Uczniowie słabosłyszący i niesłyszący w szkole

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

w oparciu o zbiory WMBP w Elblągu

 

W nawiasach podano numery inwentarzowe Biblioteki Głównej

Książki:

 1. Detektyw słuchowy : ćwiczenia językowo-słuchowe / Anna Szczepańska ; [il. Sandra Dudek]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013. - 32 s., [10] s. tabl.
 2. Edukacja dzieci z uszkodzeniem słuchu w społeczeństwie informacyjnym / Jolanta Zielińska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005. - 116 s. (98654 Czytelnia, 93706)
 3. Edukacja i rehabilitacja osób z wadą słuchu - wyzwania współczesności : heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji / red. nauk. Marta Wójcik. - Toruń : "Akapit", 2010. - 141 s. (98588 Czytelnia)
 4. Edukacja jako proces socjalizacji osób niepełnosprawnych / pod red. nauk. Anny Klinik.

Kraków : "Impuls", 2009. - 163 s.  (100899)

 1. Gotowość szkolna dziecka z uszkodzonym narządem słuchu / Katarzyna Bieńkowska.

Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2013. - 189, [2] s. (102516)

 1. Komputer w rozwoju sprawności komunikacyjnej dzieci niesłyszących / Jolanta Zielińska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005. - 166 s. (93711)
 2. Kształcenie zintegrowane uczniów niesłyszących w teorii i praktyce edukacyjnej / Aniela Korzon, Katarzyna Plutecka. - Kraków : "Impuls", 2010. - 149 s. (100956 Czytelnia)
 3. Mądrze się bawię, dobrze się uczę : przygotowanie dzieci niepełnosprawnych ruchowo do szkoły / Aneta Jegier. - Gdańsk : "Harmonia", 2007. - 101 s. (96444)
 4. Relacje dziecka z wadą słuchu w szkole / Aneta Jegier, Magdalena Kosowska. -

Warszawa : "Difin", 2011. - 159 s. (99285 Czytelnia, 99896)

 1. Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy : wybrane problemy teorii i praktyki surdologopedycznej / Grażyna Gunia.- Kraków : "Impuls", 2013. - 226 s. (94519 Czytelnia, 94722)
 2. Testy maturalne z języka angielskiego dla ucznia niesłyszącego : wskazówki dla nauczyciela i ucznia / Katarzyna Deleżyńska.Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia

Nauczycieli, 2009. - 123 s. (100447)

 1. Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły / pod red. Zenona Gajdzicy, Jerzego Rottermunda, Anny Klinik. - Kraków : "Impuls", 2008. - 149 s. (100913)
 2. Uczeń z wadą słuchu chce zrozumiec świat : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych / Urszula Buryn [i in.] ; Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

Warszawa, 2005. - 174 s. (93540 Czytelnia, 93539, 93538, 93537)

 1. Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej : podstawy metodyki nauczania języków obcych / Ewa Domagała-Zyśk, Katarzyna Karpińska-Szaj. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - 92 s.
 2. Uczniowie z chorobami przewlekłymi : jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację / red. nauk. Barbara Woynarowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - 322 s. (100966 Czytelnia)
 3. Wybrane aspekty społecznego funkcjonowania młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej / Marta Wójcik. - Kraków : "Impuls", 2008. -  232 s. (99060, 99846)

Artykuły z czasopism:

 1. Badania profesora Włodzimierza Pietrzaka nad ekspresją emocjonalną dzieci głuchych / Anna Prożych // Szkoła Specjalna. - 2013, nr 2, s. 152-154
 2. Bądź kulturalny! : konspekt zajęć konkursowych dla niesłyszącej młodzieży młodszej - starsze klasy szkoły podstawowej i gimnazjum / Lidia Paterman, Bogdan Prus // Wychowawca. - 2009, nr 5, s. 22-23
 3. Cechy rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu słuchu / Dominik Dąbrowski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 2, s. 13-21
 4. Czy społeczna integracja dzieci głuchych i słyszących jest możliwa? : pedagogiczne aspekty interakcji rówieśniczych / Agata Łukaszewicz-Orzechowska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2008, nr 3, s. 101-112
 5. Czynniki kształtujące świadomość ekologiczną u dzieci niedosłyszących / Lucyna Kozioł // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 1, s. 56-60
 6. Czynniki psychofizyczne warunkujące osiągnięcia szkolne uczniów z wadą słuchu / Beata Boksa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 1, s. 40-44
 7. Czynniki rodzinne warunkujące osiągnięcia szkolne dzieci niedosłyszących / Beata Boksa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 3, s. 52-55
 8. Dwujęzyczne nauczanie głuchych w Polsce / Małgorzata Czajkowska-Kisil // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 4, s. 265-275
 9. Dysfunkcje narządu słuchu a poziom zdolności motorycznych / Dominik Dąbrowski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 3, s. 17-21
 10. Dyskryminacyjny charakter egzaminów zawodowych młodzieży niesłyszącej / Mariusz Sak // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 3, s. 216-221
 11. Funkcjonowanie językowo-kulturowe osób niesłyszących w słyszącym społeczeństwie / Justyna Leszka // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 3, s. 192-200
 12. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z uszkodzonym narządem słuchu / Joanna Kosmalowa, Joanna Kobosko // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 3, s. 174-180
 13. Gry dydaktyczne dla dzieci i młodzieży z niesprawnym narządem słuchu / Krzysztof Stolarski // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 3, s. 216-224
 14. Indywidualne techniki pracy z dorosłą głuchoniemą uczennicą analfabetką / Barbara Augustyniak-Lauks // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s. 195-203
 15. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia z obustronnym niedosłuchem / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2011, marzec, s. 34-36
 16. Integracja szkolna a kształtowanie tożsamości kulturowej dzieci i młodzieży niesłyszącej / Mariusz Sak // Kwartalnik Edukacyjny. - 2011, nr 4, s. 35-43
 17. Jak funkcjonuje dziecko z uszkodzonym narządem słuchu w szkole / Anna Czyż, Magdalena Rzepa // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2011, nr 3, s. 15-27
 18. Język ciszą zaklęty / Anna Brauze // Polonistyka. - 2007, nr 9, s. 49-54
 19. Kształcenie dzieci z wadą słuchu w systemie integracyjnym jako wyzwanie dla surdopedagogiki / Małgorzata Kupisiewicz // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 5, s. 330-337
 20. Metoda szybkiego wzbogacana kompetencji językowo-kulurowej i pojęciowej dzieci niesłyszących / Marcin Białas // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 3, s. 199-205
 21. Mistrz dobrego zachowania / Lidia Paterman, Bogdan Prus // Wychowawca. - 2009, nr 5, s. 23 
 22. Modelowanie czynności poznawczych dziecka z wadą słuchu jako element pracy pedagoga szkolnego / Jolanta Zielińska // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 2, s. 83-90                 
 23. Motywacja i ograniczenia percepcyjne dzieci niepełnosprawnych słuchowo w zakresie uczenia się języka angielskiego : doniesienie z badań / Jowita Żuk // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 1, s. 19-38
 24. O barierach w kształceniu akademickim osób niesłyszących i słabosłyszących / Mariusz Sak // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2011, nr 4, s. 157-169
 25. Poglądy Marii Grzegorzewskiej na temat kształcenia dzieci z wadą słuchu / Beata Jackiewicz // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 5, s. 325-333
 26. Poziom motoryczności - dziewcząt z dysfunkcjami narządu słuchu / Dominik Dąbrowski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 5, s. 30-32 
 27. Przykładowe testy maturalne z języka angielskiego dla ucznia niedosłyszącego / Katarzyna Deleżyńska // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 4, s. 177-186
 28. Przyswajanie i utwalanie słownictwa i gramatyki : ćwiczenia dla uczniów niesłyszących / Katarzyna Deleżyńska // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 5, s. 163-168
 29. Reforma wobec uczniów niesłyszących  / Aneta Całużyńska // Język Polski w Liceum. - 2009/2010, nr 1, s. 102-108
 30. Rehablitacja językowa dzieci niesłyszących w Polsce / Marcin Białas // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 1, s. 21-36
 31. Rola wycieczek, zielonych szkół w nauczaniu dzieci i młodzieży niesłyszącej / Alicja Kubiak // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 5, s. 364-373
 32. Rozmowa rękami / Edyta Kolasińska-Bazan // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 12, s. 6-8
 33. Rzeczywistość szkolna dziecka z głęboko uszkodzonym słuchem w integracji / Małgorzata Gulip // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 1, s. 47-51
 34. Scenariusze zajęć słuchowo-ruchowych dla klas integracyjnych z uczniem niesłyszącym / Marzena Czarnowska // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 4, s. 67-73
 35. Słyszący nauczyciel a świat i kultura niesłyszącego ucznia / Anna Dyjak // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 3, s. 33-40
 36. Sposoby interpretowania konstrukcji słowotwórczych przez dzieci niesłyszące / Ewa Muzyka // Logopedia. - T. 36 (2007), s. 95-115
 37. Szansa czy iluzja? : o kształceniu zawodowym specjalnym dla uczniów głuchych i słabosłyszących / Mariusz Sak // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2012, nr 2, s. 40-45
 38. Świat ciszy zaprasza / Edyta Kolasińska-Bazan // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 1, s. 30-31
 39. Uczeń z zaburzeniami percepcji słuchowej lub wadą słuchu / Katarzyna Chrąściel // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2009, nr 1, s. 47-58
 40. Uczeń ze sprzężoną niepełnosprawnością w przedszkolu i w szkole ogólnodostępnej / Ilona Nitychoruk-Piekarz // Rewalidacja. - 2011, nr 2, s. 59-69
 41. Uczymy języka w przedszkolu i w szkole podstawowej by pomóc małym uczniom w ich zmaganiach z wielkim światem / Małgorzata Tomczyk-Jadach // Języki Obce w Szkole. - 2009 , nr 1, s. 102-106
 42. Wpływ Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne na rozwój społeczny dzieci z wadą słuchu w wieku przedszkolnym / Marta Matasek // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 2, s. 132-138
 43. Wykorzystanie metody kombinowanej w edukacji dzieci niesłyszących / Katarzyna Wereszka // Szkoła Specjalna. - 2013, nr 2, s. 154-156
 44. Zastosowanie elementów metody Marii Montessori w kształceniu przedszkolnym dzieci z wadą słuchu / Magdalena Kania, Joanna Szymańska // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 4, s. 269-278
 45. Zastosowanie muzyki i wibracji w terapii dzieci z uszkodzonym słuchem / Joanna Borowiec // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2012, nr 1, s. 73-82
 46. Znaczenie diagnozy i rehabilitacji ortoptycznej w nauce czytania u dzieci z zaburzeniami słuchu / Bożenna Odowska-Szlachcic // Rewalidacja. - 2009, nr 2, s. 84-90

    

     

    

 

Oprac. Beata Turulska

WMBP w Elblągu

Biblioteka Główna