Migracje zarobkowe

 

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

w oparciu o zbiory

Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu, Filia w Działdowie

 

 

W nawiasach podane zostały nr inwentarzowe książek w Filii w Działdowie

 

KSIĄŻKI:

 

 1. Danilewicz W.: Społeczne konsekwencje migracji zagranicznych. W: Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość: zderzenie kultur we współczesnym świecie / red. D. Lalak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2007. - s. 152-166 ISBN 978-83-89501-71-4 (26277, 26278)
 2. Frelak J., Wiśniewski J.: Rynek pracy i migracje. W: 4 lata członkostwa Polski w UE: bilans kosztów i korzyści społeczno- gospodarczych / red. J. Wiśniewski i in. – Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008. - s. 34-53 ISBN 978-83-7567-023-3 (26486)
 3. Kozak S.: Patologie w środowisku pracy: zapobieganie i leczenie. - Warszawa : „Difin”, 2009. -s. 288-298 : Emigracja zarobkowa- sytuacja psychologiczna, rodzinna i społeczna emigrantów oraz zjawisko eurosieroctwa w Polsce ISBN 978-83-7641-029-6 (26794)
 4. Migracje zarobkowe polskiej młodzieży: badania i analizy / oprac. redakcyjne E. Nowicka. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004 ISBN 83-89218-29-1 (25532)
 5. Polityka społeczna pod red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 ISBN 978-83-01-15304-5 (26834)
 6. Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej: bilans korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych związanych z członkostwem w Unii Europejskiej – Polska na tle regionu 1 maja 2004 r. / red. A. Bielska. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz i Strategii, 2007 ISBN 978-83-89972-96-5 (26250)

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 

 1. Anioł W.: Imigranci zarobkowi w Australii // Polityka Społeczna. - 2009, nr 7, s. 28-32
 2. Anioł W.: Problemy migracji zarobkowych do Norwegii // Polityka Społeczna. - 2009, nr 5/6, s. 23-2
 3. Denek K.: Migracje zarobkowe młodych Polaków // Nowa Szkoła. - 2009, nr 7, s. 16-21
 4. Drachal H.: Cena dobrobytu // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 38, s. 7
 5. Duszczyk M.: Migracje powrotne : doświadczenia innych // Polityka Społeczna. - 2007, nr 5/6, s. 28-33
 6. Fojcik M.: Dziecko a migracja zarobkowa rodziców // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 12-15
 7. Grabowska-Lusińska I.: Migracje zarobkowe Polaków do Irlandii – fakty i mity // Polityka Społeczna. - 2007, nr 1, s. 19-24
 8. Iglicka K., Młodowska A.:Programy zatrudniania obcokrajowców w Europie i USA // Polityka Społeczna. - 2007, nr 11/12, s. 29-34
 9. Jończy R.: Exodus zarobkowy opolskiej młodzieży // Polityka Społeczna. - 2006, nr 10, s. 10-13
 10. Kubiciel S.: Swoboda przepływu osób i jej ograniczenia w Unii europejskiej: konferencja naukowa w Opolu // Polityka Społeczna. - 2007, nr 4, s. 26-28
 11. Leśniowska J.: Migracje polskich pielęgniarek : wstępne informacje // Polityka społeczna. - 2008, nr 2, s. 19-21
 12. Łuka W.: Jaś sam w domu // Głos Nauczycielski. - 2008, nr27, s. 11
 13. Marek E.: Emigracja zarobkowa Polaków po akcesji do Unii Europejskiej // Polityka Społeczna. - 2008, nr 11/12, s. 23-27
 14. Miłkowska G., Kulesa A.: Wpływ emigracji zarobkowej rodziców na funkcjonowanie dzieci w rodzinie i w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 9, s. 3-14
 15. Mucha-Leszko B., Kąkol M.: Procesy migracyjne po rozszerzeniu Unii Europejskiej // Polityka społeczna. - 2009, nr 8, s. 9-13
 16. Ruzik A.: Wpływ migracji na polski system zabezpieczenia społecznego- zmiany podaży pracy // Polityka Społeczna. - 2008, nr 11/12, s. 27-30
 17. Stanek M.: Sytuacja imigrantów na hiszpańskim rynku pracy // Polityka Społeczna. - 2006, nr 7, s. 22-25
 18. Szczepański M.: Migracje-korzyści i wyzwania // Polityka Społeczna. - 2006, nr 7, s. 35-37
 19. Walczak B.: Wychowawcze i edukacyjne konsekwencje „euroemigracji” rodziców i opiekunów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 21-26
 20. Węgierski Z.: Eurosieroctwo w Polsce jako problem społeczny i pedagogiczny // Wychowanie na Co Dzień. - 2008, nr 6, s. 3-5
 21. Żołędowski C.: Przyczynek do migracji pracowniczych z Polski // Polityka Społeczna. - 2007, nr 5/6, s. 1-3

 

 

Opracowała: Danuta Szeluga

WMBP w Elblągu

Filia w Działdowie