Młodzież wobec nałogów

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2005

wideokasety za lata 1993-2005

Wydawnictwa zwarte

1.      Dzieci, alkohol, narkotyki : przewodnik dla rodziców / Maxwell R. – Gdańsk : GWP, 2000

2.      Internet i dzieci : uzależnienia i inne niebezpieczeństwa / Afab P. – Warszawa : Prószyński i S-ka 2003

3.      Jak wychować dziecko, które mówi Nie!!! Alkoholowi i narkotykom : książka dla rodziców troszczących się o swoje dziecko / Wilmes D.J. – Gdańsk : GWP 2002

4.      Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne : diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja / pod red. Kawula S. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek 2001

5.      Mniej… to często znaczy więcej, czyli jak radzić sobie z dziecięcą konsumpcją i zapobiegać uzależnieniom / Braun A. – Kielce : Jedność 2001

6.      Narkomania : podręcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Juczyński Z. – Warszawa Wydaw. Lekarskie PZWL 2002

7.      Narkotyki i nastolatki : zagrożenia, zapobieganie, leczenie / Rogers P.D. – Gdańsk : GWP 2004

8.      Nikotyna, alkohol, narkotyki : profilaktyka uzależnień : krótki przewodnik psychologiczny / Zajączkowski K. – Kraków : Rubikon 2001

9.      Nowoczesna profilaktyka uzależnień / Dziewiecki M. – Kielce : Jedność 2001

10.  Picie młodzieży a style życia w rodzinie / Lowe G. – Warszawa : PARPA 2000

11.  Profilaktyka uzależnień w szkole [w:] Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki / Szczęsny W.W. – Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak” 2003, S. 77-96

12.  Ryzyko uzależnień / Cekiera Cz. – Lublin : TN KUL 2001

13.  Uzależnienia (narkotyki, alkohol, nikotyna) [w:] Vademecum pedagoga szkolnego / Sałasiński M., Badziukiewicz B. – Warszawa : WSiP 2003, S. 110-113

14.  Zdrowie i zagrożenia [w:] Trzy koła : propozycje dla wychowawców klas. Z. 2 / pod red. Wolniewicz-Grzelak B., Nowakowska A. – Katowice : Fundacja Wychowawców i Młodzieży „Prom” 2000, S. 52-86

15.  Zjawiskowe formy patologii społecznej oraz profilaktyki i resocjalizacji młodzieży / Sołtysiak T. – Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2003

Artykuły z czasopism

1.      Cyberuzależnienia / Tabor S. // Edukacja Medialna. – 2003, nr 1, s. 26-31

2.      Czy Internet uzależnia? Cz. 1 i 2 / Mardofel A., Iwanowski Z., Chudzik B. / Remedium. -  2005, nr 7-8, s. 34-35 i nr 10, s. 20-21

3.      Dlaczego młodzi sięgają po alkohol? / Czaja B. // Wychowawca. - 2001, nr 7-8, s. 30

4.      Doping a uzależnienia / Janiszewski W. // Problemy Narkomanii. – 2004, nr 3, s. 45-54

5.      Ekran monitora czarodziejskim lustrem? : pytanie o tożsamość mordującego myszką / Sałapata M.A. // Edukacja . – 2005, nr 2, s. 103-116

6.      Gdy dziecko staje się narkomanem / Bochniarz A. // Wychowawca. - 2000, nr 2, s. 12-13

7.      Komputer i Internet / Wargacka M. // Świat Problemów. – 2004, nr 3, s. 21-22

8.      Młodzież i alkohol / Graniger J. // Psychologia w Szkole, 2005, nr 1, s. 111-118

9.      Mój uczeń bierze / Kalwińska M. // Psychologia w Szkole. – 2004, nr 4, s. 47-56

10.  Narkomania – choroba duszy i emocji / Kozak E. // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 4, s. 24-27

11.  Narkomania – gdzie szukać pomocy? / Cichoń R. // Nowa Szkoła 2003 nr 2, s. 45-47

12.  Narkotyki - dlaczego? / Bazak A. // Wychowawca. - 2001, nr 2, s. 19

13.  Narkotyki – najlepsze wyjście nie wchodzić! / Lampkowska J. // Wychowanie na co dzień. – 2003, nr 7-8, dod. Wkładka metodyczna, s. XII-XIV

14.  Narkotyki w szkole / Majka J. // Wychowawca. - 2001, nr 2, s. 16-19

15.  Nauczanie profilaktyki, to nie pogadanki o narkotykach / Gołomska M. // Wychowanie na co dzień. – 2003, nr 7-8, dod. Wkładka metodyczna, s. VII-XI

16.  Niebezpieczeństwo – alkohol / Rudzińska Z. // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 2, s. 49-54

17.  Nikotynizm / Nowakowski A. // Lider 2005, nr 3, s. 9-10

18.  Obraz siebie u młodzieży – jako następstwo relacji między dziećmi i rodzicami i jego związki ze skłonnościami do uzależnień / Baryluk W. // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2005, nr 2, s. 113-138

19.  Okres dorastania – wybrane problemy / Hermanowski S. // Remedium. – 2004, nr 1, s. 4-5

20.  Procedury. Cz. 2 / Majewska-Brzyska K. // Remedium. – 2004, nr 6, s. 10-11

21.  Program profilaktyki w zakresie uzależnień do realizacji w ramach lekcji wychowawczych w klasach gimnazjalnych / Rosińska E., Szczęsna L. // Wychowawca. - 2001, nr 7-8, s. 36 

22.  Prowincjonalne „branie”, czyli zagrożenie narkomanią wśród młodzieży niedużego miasta / Labiak D. // Wychowanie na co dzień. – 2003, nr 10-11, s. 34-39

16.       Przyczyny powstawania uzależnień u młodzieży / Stolarska M. // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 8, s. 52-54

17.  Psychologiczna charakterystyka zjawiska nadmiernego używania Internetu / Kaliszewska K. // Edukacja. – 2005, nr 4, s. 111-119

18.  Społeczne przyczyny uzależnień / Dudek T. // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 3, s. 40-45

19.  Sytuacja dziecka z problemami alkoholowymi / Siennicka B. // Wychowawca. - 2001, nr 7-8, s. 28-29

20.  Szkodliwe uzależnienia / Parnicka U. // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 3, s. 34-39

21.  Testowanie uczniów na obecność narkotyków / Bukowska B. // Remedium. – 2004, nr 9, s. 20-21

22.  Uzależnienia wśród młodzieży / Boćwińska-Kiluk B. // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 4, s. 58-63

23.  Uzależnienie od komputera i Internetu / Dziewięcki M. // Wychowawca 2003, nr 6, s. 14-16

24.  Używki kradną wolność / Matuszczak M. // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 8, s. 56-61

25.  W stronę autodestrukcji / Pasek M. // Remedium 2005, nr 5, s. 18-19

26.  Wiodące szkolne strategie profilaktyki używania substancji psychoaktywnych / Borucka A. // Wychowanie na co dzień. – 2004, nr 10-11

27.  Zapobieganie narkomanii w aspekcie szkolnych programów profilaktycznych / Krajewska-Cyrwus E., Stalkowska V. // Wychowanie na co dzień. – 2003, nr 7-8, dod. Wkładka metodyczna, s. I-VII

Scenariusze imprez oraz zajęć

1.      Dramat młodości, czyli sceny z życia uzależnionych : (scenariusz inscenizacji) / Spandowska Z. // Wychowanie na co dzień. – 2003, nr 10-11, dod. Wkładka metodyczna, s. VIII-X

2.      Istota uzależnienia od alkoholu : scenariusz  zajęć / Kucharska-Żądło M., Albin R. // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 9, s. 14-15

3.      List Joli : scenariusz widowiska teatralnego dotyczącego uzależnień i przemocy / Kołodziej I. // Wychowawca. – 2003, nr 5, s. 28-29

4.      Międzynarodowy Dzień bez Papierosa : scenariusz inscenizacji dla kl. I-III / Żukowska B. // Życie Szkoły. – 2004, nr 2, s. 54-55

5.              Na pustyni uczuć : scenariusz przedstawienia / Kiercu J. // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 11, s. 20-21

6.      Narkomania, czyli rzecz o smutku młodości : scenariusz spotkania z młodzieżą szkół średnich / Araszczuk Z. // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 5, s. 14-16

7.      NIE narkotykom : [scenariusz zajęć] / Powroźnik D. // Wychowawca. – 2002, nr 9, s. 22-23

8.      Nie pij Kuba do Jakuba : program profilaktyczny / Pancerz W., Bielejec-Omietańska U. // Biologia w Szkole. – 2004, nr 4, s. 34-40

9.      Profilaktyka klasy V-VI / Łojewska W. i in. // Doskonalenie Otwarte. – 2004/2005, nr 3, s. 99-100 [Temat zajęć: Zapobiegamy inicjacji alkoholowej wśród dzieci : scenariusz zajęć dla szkół podstawowych]

10.  Sąd nad alkoholem : scenariusz inscenizacji dla gimnazjum i LO / Kraska R., Łopata A. // Wychowawca. – 2001, nr 7-8, s. 42

11.  Scenariusz godziny wychowawczej Pt. „Nie zabijaj siebie, czyli o zagrożeniu narkomanią” / Targońska G. // Doskonalenie Otwarte. – 2002/2003, nr 3, s. 128-138

12.       Scenariusz lekcji do przeprowadzenia na godzinie wychowawczej w klasach gimnazjalnych / Górecka H. // Doskonalenie Otwarte. – 2004/2005, nr 1, s. 199-207 [Temat: Młodzież wobec nałogów]

13.  Scenariusz lekcji: Alkohol - wróg czy przyjaciel? / Błaszczyk K. // Doskonalenie Otwarte. - 2000, nr 2. Wkładka edukacyjna, s. 26

14.  Sztuka mówienia nie – od potrzeby do odwagi / Seferyńska A. // Przyroda Polska. – 2004, nr 4, dod. Biuletyn Eko-edukacyjny, s. 17-23

15.       Uzależnienia : konspekt lekcji wychowawczej w gimnazjum / Szczęsna L. // Wychowawca. – 2001, nr 7-8, s. 36-37

16.  Zagrożenia cywilizacyjne młodzieży szkolnej : profilaktyka / Straub R. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 3, s. 24-27

17.  Zapobiegamy uzależnieniom / Sowada R. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 3, s. (6- 7) [Temat zajęć: Jak walczyć z nałogami?]

18.  Żyję zdrowo – nałogom mówię nie! : scenariusz zajęć profilaktycznych / Czerwińska R., Dacewicz M. // Lider. – 2005, nr 2, s. 12

Wideokasety

1.      Alkohol i narkotyki : pomyśl, zanim będzie za późno. – Warszawa : PWN 1999

2.      Alkohol kradnie wolność : kampania profilaktyczno-edukacyjna. – Warszawa : PARPA 2003

3.      Epitafium dla narkomana. – Warszawa : PWN 1995

4.      Narkomania II. - Kielce : Rada Programowa Filmów Oświaty Zdrowotnej 1993

5.      Narkotyki halucynogenne a organizm człowieka. – Warszawa : PWN 1999

6.      Nikotyna - legalny narkotyk. – Warszawa : PWN 1999

7.      Palenie tytoniu a fizjologia człowieka / konsult. Zatoński W.A., Przewoźniak K. – Warszawa : PWN 1995

8.      Problematyka AIDS i narkomanii. – Warszawa : „Nauka” 1993

9.      Problematyka antynikotynowa. – Warszawa : „Nauka” 1994

10.  Pułapka uzależnienia. Cz. 1-3. – Warszawa : PARPA 1995

11.  Włącz się [do gry] : telewizyjne audycje dla gimnazjalistów i nauczycieli. – Warszawa : MENiS 2003

12.  Zagubiona skarbonka. – Warszawa : Telewizja Polska 1998

Zasoby Internetu: (podano główne strony. Tekstów należy szukać poprzez wyszukiwarkę na podanej stronie internetowej)

1.      Dlaczego sterydy rodzą agresję? / Szukała D. (http://apz.pl) [dostęp 17.01.2006]

2.      Komputer – przyjaciel czy wróg dziecka? / M.Chodorowska-Chromiec (http://www.scholaris.pl) [dostęp 17.01.2006]

3.      Młodzież i uzależnienia / Przywara J. (http://edukator.org.pl) [dostęp 17.01.2006]

4.      Młodzież szkolna i sterydy / Strycharska-Gać B. (http://www.scholaris.pl) [dostęp 17.01.2006]

5.      Nikotynizm – dobry czy zły nawyk? : scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy I gimnazjum / B.Bilska (http://www.awans.net) [dostęp 17.01.2006]

6.      Picie alkoholu przez młodzież : czynniki ryzyka i konsekwencje / Lewicka M. (http://www.psychologia.edu.pl) [dostęp 17.01.2006]

7.      Scenariusz lekcji wychowawczych w klasie III : temat zajęć „Narkotyki – ich rodzaje i konsekwencje wynikające z przyjmowania / Rybka A. (http://www.scholaris.pl) [dostęp 17.01.2006]

8.      Umiemy powiedzieć Nie! / Stępień B. (http://www.literka.pl) [dostęp 17.01.2006]

9.      Uzależnienie od komputera i Internetu / Ćwiek M. (http://www.scholaris.pl) [dostęp 17.01.2006]

10.  Uzależnienia w  życiu młodzieży / Nowaczek M. (http://www.scholaris.pl) [dostęp 17.01.2006]

Ponadto materiałów dotyczących uzależnień można szukać na stronach:

http://narkomania.org.pl

http://www.menis.pl

http://www.profesor.pl

Opracowała: Barbara Budkiewicz

WMBP w Elblągu, Filia w Pasłęku