PRAWA CZŁOWIEKA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1980-2008

 

ARTYKUŁY

1.      50 rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka / Sławomir Deda // Wszystko dla Szkoły. - 1998, nr 7-8, s. 16-18

2.      Afrykańscy imigranci i uchodźcy na skrzyżowaniu Wschodu i Zachodu / Maciej Ząbek // Znak. - 2008, nr 2,  s.56-69

3.      Co zmienić w polskiej oświacie? / Lucyna Bojarska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 3, s. 10-12

4.      Czy niewolnictwo jest zamkniętą kartą? / Krystyna Bonenberg. - Bibliogr // Aura. - 2007, nr 11, s. 34-35

5.      Czy uczniom potrzebny jest specjalny rzecznik? / Arleta Biegańska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, s. 14-15

6.      Czy uczyć znajomości praw człowieka i praw dziecka w szkole podstawowej? / Lidia  Wojtaszewska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, s. 22-23

7.      Czy w naszej szkole jest miejsce dla dzieci uchodźców? / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s. 41-44

8.      Czy wszystko trzeba tolerować, czyli o rodzajach i granicach tolerancji / Jacek Żmijski // Wszystko dla Szkoły. - 1998, nr 7-8, s. 11-13

9.      Dialog w jednej osobie / Aleksander Ziemny // Literatura. - 1999, nr 3, s. 18-20

10.  Dręczyciele i nękani / Małgorzata Filipowicz-Artecka // Przegląd Oświatowy. - 2003, nr 5, s. 9-10

11.  Dwujęzyczni uczniowie / Sabina M. Sadecka // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 50-53

12.  Działalność Europejskiej Komisji przeciw Rasizmowi i Nietolerancji (ERCI) / Andrzej Siciński // Kultura i Społeczeństwo - 1998, nr 3, s. 139-142

13.  Dziecko a migracja zarobkowa rodziców / Małgorzata Fojcik // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 12-15

14.  Edukacja o prawach człowieka : problemy realizacyjne / Małgorzata Kozak. - Bibliogr // Nowa Szkoła. - 2007, nr 8, s. 10-18

15.  Emigracja polska w Europie / Andrzej Chodubski // Polityka Społeczna. - 1996, nr 11/12, s. 5-10

16.  Emigracja polska we Włoszech i problemy alkoholizmu : korespondencja z  Rzymu / Grażyna Kot // Problemy Alkoholowe - 1996, nr 11, s. 13-14

17.  Francuski syndrom / Marek Beylin // Mówią wieki. - 1998, nr 2, s. 18-22

18.  Godność jako wartość egzystencjalnie kreatywna - jej wymiary, miejsce wśród innych wartości oraz wpływ na poczucie sensu życia / Teresa Borowska. - Bibliogr // Chowanna. - 2008, t. 1, s. 27-36

19.  Godność osoby ludzkiej : scenariusz zajęć z wychowania prorodzinnego dla klas maturalnych / Wiesława Kurowska // Wychowawca. - 2000, nr 2, s. 41

20.  Honor z honoru / Agnieszka Nowakowska // Charaktery. - 2007, nr 7, s. 42-44

21.  Humanitarna organizacja / Wacław Wierzbicki // Przysp. Obron. Szk. - 1996, nr 1, s. 29-33

22.  Ideologia i antysemityzm / Paweł Dybel // Res Publica Nowa. - 1999, nr 3, s. 24-33

23.  Inni to także my : lekcja wychowawcza dla uczniów gimnazjum / Beata Walczak // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 5, s. 22-23

24.  Ja i inni : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Irena Borecka // Biblioteka w Szkole. - 1998, nr 9, s. 14

25.  Jerozolima : w labiryncie wielokulturowości / Krzysztof Koc // Polonistyka. - 2007, nr 10, s. 13-19

26.  Każdy jest inny, ale łączy nas wiele / Grażyna Gawryłow // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 5, s. 20

27.  Kilka uwag o toleracji / Violetta Kopińska. - Bibliogr // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 1/2, s. 7-9

28.  Konferencja "Niewolnictwo i niewolnicy w Europie od starożytności po czasy nowożytne" (Kraków, 16-17 XII 1996) / Krzysztof Bojko // Stud. Hist. - 1997, z. 3, s. 459-463

29.  Kontrakt socjalny : kulturowe aspekty pomocy społecznej dla obcokrajowców / Agnieszka Kołodziej-Durnaś, Urszula Kozłowska // Praca Socjalna. - 2008, nr 1, s. 87-101

30.  Lekcja języka - lekcją praw człowieka / Marzanna Pogorzelska // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 3, s. 97-100

31.  List Ajuba, czyli poznać, zrozumieć, zaakceptować innych / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 5, s. 13-16

32.  Mechanizmy i formy wykluczenia / Marcin J. Sochocki // Remedium. - 2006, nr 4, s. 1-3

33.  Międzynarodowe prawo humanitarne a zbrojny ruch oporu / Marek Gąska. - Bibliogr // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. seria 2, Nauki Społeczne. - 2002, nr 8, s. 57-76

34.  Międzynarodowy Trybunał Karny do spraw Zbrodni w byłej Jugosławii / Jerzy Ciechański // Spr. Międzynar. - 1998, nr 3, s. 113-142

35.  Migranci zarobkowi z Polski w Niemczech / Marion Gemende // Polityka Społeczna. - 1996, nr 11/12, s. 25-27

36.  Migracja wyzwaniem polityki społecznej / Katarzyna Głąbicka // Polityka Społeczna. - 1996, nr 11/12, s. 10-15

37.  Migracje ludności z północnej Europy do krajów śródziemnomorskich / Witold Wilczyński // Geografia w Szkole. - 1997, nr 1, s. 3-7

38.  Migracje powrotne : doświadczenia innych / Maciej Duszczyk. /. - (Polityka Społeczna za Granicą). - Bibliogr // Polityka Społeczna. - 2007, nr 5/6, s. 28-33

39.  Migracje zarobkowe : seminarium w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych / Edward Marek // Polityka Społeczna. - 1998, nr 4, s. 39-40

40.  Migracje zarobkowe Polaków do Irlandii : fakty i mity / Izabela Grabowska-Lusińska. - Bibliogr // Polityka Społeczna. - 2007, nr 1, s. 19-24

41.  Mniejszości narodowe we współczesnej Polsce / Konrad Wróblewski // Cogito. - 2007, nr 6, s. 56-57

42.  Mniejszości narodowe, czyli lekcja tolerancji : scenariusz zajęć wiedzy o społeczeństwie dla klasy pierwszej gimnazjum / Anna Kąkol // Klanza w Szkole. - 2005, nr 1, s. 8-10

43.  Mur trudny do pokonania / Philip Yam // Świat Nauki. - 1997, nr 9, s. 10-11

44.  My - dzieci naszej Europy : (scenariusz promujący spotkania młodzieży państw członkowskich UE) / Elżbieta Rzepecka-Roszak // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 6, s. 19-21

45.  My - różnice i podobieństwa / Anna Mizgier // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 10, s. 7-8

46.  Naczelny Sąd Administracyjny RP przed Trybunałem w Strasburgu / Tadeusz Jasudowicz // Acta Elbingensia. - T. 1, (2003),  s. 113-127

47.  "Nie znana" procedura ochrony praw człowieka w UNESCO / Mieczysław Paszkowski // Spr. Międzynar. - 1996, nr 1, s. 87-98

48.  Nowe miejsce do życia / Małgorzata Gebert, Janina Ochojska-Okońska ; rozm. przeprowadzili Michał Bardel i Marcin Żyła // Znak. - 2008, nr 2, s.21-39

49.  O prawach człowieka i bibliotekach na konferencji UNESCO i UNAL we  Florencji / Anna Praszyńska // Bibliotekarz. - 1999, [nr] 4, s. 30-32

50.  O tolerancji dla nietolerancji / Barbara Pasamonik // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 5, s. 18-24

51.  Oni nie są z Marsa / Halina Grzymała-Moszczyńska // Charaktery. - 2006, nr 12, s. 38-40

52.  Portret emigranta / Ewa Partyga // Dialog. - 1999, nr 3, s. 151-157

53.  Pozarządowe organizacje praw człowieka / Joanna Weschler // Spr. Międzynar. - 1998, nr 3, s. 143-160

54.  Prawa człowieka - scenariusze / Agnieszka Zackiewicz // Nowa Edukacja. - 1999, nr 4/8, wkł. s.1-6

55.  Prawa człowieka i stosunki międzynarodowe / Roman Kuźniar // Spr. Międzynar. - 1998, nr 3, s. 25-58

56.  Prawa człowieka w  Karcie NZ i w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka / Krzysztof Drzewicki // Spr. Międzynar. - 1998, nr 3, s. 9-24

57.  Prawa człowieka w państwie neokomunistycznym / Erping Zhang // Znak. - 2008, nr 7-8, s. 42-51

58.  Prawa i powinności człowieka : scenariusz zajęć dla klasy IV / Danuta Wlazły // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 10, s. 12

59.  Prawa rodziców : Konstytucja Rzeczpospolitej, Konkordat między Stolicą Apostolską a  Rzeczpospolitą Polską, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Konwencja o prawach dziecka, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców // Wychowawca. - 2001, nr 9, s. 16-17

60.  Prawdy wiary / Michael Ignatieff // Res Publica Nowa. - 1997, nr 1/2, s. 61-66

61.  Prawo człowieka do integralności genetycznej / Anna Michalska, Tomasz Twardowski // Państwo i Prawo. - 1999, z. 5, s. 32-48

62.  Prawo do pracy w Europejskiej Karcie Społecznej na tle prawa międzynarodowego / Jerzy Wratny // Polityka Społeczna. - 1995, nr 11/12, s. 1-8

63.  Problemy migrantów poszukujących pracy w Europie Zachodniej / Brunon Bartz // Prz. Hum. - 1996, nr 5, s. 87-94

64.  Profilaktyka uprzedzeń / Małgorzata Micuła // Nowe w Szkole. - 1998/99, nr 4, s. 28-30

65.  Przeciw godności człowieka / Anna Chwist // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 3, s. 11-16

66.  Przemieszczenia ludnościowe w Europie Środkowowschodniej po II wojnie  światowej : próba bilansu historiograficznego / Zygmunt Zieliński // Dzieje Najnow. - 1997, nr 4, s. 93-118

67.  Przyczynek do migracji pracowniczych z Polski / Cezary Żołędowski // Polityka Społeczna. - 2007, nr 5/6, s. 1-3

68.  Ramowy program integracji uchodźców / Tomasz Kaźmierczak // Praca Socjalna. - 2007, nr 4, s. 3-32

69.  Rasizm i historia : afrocentryczna reinterpretacja historii powszechnej / Anna Peck // Prz. Hum. - 1998, nr 3, s. 91-97

70.  Sami wśród obcych ludzi / Halina Grzymała-Moszczyńska // Znak. - 2008, nr 2, s.15-20

71.  Scenariusz zajęć bibliotecznych dotyczący mniejszości narodowych / Violetta Jankowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 4, s. 28-29

72.  Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III szkoły podstawowej o prawach człowieka / Radosław Szymański. - Bibliogr. s. 252-253 // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 1/2, s. 248-253

73.  Sezonowe wyjazdy zarobkowe do Niemiec / Joanna Korczyńska // Polityka Społeczna. - 1996, nr 11/12, s. 19-21

74.  Skryte uprzedzenia / Norbert Maliszewski // Charaktery. - 2005, nr 6, s. 40-41

75.  Społeczność międzynarodowa wobec masowych naruszeń praw człowieka w  byłej Jugosławii / Roman Wieruszewski // Spr. Międzynar. - 1998, nr 3, s. 89-112

76.  Spór o rasy ludzkie i jego konsekwencje dla teorii socjologicznej / Radosław Tyrała. - Bibliogr. s. 167-168 // Kultura i Społeczeństwo. - T. 51, nr 3 (2007), s. 149-169

77.  Sprawiedliwość i wykluczanie / Piotr Kostyło. - Bibliogr // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2007, nr 2, s. 77-95

78.  Swoi i obcy / Tomasz Jarmakowski // Wiedza i Życie. - 2008, nr 3, s.50-53

79.  Szanuj bliźniego, szanuj siebie / Iwona Kwiatkowska-Żak // Charaktery. - 2001, nr 12, s. 65

80.  Szkolnictwo mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce / Alina Awramiuk. - Bibliogr // Geografia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 5-10

81.  Szkoła publiczna a religia we Francji i w świetle Europejskiej  Konwencji Praw Człowieka / Bernard Pacteau // Państwo i Prawo. - 1996, z. 10, s. 29-37

82.  Tam i z powrotem / Agnieszka Kawula-Kubiak // Charaktery. - 2007, nr 12, s. 32-35

83.  Tata na emigracji / Barbara Smolińska // Charaktery. - 2008, nr 7, s. 76-77

84.  Tło, wyzwania, a rzeczywistość nauczania międzykulturowego / Ludmiła Łopacińska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 2, s. 18-26

85.  Tolerancja w definicjach uczniowskich / Małgorzata Karwatowska // Język Polski w Szkole Średniej. - 1997/1998, nr 4, s. 56-61

86.  Tolerancja - zjawisko społeczne czy postawa? / Katarzyna Szewetowska // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 5, s. 50-53

87.  Tortury w białych rękawiczkach / Ewa Ger // Charaktery. - 2003, nr 11, s. 49-50

88.  Uchodźcy w Niemczech / Brunon Bartz // Polityka Społeczna. - 1996, nr 11/12, s. 30-33

89.  Uchodźcy w świecie i w Polsce / Mirosław Sielatycki // Geografia w Szkole. - 1997, nr 2, s. 67-79

90.  Uniwersalny(?) system ochrony praw człowieka : kilka uwag / Jerzy Menkes // Spr. Międzynar. - 1998, nr 3, s. 75-88

91.  Uprzedzenia wobec chorych na AIDS ze szczególnym uwzględnieniem postaw pracowników medycznych / Lidia Janiszewska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. - 2003, nr 1, s. 45-58

92.  W drogę : globalizacja i regionalizacja a międzynarodowa mobilność  udzi / Marek Okólski // Res Publica Nowa. - 1998, nr 2/3, s. 100-106

93.  W sprzeczności między sacrum a profanum - dyskusja / Aleksandra Stasica // Grupa i Zabawa. - 2002, nr 1/2, s. 28-33

94.  Wielokulturowość : nowoczesny kierunek wychowania / Wiesław Romanowicz // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 35-37

95.  Wielokulturowość a kształcenie zawodowe / Stanisław Kaczor // Pedag. Pr. - (1996), s. 101-106

96.  Wielokulturowość w edukacji przedszkolnej / Krystyna Kamińska. / // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 8, s. 5-7

97.  Wielokulturowość w szkole / Krystyna Wiącek // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 9, s. 13-14

98.  Wychowanie w świetle koncepcji uczestnictwa dziecka w podejmowaniu życiowych decyzji / Kamila Zdanowicz-Kucharczyk. - Bibliogr // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 7-8, s. 23-26

99.  Wychowawcze i edukacyjne konsekwencje "euroemigracji" rodziców i opiekunów / Bartłomiej Walczak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 21-26

100.Wykluczenie społeczne - rys interpretacyjny i użyteczność badawcza / Rafał Kruszka // Kultura i Edukacja. - 2008, nr 1, s.35-69

101.Wzrastanie ku wartościom : jak wprowadzam w świat wartości dzieci sześcioletnie / Mariola Jąder // Grupa i Zabawa. - 2002, nr 1-2, s. 75-81

102.Z tolerancją na ty / Bożena Rakowska // Życie Szkoły. - 2007, nr 1, s. 29-33

103.Zapobieganie konfliktom w sytuacjach związanych z kwestiami mniejszości  narodowych / Max van der Stoel // Spr. Międzynar. - 1998, nr 3, s. 59-74

104.Zasada niewydalania uchodźców a pojęcie "kraju bezpiecznego" : (wybrane  aspekty prawne) / Barbara Mikołajczyk // Państwo i Prawo. - 1997, z. 3, s. 30-42 

105.Zawsze zakładamy powrót / Roman Wieruszewski; rozm. przepr. Marcin Żyła // Znak. - 2008, nr 2, s.40-55

106.Znam swoje prawa : (konkurs szkolny na temat praw dziecka) / Joanna Pelikan // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 4, s. 18-19

KSIĄŻKI

1.      Administracja wobec praw człowieka / Tadeusz Jasudowicz. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1997

2.      Demografia a literatura i język / [red. nauk. Hanna Maria Małgowska]. - Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1988

3.      Dyskryminacja rasowa, przeszłość i teraźniejszość / Jan Balicki. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1986

4.      Emigracja w polityce międzynarodowej / Paweł Machcewicz. - Warszawa : Biblioteka "Więzi", 1999

5.      Europejska Konwencja Praw Człowieka : schematy procedury, stawki związane z pomoca prawną, wzór skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka / wybór i oprac. Marek Antoni Nowicki. - Stan prawny na dzień 1 października 1999 r. - Kraków : "Zakamycze", 1999

6.      Europejska Konwencja Praw Człowieka w polskim wymiarze sprawiedliwości / Andrzej Redelbach. - Poznań : "Terra", 1997

7.      Geografia osadnictwa, ludności i turyzmu wobec transformacji systemowej : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Maika i Dariusza Sokołowskiego  Torun : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1997

8.      Globalizacja a stosunki międzynarodowe / pod red. Edwarda Haliżaka, Romana Kuźniara, Janusza Symonidesa. - Bydgoszcz ; Warszawa : "Branta", 2004

9.      Idea wielokulturowego wychowania w nowoczesnych społeczeństwach / Brunon Bartz. - Radom : ITE, 1997

10.  Konstytucjonalizm, demokracja, wolność : [wybór tekstów] / wybór Paweł Śpiewak. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 1996

11.  Międzynarodowa ochrona praw człowieka / Zbigniew Resich. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981

12.  Międzynarodowe prawo praw człowieka : zarys / Adam Łopatka. - Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, cop. 1998

13.  Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość : zderzenie kultur we współczesnym świecie / red. nauk. Danuta Lalak. - Warszawa : "Żak", 2007

14.  Migracje zarobkowe polskiej młodzieży : badania i analizy / oprac. red. Elżbieta Nowicka ; Urząd  Komitetu Integracji Europejskiej. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004

15.  Migracje w świecie / A. Maryański. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984

16.  Mniejszości narodowe w Polsce / pod red. Zbigniewa Kurcza. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1997

17.  Mniejszości narodowe w Polsce XX wieku / Jerzy Tomaszewski .- Warszawa : "Editions Spotkania", 1991

18.  Mniejszości w prawie międzynarodowym / Barbara Mikołajczyk. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1996

19.  Natura praw człowieka : strasburskie standardy ich ochrony / Andrzej Redelbach. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2001

20.  Nie ma neutralności / Joel Carlson. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980

21.  Niewolnictwo / Iza Bieżuńska-Małowist, Marian Małowist. - Warszawa : "Czytelnik", 1987

22.  O prawach człowieka - w podwójną rocznicę paktów : księga pamiątkowa w  hołdzie profesor Annie Michalskiej / pod red. Tadeusza Jasudowicza i Cezarego Mika. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom  Organizatora", 1996

23.  Ochrona danych : standardy europejskie : zbiór materiałów / wstęp, tł. [z ang.] i oprac. Tadeusz Jasudowicz. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1998

24.  Ochrona praw człowieka w świecie : praca zbiorowa / pod red. Leszka Wiśniewskiego. - Bydgoszcz : "Branta", 2000

25.  Odmowa powrotu do kraju : oceny prawne / Zdzisław Ciopiński. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988

26.  Osadnictwo wiejskie w środkowych i północnych powiatach Dolnego Śląska w latach 1945-1949 / Franciszek Kusiak. - Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982

27.  Państwo apartheidu / Arnold Bianke. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986

28.  Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

29.  Polska wobec europejskich standardów praw człowieka : materiały konferencji naukowej doktorantów i studentów UMK "W 50-lecie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i 10-lecia Katedry Praw Człowieka i Prawa Europejskiego UMK", Toruń dnia 6 listopada 2000 roku / pod red. Tadeusza Jasudowicza. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2001

30.  Pomorze Zachodnie : nasz język dawniej i dziś / Ewa Rzetelska-Feleszko. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986

31.  Prawa człowieka : Deklaracje i rzeczywistość / Kazimierz Gieroń. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1981

32.  Prawa człowieka : dokumenty międzynarodowe / przekł. i oprac. Bożena Gronowska, Tadeusz   Jasudowicz, Cezary Mik. - Toruń : "Comer", 1993

33.  Prawa człowieka : poradnik nauczyciela : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Koszewskiej. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2002

34.  Prawa człowieka ; Prawa dziecka / przygot. do dr. Jan Kropiwnicki, Jerzy Gruszka. - Jelenia Góra : Wydawnictwo Nauczycielskie, cop. 1998

35.  Prawa człowieka : prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe / Roman Kuźniar. - Warszawa : "Scholar", cop. 2004

36.  Prawa człowieka : wybór dokumentów międzynarodowych / oprac. i przekł. Bożena Gronowska, Tadeusz Jasudowicz, Cezary Mik. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1999

37.  Prawa człowieka : wybór materiałów : dokumenty międzynarodowe / przekł. i oprac. Bożena Gronowska, Tadeusz  Jasudowicz, Cezary Mik. - Toruń : "Comer", 1993

38.  Prawa człowieka i ich ochrona / Grażyna Michałowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000

39.  Prawa człowieka w edukacji obywatelskiej / Małgorzata Rutkowska-Paszta. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998

40.  Prawa człowieka w Polsce / pod red. nauk. Adama Łopatki. - Warszawa : "Interpress", 1980

41.  Prawa człowieka w Stanach Zjednoczonych / red. nauk. Longin Pastusiak. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1985

42.  Prawa człowieka w systemie norm międzynarodowych / Anna Michalska. - Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982

43.  Prawa i wolności człowieka : scenariusze lekcji dla szkół średnich i podstawowych : praca  zbiorowa / pod red. Ewy Stawowy. - Kraków : "Impuls", 1996

44.  Prawa i wolności człowieka II : scenariusze lekcji dla szkół podstawowych i średnich : praca zbiorowa / pod red. Ewy Stawowy. - Kraków : "Impuls", 1997

45.  Prawa naturalne, prawa człowieka, wymiar sprawiedliwości : Polacy wobec Europejskiej  Konwencji Praw Człowieka / Andrzej Redelbach. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2000

46.  Prawa rodziny - prawa w rodzinie : w świetle standardów  międzynarodowych : orzecznictwo  strasburskie / wybór i oprac. Tadeusz Jasudowicz. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom  Organizatora", 1999

47.  Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby / Katarzyna Olbrycht. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2002

48.  Prawo człowieka do środowiska naturalnego : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Sommera.- Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987

49.  Prawo głosu i różnicy a podmiotowość : praca zbiorowa / pod red. Marii Nowickiej-Kozioł. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2002

50.  Prawo państwa do regulowania międzynarodowego ruchu osobowego / Stefan Sawicki. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1986

51.  Problem tolerancji / Ludmiła Żuk-Łapińska. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 1991

52.  Problemy ludnościowe : praca zbiorowa / pod red. Mikołaja Latucha. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1986

53.  Przemiany cywilizacji współczesnej / Joanna Leska-Ślęzak, Urszula Świętochowska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 1999

54.  Psychologia międzykulturowa / David Matsumoto, Linda Juang. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007

55.  Razem przeciw przemocy / Irena Pospiszyl. - Warszawa : "Żak", 1999

56.  Sądownictwo kościelne w służbie praw człowieka / Ryszard Sztychmiler. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2000

57.  Społeczne prawa człowieka w świetle aktów międzynarodowych : praca  zbiorowa / pod red. Urszuli Świętochowskiej. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 1992

58.  Społeczność polska we Francji w latach 1918-1978 : problemy integracyjne trzech pokoleń / Jan Gruszczyński. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981

59.  Standardowe zasady wyrównywania szans osób niepełnosprawnych : rezolucja 48/96 Narodów  Zjednoczonych. - Warszawa : 1996

Nadbitka z "Problemów Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej" nr 1 1996

60.  Środowisko przyrodnicze, społeczne, cywilizacja i człowiek / [przedm. Henryk Groszyk] ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. -  Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1984

61.  Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej / Zbyszko Melosik. - Kraków : "Impuls", 2007

62.  Tolerancja / pod red. Barbary Karolczak-Biernackiej. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1992

63.  Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju. Z. 1/1992 / red. Tadeusz Jasudowicz  Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1993

64.  Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju. Z. 2/1993 / red. Tadeusz Jasudowicz  Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1994

65.  Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju. Z. 3/1994-1995 / red. Tadeusz Jasudowicz  Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1996

66.  Tułaczy los : uchodźcy polscy w imperium rosyjskim w latach pierwszej wojny światowej /  Mariusz Korzeniowski, Marek Mądzik, Dariusz Tarasiuk. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2007

67.  Twórcze niepokoje codzienności / Maria Szyszkowska. - Warszawa : "Twój Styl", 1999

68.  Ubi bene, ibi patria, czyli o współczesnym człowieku poszukującym dobrego miejsca do życia / Cezary Obracht-Prondzyński. // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia / pod red. Mieczysława Plopy. T. 2. - Elbląg : Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007. - S. 79-93

69.  Uchodźcy świata 1997-1998 : wyzwania humanitarne / red. nauk. Jakub Boratyński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998

70.  Uchodźcy w Unii Europejskiej : aspekty prawne i polityczne / Izabela Oleksiewicz. - Bydgoszcz ; Rzeszów : "Branta", 2006

71.  Wolne osoby i dobro wspólne / Michael Novak ; przeł. [z ang. ] Grzegorz Łuczkiewicz. - Kraków : "Znak", 1998

72.  Wolność i bezpieczeństwo osobiste w sprawach karnych w świetle  standardów Rady Europy : (implikacje praktyczne dla prawa polskiego) / Bożena Gronowska. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1996

73.  Wolność religii : wybór materiałów, dokumenty, orzecznictwo / tł. i oprac. Tadeusz Jasudowicz. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2001

74.  Wspólny standard do osiągnięcia - stan urzeczywistnienia : w pięćdziesięciolecie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 roku / oprac. Studencka Grupa Działania "Homo Homini" ; pod kier. i red. Tadeusza Jasudowicza. - Toruń : "Dom Organizatora", 1998

75.  Wybór tekstów pomocniczych dla nauczycieli kształcenia obywatelskiego w ramach programu "Edukacja obywatelska w społeczeństwie demokratycznym" / oprac. Mirosława Marody [i in.]. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1993

76.  Wybrane problemy geografii społeczno-ekonomicznej i zagospodarowania przestrzennego / red. Jan Falkowski. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1996

77.  Wybrane problemy narodowościowe / Marek Czerwiński, Janusz Mieczkowski, Andrzej Wojtaszak. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 1998

78.  Wymiary struktury społecznej : analiza porównawcza / Zbigniew Sawiński, Henryk Domański. - Wrocław [i in. ] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986

79.  Założenia teorii asymilacji : praca zbiorowa / pod red. Hieronima Kubiaka, Andrzeja K. Palucha. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980

80.  Zasiedlanie i zagospodarowanie Dolnego Śląska w latach 1945-1949 ze szczególnym uwzględnieniem regionu sudeckiego / Jerzy Kociszewski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983

81.  Zbiorowe prawa człowieka : analiza krytyczna koncepcji / Cezary Mik. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1992

82.  Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 2, Nauki Społeczne. 2003 z. 2 , Politologia / pod red. Edwarda Olszewskiego. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2003

MULTIMEDIA

1.      Global View 1996 : UNHCR w 1996 roku [Film]. – Warszawa, [1997]. [VHS]

2.      Graj w kolory [Film] / realiz. Krzysztof Tusiewicz. - Bielsko-Biała, 2005. [VHS]

3.      Make a little difference : film o dzieciach uchodźcach [Film] / reż. Niurka Pineiro. – Warszawa, 1996. [VHS]

4.      Moja tolerancja wobec odmienności [Film] / Ewa Ćwikła, Marlena Woźniak. -  Poznań, 2008. [DVD]

5.      Polacy z wyboru [Film] / Ewa Marciniak. - Warszawa, 1998. [VHS]

STRONY WWW

http://www.pck.pl/

http://www.pah.org.pl

http://www.amnesty.org.pl/

http://www.unhcr-budapest.org/poland/index.php

http://www.hfhrpol.waw.pl/

http://www.undp.org.pl/pl/index.php

http://www.unesco.pl/

http://www.unicef.pl/

 

opracowała: Magdalena Kobylińska

(WMBP w Elblagu, Biblioteka Główna)