Edukacja międzykulturowa

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Sporządzono na podstawie zbiorów WMBP w Elblągu,  Filii w Bartoszycach

W nawiasach podane zostały numery inwentarzowe książek w Filii w Bartoszycach

Książki

1.      Edukacja międzykulturowa : poradnik dla nauczyciela : praca zbiorowa / pod red. Anny Klimowicz. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2004 (51240)

2.      Edukacja wobec ładu globalnego / red. nauk. Tadeusz Lewowicki [et al.] ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Warszawa :"Żak", 2002 (50769)

3.      Inni to także my : mniejszości narodowe w Polsce : Białorusini, Cyganie, Litwini, Niemcy, Ukraińcy, Żydzi : program edukacji wielokulturowej w szkole podstawowej / pod red. Barbary Weigl i Beaty Maliszkiewicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1998 (50478, 48916)

4.      Jakubowski Witold : Edukacja i kultura popularna / Witold Jakubowski. - Kraków : "Impuls" : [Poligrafia Salezjańska], 2001 (50473)

5.      Kultury tradycyjne a kultura globalna : konteksty edukacji międzykulturowej. T. 1 / pod red. Jerzego Nikitorowicza, Mirosława Sobeckiego, Doroty Misiejuk. -  Białystok : "Trans Humana", 2001 (50480)

6.      Kultury tradycyjne a kultura globalna : konteksty edukacji międzykulturowej. T. 2 / pod red. Jerzego Nikitorowicza, Mirosława Sobeckiego, Doroty Misiejuk. - Białystok : "Trans Humana", 2001 (50481)

7.      Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość : zderzenie kultur we współczesnym świecie / red. nauk. Danuta Lalak. - Warszawa : "Żak", 2007 (51930)

8.      O potrzebie dialogu kultur i ludzi / red. Tadeusz Pilch. - Warszawa : "Żak", 2000 ( 50219)

9.      Rodzina wobec wyzwań edukacji międzykulturowej / pod red. Jerzego Nikitorowicza. - Białystok : "Trans Humana", 1997 (50153)

10.  Sąsiedzi : Polacy i Ukraińcy w nowej Europie : scenariusze lekcji / Rafał Kunaszyk [i in.]. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2000 (51241)

11.  Wychowanie ku międzykulturowości : w poszukiwaniu człowieka w innych i obcych // W : Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 2 / red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2007. - s. 105-123 (52079)

Artykuły z czasopism

1.      Barwny świat mniejszości kulturowych / Izabela Czerniejewska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 44-49

2.      Czy Kali może być "Inny" czyli "W pustyni i w puszczy" w szkole / Krzysztof Koc // Polonistyka. - 2007, nr 8, s. 45-52

3.      Dialog kultur i tradycji / Mariola Krzyworączka // Polonistyka. - 2007, nr 7,  s. 54-57

4.      Dialog w edukacji międzykulturowej / Joanna Schmidt // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 8, s. 40-47

5.      Dni kultury rosyjskiej / Lucyna Jackowska // Języki Obce w  Szkole. - 2005, nr 2, s. 134-139

6.      Edukacja międzykulturowa: problemy definicyjne / Magdalena Kuleta-Hulboj // Auxilium Sociale. - 2005, nr 2, s. 75-99

7.      „Edukacja międzykulturowa w procesie nauczania języka angielskiego przez „native speakers” / Ewa Pająk // Języki Obce w Szkole. - 2005,  nr 3, s. 78-83

8.      Edukacja pogranicza kulturowego / Urszula Wróblewska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 2, s. 16-19

9.      Europejska Sieć Międzykulturowej Edukacji Dorosłych / Beate Schmidt-Behlau // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, nr 1, s. 44-50

10.  Jedność w różnorodności / Krzysztof Karwowski // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 38-43

11.  Kształcenie rodzimej kompetencji kulturowej a komunikacja interkulturowa / Barbara Widawska  // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 6, s. 19-23

12.  Ku tożsamości międzykulturowej / Jerzy Nikitorowicz // Życie Szkoły. - 2005, nr 5, s. 8-14

13.  Kultura muzyczna mniejszości narodowych / Maria Ficak // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2007, nr 1, s. 44-49

14.  Kultura w nauczaniu języka obcego / Krystyna Mihułka // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 1, s. 14-20

15.  Muzyka ukraińska w edukacji gimnazjalnej / Kamil Demianiuk // Wychowanie Muzyczne w  Szkole. - 2004, nr 2, s. 81-97

16.  O dialogu kultur / Jerzy Kosiewicz // Wychowanie Fizyczne i  Zdrowotne. - 2005, nr 5, s. 38-39

17.  Pokój jako przedmiot międzykulturowej edukacji artystycznej : Międzynarodowa konferencja naukowa, Słupsk 7-8 września 2005 / Renata Gozdecka // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 5, s. 60-64

18.  Scenariusz zajęć bibliotecznych dotyczący mniejszości narodowych / Violetta Jankowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 4, s. 28-29

19.  Śladami konińskich Żydów / Izabela Zalewska // Polonistyka. - 2005,    nr 4, s. 45-49

20.  Wielokulturowość a mniejszości narodowe w nauczaniu historii w Polsce / Grażyna Okła, Jerzy Centkowski // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 1, s. 20-29

21.  Wielokulturowość w edukacji / Janusz Rusaczyk  // Nowa Szkoła. - 2005, nr 5, s. 4-8

22.  Wyzwania edukacji międzykulturowej / Danuta Waloszek // Życie Szkoły. - 2005, nr 3, s. 58-62

23.  Z wizytą u sąsiadów - propozycja scenariusza zajęć dla klasy III / Teresa Czuczko, Danuta Mudryk, Daria Ordyńczak // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 1, s. 73-78

24.  Zainteresowanie światem innych kultur / Krystyna Kamińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 5, s. 10-14

Bartoszyce kwiecień 2008 r.

Opracowała: Agnieszka Małyszew