METODY AKTYWIZUJˇCE W NAUCZANIU

(zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2003)

Artykuły z czasopism:

 1. Antczak, Beata

25 rocznica Pontyfikatu Jana Pawła II : projekt uroczystych obchodów / Beata Antczak

[i in.] // Doskonalenie Otwarte. - 2002/2003, nr 7, s. 96-106

 1. Barański, Szczepan

Na cze¶ć indywidualno¶ci / Szczepan Barański // Nowa Szkoła. - 2001, nr 1, s. 25-27

 1. Barciński, Zbigniew

Jak skonstruować dobr± katechezę z wykorzystaniem metod aktywizuj±cych? / Zbigniew Barciński // Katecheta. – 2003, nr 1, s. 19-22

 1. Barciński, Zbigniew

Jak wybrać odpowiedni± metodę aktywizuj±c±? / Zbigniew Barciński // Katecheta. – 2003, nr 5, s. 12-14

 1. Belcar, Bożena

Projekt jako metoda nauczania / Bożena Belcar // Dyrektor Szkoły. – 2003, nr 3, s. 24-25

 1. Bielecka, Halina

Aktywizuj±ce metody nauczania / Halina Bielecka, Maria Wawrzyniak-Kulczyk // Chemia w Szkole. – 2000, nr 2/3, s. 102-108

 1. Bielecka, Halina

Aktywizuj±ce metody nauczania / Halina Bielecka, Maria Wawrzyniak-Kulczyk // Chemia w Szkole. – 2000, nr 5, s. 246-250

 1. Bielicka, Ewa

Znaczenie metod aktywizacji oraz komunikacji niewerbalnej w katechezie dzieci niedosłysz±cych / Ewa Bielicka // Katecheta. – 2001, nr 4, s. 43-45

 1. Biesiadecka, Elżbieta

Strategie aktywizuj±ce ucznia w nauczaniu historii w szkolnictwie ponadgimnazjalnym / Elżbieta Biesiadecka // Wiadomo¶ci Historyczne. – 2003, nr 4, s. 220-222

 1. Bryła, Ryszard

Wybrane metody aktywizuj±ce i ich zastosowanie w praktyce szkolnej / Ryszard Bryła // Edukacja. – 2000, nr 3, s. 103-110

 1. Cebula, Urszula

Metody aktywizuj±ce w omawianiu lektur / Urszula Cebula // Nowe w Szkole. – 2003, nr 6, dod. s. I

 1. Chałupniak, Radosław

Wykorzystanie obrazu w katechezie – wybrane metody aktywizuj±ce / Radosław Chałupniak // Katecheta. – 2002, nr 11, s. 25-30

 1. Chmielniak, Joanna

Realizacja ¶cieżek metod± projektów / Joanna Chmielniak // Nowa Szkoła. – 2003, nr 4, s. 45-48

 1. Chrobot, Kazimiera

Uczymy aktywnie / Kazimiera Chrobot // Lider. – 2001, nr 2, s. 16-18

 1. Ciechanowska, Dorota

Polskie Ľródła współczesnej dramy edukacyjnej / Dorota Ciechanowska // Toruńskie Studia Dydaktyczne. – Nr 15 (2000), s. 218-221

 1. Cyran, Teresa

Wykorzystanie dramy / Teresa Cyran, Lidia Łukasik // Życie Szkoły. – 2002, nr 7, s. 423-425

 1. Dobrzańska, Anna

Rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej w procesie integracji europejskiej poprzez twórcze rozwi±zanie problemów i zadań / Anna Dobrzańska // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2003, nr 1, s. 36-39

 1. Dominiak, Anna

Uczyć aktywnie – uczyć ciekawie : portret pamięciowy : scenariusz zajęć dla klasy III SP / Anna Dominiak // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 10, s. 8-9

 1. Dorosz, Katarzyna

Aktywne metody nauczania na lekcjach historii – scenariusz zajęć w gimnazjum / Katarzyna Dorosz // Wiadomo¶ci Historyczne. – 2001, nr 4, s. 239-243

 1. Dzierzgowska, Irena

Aktywne metody nauczania / Irena Dzierzgowska // Gimnazjum. – 2000, nr 5, s. 18-20

 1. Figarska, Joanna

Drama wykorzystywana do celów edukacyjnych w katechezie / Joanna Figarska // Zeszyty Formacji Katechetów. – 2002, nr 4, s. 65-74

22.  Gaju¶-Lankamer, Ewa

Nauczyciele gimnazjum o projekcie / Ewa Gaju¶-Lankamer, Anna Maria Wójcik // Edukacja Biologia ¦rodowisko. – 2003, nr 2, s. 47-53

 1. Gał±zka, Alicja

Rola dramy w twórczej, przyspieszonej edukacji lingwistycznej / Alicja Gał±zka // Chowanna. – T. 2 (2002), s. 70-86

 1. Goriszowski, Włodzimierz

Drama w edukacji wczesnoszkolnej / Włodzimierz Goriszowski, Piotr Kowolik // Z Do¶wiadczeń Pedagoga. – 2000, nr 2, s. 37-55

 1. Grabarczyk, Elżbieta

Ćwiczenia aktywizuj±ce / Elżbieta Grabarczyk // Profilaktyk. – 2003, nr 1, dod. s. X-XV

 1. Grabarczyk, Elżbieta

Jak sobie radzić ze stresem : [zajęcia prowadzone metodami psychoaktywnymi] / Elżbieta Grabarczyk // Profilaktyk. – 2003, nr 1, dod. s. VI-VII

 1. Grygier, Urszula

Drama na lekcjach przyrody / Urszula Grygier // Nowa Szkoła. – 2000, nr 7, s. 39-41

 1. Grygier, Urszula

Drama w klasach integracyjnych / Urszula Grygier // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 1, s. 43-47

 1. Grygier, Urszula

Drama w wychowaniu / Urszula Grygier // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 6, s. 38-43

 1. Grygier, Urszula

Skutecznie aktywizować : na pocz±tek praca w grupie / Urszula Grygier // Geografia w Szkole. – 2002, nr 3, s. 134-136

 1. Grygier, Urszula

Tajemnice skutecznej aktywizacji : (poradnik dla zniechęconych) / Urszula Grygier // Nowa Szkoła. – 2001, nr 10, s. 24-28

 1. Gudro, Maria

Drama metod± cało¶ciowego rozwoju dziecka / Maria Gudro // Forum humanistów. – 2000, nr 1, s. 35-37

 1. Herudziński, Radosław

Zalety metody projektów w nauczaniu szkolnym / Radosław Herudziński // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2003, nr 5, s. 6-8

 1. Jasińska, Katarzyna

Dlaczego uczniowie klasy VI a mniej się ucz±? : scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody metaplanu / Katarzyna Jasińska // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 12, s. 12-13

 1. JóĽwik, Sławomir

Nauczanie historii regionalnej metodami aktywnymi / Sławomir JóĽwik // Wiadomo¶ci Historyczne. – 2000, nr 2/3, s. 155-158

 1. Kierczak, Urszula

Metody aktywizuj±ce na zajęciach wychowania fizycznego / Urszula Kierczak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 10, s. 24-28

 1. Konicka, Małgorzata

Propozycja scenariusza zajęć zintegrowanych z zastosowaniem metod aktywizuj±cych dla klasy I / Małgorzata Konicka // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 7/8, dod. s. IV-VI

 1. Koperny, Bożena

Znaczenie dramy i swobodnego tekstu w profilaktyce uzależnień i agresji / Bożena Koperny // Życie Szkoły. – 2001, nr 1, s. 30-31

 1. Kordziński, Jarosław

Aktywny porz±dek / Jarosław Kordziński // Nowe w Szkole. – 2000/2001, nr 7, s. 3-4

 1. Kowalewska, Anna

Metody aktywizuj±ce – dlaczego warto je stosować? / Anna Kowalewska // Lider. – 2000, nr 10, s. 24

 1. Krasoń, Joanna

Drama jako metoda oparta na kreacji uczniów / Joanna Krasoń // Wiadomo¶ci Historyczne. – 2001, nr 3, s. 184-185

 1. Królczyk, Ewa

Scenki na powtórzenie / Ewa Królczyk // Fizyka w Szkole. – 2003, nr 3, s. 166-168

 1. Kubińska, Zofia

Metody aktywizuj±ce jako sposób modelowania zachowań prozdrowotnych ucznia / Zofia Kubińska, Jolanta Danielewicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 2, s. 17-20

 1. Kuklińska, Bernadeta

Metody aktywizuj±ce w nauczaniu języka obcego / Bernadeta Kuklińska // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 1, s. 140-143

 1. Kulińska, Irena

Redagujemy czasopismo o tematyce ekologicznej : projekt edukacyjny dla gimnazjalistów / Irena Kulińska // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 12, s. 16

 1. Laskowska, Elżbieta

Metody aktywizuj±ce : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2000 / Elżbieta Laskowska // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 1, s. 25

 1. Lenard, Stanisław

Aktywne metody nauczania historii w gimnazjum / Stanisław Lenard // Wiadomo¶ci Historyczne. – 2000, nr 4, s. 183-197

 1. Łebecka, Grażyna

Wykorzystanie ćwiczeń dramowych w nauczaniu wczesnoszkolnym / Grażyna Łebecka, Lilianna Mańka // Życie Szkoły. – 2000, nr 8, s. 492-496

 1. Maciejewski, Zbigniew Paweł

Jaka jest różnica między inscenizacj± a dram±? / Zbigniew Paweł Maciejewski // Katecheta. – 2002, nr 11, s. 59-61

 1. Marszałek, Aleksander

Kryteria zastosowania metod aktywizuj±cych / Aleksander Marszałek // Pedagogika Pracy. – Nr 37 (2000), s. 113-118

 1. Milczarek, Jarosław

Metody aktywizuj±ce / Jarosław Milczarek // Nowe w Szkole. – 2000/2001, nr 8, s. 22-23

 1. Musiał, Stefania

Metody aktywizuj±ce na lekcji geografii / Stefania Musiał // Geografia w Szkole. – 2000, nr 5, s. 247-249

 1. Niczyj, Zdzisława

Projekty długoterminowe / Zdzisława Niczyj // Matematyka. – 2003, nr 5, s. 295

 1. Noskowska, Małgorzata

Metody aktywizowania uczniów / Małgorzata Noskowska // Chemia w Szkole. – 2000, nr 1, s. 22-28

 1. Nowak, Violetta

Metody aktywne – większe efekty / Violetta Nowak // Nowe w Szkole. – 2000/2001, nr 1, s. 15-19

 1. Odrzywolska, Alina

Drama na Dzień Ziemi / Alina Odrzywolska // Aura. – 2003, nr 3, dod. s. 9

 1. Olszewska, Bożena

Wokół tzw. Metod aktywnych / Bożena Olszewska // Warsztaty Polonistyczne. – 2000, nr 2, s. 61-65

 1. Olszewska, Ewa

O dwóch lekcjach z wykorzystaniem modelowania matematycznego / Ewa Olszewska, Anna Rybak // Matematyka. – 2003, nr 4, s. 220-224

 1. Pajestka, Ewa

Prezentacje wybranych metod aktywizuj±cych / Ewa Pajestka // Zeszyty Formacji Katechetów. – 2001, nr 2, s. 83-86

 1. Pasternak, Anna

Nauczanie matematyki metod± stymulowania aktywno¶ci twórczej dziecka / Anna Pasternak // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr 4, s. 5-7

 1. Piechowiak, Janina

Ćwiczenia dramowe na lekcjach matematyki / Janina Piechowiak // Doskonalenie Otwarte. – 2001, nr 4, dod. s. 40-41

 1. Piechowiak, Janina

Elementy dramy w nauczaniu matematyki / Janina Piechowiak // Doskonalenie Otwarte. – 2001, nr 4, dod. s. 42-44

 1. Piegzik, Wioletta

Dlaczego glottodrama? / Wioletta Piegzik // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 2, s. 40-44

 1. Pindera, Paweł

Drama w procesie edukacji wczesnoszkolnej / Paweł Pindera, Michał Pindera // Nauczyciel i Szkoła. – 2002, nr 3/4, s. 161-174

65.  Pipan-Guzikowska, Marzanna

Projekt w nauczaniu języków obcych / Marzanna Pipan-Guzikowska // Nowa Szkoła. – 2002, nr 9, s. 31-35

 1. Płocheć, Bogdan

Drama jako metoda pracy w o¶rodku wychowawczym / Bogdan Płocheć // Doskonalenie Otwarte. – 2001, nr 4, s. 59-60

 1. Połomski, Henryk

Autonomiczne sterowanie i regulacja temperatury w budynku mieszkalnym : (scenariusz lekcji z zastosowaniem metody projektów) / Henryk Połomski // Kajet. - 2003, nr 2, dod.

Scenariusze, s. 1-4

68.  Potyrała, Katarzyna

Wykorzystanie narzędzi komputerowych w realizacji projektów : komputer w edukacji przyrodniczej / Katarzyna Potyrała // Edukacja Biologia ¦rodowisko. – 2003, nr 2, s. 86-93

 1. Ranoszek, Ewa

Metodyka projektu w aktywizowaniu uczniów / Ewa Ranoszek // Biologia w Szkole. – 2000, nr 4, s. 200-202

 1. Rewizorska, Elżbieta

Metody aktywne w nauczaniu / Elżbieta Rewizorska // Nowa Szkoła. – 2001, nr 10, s. 52-53

 1. Rusiecka-Kędziora, Jolanta

Dwugodzinne lekcje dramy w klasie VI / Jolanta Rusiecka-Kędziora // Forum humanistów. – 2000, nr 1, s. 44-47

 1. Senderowska, Grażyna

Metody aktywizuj±ce proces nauczania biologii / Grażyna Senderowska // Biologia w Szkole. – 2001, nr 4, s. 212-216

 1. Siemińska, Elżbieta

¦więto Polskiej Niezapominajki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pińczowie / oprac. Elżbieta Siemińska przy współpracy J. Różalskiej // Przyroda Polska. - 2003, nr 10, dod. Biuletyn EKO-edukacyjny, s. 10-12

 1. Skworzec, Anna

Metody aktywizuj±ce na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie / Anna Skworzec // Wiadomo¶ci Historyczne. – 2002, nr 2, s. 109-111

 1. Soroka, Grażyna

Edukacja europejska – metodami aktywizuj±cymi / Grażyna Soroka, Urszula Ogonowska // Nowe w Szkole. – 2002, nr 7/8, dod. s. I-III

 1. Sosnowska, Agata

Wyprawa w krainę uczuć : [scenariusz zajęć metodami pedagogiki zabawy] / Agata Sosnowska, Zofia Redlarska // Życie Szkoły. – 2003, nr 9, s. 541-543

 1. Stalewska, Grażyna

O pracy w grupach / Grażyna Stalewska // Nowe w Szkole. - 2003, nr 10, s. 15-16

 1. Stępczyńska, Anita

Jak uatrakcyjnić lekcje języka polskiego, czyli o metodach aktywizuj±cych w kształceniu polonistycznym / Anita Stępczyńska // Studia i Materiały Polonistyczne. – T. 6 (2000), s. 285-300

 1. Stępniak, Elżbieta

„Le¶ne spotkania baletowe” : propozycja zajęć z wykorzystaniem dramy / Elżbieta Stępniak, Elżbieta Rębowska // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 2, s. 13-14

 1. Syguła, Teresa

O aktywizowaniu uczniów / Teresa Syguła // Życie Szkoły. – 2001, nr 10, s. 598-601

 1. Szajnik, Ewa

Drama jako metoda nauczania / Ewa Szajnik // Katecheta. – 2003, nr 6, s. 49-52

 1. Szczygieł, Agnieszka

Aktywny uczeń, dyskretny nauczyciel / Agnieszka Szczygieł // Nowe w Szkole. – 1999/2000, nr 9, s. 13-14

 1. Szefler, Elżbieta

Wpływ aktywizuj±cych metod zajęć z trawestacj± literack± Kopciuszka na twórcz± aktywno¶ć dzieci sze¶cioletnich / Elżbieta Szefler // Nauczyciel i Szkoła. – 2002, nr 3/4, s. 101-119

 1. Szpulak, Grażyna

Nauczanie aktywizuj±ce / Grażyna Szpulak // Poradnik Bibliotekarza. – 2002, nr 9, s. 3-4

85.  ¦niarska, Irena

Sprawozdanie z projektu badawczego "Powietrze wokół nas" / Irena ¦niarska, Dorota Politowska // Edukacja Biologia ¦rodowisko. – 2003, nr 2, s. 109-110

 1. ¦widerska, Elżbieta

Jak pogodzić przyjemne z pożytecznym? : wędrówka po włoskich szlakach w czasie i przestrzeni : projekt edukacyjny / Elżbieta ¦widerska // Nowa Szkoła. - 2002, nr 7, s. 25-29

 1. Urbańczyk, Małgorzata

Zalety i wady projektu – jednej z aktywnych metod nauczania / Małgorzata Urbańczyk // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 3, s. 59-60

 1. Walecka, Grażyna

Aktywno¶ć twórcza w ¶wietlicy. 1 / Grażyna Walecka // Nowe w Szkole. – 2002, nr 9, s. 17-19

 1. Walecka, Grażyna

Aktywno¶ć twórcza w ¶wietlicy. 2 / Grażyna Walecka // Nowe w Szkole. – 2002, nr 10, s. 11-13

 1. Wanat, Celina

Metody pracy z uczniem zdolnym w zakresie edukacji polonistycznej w kształceniu zintegrowanym / Celina Wanat // Kwartalnik Edukacyjny. – 2003, nr 1, s. 57-69

 1. Wieczór, Elżbieta

Metody aktywne – szans± dla edukacji / Elżbieta Wieczór // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 9/10, s. 35-39

 1. Wołoszyn-Korczyk, Agnieszka

Aktywizować przez zainteresowanie / Agnieszka Wołoszyn-Korczyk, Małgorzata Drost // Nowe w Szkole. – 1999/2000, nr 6, s. 14-18

 1. Wyrębek, Krystyna

Aktywizuj±ce metody nauczania w pracy bibliotekarza szkolnego : literatura w wyborze / Krystyna Wyrębek // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 6, s. 13

 1. Zajdel, Krzysztof

Syndrom zeszytu w kratkę / Krzysztof Zajdel // Nowa Szkoła. – 2003, nr 1, s. 21-23

 1. Zalewska, Irena

O wielkiej mocy reklamy... : projekt edukacyjny na zajęciach z edukacji czytelniczej i medialnej / Irena Zalewska // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 9, s. 15-16

 1. Zawisza-Chlebowska, Teresa

Scenariusze dwugodzinnych lekcji w kl. V prowadzonych metod± dramy / Teresa Zawisza-Chlebowska // Forum humanistów. – 2000, nr 1, s. 37-44

 1. Zellma, Anna

Do¶wiadczenia poszukuj±ce jako technika wspierania aktywno¶ci edukacyjnej katechizowanej młodzieży klas gimnazjalnych / Anna Zellma // Katecheta. – 2003, nr 3, s. 7-13

 1. Zielińska, Teresa

Aktywne metody a efektywno¶ć procesu uczenia się – nauczania / Teresa Zielińska // Doskonalenie Otwarte. – 2000, nr 1, s. 18-20

 1. Zielińska, Teresa

Drama jako metoda aktywizuj±ca / Teresa Zielińska // Doskonalenie Otwarte. – 2000, nr 1, dod. s. 6

100. Żarów, Anna

Nie tylko o reklamie w dramie : techniki dramowe na zajęciach z edukacji czytelniczej i medialnej / Anna Żarów // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 3, s. 18

101. ¬ródłowska, Irena

Ocena stanu odżywienia : dzieci  w wieku przedszkolnym : (scenariusz lekcji z zastosowaniem metody projektów) / Irena ¬ródłowska // Doskonalenie Otwarte. - 2002/2003, nr 7, s. 107-110

Wydawnictwa zwarte:

 1. Aktywizuj±ce metody

Aktywizuj±ce metody nauczania chemii : konspekty lekcji / Jadwiga Berecka [i in.] ; Wojewódzki O¶rodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie. – Lublin : Wojewódzki O¶rodek Doskonalenia Nauczycieli, 2002. – 40 s.

 1. Andrukowicz, Wiesław

Edukacja integralna / Wiesław Andrukowicz. - Kraków : "Impuls", 2001. – 272 s.

 1. Brudnik, Edyta

Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : przewodnik po metodach aktywizuj±cych / Anna Moszyńska, Beata Owczarska. – Kielce : Zakład Wydawniczy SFS, 2000. – 283 s.

 1. Brudnik, Edyta

Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : przewodnik po metodach aktywizuj±cych [Cz.] 2 / Anna Moszyńska, Beata Owczarska. – Kielce : Zakład Wydawniczy SFS, 2002. – 179 s.

 1. Bzowska, Lucyna

Uczymy się bawi±c : klasa druga : propozycje bloków tematycznych, zabaw i metod aktywizuj±cych w klasach I-III / Lucyna Bzowska, Renata Kownacka. – Lublin : „Klanza”, 2001. – 167 s.

 1. Bzowska, Lucyna

Uczymy się bawi±c : klasa druga : propozycje bloków tematycznych, zabaw i metod aktywizuj±cych w klasach I-III / Lucyna Bzowska, Renata Kownacka. – Lublin : „Klanza”, 2002. – 194 s.

 1. Chałas, Krystyna

Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce : w poszukiwaniu strategii edukacyjnych zreformowanej szkoły / Krystyna Chałas. – Warszawa : „Nowa Era”, 2000. – 150 s.

 1. Czaińska, Zdzisława

Aktywne metody w edukacji geograficznej : propozycje metodyczne do pracy z uczniem w gimnazjum. Cz. 1 / Zdzisława Czaińska, Zofia Wojtkowicz ; Stowarzyszenie O¶wiatowców Polskich. – Toruń : Stowarzyszenie O¶wiatowców Polskich, 2000. – 37 s.

 1. Czaińska, Zdzisława

Aktywne metody w edukacji geograficznej : propozycje metodyczne do pracy z uczniem w gimnazjum. Cz. 2 / Zdzisława Czaińska, Zofia Wojtkowicz ; Stowarzyszenie O¶wiatowców Polskich. – Toruń : Stowarzyszenie O¶wiatowców Polskich, 2000. – 30 s.

 1. Czaińska, Zdzisława

Aktywne metody w edukacji geograficznej : (propozycje metodyczne). Cz. 3 / Zdzisława Czaińska, Zofia Wojtkowicz ; Stowarzyszenie O¶wiatowców Polskich. – Toruń : Stowarzyszenie O¶wiatowców Polskich, 2003. – 39 s.

 1. Demczuk, Ewa

Z poezj± dziecięc± na „Ty” : aktywizuj±ce metody kontaktu z poezj± / Danuta Żwirowska. – Bielsko-Biała : WOM, 2001. – 72 s.

 1. Dziedzic, Anna

Drama a wychowanie / Anna Dziedzic. – Warszawa : Wydawnictwa CODN, 2000. – 118 s.

 1. Gierula, Jadwiga

Metody aktywizuj±ce w katechezie : (wybrane zagadnienia) / Jadwiga Gierula. – Kraków : Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 2001. – 63 s.

 1. Jaruta, Maria

Wykorzystanie metod aktywizuj±cych w nauczaniu teoretycznych przedmiotów zawodowych / Maria Jaruta, Maria Michalska. – Częstochowa : „e media”, 2001. – 47 s.

 1. Kołtun, Weronika Barbara

Scenariusze zajęć zintegrowanych w kl. I-III z zastosowaniem metod aktywizuj±cych : klasa I. Cz. 1 / oprac. Weronika Barbara Kołtun ; O¶rodek Doskonalenia Nauczycieli w Zamo¶ciu. – Zamo¶ć : ODN, 2001. – 97 s.

 1. Kołtun, Weronika Barbara

Scenariusze zajęć zintegrowanych w kl. I-III z zastosowaniem metod aktywizuj±cych : klasa I. Cz. 2 / oprac. Weronika Barbara Kołtun ; O¶rodek Doskonalenia Nauczycieli w Zamo¶ciu. – Zamo¶ć : ODN, 2001. – 122 s.

 1. Konspekty lekcji

Konspekty lekcji według aktywnych metod w edukacji geograficznej : praca zbiorowa / pod kierunkiem Andrzeja Adamiaka ; Stowarzyszenie O¶wiatowców Polskich. – Toruń : Stowarzyszenie O¶wiatowców Polskich, 2000. – 30 s.

 1. Kosyra-Cie¶lak, Teresa

Lekcje czytania ¶wiata : z wykorzystaniem aktywizuj±cych metod nauczania : (II klasa gimnazjum) / Teresa Kosyra-Cie¶lak. – Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 2000. – 143 s.

 1. Kosyra-Cie¶lak, Teresa

Lekcje czytania ¶wiata : z wykorzystaniem aktywizuj±cych metod nauczania : (III klasa gimnazjum) / Teresa Kosyra-Cie¶lak. – Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 2001. – 127 s.

 1. Lekcje chemii

Lekcje chemii inaczej niż dotychczas : scenariusze lekcji z wykorzystaniem metod aktywizuj±cych / red. Grażyna Barcińska ; O¶rodek Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. – Siedlce : ODN, 2001. – 74 s.

 1. Lewandowska-Kidoń, Teresa

Drama w kształceniu pedagogicznym / Teresa Lewandowska-Kidoń. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. – 161 s. 

 1. Metody aktywizuj±ce

Metody aktywizuj±ce. Cz. 1, Poradnik metodyczny dla nauczycieli przyrody, biologii i geografii / praca zbior. pod red. Urszuli Ewertowskiej i Janiny Szarkowskiej. – Elbl±g : Warmińsko-Mazurski O¶rodek Doskonalenia Nauczycieli, 2001. – 90 s.

 1. Metody aktywizuj±ce

Metody aktywizuj±ce. Cz. 2, Poradnik metodyczny dla nauczycieli przyrody, biologii i geografii / praca zbior. pod red. Janiny Meller. – Elbl±g : Warmińsko-Mazurski O¶rodek Doskonalenia Nauczycieli, 2001. – 126 s.

 1. Metody aktywizuj±ce

Metody aktywizuj±ce w katechezie : praca zbiorowa. Cz. 3 / pod red. Zbigniewa Barcińskiego [i in.]. – Lublin : „Klanza”, 2000. – 185 s.

 1. Metody aktywizuj±ce

Metody aktywizuj±ce w katechezie : praca zbiorowa. Cz. 4 / pod red. Zbigniewa Barcińskiego [i in.]. – Lublin : „Klanza”, 2001. – 255 s.

 1. Mikina, Agnieszka

Jak wdrażać metodę projektów? : poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej / Agnieszka Mikina, Bożena Zaj±c. – Kraków : Oficyna Wyd. „Impuls”, 2001. – 156 s.

 1. Pankowska, Krystyna

Pedagogika dramy : teoria i praktyka / Krystyna Pankowska. – Warszawa : Żak, 2000. – 282 s.

 1. Plany metodyczne

Plany metodyczne (scenariusze) lekcji historii prowadzonych metodami aktywizuj±cymi w szkole podstawowej i gimnazjum / pod red. Elżbiety Niechwiej. – Toruń : „Gemini”, 2000. – 116 s.

 1. Poręba-Konopczyńska, Arleta

Przysposobienie obronne : poradnik dla nauczyciela i program nauczania w liceum ogólnokształc±cym, liceum profilowanym, technikum i zasadniczej szkole zawodowej : kształcenie w zakresie podstawowym / [aut. poradnika Bogusława Breitkopf, Arleta Poręba-Konopczyńska ; aut. programu nauczania Bogusława Breitkopf, Teodor Jakobson, Zbigniew Worwa]. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2003]. – 195 s.

30.  Renesans (?) nauczania

Renesans (?) nauczania cało¶ciowego : współczesna dydaktyka wobec nauczania zintegrowanego, blokowego i przedmiotowego / red. nauk. Dorota Klus-Stańska [i in.]. - Warszawa : "Żak", 2003. – 253 s.

 1. Scenariusze lekcji

Scenariusze lekcji z wykorzystaniem metod aktywizuj±cych do podręcznika Zrozumieć słowo Anity Gis : I klasa gimnazjum : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Sornat. – Poznań : „Arka”, 2001. – 104 s.

 1. Wójcik, Elżbieta

Metody aktywizuj±ce w pedagogice grup / Elżbieta Wójcik. – Kraków : „Rubikon”, 2000. – 121 s.

Opracowała Beata Turulska

WMBP w Elbl±gu, BG