Prawa dziecka

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1980-2008

 

 

W dniu 20 listopada 1989 r. została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencja o Prawach Dziecka.

 

Artykuły

1.      50 rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka / Sławomir Deda // Wszystko dla Szkoły. - 1998, nr 7-8, s. 16-18

2.      Asertywność a prawa dziecka / Urszula Ptak // Kajet. - 2001, nr 3, s. 23-24

3.      Aspekty prawne przeciwdziałania przemocy w rodzinie i możliwość pomocy / Alina Kula // Wszystko dla Szkoły. - 1997, nr 5, s.15

4.      Baśń o prawach dziecka : przedstawienie humorystyczne z okazji Dnia Dziecka / Małgorzata Wielgosz // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 4, s. 24-26

5.      Co może i co powinien nauczyciel w związku z prawami dziecka? / Ewa Tokarczyk // Szk. Zawod. - 1998, nr 6, s. 15-18

6.      Czas na normalność... / Ewa Głodzik // Dyrektor Szkoły. - 1999, nr 2, s. 33-34

7.      Czy uczniom potrzebny jest specjalny rzecznik? / Arleta Biegańska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, s. 14-15

8.      Czy uczyć znajomości praw człowieka i praw dziecka w szkole podstawowej? / Lidia  Wojtaszewska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, s. 22-23

9.      Czy w Polsce przestrzega się praw dziecka? / Elżbieta Palej // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 7, s. 6-11

10.  Dawno, dawno temu o prawach dziecka nikt nie słyszał... : scenariusz lekcji / Iwona Ambroziak, Ewa Piwczyk. - Bibliogr // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 2, s. 28-29

11.  Deklaracja Ruchu na Rzecz Praw Dziecka // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 9, s. 2

12.  Dorośli i dzieci / Jadwiga Bińczycka // Stud. Pedag. - (1997), s. 39-50

13.  Dzieci ulicy - problem ciągle aktualny : jak im pomagać? / Teresa Kaniowska // Prawa Dziecka. - 2007, nr 3, s. 16-18

14.  Dzieci w sieci : vademecum internetu / Bogdan Kaniuk // Prawa Dziecka. - 2007, nr 3, s. 4-6

15.  Model pomocy kompleksowej / Krystyna Kobel-Buys // Prawa Dziecka. - 2007, nr 2, s. 5-8

16.  Dziecięce listy do świata / Marita Golik, Maria Kapcia // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 4, s. 31-32

17.  Dzieciństwo nadal zniewolone / Joanna Kaczor // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 1, s. 5-9

18.  Dzieciobójstwo : kwestie prawne i społeczne / Jacek Potulski // Niebieska Linia. - 2007, nr 6, s. 15-20

19.  Dziecko a przemoc / Elżbieta Augustyniak-Brągiel // Wszystko dla Szkoły. - 1997, nr 5, s.14

20.  Dziecko świadkiem w sądzie / Maria Sierakowska // Remedium. - 2007, nr 11, s. 24-25

21.  Dziecko w obliczu prawa. Cz. 1 / Mirosław Kaczmarek // Remedium. - 2006, nr 10, s. 18-19

22.  Dziecko w obliczu prawa. Cz. 2 : dziecko w postępowaniu sądowym / Mirosław Kaczmarek // Remedium. - 2006, nr 12, s. 18-19

23.  Dziecko w rodzinie : pomagać, wspierać czy interweniować / Mirosław Kaczmarek // Remedium. - 2006, nr 4, s. 18-19

24.  Dziecko wczoraj i dziś / Agnieszka Szarkowska // Przegląd Oświatowy. - 2005, nr 11, s. 15-16, 18

25.  Efekt Sieci / Alden M. Hayashi // Świat Nauki. - 1999, nr 3, s. 8-9

26.  Internet a prawna ochrona dziecka / Mirosław Kaczmarek // Remedium. - 2006, nr 7/8, s. 34-35

27.  Jakie prawa i obowiązki mają uczniowie? Jak mogą ich bronić? : (scenariusz 2-godzinnych zajęć z zakresu terapii pedagogicznej - klasa V) / Joanna Pelikan // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 6, s. 17-19

28.  Jakie prawa mają dzieci? / Elżbieta Suska // Wszystko dla Szkoły. - 1998, nr 7-8, s. 19-20

29.  Jakie prawa mają uczniowie i jak mogą ich bronić? / Elżbieta Suska, Jerzy Sińczak, Alicja Pacewicz // Wszystko dla Szkoły. - 1998, nr 7-8, s. 21-23

30.  Każdy może być rzecznikiem swoich praw / oprac. K.S. // Probl. Opiek.-Wychow. - 1997, nr 1, s. 20-23

31.  Konwencja Praw Dziecka - konkurs / Barbara Kawa, Monika Żmuda // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 10, s. 14-17

32.  Konwencja Praw Dziecka wobec obowiązujących przepisów oświatowych oraz wprowadzanej Reformy Edukacji / Barbara Sochal // Gimnazjum. - 2000, nr 1 (3), s. 66-76

33.  Linia naprawdę gorąca / Joanna Napieraj // Prawa Dziecka. - 2007, nr 2, s. 17-18

34.  Montaż słowno-muzyczny poświęcony prawom dziecka / Anna Zawadzka // Wszystko dla  Szkoły. - 2006, nr 3, s. 22-24

35.  Naucz się upominać o swoje prawa, ale pamiętaj, że inni też je mają : scenariusz zajęć dotyczących Konwencji o Prawach Dziecka / Hanna Bohuszewicz, Gabriela Bonk // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 1, s. 11

36.  "Nie znana" procedura ochrony praw człowieka w UNESCO / Mieczysław Paszkowski // Spr. Międzynar. - 1996, nr 1, s. 87-98

37.  Odkrywanie dziecka i dzieciństwa / Barbara Smolińska-Theiss // Probl. Opiek.-Wychow. - 1997, nr 2, s. 9-12, 3 okł.

38.  Poglądy Korczaka i Schoenbecka w opinii nauczycieli / Iwona Paszenda // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 7, s. 63-67

39.  Polityka wobec dziecka w Europie tematem konferencji w Lipsku / Barbara Smolińska-Theiss // Probl. Opiek.-Wychow. - 1996, nr 9, s. 35-38, 43

40.  Portale społecznościowe / Bogdan Kaniuk // Prawa Dziecka. - 2007, nr 1, s. 14-15

41.  Potrzeby dziecka a środowisko rodzinnne / Cezary Schiff // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 5, s. 300-303

42.  Powiedzcie, gdzie mam szukać pomocy : scenariusz zajęć / Iwona Ambroziak, Ewa Piwczyk // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 4, s. 11-12

43.  Pozarządowe organizacje praw człowieka / Joanna Weschler // Spr. Międzynar. - 1998, nr 3, s. 143-160

44.  Prawa dziecka / Elżbieta Bednorz // Bliżej przedszkola. - 2007, nr 5, s. 51-53

45.  Prawa dziecka : inscenizacja / Alina Małko // Nowe w Szkole. - 2002, nr 11, wkładka s. III-IV

46.  Prawa dziecka - ubezwłasnowolnienie czy pomoc? / Ewa Tokarczyk // Nowa Szk. - 1997, nr 10, s. 34-38

47.  Prawa dziecka - ubezwłasnowolnienie czy pomoc? / Ewa Tokarczyk // Nowa Szk. - 1998, nr 5, s. 36-41

48.  Prawa dziecka a świat polityki / Alicja Grześkowiak // Wychowawca. - 2000, nr 12, s. 14-17

49.  Prawa dziecka a wewnątrzszkolny system wychowania / Jarosław Kordziński // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 5, s. 7-10

50.  Prawa dziecka do opieki , zabawy i edukacji : XXII Międzynarodowy  Kongres OMEP, Kopenhaga 13-16 sierpnia 1998 r. / Jadwiga Kopczyńska-Sikorska // Psychol. Wychow. - 1999, nr 2, s. 186-187

51.  Prawa dziecka do opieki, zabawy i edukacji : z obrad XXII  Międzynarodowego Kongresu OMEP, Kopenhaga 13-16.08.1998 r. / Jadwiga Kopczyńska-Sikorska // Lider. - 1998, nr 12, s. 6-8

52.  Prawa dziecka i ucznia (wybór literatury) / Marcin Paszkowski, Tomasz Szymański // Wszystko dla Szkoły. - 1998, nr 7-8, s. okł.

53.  Prawa dziecka w międzynarodowych deklaracjach i konwencjach / Bożena Adamus. - Bibliogr // Nowe w Szkole. - 2002, nr 10, s. 2-4

54.  Prawa dziecka w pedagogice Celestyna Freineta / Marzenna Magda // Życie Szk. - 1997, nr 9, s. 51-55

55.  Prawa dziecka w świetle konwencji o prawach dziecka / Remigiusz Krajewski // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, s. 16-18

56.  Prawa rodziców : Konstytucja Rzeczpospolitej, Konkordat między Stolicą Apostolską a  Rzeczpospolitą Polską, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Konwencja o prawach dziecka, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców // Wychowawca. - 2001, nr 9, s. 16-17

57.  Prawdy wiary / Michael Ignatieff // Res Publica Nowa. - 1997, nr 1/2, s. 61-66

58.  Prawo do pracy w Europejskiej Karcie Społecznej na tle prawa międzynarodowego / Jerzy Wratny // Polityka Społeczna. - 1995, nr 11/12, s. 1-8

59.  Prawo dziecka do pieczy zastępczej a prawo do życia w rodzinie / Marek Andrzejewski // Probl. Opiek.-Wychow. - 1997, nr 4, s. 6-11

60.  Prawo dziecka do rodziny w orzecznictwie ETPC : Trybunał Międzynarodowy a sprawy dzieci / Sylwia Łakoma // Prawa Dziecka. - 2007, nr 3, s. 10-12

61.  Prawo dziecka do swobodnej wypowiedzi / Maria Braun-Gałkowska // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 10, s. 30-33

62.  Problemy poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w świetle Konwencji  o Prawach Dziecka / Ewa Tokarczyk // Probl. Porad. Psychol. - 1997, nr 1, s. 55-62

63.  Pytania do Rimante Salseviciute, Rzecznik Praw Dziecka Litwy : razem w sprawie dzieci / aut. wywiadu Katarzyna Bedarska // Prawa Dziecka. - 2007, nr 3, s. 7

64.  Rodzicielskie uprawnienia do karcenia fizycznego a prawa dziecka / Marek Heine // Opieka Wychow. Ter. - 1995, nr 2, s. 31-35

65.  Scenariusz apelu na temat postanowień Konwencji o Prawach Dziecka / Zofia Różycka // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 9, s. 15-16

66.  Status prawny ucznia po akcesji / Roman Kuszak // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 5, s. 38-45

67.  Więź osobowa między matką a dzieckiem / Ludwika Sadowska, Agata Gruna-Ożarowska // Prawa Dziecka. - 2007, nr 2, s. 12-13

68.  Wybrane aspekty ochrony praw dziecka i ucznia w szkołach / wybr. Aleksander Suhak // Kajet. - 2001, nr 4, dod. "Kajet Dyrektora", nr 14, s. 1-3

69.  Wybrane perspektywy poznawcze pojmowania pojęcia "dobro dziecka" / Renata Cichowlas // Rocz. Pedag. - (1998), s. 145-154

70.  Wychowanie przedszkolne w świetle Konwencji Praw Dziecka / Krystyna Wierucka, Jerzy Duda // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 8, s. 455-460

71.  Wychowanie w świetle koncepcji uczestnictwa dziecka w podejmowaniu życiowych decyzji / Kamila Zdanowicz-Kucharczyk. - Bibliogr // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 7-8, s. 23-26

72.  Wychowawcy o prawach dziecka / Jolanta Podolak-Zając. - Bibliogr // Nauczyciel i Szkoła. - 2006, nr 1-2, s. 104-121

73.  Zaburzenia więzi osobowej : więź osobowa między matką a dzieckiem / Ludwika Sadowska, Agata Gruna-Ożarowska // Prawa Dziecka. - 2007, nr 3, s. 8-9

74.  Zapobieganie konfliktom w sytuacjach związanych z kwestiami mniejszości  narodowych / Max van der Stoel // Spr. Międzynar. - 1998, nr 3, s. 59-74

75.  Znam swoje prawa : (konkurs szkolny na temat praw dziecka) / Joanna Pelikan // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 4, s. 18-19

Książki

1.      Dziecko - ofiara przemocy / Irena Jundził. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993

2.      Dziecko i jego prawa : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Czyż. - Warszawa : Komitet Ochrony Praw Dziecka, 1992

3.      Dziecko w szkole / Lucyna Bojarska, Krzysztof Brzeziński, Tomasz Rek. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2006

4.      Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz inne przepisy prawne dotyczące rodziny : akta stanu cywilnego, kodeks cywilny, imiona i nazwiska, obywatelstwo, konwencje międzynarodowe, alimenty, prawo lokalowe, prawo  spółdzielcze, pakty praw człowieka, postępowanie cywilne / zebrał i oprac. Kazimierz Piasecki. - Stan prawny na dzień 15 maja 1993 r. - Bydgoszcz : "Branta", 1993

5.      Konwencja Praw Dziecka / Organizacja Narodów Zjednoczonych ; [tł. z ang.]. - Kraków : "Impuls", 1993

6.      Moje prawa czyli Konwencja o Prawach Dziecka dla dzieci / [aut. Elżbieta Czyż i in.]. - Warszawa : 1994 + Praktyczny poradnik dla nauczyciela : ( scenariusze lekcji "wokół praw dziecka") / Elżbieta Suska, Violetta Kwiatkowska

7.      Ochrona dziecka przed negatywnymi skutkami konfliktu między jego rodzicami / Wanda  Stojanowska. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1997

8.      Ochrona praw dziecka w kontekście działalności UNICEF / Ewa Kantowicz. - Warszawa : "Żak", [1996?]

9.      Opiniodawcze i mediacyjne funkcje psychologa w sprawach rozwodowych i  opiekuńczych / pod red. Jana M[arii] Stanika. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1990

10.  Podmioty opieki i wychowania / pod red. Zofii Brańki. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002

11.  Prawa człowieka : Deklaracje i rzeczywistość / Kazimierz Gieroń. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1981

12.  Prawa człowieka : dokumenty międzynarodowe / przekł. i oprac. Bożena Gronowska, Tadeusz  Jasudowicz, Cezary Mik. - Toruń : "Comer", 1993

13.  Prawa człowieka : wybór materiałów : dokumenty międzynarodowe / przekł. i oprac. Bożena Gronowska, Tadeusz  Jasudowicz, Cezary Mik. - Toruń : "Comer", 1993

14.  Prawa człowieka ; Prawa dziecka / przygot. do dr. Jan Kropiwnicki, Jerzy Gruszka  Jelenia Góra : Wydawnictwo Nauczycielskie, cop. 1998

15.  Prawa dziecka / Marian Balcerek. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986

16.  Prawa dziecka : deklaracje i rzeczywistość : materiały z konferencji, Rembertów 19-21 czerwca  1992 r. / red. nauk. Jadwiga Bińczycka. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ; Kraków : "Impuls", 1993

17.  Prawa Dziecka.  biuletyn informacyjny Rzecznika Praw Dziecka / red. Kamil Jach ; Rzecznik Praw Dziecka. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2007

18.  Prawna ochrona rodziny / Marek Andrzejewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999

19.  Prawo dla dziecka : przywileje, pomoc, ochrona / Janusz Piotrowski, Henryka Wygoda. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1980

20.  Prawo głosu i różnicy a podmiotowość : praca zbiorowa / pod red. Marii Nowickiej-Kozioł. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2002

21.  Przemiany cywilizacji współczesnej / Joanna Leska-Ślęzak, Urszula Świętochowska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 1999

22.  Razem przeciw przemocy / Irena Pospiszyl. - Warszawa : "Żak", 1999

23.  Rodzice i dzieci : wzajemne prawa i obowiązki / Stanisław Jędruch. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1984

24.  Rzeczywistość praw dziecka w rodzinie / Anna Kwak, Andrzej Mościskier. - Warszawa : "Żak",2002

25.  Standardowe zasady wyrównywania szans osób niepełnosprawnych : rezolucja 48/96 Narodów Zjednoczonych. - Warszawa : 1996

26.  Władza rodzicielska pozamałżeńskiego i rozwiedzionego ojca : studium socjologiczno-prawne / Wanda Stojanowska [oraz Mirosław Baum]. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2000

27.  Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki / Tomasz Szkudlarek, Bogusław Śliwerski. - Kraków : "Impuls", 1992

Strony www

http://www.brpd.gov.pl/prawa_dziecka.html

http://www.prawa_dziecka.webpark.pl

http://www.unicef.pl/584_913.htm

http://www.szkola.cc.edu.pl/pedagog/nauczyciele/scenariusze/scenariusz_4.pdf

http://gim13sc.cal.pl/strony/regulaminy/konwencja.html

http://www.literka.pl/article18593.html

http://amnesty.org.pl/no_cache/archiwum/aktualnosci-strona-artykulu/article/1899/589/category/12/neste/3.html

http://amnesty.org.pl/no_cache/archiwum/category/12.html

http://www.zgapa.pl/data_files/referat_1394.html

 

 

 

opracowała: Magdalena Kobylińska

(WMBP w Elblągu, Biblioteka Główna)