KREATYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ W EDUKACJI

 

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011

w oparciu o zbiory Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Filii w Działdowie

 

 

 

KSIĄŻKI

1.      Brudnik E.: Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : przewodnik po metodach   aktywizujących. – Kielce : Zakład Wydawniczy SFS (Studio Full Scan), 2000. ISBN 83-910903-6-1 (nr 24564)

2.      Brudnik E.: Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : przewodnik po metodach aktywizujących [Cz. 2] – Kielce : Zakład Wydawniczy SFS (Studio Full Scan), 2002. ISBN 83-88710-48-6 (nr 24999)

3.      Chybicka A.: Psychologia twórczości grupowej : jak moderować zespoły twórcze i zadaniowe. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006. ISBN 83-7308-710-9, ISBN 978-83-7308-710-1 ( nr 26515)

4.      Drabik-Podgórna V.: Innowacja edukacyjna w poradnictwie zawodowym : aplikacja rozwiązań francuskich. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. ISBN 83-7308-623-4 (nr 26873)

5.      Dymara, B.: Dziecko w świecie edukacji : przykłady zajęć kompleksowych: bliżej integracji osoby i pedagogiki współ bycia. – Kraków : Wydawnictwo „Impuls”, 2009. ISBN978-83-7308-000-3, ISBN 978-83-7587-178-4  (nr 26789)

6.      Dzionek E.: Kształtowanie twórczych postaw dzieci pięcio-sześcioletnich : scenariusze     zajęć. – Kraków : Wydawnictwo „Impuls”, 2009. ISBN 978-83-7587-306-1 (nr 26987)

7.      Gribble D.: Edukacja w wolności : w poszukiwaniu idealnego systemu kształcenia. – Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. ISBN 83-7308-484-3 (nr 25883)

8.      Jąder M.: Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi. – Kraków : Wydawnictwo „Impuls”, 2009. ISBN 978-83-7587-101-2  (nr 26790)

9.      Karolak W.: Mapping w twórczym samorozwoju i arteterapii. – Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006. ISBN 83-7405-210-4 (nr 25979)

10.  Kotarba-Kańczugowska M.: Innowacje pedagogiczne w międzynarodowych raportach edukacyjnych. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2009. ISBN 978-83-89501-38-7 (nr 26881)

11.  Kubiczek B.: Metody aktywizujące : jak nauczyć uczniów uczenia się? – Opole : Wydawnictwo „Nowik”, 2007. ISBN 83-89848-19-8 (nr 26140)

12.  Nęcka E.: Psychologia twórczości. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002. ISBN 83-87957-50-X (nr 24990)

13.  Niemierko B.: Kształcenie szkolne : podręcznik skutecznej dydaktyki. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i profesjonalne, 2007. ISBN 978-83-60807-57-6 (nr 26926)

14.  Okoń W.: Wszystko o wychowaniu. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2009. ISBN 978-83-89501-99-8  (nr 26869)

15.  Psychopedagogika działań twórczych / pod red. nauk. K. J. Szmidt, M. Modrzejewska-Świgulska. – Kraków : Wydawnictwo „Impuls”, 2005. ISBN 83-7308-486-1 (nr 25892)

16.  Sajdak A.: Edukacja kreatywna. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008. ISBN 978-83-7505-078-3 (nr 26755)

17.  Siwek Z., Zarębska-Piotrowska D.: Psychologia twórczości : wybór tekstów. – Kraków : nakłedem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1984 (nr 25500)

18.  Smak E.: Z zagadnień innowatyki pedagogicznej . – Opole : Wydawnictwo UO, 1997. ISBN 83-85678-76-X (nr 25484)

19.  Szmidt K.J.: Porządek i przygoda – lekcje twórczości : przewodnik metodyczny dla nauczycieli ISBN 83-02-06098-4 (nr 22991, 22992, 22993, 22994)

20.  Śliwerski B.: Edukacja autorska. – Kraków : Wydawnictwo „Impuls”, 1996. ISBN 83-86994-21-5 (nr 23940)

21.    Warsztaty edukacji twórczej / pod red. E. Olinkiewicz i E. Repsch. – Wrocław : Wydawnictwo „Europa”, 2004. ISBN 83-88962-96-5 (nr 26520)

 

ARTYKUŁY  Z  CZASOPISM

 1. Adamek I.: Twórcze rozwiązywanie problemów // Życie Szkoły. – 2008, nr 3, s. 19-24
 2. Arciszewska E.: Bariery rozpoznawania innowacji pedagogicznych // Nowa Szkoła. – 2008, nr 10, s. 8-18
 3. Baj A.: Czy szkoła to dobre miejsce na kreatywność? // Życie Szkoły. – 2010, nr 2, s. 27-31
 4. Bałażak M.: Innowacje pedagogiczne w pracy nauczyciela przedmiotów techniczno-informatycznych // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2009, nr 1, s. 63-67
 5. Basińska A.: Uczenie się metodą „storyline” // Życie Szkoły. – 2009, nr 3, s. 26-30
 6. Biłous P.: Wyobraźnia i jej rola w rozwoju twórczości dzieci // Nauczanie Początkowe 2006/2007, nr 3, s. 33-41
 7. Bocianowicz A.: Pierwszy etap badań nad efektywnością kształcenia w gimnazjum przez i do sztuki // Edukacja: studia, badania, innowacje. – 2007, nr 2, s. 46-59
 8. Boryczka B.: Małe narzędzia dla innowacyjnego nauczyciela bibliotekarza // Biblioteka w Szkole, dod. „Biblioteka – centrum informacji”. – 2011, nr 5, s. 10-12
 9. Dobrowolska B.: Ocena nauczycieli w zakresie rozwijania postaw twórczych w opinii uczniów gimnazjum : wyniki badań własnych // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 6, s. 11-15
 10. Fazlagić J.: Wspieranie innowacyjności w oświacie // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 3, s. 35-38
 11. Figurski J. i in.: Innowacyjne modułowe programy do kształcenia zawodowego // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2008, nr 2, s. 119-130
 12. Gałązka E.: Metody aktywizujące na katechezie // Wychowawca. – 2009, nr 1, s. 20-21
 13. Głaz E.: Jak rozwijam twórczą aktywność dziecka? // Życie Szkoły. – 2007, nr 3, s. 46-53
 14. Górka B.: Współczesne zapotrzebowanie na twórczość // Nowa Szkoła. – 2006, nr 7, s. 18-21
 15. Jankowska M.: Jak wychować twórcze dziecko? // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 7, s. 5-14
 16. Jaworska-Sęk E.: Wychowanie poprzez autorytety : program innowacji wychowawczej dla klas I-III // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 11, s. 4-6
 17. Just M.: Patrzeć nie wiadomo jak a widzieć trzeba : o niedocenianych technikach rozwijania kreatywności dzieci // Życie Szkoły. – 2010, nr 3, s. 18-25
 18. Karwowski M.: Oblicza uczniowskiej kreatywności // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 4, s. 5-15
 19. Kazimierowicz M.: Innowacyjność nauczycieli // Nowa Szkoła. – 2008, nr 1, s. 4-8
 20. Kazimierowicz M.: Kreowanie wizerunku szkoły // Nowa Szkoła. – 2006, nr 4, s. 25-28
 21. Kapica G.: Enigmistyczny trening twórczości // Życie Szkoły. – 2008, nr 3, s. 5-9
 22. Krawczyński C.A.: Innowacje w edukacji ustawicznej dorosłych : rotacja pracy i walidacja kompetencji // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2007, nr 2, s. 32-43
 23. Kukla M.: Innowacje i zmiany – kluczem atrakcyjności wychowania fizycznego w Irlandii // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2010, nr 8, s. 27-32
 24. Lassota L.: Twórczość dziecka przewlekle chorego jako źródło wiedzy o samym sobie i droga spełniania // Edukacja: studia, badania, innowacje. – 2008, nr 4, s. 98-101
 25. Lodzik A., Socha J.: Pobudzanie aktywności twórczej dzieci // Wychowawca. – 2009, nr 5, s. 10-11
 26. Łukasik J.: Nauczyciel-dydaktyk wobec wyzwań XXI wieku // Nowa Szkoła. – 2008, nr 4, s. 10-19
 27. Łukasik J.: Współczesny nauczyciel w środowisku lokalnym // Edukacja: studia, badania, innowacje. – 2006, nr 3, s. 22-29
 28. Magda-Adamowicz M.: Twórcze kształcenie w szkole // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 7/8, s. 31-34
 29. Masna D.: Jak stymulować twórczą aktywność dziecka? // Nowa Szkoła. – 2006, nr 3, s. 32-35
 30. Michalak R.: Od twórczego nauczyciela do twórczego ucznia // Życie Szkoły. – 2010, nr 2, s. 11-17
 31. Modrzejewska-Świgulska M.: Czy istnieje twórczość bez dzieł? // Życie Szkoły. – 2006, nr 2, s. 9-11
 32. Nowosad I.: Edukacja i zmiana – konteksty i zależności // Edukacja: studia, badania, innowacje. – 2003, nr 4, s. 5-12
 33. Olczak A.: Radość z nauki. O odkrywaniu własnych możliwości przez uczniów w toku twórczej edukacji // Edukacja: studia, badania, innowacje. – 2011, nr 1, s. 125-130
 34. Piotrowski K. T.: Ryzyko twórczości w szkole // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 4, s. 113-121
 35. Piotrowski K. T.: To kreatywność – nie wygłupy // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 3, s. 91-97
 36. Pokrzycka L.: Innowacyjna przedsiębiorczość : firmy spin off / spin out // Nowa Szkoła. – 2011, nr 1, s. 34-37
 37. Rechnio B.: Skuteczne aktywizowanie : scenariusze zajęć dla klasy III // Wszystko dla szkoły. – 2008, nr 3, s. 8-10
 38. Rechnio B.: Twórcza aktywność dziecka // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 11, s. 2-4
 39. Rechnio-Kołodziej B.: Co warto wiedzieć o innowacji pedagogicznej // Wszystko dla Szkoły. – 2011, nr 1, s. 12
 40. Rechnio-Kołodziej B.: Rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym (innowacja pedagogiczna) // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 7/8, s. 30-33
 41. Rechnio-Kołodziej B.: Zdolności twórcze uczniów : jak je wspierać? // Wszystko dla Szkoły. – 2009, nr 1, s. 13-15
 42. Rędzia K.: Bariery innowacji pedagogicznej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2010, nr 3, s. 22-24
 43. Rędzia K.: Innowacje pedagogiczne w wychowaniu fizycznym // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 2, s. 42-45
 44. Skorecka L.: Odwaga bycia kreatywnym // Życie Szkoły. – 2006, nr 2, s. 12-14
 45. Słowikowska T.: Kogo aktywizują metody aktywne? (z praktyki szkolnej nauczyciela polonisty) // Nowa Szkoła. – 2006, nr 4, s. 29-32
 46. Smogorzewska J.: Czy twórczość ma szansę zaistnieć we współczesnej szkole? // Nowa Szkoła. – 2008, nr 1, s. 13-16
 47. Smogorzewska J.: Twórczy nauczyciel = twórczy uczeń? // Nowa Szkoła. – 2008, nr 3, s. 35-37
 48. Szmidt K.J.: Szkoła rzeczywiście twórcza // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 4, s. 113-124
 49. Szmidt K.J.: Uczniowie przeciwko kreatywności // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 1, s. 55-64
 50. Szmigel M.K.: Wykorzystanie edukacyjnej wartości dodanej w lokalnej polityce oświatowej // Edukacja: studia, badania, innowacje. – 2009, nr 1, s. 84-99
 51. Tomczyk-Mroczek W.: Owocowa ballada czyli twórczy nauczyciel – twórczy uczeń // Wszystko dla Szkoły. – 2009, nr 5, s. 11-13
 52. Zientalska A.: Pedagogika zabawy i inne metody aktywizujące (scenariusz zajęć warsztatowych : propozycja metodyczna dla nauczycieli) // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 3, s. 14-17
 53. Ziołowicz K.: Rozwijanie wyobraźni twórczej u dzieci w oparciu o edukację plastyczną // Nauczanie Początkowe. – 2006/2007, nr 3, s. 52-59

Opracowała:Anna Ustaszewska

WMBP w Elblągu

Filia w Działdowie