-130

 1. CHMIELEWSKA, Józefa

Urzeczywistnienie idei humanizmu na przykładzie edukacji niepełnosprawnych / Józefa Chmielewska // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2001, nr 1, s. 69-89

 1. CYWIŃSKA, Longina

Bóg mnie kocha i daje mi zbawienie / Longina Cywińska, Maria Frela // Katecheta. – 2002, nr 4, s. 42-43

 1. CZARNECKI, Marek

Integracja / Marek Czarnecki // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 5, s. 3-4

 1. CZARNECKI, Marek

Jeden dzień z życia... zapisany w pamiętniku : integracja dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi : scenariusz zajęć dla uczniów klas 0-3 / Marek Czarnecki // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 5, s. 5-6

 1. CZUCHNOWSKA, Jolanta

Warsztaty integracyjne / Jolanta Czuchnowska // Nowa Szkoła. – 2002, nr 1, s. 23-26

 1. DOMAGAŁA, Marta

Integracja znaczy akceptacja / Marta Domagała // Wszystko dla Szkoły. – 1998, nr 5, s. 7

 1. DOMAGAŁA-SY¦K, Ewa

Uczniowie z różnymi rodzajami niepełnosprawno¶ci w szkole ogólnodostępnej / Ewa Domagała-Sy¶k // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 7, s. 33-37

 1. DOŃSKA-OLSZKO, Małgorzata

Szkolnictwo integracyjne – zmierzch szkolnictwa specjalnego? / Małgorzata Dońska-Olszko // Szkoła Specjalna. – 1999, nr 2, s. 73-76

 1. DZIERWA, Stanisław

Problem integracji / Stanisław Dzierwa // Doskonalenie Otwarte. – 2002/2003, nr 1, s. 35-37

 1. FEDER, Aldona

Szansa nauczania integracyjnego / Aldona Feder // Nowe w Szkole. – 2000/2001, nr 7, s. 18

 1. FILIPEK, Ewa

Psychologiczne aspekty w integracyjnym systemie wychowania i kształcenia / Ewa Filipek // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1998/1999, z. 6, s. 6-11

 1. FLOREK, Anna

Integracja dzieci sprawnych i niepełnosprawnych / Anna Florek // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 2, s. 20-24

 1. FLOREK, Anna

Różne modele integracji / Anna Florek // Dyrektor Szkoły. – 1999, nr 2, s. 12-14

 1. GAŁECKA-HURAS, Halina

Proces tworzenia klas integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 31 w Częstochowie / Halina Gałecka-Huras // Dyrektor Szkoły. – 2002, nr 11, s. 18-21

 1. GOLC, Jan

Taniec – ¶rodek i cel integracji / Jan W. Golc // Nowe w Szkole. – 2003, nr 1, s. 14-15

 1. GOŁUBIEW, Monika

Integracja – razem ale osobno / Monika Gołubiew, Edyta Prószyńska // Szkoła Specjalna. – 1998, nr 4, s. 287-292

 1. GO¦CINIAK, Hanna

Kwalifikowanie dzieci do klas integracyjnych / Hanna Go¶ciniak // Dyrektor Szkoły. – 2002, nr 11, s. 11

 1. GÓRSKA, Anna

Przełamanie barier / Anna Górska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2000, nr 3, s. 174-176

 1. GRUBA, Joanna

Komputerowe wspomaganie edukacji uczniów niepełnosprawnych / Joanna Gruba // Edukacja Medialna. – 1998, nr 1, s. 39-42

 1. GRYGIER, Urszula

Analiza i opis przypadku problemu edukacyjnego w klasie integracyjnej / Urszula Grygier // Nowa Szkoła. – 2001, nr 8, s. 40-42

 1. GRYGIER, Urszula

Pomoc dziecku w klasie integracyjnej / Urszula Grygier // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 3, s. 43-44

 1. GRYGIER, Urszula 

Program współpracy nauczycieli w klasach integracyjnych / Urszula Grygier // Nowa Szkoła. – 2002, nr 1, s. 12-16

 1. GRYGIER, Urszula 

Terapeutyczny wpływ różnorodno¶ci / Urszula Grygier // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 2, s. 12-16

 1. HECHSMAN, Kinga

Integracja społeczna dzieci niepełnosprawnych w szkolnictwie powszechnym : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1978-1998 / Kinga Hechsman // Nowa Szkoła. – 1999, nr 3, s. 55-56

 1. IGIELSKA, Beata

¦cieżkami integracji / Beata Igielska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 3, s. 54-55

 1. IGIELSKA, Beata

Zawiłymi ¶cieżkami integracji / Beata Igielska // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 2/3, s. 36-37

 1. JACHYM, Małgorzata

Integracja – siła dynamizuj±ca czy zagrażaj±ca funkcjonowaniu dziecka – z perspektywy ucznia, nauczyciela i rodziców / Małgorzata Jachym // Auxilium Sociale. – 1998, nr 1, s. 101-108

 1. KOŁODYŃSKA-WO¬NIAK, Anna

Mowa a słuch : dziecko niesłysz±ce w szkole masowej / Anna Kołodyńska-WoĽniak // Nowa Polszczyzna. – 1998, nr 2, s. 54-55

 1. KOŁODYŃSKA-WO¬NIAK, Anna

Rozumiem i mówię : dziecko niesłysz±ce w szkole masowej / Anna Kołodyńska-WoĽniak // Nowa Polszczyzna. – 1998, nr 4, s. 55

 1. KO¦CIELSKA, Małgorzata

Co warto zmienić w polskim modelu integracji? / Małgorzata Ko¶cielska // Forum Psychologiczne. – 2000, nr 2, s. 196-199

 1. KOWAŃDY, Kazimierz

Dziecko z wad± słuchu w szkole masowej – blaski i cienie integracji / Kazimierz Kowańdy, Karol Penar // Życie Szkoły. – 1998, nr 1, s. 12-17

 1. KOWAŃDY, Kazimierz

Funkcje poradni w nauczaniu integracyjnym dzieci z wad± słuchu / Kazimierz Kowańdy // Szkoła Specjalna. – 1998, nr 3, s. 157-162

 1. KRAWCZYK, Bogdan

Uczeń niepełnosprawny w szkole masowej / Bogdan J. Krawczyk // Nowa Szkoła. – 2002, nr 1, s. 9-11

 1. KRUCZKOWSKA, Maria

Michał baluje : szkoła specjalnych potrzeb / Maria Kruczkowska // Tygodnik Powszechny. – 1999, nr 21, s. 1, 5

 1. KUSS-KONDRAT, Alicja

Ja – jako nauczyciel w klasie integracyjnej : (własne przemy¶lenia, obserwacje i uwagi) / Alicja Kuss-Kondrat // Szkoła Specjalna. – 2000, nr 1, s. 26-28

 1. KUSS-KONDRAT, Alicja

W klasie integracyjnej / Alicja Kuss-Kondrat // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1999, nr 9, s. 24-25

 1. KUSZEK, Genowefa

Korzy¶ć dla zdrowych i niepełnosprawnych / Genowefa Kuszek // Edukacja i Dialog. – 1998, nr 5, s. 25-27

 1. KUSZEK, Genowefa

Szkoła dla wszystkich / Genowefa Kuszek // Auxilium Sociale. – 1998, nr 1, s. 96-100

 1. KWAPISZ, Jacek

Kształcenie integracyjne uczniów niepełnosprawnych / Jacek Kwapisz // Nowa Szkoła. – 2002, nr 1, s. 4-6

 1. LAUSCH-ŻUK, Jolanta

Integracja osób z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± z osobami pełnosprawnymi – szanse czy zagrożenia? / Jolanta Lausch-Żuk // Wychowanie na co Dzień. – 1998, nr 3, s. 15-18

 1. LIPIŃSKA, Jolanta

Stosunki między dziećmi pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi w klasach integracyjnych / Jolanta Lipińska // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. – 2000, nr 1, s. 126-136

 1. LIPKOWSKI, Otton

Problem integracji / Otton Lipkowski // Szkoła Specjalna. – 1999, nr 2, s. 67-72

 1. LORENC, Barbara

Integracja inna niż wszystkie / Barbara Lorenc, Maria Rzempowska // Szkoła Specjalna. – 2001, nr 5, s. 291-293

 1. ŁYSEK, Jan

Kształcenie integracyjne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej / Jan Łysek // Nauczyciel i Szkoła. – 2002, nr 1/2, s. 9-15

 1. MACIARZ, Aleksandra

Dziecko przewlekle chore w roli ucznia / Aleksandra Maciarz // Życie Szkoły. – 1999, nr 2, s. 94-98

 1. MACIARZ, Aleksandra

Przemiany w ujęciu istoty i uwarunkowań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych / Aleksandra Maciarz // TeraĽniejszo¶ć, Człowiek, Edukacja. – 2001, nr 1, s. 77-81

 1. MAJCHRZAK, Krystyna

Do¶wiadczenie „wspólnego ¶wiata” z dzieckiem niepełnosprawnym / Krystyna Majchrzak // Wychowanie na co Dzień. – 1999, nr 9, s. 27-28

 1. MATERSKA, Ewa

Nauczyciel i pedagog specjalny w klasie integracyjnej / Ewa Materska // Nowa Szkoła. – 2002, nr 1, s. 19-22

 1. MAZUREK, Krystyna

Rozważania o integracji / Krystyna Mazurek // Grupa i Zabawa. – 2002, nr 3/4, s. 38-41

 1. MENDRY, Beata

Integracja – za i przeciw / Beata Mendry // Wszystko dla Szkoły. – 1998, nr 5, s. 9-11

 1. MIDURA, Teresa

Nasza integracja / Teresa Midura // Szkoła Specjalna. – 2001, nr 2, s. 99-101

 1. MINCZAKIEWICZ, Elżbieta

Dlaczego szkoły nie lubi± integracji? / Elżbieta Minczakiewicz // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 8, s. S. 35-38

 1. MINCZAKIEWICZ, Elżbieta

Idea integracji w praktyce / Elżbieta Minczakiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 2, s. 5-7

 1. OLEŃSKA-PAWLAK, Teresa

Opieka psychologiczno-pedagogiczna wobec uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym – utrudnienia, propozycje / Teresa Oleńska-Pawlak // Auxilium Sociale. – 1998, nr 1, s. 109-116

 1. OLESIAK, Zofia

O integracyjnym modelu wychowania : jak do niego dorosn±ć? / Zofia Olesiak // Warsztaty Polonistyczne. – 2001, nr 1, s. 113-115

 1. OSKWAREK, Wojciech

Alternatywa : integracja / Wojciech Oskwarek // Wszystko dla Szkoły. – 1998, nr 5, s. 1-2

 1. OSKWAREK, Wojciech

Blaski i cienie integracji (refleksje dyrektorskie) / Wojciech Oskwarek // Wszystko dla Szkoły. – 1998, nr 5, s. 2-3

 1. OSKWAREK, Wojciech

Pięć lat integracji / Wojciech Oskwarek // Edukacja i Dialog. – 1998, nr 5, s. 21-23

 1. OSTROWIŃSKA, Anna

Integracyjny turnus terapii twórczej / Anna Ostrowińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 6, s. 22-25

 1. OTRĘBSKA, Ewa

Integracja dzieci niepełnosprawnych / Ewa M. Otrębska // Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 3, s. 6-9

 1. PARACKA, Halina

Integracja społeczna / Halina Paracka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 2, s. 45

 1. PTAK, Barbara

Dziecko niepełnosprawne w klasie integracyjnej / Barbara Ptak, Halina Szopa // Wychowawca. – 2001, nr 3, s. 19-20

 1. PTAK, Ilona

Integracja a szkoła promuj±ca zdrowie / Ilona Ptak // Nowe w Szkole. – 1998/1999, nr 9, s. 18-22

 1. RAJWA, Gabriela

W drodze do integracji : z do¶wiadczeń Szkoły Podstawowej nr 8 w Pszczynie / Gabriela Rajwa // Dyrektor Szkoły. – 2002, nr 7/8, s. 54-55

 1. RATAJCZAK, Regina

Nauczanie integracyjne w Borui Ko¶cielnej / Regina Ratajczak // Edukacja i Dialog. – 1998, nr 5, s. 23-24

 1. ROSMAN, Małgorzata

Integracja – oczekiwania a rzeczywisto¶ć / Małgorzata Rosman // Dyrektor Szkoły. – 1998, nr 2, s. 16

 1. ROWIŃSKA, Maria

Dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym w szkole / Maria Rowińska // Kwartalnik Edukacyjny. – 1998, nr 3, s. 39-46

 1. RÓŻYŃSKA, Renata

Dzieci z porażeniem mózgowym w szkole masowej / Renata Różyńska // Nowa Szkoła. – 2002, nr 1, s. 57-59

 1. RYCHLEWSKA, Celina

Pierwsze kroki w integracji / Celina Rychlewska // Wszystko dla Szkoły. – 1998, nr 5, s. 5

 1. SALAŃSKI, Witold

Rafał i inni / Witold Salański // Głos Nauczycielski. – 1998, nr 16, s. 9

 1. SAWICKA, Lucyna

Spotkania integracyjne drog± do akceptacji niepełnosprawnych / Lucyna Sawicka // Nowe w Szkole. – 2000/2001. – nr 9, s. 17-18

 1. SIKORSKA, Elżbieta

Integracja społeczna w klasach I-III / Elżbieta Sikorska // Dyrektor Szkoły. – 1999, nr 3, s. 55-56

 1. SIKORSKA, Marzena

Pomóż dziecku niepełnosprawnemu w klasie integracyjnej / Marzena Sikorska // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 9, s. 20-21

 1. SMOLEŃSKA, Jadwiga

Przygotowanie dziecka z wad± słuchu do nauki w szkole masowej / Jadwiga Smoleńska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 6, s. 47-48

 1. SOBOŁTYŃSKA, Tatiana Danuta

Klasa szkolna jako miejsce wspólnej nauki dzieci zdrowych i niepełnosprawnych / Tatiana Danuta Sobołtyńska // Wszystko dla Szkoły. – 1998, nr 5, s. 6-7

 1. SOBOŁTYŃSKA, Tatiana Danuta

Wpływ postaw rodziców na funkcjonowanie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w zespole klasowym / Tatiana Danuta Sobołtyńska // Wszystko dla Szkoły. – 1998, nr 5, s. 8-9

 1. STANKIEWICZ, Henryk

Integrować, czy nie / Henryk Stankiewicz // Przegl±d O¶wiatowy. – 2001, nr 7, s. 9-10

 1. SZCZYGIEŁ, Beata

Integracja potrzebna? / Beata Szczygieł // Nowe w Szkole. – 2000/2001, nr 1, s. 14-15

 1. SZECÓWKA, Adam

Integracja społeczna / Adam Szecówka // Edukacja i Dialog. – 1998, nr 5, s. 33-35

 1. SZUMSKI, Grzegorz

Następstwa integracji szkolnej niepełnosprawnych dla pedagogiki specjalnej / Grzegorz Szumski // Szkoła Specjalna. – 1998, nr 4, s. 273-278

 1. TRAWCZYŃSKA, Joanna

Nie można czekać z integracj± / Joanna Trawczyńska // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 2, s. 3-6

 1. WALCZAK, Grażyna

Rozważania o integracji / Grażyna Walczak // Szkoła Specjalna. – 1998, nr 1, s. 10-16

 1. WARZYCKA, Ewa

Jak pomagam dzieciom z niedosłuchem / Ewa Warzycka // Nowe w Szkole. – 2002, nr 1, s. 15-16

 1. WASZCZUK-LISTOWSKA, Anna

Powolne dojrzewanie / Anna Waszczuk-Listowska // Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 3, s. 12

 1. WAWRZECKA, Barbara

„Integracja... a co potem?” / Barbara Wawrzecka // Dyrektor Szkoły. – 2002, nr 7/8, s. 50-51

 1. WIĘCKOWSKA, Anna

Klasa integracyjna w szkole zawodowej / Anna Więckowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 9, s. 45-46

100. WINIARSKA, Barbara

Moja droga do integracji / Barbara Winiarska, Paweł Wawrzecki // Dyrektor Szkoły. – 1998, nr 2, s. 29-30

101. WOJCIECHOWSKA, Anna

Moda na integrację? / Anna Wojciechowska // Głos Nauczycielski. – 1999, nr 42, s. 10

102. WOJCIECHOWSKI, Andrzej

Bytowe wyznaczniki procesów integracji / Andrzej Wojciechowski // Wychowanie na co Dzień. – 1998, nr 4/5, s. 2-3

103. ŻABICKI, Marcin

Nie taki diabeł straszny / Marcin Żabicki // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 3, s.16-17

104. ŻARNECKA, Agnieszka

Działania obywatelskie zmieniaj±ce polsk± o¶wiatę : III Forum Inicjatyw O¶wiatowych - Warszawa - 7-8 listopada 1998 : warsztat „Do¶wiadczenia integracji dzieci niepełnosprawnych w szkole a standardy europejskie” / Agnieszka Żarnecka // Dyrektor Szkoły. – 1999, nr 2, s. 43-46

105. ŻELAZNA, Alicja

Blaski i cienie integracji / Alicja Żelazna, Małgorzata Listowska // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 3, s. 13-14

106. ŻUŁAWIŃSKA, Weronika

Od nauczania zintegrowanego do wychowania integracyjnego / Weronika Żuławińska // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. – 1998, nr 2, s. 61-72

Wydawnictwa zwarte

 1. BARŁÓG, Krystyna

Efekty procesu integracji dzieci pełnosprawnych oraz z mózgowym porażeniem dziecięcym w młodszym wieku szkolnym / Krystyna Barłóg. – Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2001. – 320 s.

 1. BˇBKA, Jarosław

Edukacja integracyjna dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych : założenia i rzeczywisto¶ć / Jarosław B±bka. – Poznań : Wydawnictwo Fundacji „Humaniora”, 2001. – 254 s.

 1. BOGUCKA, Jadwiga

Wychowanie i nauczanie integracyjne : nowe do¶wiadczenie / wybór tekstów i oprac. Jadwiga Bogucka i Małgorzata Ko¶cielska. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1998. – 223 s.

 1. DURAJ-NOWAKOWA, Krystyna

Planowanie integrowania edukacji wczesnoszkolnej : założenia i scenariusze zajęć / Krystyna Duraj-Nowakowa. – Kielce : Wydawnictwo Uczelniane Wszechnicy ¦więtokrzyskiej, 2001. – 214 s.

 1. INTEGRACJA

Integracja społeczna : praktyczne próby wdrażania / pod red. Danuty Al-Khamisy. – Warszawa : „Żak”, 2002. – 105 s.

 1. KOSSEWSKA, Joanna

Uwarunkowania postaw : nauczyciele i inne grupy zawodowe wobec integracji szkolnej dzieci niepełnosprawnych / Joanna Kossewska. – Kraków :  Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000. – 291 s.

 1. MACIARZ, Aleksandra

Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych / Aleksandra Maciarz. – Kraków : „Impuls”, 1999. – 137 s.

 1. NIEWOLA, Dorota

Zaczarowane słowa / Dorota Niewola. - Kraków : „Impuls”, 2002. – 65 s.

 1. NOWICKA, Agnieszka

Psychospołeczna integracja dzieci przewlekle chorych w szkole podstawowej / Agnieszka Nowicka. – Kraków : „Impuls”, 2001. – 223 s.

10.  ORIENTACJA

Orientacja przestrzenna w usamodzielnianiu osób niewidomych / pod red. Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2001. – 216 s.

 1. PALAK, Zofia

Uczniowie niewidomi i słabowidz±cy w szkołach ogólnodostępnych / Zofia Palak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. – 175 s.

 1. POPŁAWSKA, Joanna

Zacznijmy razem : dzieci specjalnej troski w szkole podstawowej : poradnik dla nauczycieli szkół integracyjnych / Joanna Popławska, Bożena Sierpińska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002. – 112 s.

 1. SAKOWICZ-BOBORYKO, Agnieszka

Integracja edukacyjna uczniów z wad± słuchu / Agnieszka Sakowicz-Boboryko. – Białystok : „Trans Humana”, 1999. – 111 s.

 1. SZCZYGIEŁ, Beata

Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym : konstruowanie programu zajęć, organizowanie klasy integracyjnej, konspekty zajęć / Beata Szczygieł. - Kraków : „Impuls”, 2001. – 110 s.

 1. WIELOWYMIAROWO¦Ć

Wielowymiarowo¶ć integracji w teorii i praktyce edukacyjnej / pod red. Marii Chodkowskiej. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. – 344 s.

16.  WSPOMAGANIE

Wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Danuty Osik i Anny Wojnarskiej. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. – 234 s.

 1. ZABŁOCKI, Kazimierz

Integracja szans± wychowania nowego pokolenia / Kazimierz Jacek Zabłocki. – Płock : „Novum”, 2002. – 262 s.

 1. ZAMKOWSKA, Anna

Wybrane problemy integracyjnego systemu kształcenia / Anna Zamkowska. – Radom : Politechnika Radomska, 2000. – 210 s.

Adresy internetowe

1.      http: //eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/2344/idc/2

2.      http: //republika.pl/ludmilapr

3.      http: //zsi.edu.pl/integracja.php

4.      http: //www.dzieci.org.pl/main.shtml

5.      http: //www.OSWIATA.org.pl

 

 

Opracowała Beata Turulska

(WMBP w Elbl±gu, BG)