MEDIA ELEKTRONICZNE W EDUKACJI

 

Wykaz kaset wideo dostępnych w Wydziale Multimedialnym WMBP w Elblągu

 

Ach, te okienka

8 filmów adresowanych do uczniów szkół podstawowych, przedstawiających ogólne zasady działania komputerów oraz podstawowe funkcje programu Word i Paint Brush

(2 x 60 min.)                                                                                                                            V 625-626

 

www.media.spoko

8 audycji przeznaczonych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prezentujących wiedzę na temat mediów  elektronicznych (radia,  telewizji, Internetu,  przekazu  wideo),  zawierających  informacje o typach mediów, o stosowanych w nich środkach wyrazu i sposobach komunikowania oraz tendencjach rozwojowych

(156 min.)                                                                                                                                       V 834

 

 

EDUKACJA W AUSTRALII

 

1. BBS – uniwersyteckie tablice

BBS jako system elektronicznych konferencji wykorzystujący sieć Internetu, bardzo popularny na uniwersytetach australijskich; telematyka i technologia komputerowa jako nowe środki wykorzystywane w edukacji na odległość; wirtualna biblioteka na uniwersytecie w Sydney; samodzielna nauka studentów przy pomocy Internetu

w : Szkoły za Oceanem, kas. 1                                                                                                        V 639

 

2. Edukacja na łączach – społeczeństwo

system nauczania oparty na rozwoju techniki (Internet); zastosowanie zaawansowanych technologii informatycznych w edukacji; informatyka jako integralna część uczenia się i nauczania

w : Szkoły za Oceanem, kas. 2                                                                                                        V 640

 

3. Edukacja na łączach – uniwersytety

zastosowanie nowych technologii przez uniwersytety różnych krajów w realizacji procesu kształcenia; tworzenie uniwersytetu wirtualnego, studia poza ośrodkiem akademickim; m.in. wykłady w radiu i na kasetach wideo, kursy na CD-ROM-ach, wykorzystanie Internetu w edukacji na  odległość oraz  wykorzystanie  komputerów  do  przeprowadzenia  wirtualnych  eksperymentów

w : Szkoły za Oceanem, kas. 2                                                                                                        V 640

 

4. E-mail – globalna komunikacja

zastosowanie poczty elektronicznej w procesie kształcenia: do prowadzenia zajęć ze studentami, zbierania   materiałów   z    placówek   naukowo-badawczych    na    całym    świecie,    korzystania z elektronicznych publikacji; wideokonferencje jako sposób łączenia grup studentów z różnych uniwersytetów

w : Szkoły za Oceanem, kas. 1                                                                                                        V 639

 

5. Home Page – wiadomości dla wszystkich

własna strona w Internecie jako sposób rozpowszechniania informacji; nowe technologie informacyjne pomagające w ograniczeniu bezrobocia, skracaniu czasu poszukiwania pracy, ułatwieniu zdobycia wykształcenia w trybie eksternistycznym

w : Szkoły za Oceanem, kas. 1                                                                                                        V 639

 

 

6. Litserv – sieć uniwersytecka

Wykorzystanie  Internetu  przez  australijskie ośrodki  akademickie  w edukacji  na odległość; kursy w Internecie dla studentów; uniwersytet jako „fabryka” multimediów; konferencje komputerowe

w : Szkoły za Oceanem, kas. 1                                                                                                        V 639

 

7. WWW – przestrzeń technologiczna

upowszechnianie nowych technologii informatycznych na różnych poziomach nauczania na kontynencie australijskim; wykorzystanie Internetu przez nauczycieli akademickich oraz studentów w edukacji na odległość

w : Szkoły za Oceanem, kas. 1                                                                                                        V 639

 

 

EDUKACJA W BELGII

 

1. Edukacja międzynarodowa

wykorzystanie nowych technologii w tworzeniu zintegrowanych międzynarodowych systemów kształcenia  na  odległość;  m.in. multimedialna  teleszkoła, wykorzystująca  środki  audiowizualne w edukacji na odległość (telewizyjne programy interaktywne, wideokonferencje lub wideopoczta)

w : Edukacja nowego wieku, kas. 2                                                                                               V 649

 

2. Europejskie perspektywy

przykład Forespace, centrum doskonalenia zawodowego, wyposażonego w stanowiska kształcenia, umożliwiającego samodzielną naukę z wykorzystaniem multimediów; zastosowanie telewizji satelitarnej i technologii interaktywnych (wideokonferencje) przez Multimedia Tele-School, realizującej wspólne zajęcia studentów z różnych krajach europejskich

w : Edukacja na odległość, kas. 2                                                                                                  V 382

 

3. Integracja

integracja dzieci  niepełnosprawnych; zastosowanie  komputerów  w edukacji  dzieci niewidomych i niedosłyszących

w : Edukacja ludzi niepełnosprawnych, kas. 1                                                                               V 383

 

4. Multimedia

próby wprowadzenia nowych technologii do procesów kształcenia na poziomie uniwersyteckim (interaktywne programy telewizyjne, media interaktywne – CD-ROM)

w : Edukacja na odległość, kas. 2                                                                                                  V 382

 

 

EDUKACJA W DANII

 

1. Informacja, informatyka

nowe techniki gromadzenia i przekazywania informacji w procesie kształcenia; przykłady zastosowania w szkołach nowych technologii; m.in. telewizja szkolna jako sposób przekazywania bieżącej informacji, szkolna wideoteka jako sposób gromadzenia informacji (dokumentacja audiowizualna)

w: Wizje szkoły, kas. 2                                                                                                                    V 478

 

 

 

EDUKACJA W FINLANDII

 

1. Edukacja na łączach – społeczeństwo

system nauczania oparty na rozwoju techniki (Internet); zastosowanie zaawansowanych technologii informatycznych w edukacji; informatyka jako integralna część uczenia się i nauczania

w : Szkoły za Oceanem, kas. 2                                                                                                        V 640

 

 

EDUKACJA WE FRANCJI

 

1. Bez opóźnień

informatyka jako czynnik zmiany metod nauczania, jako wzbogacenie procesu edukacyjnego; wykorzystanie komputerów na lekcjach geografii i fizyki w liceach francuskich; stosowanie metod informatycznych w edukacji

w: Wizje szkoły, kas. 2                                                                                                                    V 478

 

2. Informacja, informatyka

nowe techniki gromadzenia i przekazywania informacji w procesie kształcenia; przykłady zastosowania w szkołach nowych technologii; m.in. komputer jako źródło informacji i narzędzie pracy w szkole francuskiej

w: Wizje szkoły, kas. 2                                                                                                                    V 478

 

3. Kształcenie zawodowe

kształcenie zawodowe osób niewidomych i niedowidzących m.in. z  wykorzystaniem komputerów w : Edukacja ludzi niepełnosprawnych, kas. 1                                                                                                             V 383

 

4. Na koszt firmy

kształcenie na odległość w zakładach pracy we Francji przez udostępnienie pracownikom nowocześnie  wyposażonych ośrodków  samokształcenia; zastosowanie  technologii  komputerowej w edukacji; ustawiczne kształcenie zawodowe pracowników kolei francuskich

w : Edukacja na odległość, kas. 2                                                                                                  V 382

 

5. Na odległość – po francusku

specyfika kształcenia  na  odległość we  Francji, instytucje zajmujące  się  zdalną  edukacją; metody i środki techniczne służące podniesieniu efektywności kształcenia na odległość (multimedia, radio, transmisje satelitarne, telewizja interaktywna)

w : Edukacja na odległość, kas. 1                                                                                                  V 381

 

6. Niewidomi i niedowidzący

formy i środki kształcenia dzieci i dorosłych; zastosowanie komputerów z listwą dotykową do edukacji niewidomych i niedowidzących

w : Edukacja ludzi niepełnosprawnych, kas. 1                                                                               V 383

 

7. Szkoła na dziś i jutro

zastosowanie komputerów we francuskiej szkole zawodowej  (komputerowe wykonywanie rysunku technicznego, projektowanie i sterowanie produkcją, komputerowa symulacja produkcji)

w : Edukacja zawodowa, kas. 1                                                                                                     V 479

 

8. Telewizja edukacyjna

znaczenie telewizji edukacyjnej we Francji; pojawienie się telewizji interaktywnej

w : Edukacja na odległość, kas. 2                                                                                                  V 382

 

9. Telewizje w edukacji

różne koncepcje wykorzystania telewizji w edukacji na odległość m.in. na przykładzie francuskiego kanału „5”

w : Edukacja nowego wieku, kas. 1                                                                                               V 648

 

10. Wielkie systemy edukacji na odległość

wykorzystanie telewizji oraz innych mediów w kształceniu na odległość realizowanym m.in. przez francuski XNED

w : Edukacja nowego wieku, kas. 2                                                                                               V 649

 

 

EDUKACJA W HOLANDII

 

1. Multimedia

próby wprowadzenia nowych technologii do procesów kształcenia na poziomie uniwersyteckim (interaktywne programy telewizyjne, media interaktywne – CD-ROM)

w : Edukacja na odległość, kas. 2                                                                                                  V 382

 

2. Telewizje w edukacji

różne koncepcje wykorzystania telewizji w edukacji na odległość m.in. na przykładzie holenderskiej TV „Teleac”

w : Edukacja nowego wieku, kas. 1                                                                                               V 648

 

 

EDUKACJA W KANADZIE

 

1. Edukacja na łączach – profesorowie

rola nauczycieli akademickich w procesie kształcenia z zastosowaniem różnorodnych mediów; wykorzystanie telewizji w nauczaniu na odległość (transmisje nadawane przez telewizję lokalną); nagrywanie wykładów na wideokasety

w : Szkoły za Oceanem, kas. 2                                                                                                        V 640

 

2. Edukacja na łączach – społeczeństwo

system nauczania oparty na rozwoju techniki (Internet); zastosowanie zaawansowanych technologii informatycznych w edukacji; informatyka jako integralna część uczenia się i nauczania

w : Szkoły za Oceanem, kas. 2                                                                                                        V 640

 

3. Edukacja na łączach – studenci

przykład Uniwersytetu Carleton (Ottawa) umożliwiającego studiowanie ludziom pracującym; telewizja  dydaktyczna  przeprowadzająca  transmisje z  wykładów  uniwersyteckich  dla studentów z Ottawy oraz sporządzająca wideokopie wykładów wysyłane do studentów zamiejscowych

w : Szkoły za Oceanem, kas. 2                                                                                                        V 640

 

4. Edukacja na łączach – uniwersytety

zastosowanie nowych technologii przez uniwersytety różnych krajów w realizacji procesu kształcenia; tworzenie uniwersytetu wirtualnego, studia poza ośrodkiem akademickim; m.in. wykłady transmitowane przez telewizję kablową w Kanadzie

w : Szkoły za Oceanem, kas. 2                                                                                                        V 640

 

 

 

EDUKACJA W NIEMCZECH

 

1. Edukacja na łączach – OnLine Educa

konferencja w Berlinie nt. roli nowych mediów w nauczaniu, wykorzystania technologii z dziedziny telekomunikacji oraz informatyki w nauczaniu i uczeniu się

w : Szkoły za Oceanem, kas. 2                                                                                                        V 640

 

2. Edukacja na łączach – uniwersytety

zastosowanie nowych technologii przez uniwersytety różnych krajów w realizacji procesu kształcenia; tworzenie uniwersytetu wirtualnego, studia poza ośrodkiem akademickim; m.in. kształcenie   na   odległość  z   wykorzystaniem   materiałów   multimedialnych   na   CD-ROM-ach w Niemczech (Hagen)

w : Szkoły za Oceanem, kas. 2                                                                                                        V 640

 

3. Jak studiować?

Uniwersytet na Odległość (Hagen) oraz inne formy kształcenia ludzi dorosłych w Niemczech

w : Edukacja na odległość, kas. 1                                                                                                  V 381

 

4. Studia ludzi niepełnosprawnych

Uniwersytet na Odległość w Hagen jako przykład wyższej uczelni uwzględniającej specyficzne potrzeby osób niepełnosprawnych (udogodnienia z tym związane)

w : Edukacja na odległość, kas. 1                                                                                                  V 381

 

5. Studiowanie w Hagen

kształcenie   ustawiczne   na   poziomie  uniwersyteckim;   przykład   Uniwersytetu   na   Odległość w Hagen, przeznaczonego dla ludzi czynnych zawodowo, stosującego różne media do realizacji procesu kształcenia (programy komputerowe, dyskietki, CD-ROM-y)

w : Edukacja na odległość, kas. 1                                                                                                  V 381

 

6. Telekolleg – nigdy nie jest za późno

edukacja ustawiczna w Niemczech; przykład Telekolleg, szkoły realizującej program kształcenia za pomocą telewizji

w : Edukacja na odległość, kas. 1                                                                                                  V 381

 

7. Uniwersytet na odległość

wzrost roli multimedialnych środków dydaktycznych w kształceniu na odległość realizowanym przez niemiecki Uniwersytet w Hagen

w : Edukacja nowego wieku, kas. 2                                                                                               V 649

 

8. W poszukiwaniu dobrej pracy

zastosowanie mediów (komputerów, CD-ROM-ów) w doradztwie zawodowym, w zakresie dalszego kształcenia i nauki zawodu

w : Edukacja zawodowa, kas. 1                                                                                                     V 479

 

9. Wielkie systemy edukacji na odległość

wykorzystanie telewizji oraz innych mediów w kształceniu na odległość realizowanym m.in. przez niemiecki Telekolleg

w : Edukacja nowego wieku, kas. 2                                                                                               V 649

 

 

 

EDUKACJA W POLSCE

 

1. Uczniowie

rola komputera w uaktywnianiu dzieci niepełnosprawnych

w : Edukacja w Polsce, kas. 2 : Szkoły integracyjne                                                                      V 602

 

 

EDUKACJA W STANACH ZJEDNOCZONYCH

 

1. Edukacja międzynarodowa

wykorzystanie nowych technologii w tworzeniu zintegrowanych międzynarodowych systemów kształcenia na odległość; m.in. wykorzystanie Internetu w edukacji na odległość na poziomie szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych

w : Edukacja nowego wieku, kas. 2                                                                                               V 649

 

2. Edukacja na łączach – uniwersytety

zastosowanie nowych technologii przez uniwersytety różnych krajów w realizacji procesu kształcenia; tworzenie uniwersytetu wirtualnego, studia poza ośrodkiem akademickim; m.in. wykorzystanie nowoczesnej technologii w edukacji w Stanach Zjednoczonych

w : Szkoły za Oceanem, kas. 2                                                                                                        V 640

 

3. Kształcenie praktyczne dla praktyk

wykorzystanie nowych technologii w realizacji edukacji na odległość, m.in. zastosowanie łączności satelitarnej  w   pracy   kilkudziesięciu   szkolnych   stacji   meteorologicznych,   współpracujących w prognozowaniu pogody z telewizją NB

w : Edukacja nowego wieku, kas. 2                                                                                               V 649

 

4. Multimedia

zastosowanie komputerów i nośników multimedialnych w edukacji na odległość, a także w zakresie wspomagania procesu uczenia się w innych formach studiów i w szkołach

w : Edukacja nowego wieku, kas. 2                                                                                               V 649

 

5. Studia w telewizji kablowej

studia na odległość na poziomie college’u z wykorzystaniem telewizji kablowej (telekursy)

w : Edukacja nowego wieku, kas. 1                                                                                               V 648

 

6. Studiowanie z kaset

zastosowanie kaset wideo w realizacji programu nauczania na poziomie studiów magisterskich (kursy na wideokasetach)

w : Edukacja nowego wieku, kas. 1                                                                                               V 648

 

7. Telekomunikacja i telematyka

wykorzystanie Internetu oraz poczty głosowej w studiach na odległość

w : Edukacja nowego wieku, kas. 1                                                                                               V 648

 

8. Telewizja interakcyjna

wykorzystanie  telewizji   interaktywnej  we   wspólnym   nauczaniu   rozproszonych  grup  uczniów i studentów; edukacja na odległość poprzez wideokonferencje

w : Edukacja nowego wieku, kas. 1                                                                                               V 648

 

9. Telewizje w edukacji

różne koncepcje wykorzystania telewizji w edukacji na odległość m.in. na przykładzie amerykańskiej telewizji publicznej PBS

w : Edukacja nowego wieku, kas. 1                                                                                               V 648

 

 

EDUKACJA W SZWECJI

 

1. Edukacja przeciw kalectwu

edukacja dzieci i młodzieży z zaburzeniami motorycznymi (z porażeniem mózgowym); techniki umożliwiające opanowanie wiedzy (komputery)

w : Edukacja ludzi niepełnosprawnych, kas. 1                                                                               V 383

 

2. Szwedzki rencista

aktywność zawodowa ludzi niepełnosprawnych; stosowanie komputerów w edukacji niewidomych w : Edukacja ludzi niepełnosprawnych, kas. 1                                                                                                             V 383

 

 

EDUKACJA W WIELKIEJ BRYTANII

 

1. Diagnostyka – terapia – edukacja

terapia   i   edukacja   dzieci   niepełnosprawnych    ruchowo   i   z   upośledzeniami   sprzężonymi w wyspecjalizowanej placówce szkolnej; zastosowanie nowoczesnych technik i komputerów umożliwiających osobom niepełnosprawnym nawiązywanie kontaktu z otoczeniem

w : Edukacja ludzi niepełnosprawnych, kas. 1                                                                               V 383

 

2. 200 tysięcy studentów

kształcenie  na  odległość   w   różnych   krajach  europejskich;   przykład  Uniwersytetu  Otwartego w Wielkiej Brytanii, największej instytucji kształcenia na odległość w Europie, wykorzystującej programy edukacyjno-dokumentalne produkowane przez telewizję BBC oraz kasety magnetofonowe i wideokasety

w : Edukacja na odległość, kas. 1                                                                                                  V 381

 

3. Na przykład Markeaton

integracja dzieci pozbawionych wzroku i niedowidzących w normalnych szkołach; przykład szkoły podstawowej Markeaton, wykorzystującej komputery z syntetyzerem mowy w edukacji dzieci niepełnosprawnych

w : Edukacja ludzi niepełnosprawnych, kas. 1                                                                               V 383

 

4. Wielkie systemy edukacji na odległość

wykorzystanie telewizji oraz innych mediów w kształceniu na odległość realizowanym m.in. przez brytyjski Open University

w : Edukacja nowego wieku, kas. 2                                                                                               V 649

 

                                                                                             

                                                                                                 Opracowanie: Ewa Zięba