Narkomania wśród młodzieży

 zapobieganie i zwalczanie  

(zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata  1995-2006)

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1.     Bieńko Mariola : Bliżej siebie dalej od narkotyków // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 7, s. 13-18

2.     Borowski Tadeusz : Profilaktyka uzależnień w szkołach // Wychowanie na co Dzień.-1997, nr 9 s. 29-30

3.     Borucka Anna, Okulicz-Kozaryn Katarzyna, Pisarska Agnieszka : Pierwsze doświadczenia związane z wprowadzaniem szkolnej interwencji wobec uczniów używających substancji psychoaktywnych // Alkoholizm i Narkomania.-2002 nr

4.     2 s. 241-251
Borucka, Anna Ostaszewski. Krzysztof : Wiodące szkolne strategie profilaktyki używania substancji psychoaktywnych // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 10/11, s. 3-7

5.     Borzucka-Sitkiewicz Katarzyna,  Sas-Nowosielski Krzysztof, Wieczorek Leszek: Nadużywanie substancji psychoaktywnych - charakterystyka, zasięg i aspekty prawne zjawiska // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 10/11, dod. Wkładka Metodyczna nr 10/11, s. IX-XVI

6.     Brodniak Adam Włodzimierz : Międzynarodowe raporty i strategie dotyczące kontroli substancji psychoaktywnych // Alkoholizm i Narkomania.-2002, nr 2 s. 121-136

7.     Brodniak Adam Włodzimierz : Przegląd wybranych pozycji piśmiennictwa naukowego na temat polityki i strategii wobec narkotyków // Alkoholizm i Narkomania.-2002, nr 2 s. 189-206

8.     Budny Krystyna, Drapacz Mirosława : "Wznieś serce nad zło..." : (życiorysy pisane narkotykami) : scenariusz audycji radiowej // Wychowawca .-2003, nr 2 s. 24-25

9.     Bugajny Witold : Jestem za karalnością posiadania narkotyków // Problemy Alkoholizmu.-1996, nr 4 s. 11-12

10. Bugajny Witold : Zakaz posiadania narkotyków skutecznym środkiem przeciwdziałania narkomanii // Problemy Alkoholizmu.-1995, nr 10 s. 8-9

11. Cichoń Renata : Narkomania - gdzie szukać pomocy? // Nowa Szkoła.-2003, nr 2 s. 45-47

12. Czapiewska Elwira : Narkomania wśród uczniów klas terapeutycznych - stan zagrożenia i sposoby przeciwdziałania // Kultura i Edukacja.-1999, nr 2/3 s. 134-140

13. Dąbrowska Katarzyna : Badanie wykorzystania pakietu prewencyjnego dotyczącego zapobiegania narkomanii "Odlot" // Alkoholizm i Narkomania.-2001, nr 3 s. 421-432

14. Esmund Małgorzata, Esmund Kazimierz : Szkoła wobec aktualnych problemów młodzieży : propozycje pracy z uczniami // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.-1996 nr 4 s. 19-23

15. Florkowski Antoni, Gruszczyński Wojciech,  Jabłońska Bożena : Używanie środków narkotycznych przez uczennice Liceum Medycznego // Problemy Alkoholizmu.-2001, nr 3 dod. s. I-II

16. Głomska Maria,  Kondrat Ewa : Nauczanie profilaktyczne - to nie pogadanki o narkotykach // Wychowanie na co Dzień .-2003, nr 7/8 dod. s. VII-XI

17. Iłendo Agnieszka : Profilaktyka w szkole jako forma minimalizowania zagrożeń uzależnieniem // Opieka Wychowanie Terapia.-2002, nr 1 s. 14-17

18. Kamińska-Buśko Bożenna : Młodzież zagrożona uzależnieniem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.-1996, nr 1 s. 13-16

19. Kasprzycki Grzegorz : Przeciwdziałać narkomanii : refleksje organizatora kampanii "Narkotyki - najlepsze wyjście nie wchodzić 2003" w województwie kujawsko-pomorskim // Wychowanie na co Dzień.-2003, nr 7/8 s. 40-41

20. Kasprzycki Henryk : Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" w Toruniu // Wychowanie na co Dzień.-1998, nr 10/11 s. 22-24

21. Keller Helena, Latkowska Jagoda;  rozm. przepr. Anna Marczak-Krupa, Wojciech Kosikowski : Rola rodziny w profilaktyce uzależnień // Problemy Alkoholizmu.-1997, nr 6 dod. s. III-IV

22. Kolwińska, Marta : Mój uczeń bierze // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 4, s. 47-56

23. Kosikowski Wojciech : Ograniczanie popytu na substancje psychoaktywne : program regionalny PHARE // Problemy Alkoholizmu.-1997, nr 4 s. 15-17

24. Kosikowski Wojciech : Sprawozdanie z realizacji programu regionalnego PHARE "Ograniczanie popytu na substancje psychoaktywne" (Drug demand reduction) // Alkoholizm i Narkomania.-1995, nr 3 s. 131-140

25. Kowalczewska-Grabowska Katarzyna,  Rzymełka-Frąckiewicz Agata.: Diagnoza, terapia i profilaktyka uzależnień na terenie średnich miast aglomeracji górnośląskiej // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 1/2, s. 7-10

26. Krajewska Beata : Profilaktyka uzależnień w szkole // Wychowanie na co Dzień .-1999, nr 7/8 s. 38-40

27. Krajewska-Cyrwus Edyta,  Stalkowska Violetta : Zapobieganie narkomanii w aspekcie szkolnych programów profilaktycznych // Wychowanie na co Dzień .-2003 nr 7/8 dod. s. I-VII

28. Kosikowski Wojciech : Nadużywanie substancji psychoaktywnych w Polsce // Problemy Alkoholizmu.-1996, nr 6 s. 3-6

29. Lampkowska Joanna : Narkotyki - najlepsze wyjście nie wchodzić! : scenariusz zajęć do realizacji na godzinie wychowawczej w szkole ponadgimnazjalnej // Wychowanie na co Dzień .-2003,  nr 7/8 dod. s. XII-XIV

30. Łętowska, Jolanta : Powstrzymać modę "na branie" // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 10/11, dod. Wkładka Metodyczna nr 10/11, s. X-XIV

31. Łuczak Elżbieta : Szkoła jako środowisko zapobiegania narkomanii // Edukacja .-1999, nr 2 s. 71-80

32. Michalska Monika : Szkolna edukacja zdrowotna a narkotyki // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.-2001, nr 3 s. 37-39

33. Marmucka-Lalka Teresa, Kasprzycki Grzegorz : Profilaktyka najskuteczniejszą formą przeciwdziałania narkomanii / rozm. przepr. Jan Adam Malinowski // Wychowanie na co Dzień.-2003, nr 7/8 s. 3-5

34. Moskalewicz Jacek, Sierosławski Janusz, Świątkiewicz Grażyna : Program zapobiegania narkomanii w Polsce "Odlot" [fragm. ] // Alkoholizm i Narkomania.-1997, nr 2 s. 197-230

35. Muszyńska Anna : Działalność profilaktyczna w zakresie narkomanii // Edukacja Dorosłych.- 1997, nr 4 s. 52-57

36. Muszyńska Anna : Przymusowe leczenie nieletnich narkomanów w świetle obowiązującego prawa // Nowa Szkoła.-1997 nr 8 s. 44-47

37. Nowak, Anna : Profilaktyka narkomanii - ujęcie lokalne // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 1/2, s. 3-6

38. Nowicka Dorota : Lekcje na amfetaminie // Dyrektor Szkoły.-2004, nr 3, s. 9-12

39. Stanisław Orłowski ; rozm. przepr. Dorota Nowicka : Nie chować głowy w piasek // Dyrektor Szkoły.-2004, nr 3, s. 12-13

40. Okulicz-Kozaryn Katarzyna : Europejskie programy profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży - treści i ewaluacja // Alkoholizm i Narkomania.-1996, nr 4 s. 423-434

41. Ostaszewski Krzysztof : Profilaktyka uzależnień w szkole humanistycznej : kurs czy program? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.-1996 nr 5 s. 22-25

42. Ostaszewski Krzysztof : Trendy w używaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież : implikacje dla profilaktyki i wychowania // Wychowanie na co Dzień .-2001, nr 10/11 s. 5-9

43. Perwenis Jadwiga : Postępowanie z uzależnionymi od narkotyków // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.-1998, nr 1 s. 21-26

44. Płońska-Krajewska Małgorzata : Doniesienie z badań sondażowych dotyczących zagrożenia narkomanią młodzieży uczącej się w wieku 18-20 lat // Opieka Wychowanie Terapia.-1995, nr 3 s. 39-40

45. "Profilaktyka i terapia w narkomanii" - Łódź 13-14 grudnia 2001 / Dorota Zaworska-Nikoniuk // Wychowanie na co Dzień .-2002 nr 4/5 s. 38-40

46. Rosiński Wojciech : Podjęte działania / (Uzależnienia wśród młodzieży ; cz. 2 ) //Dyrektor  Szkoły.-2001, nr 7/8 s. 48-49

47. Rosiński Wojciech : Rozpoznanie zjawiska (Uzależnienia wśród młodzieży ; cz. 1 ) // Dyrektor Szkoły.-2001, nr 6 s. 23

48. Sierosławski Janusz, Zieliński Antoni : Dostępność substancji psychoaktywnych a ich używanie wśród uczniów szkół podstawowych // Alkoholizm i Narkomania.-1997, nr 2 s. 237-251

49. Sierosławski Janusz : Program pomocy narkomanom na poziomie lokalnym // Alkoholizm i Narkomania.-1995, nr 4 s. 115-126

50. Sikorski Wiesław : Psychoterapeutyczny model profilaktyki młodzieży zagrożonej stosowaniem wziewnych substancji psychoaktywnych // Opieka Wychowanie Terapia.-1995, nr 3 s. 10-14

51. Szczepkowski Jacek : Gdy moje dziecko sięga po narkotyki... // Wychowanie na co Dzień.-1997, nr 12 s. 25-26

52. Szczepkowski, Jacek : Umiejętności pomocne w pracy z młodzieżą  -Fragm. książki "Młodzież i narkotyki. W poszukiwaniu rozwiązań". - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 10/11, dod. Wkładka Metodyczna nr 10/11, s. I-VIII

53. Szpringer, Monika : Rodzina jako miejsce integralnej profilaktyki używania substancji psychoaktywnych przez młodzież  // Edukacja. - 2006, nr 3, s. 29-46

54. Szumski Jerzy : Przeciw kryminalizacji posiadania narkotyków // Problemy Alkoholizmu.-1996 nr 3 s. 17-19

55. Turek Andrzej,  Serafinowska-Gabryel Maria K. : Program profilaktyki globalnej Eupen // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.-1996, nr 7 s. 21-26

56. Więch Walerian : Koszykówka przeciw narkotykom // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.-2000, nr 6 s. 25-26

57. Wisłowska Jagienka, Szymska Marta, Śliwowski Piotr, Siczek Jerzy : Założenia projektu Ośrodka Rehabilitacyjno-Resocjalizacyjnego dla Nieletnich Uzależnionych od Środków Narkotycznych : (z orzeczonym pobytem w zakładzie poprawczym) // Opieka Wychowanie Terapia.-1997, nr 2 s. 23-29

58. Wnęk  Joanna A.: Wspólnoty "Cenacolo" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 9, s. 50-52

59. Wszołek, Jan : Małopolska w walce z narkomanią // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 6, s. 14-19

60. Zaworska-Nikoniuk Dorota : Znaczenie samopomocy w grupie anonimowych narkomanów // Kultura i Edukacja.-1999, nr 4 s. 100-118

61. Zieliński Antoni : Udział organizacji lokalnych w programie zapobiegania narkomanii "Odlot" na terenie Starachowic i Malczyc // Alkoholizm i Narkomania.-1996, nr 4 s. 445-458

62. Zielonka Anna : Stowarzyszenie Katolickie Ruch Antynarkotyczny KARAN // Dziecko Krzywdzone. - 2006 , nr 14, s. 135-139

Opracowała: Lucyna Lewon

(WMBP w Elblągu, Filia w Nowym Mieście Lubawskim)