PROFILAKTYKA W SZKOLE

zestawienie bibliograficzne w wyborze

Artykuły z czasopism

  1. Bandoła, Urszula

Zajęcia profilaktyczne na temat „Zdrowe czy niezdrowe” : scenariusz zajęć integracyjnych w klasie 2 / Urszula Bandoła // Wychowawca. – 2000, nr 4, s. 41

2.      Bartoszewska, Barbara

Rodzice w szkole czyli o pierwszorzędowej profilaktyce / Barbara Bartoszewska // Wychowawca. – 2002, nr 9, s. 15-17

  1. Bobik, Bogumiła

Szkolna profilaktyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie / Bogumiła Bobik // Szkoła Specjalna. – 1999, nr 3, s. 165-170

  1. Borowski, Tadeusz

Profilaktyka uzależnień w szkołach / Tadeusz Borowski // Wychowanie na co Dzień. – 1997, nr 9, s.29-30

  1. Braunek, Anna

¦rodowiskowe programy profilaktyczno-wychowawcze dla młodzieży gimnazjalnej / Anna Braunek, Elżbieta Gałecka, Urszula Olesińska, Krystyna Majewska-Brzyska // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. – 2000, nr 2, s. 58-95

  1. Dębska, Krystyna

Narkomania – działania profilaktyczne w¶ród młodzieży / Krystyna Dębska // Kajet. – 2001, nr 3, s. 16

7.      Duraj-Nowakowa, Krystyna

Profilaktyka przemocy w optyce pedagogiki / Krystyna Duraj-Nowakowa // Auxilim Sociale. – 1998, nr 2, s. 29-40

8.      Fijałkowska, Bożena

Profilaktyka w mojej szkole / Bożena Fijałkowska // Nowe w Szkole. – 2001/2002, nr 1, s. 18-19

9.      Fornalska, Dorota

Przemoc w łódzkich szkołach ponadpodstawowych – propozycja programu profilaktycznego / Dorota Fornalska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. – 2000, nr 8, s. 25-30

10.  G±stoł, Barbara

I ja też odpowiadam za swoje bezpieczeństwo : scenariusz inscenizacji programu profilaktycznego „Unikanie zagrożeń” / Barbara G±stoł, Danuta Rynkiewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 5, s. 23-25

11.  Gierat, Waldemar

Formy i metody działalno¶ci profilaktyczno-resocjalizacyjnej szkół ¶rodowiskowych w pracy z dziećmi i młodzież± niedostosowan± społecznie / Waldemar Gierat // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych . – 1992, t. 47, s. 81-92

12.  Głomski, Zbigniew

Program profilaktyczno-wychowawczy „Czas wolny inaczej” / Zbigniew Głomski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 6, s. 20-21

13.  Górecka, Ewa

Zajęcia z zakresu profilaktyki antyalkoholowej w liceum / Ewa Górecka, Janina Malinowska // Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 10-11, dod. s. IX-XI

14.  Grodowska, Małgorzata

Wychowawczy program profilaktyczny / Małgorzata Grodowska, Maria Kowalska // Wychowawca. – 2002, nr 10, s. 22-23

15.  Grzęda, Dorota

Papierosy a zdrowie człowieka : scenariusz lekcji biologii (lub wychowawczej) w gimnazjum / Dorota Grzęda // Wychowawca. – 2002, nr 9, s. 24-25

16.  Iłendo, Agnieszka

Profilaktyka w szkole jako forma minimalizowania zagrożeń uzależnień / Agnieszka Iłendo // Opieka, wychowanie, terapia. – 2002, nr 1, s. 14-17

17.  Jarczyńska, Jolanta

Adekwatno¶ć programów profilaktycznych w ¶wietle wiedzy o przyczynach używania alkoholu przez młodzież / Jolanta Jarczyńska // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 10-11, s. 23-27

18.  Jarosz, Ewa

Rola szkoły w profilaktyce rodzinnej przemocy / Ewa Jarosz // Życie Szkoły. – 2002, nr 7, s. 394-401

19.  Jędrzejewska, Małgorzata

Profilaktyka samobójstw młodzieży : założenia teoretyczne i relacja z badań własnych / Małgorzata Jędrzejewska // Paedagogia Christiana. – 2001, t. 1, s. 121-133

20.  Jaworska, Aleksandra

Zagrożenia dzieci i młodzieży – profilaktyka / Aleksandra Jaworska // Studia nad Rodzin±. – 1999, nr 1, s, 119-126

21.  Kaczmarek, Mirosław

Jaki model profilaktyki? / Mirosław Kaczmarek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 4, s. 18-20

22.  Kamińska-Bu¶ko, Bożenna

Zapobieganie uzależnieniom uczniów / Bożenna Kamińska-Bu¶ko // Szkoła Zawodowa. – 1998, nr 6, s. 12-14

23.  Kapias, Michał

Uwaga sekty : propozycja programu profilaktyczno-wychowawczego / Michał Kapias // Paedagogia Christiana. – 2001, t. 1, s. 175-183

24.  Kawula, Stanisław

Profilaktyka zachowań dewiacyjnych : patologia młodzieży w reformie edukacji / Stanisław Kawula // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 3, s. 3-6

25.  Kloska, Zdzisław E.

Profilaktyka zdrowotna w edukacji : (program indywidualny) / Zdzisław E. Kloska // Życie Szkoły. – 1999, nr 5, s. 336-339

26.  Knez, Renata

SAPER czyli jak rozminować agresję : program profilaktyczno-wychowawczy dla klas 1-3 gimnazjum oraz dla klasy 1 szkoły ponadgimnazjalnej / Renata Knez, Wojciech Słonina. – Kraków : Rubikon, 2002. – Rec.: Kosińska Ewa // Wychowawca. – 2002, nr 10, s. 9

27.  Kokczyński, Waldemar

Ewaluacja profilaktyki problemów młodzieży w szkole i poza ni± : sprawozdanie z konferencji ewaluatorów i profilaktyków / Waldemar Kokczyński // Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 5, s. 35-38

28.  Koman, Maria

Plan działań zapobiegawczych / Maria Koman // Przegl±d O¶wiatowy. – 2002, nr 4, s. 17-18

29.  Kosek-Nita, Bogumiła

Problem alkoholizmu w¶ród młodzieży szkolnej a możliwo¶ć oddziaływań profilaktycznych / Bogumiła Kosek-Nita // Chowanna. – 2000, t. 1, s. 88-101

30.  Kosińska, Ewa

Profilaktyka w szkole / oprac. Ewa Kosińska // Wychowawca. – 2002, nr 9, s. 11

31.  Kostynowicz, Janusz

Problemy profilaktyki w reformie o¶wiaty / Janusz Kostynowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1999, nr 1, s. 4-11

32.  Kowal, Anna

„Konar” – program profilaktyki uzależnień alkoholowych / Anna Kowal, Daria Zielińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 1, s. 28-30

33.  Krajewska, Beata

Profilaktyka w szkole / Beata Krajewska // Wychowanie na co Dzień. –1999, nr 7-8, s. 38-40

34.  Kwella, Grażyna

Tematyka ¦wi±t Wielkanocnych w scenariuszach zajęć prowadzonych według programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz inaczej” / Grażyna Kwella // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 3, dod. s. I-III

35.  Lesicka, Krystyna

Program całorocznej profilaktyki (dla młodzieży upo¶ledzonej umysłowo, pochodz±cej z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych) / Krystyna Lesicka // Wychowawca. – 2001, nr 2, s. 20-21

36.  Łuczek, Elżbieta

Szkoła jako ¶rodowisko zapobiegania narkomanii / Elżbieta Łuczek // Edukacja. – 1999, nr 2, s. 71-80

37.  Majer, Janina

Profilaktyka niejedno ma imię / Janina Majer // Problemy Alkoholizmu. – 1995, nr 11-12, s. 11-12

38.  Nowak, Anna

Zastosowanie programu LATA w profilaktyce niedostosowania społecznego młodzieży / Anna Nowak // Auxilium Sociale. – 1997, nr 3-4, s. 235-238

39.  Nowakowski, Wiesław

Podstawy i założenia programów profilaktycznych oraz promocji zdrowia realizowanych w szkole / Wiesław Nowakowski // Wychowanie na co Dzień. – 1998, nr 7-8, s. 20-21

40.  Orłowski, Stanisław

Konferencja „Jednolite strategie profilaktyczne”, Ostrowiec ¦więtokrzyski 7-8 grudnia 1998 / Stanisław Orłowski // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. – 1999, nr 1, s. 106-113

41.  Ostaszewski, Krzysztof

Profilaktyka uzależnień w szkole humanistycznej : kurs czy program? / Krzysztof Ostaszewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1996, nr 5, s. 22-25

42.  Pacyna, Helena

Program zajęć profilaktyczno-wychowawczych „Życie bez nałogów” / Helena Pacyna // Lider. – 2001, nr 6, s. 6-7

43.  Pawlak, Małgorzata

Profilaktyczny program zachowań prozdrowotnych uczniów klas I-VI szkoły podstawowej : „Jestem ostrożny – dam sobie radę” / Małgorzata Pawlak // Lider. – 2001, nr 11, s. 11-14

44.  PowroĽnik, Danuta

NIE narkotykom : [scenariusz zajęć] / Danuta PowroĽnik // Wychowawca. – 2002, nr 9, s. 22-23

45.  Rachowska, Elżbieta

W poszukiwaniu pomysłu na profilaktykę / Elżbieta Rachowska // Wychowanie na co Dzień. – 1998, nr 10-11, dod. s. X-XII

46.  Rosińska, Elżbieta

Program profilaktyki w zakresie uzależnień do realizacji w ramach lekcji wychowawczych w klasach gimnazjalnych / Elżbieta Rosińska, Lidia Szczęsna // Wychowawca. – 2001, nr 7 8, s. 36

47.  Smyczek, Alina C.

Diagnoza ¶rodowiska rodzinnego podstaw± projektu oddziaływań profilaktycznych / Alina C. Smyczek, Krzysztof Zaj±czkowski // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1996, nr 2, s. 169-188

48.  Szymańska, Joanna

Profilaktyka w szkole / Joanna Szymańska // Wychowawca. – 2002, nr 10, s. 12-13

49.  Szymańska, Joanna

Współczesne tendencje w profilaktyce ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży : ewolucja programów / Joanna Szymańska // Studia nad Rodzin±. – 1998, [nr] 2, s. 99-109

50.  Szymańska, Joanna

Zapobieganie ryzykownym zachowaniom dzieci i młodzieży – elementarz zasad profilaktyki / Joanna Szymańska // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. – 1998, nr 1, s. 88-97

51.  Szymańska, Joanna

Zapobieganie ryzykownym zachowaniom dzieci i młodzieży – elementarz zasad profilaktyki naukowej / Joanna Szymańska // Szkoła Zawodowa. – 1998, nr 6, s. 19-27

52.  ¦wist, Jacek

Wczesna profilaktyka / Jacek ¦wist // Problemy Alkoholizmu. – 1999, nr 2, s. 3-5

53.  Tatarowicz, Jan

Lekceważona profilaktyka / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła. – 1998, nr 9, s. 25-29

54.  Trocka, Sławomira

„Nie sięgaj dna. Z nami zdobywaj góry” : projekt profilaktyczny dla uczniów klasy I i II gimnazjum / Sławomira Trocka // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 5, s. 7

55.  Wantuch, Wiesława

Integracja, czyli poznanie, profilaktyka i terapia / Wiesława Wantuch // Nowa Polszczyzna. – 2001, nr 1, s. 30-36

56.  Węgrzyn-Jonek, Ewa

Refleksja nad programem szkolnej profilaktyki? / Ewa Węgrzyn-Jonek, Małgorzata Simm // Wychowawca. – 2002, nr 9, s. 8-10

57.  Wielgosz, Jolanta

„Słońce niech wschodzi tam, gdzie ty” : scenariusz przedstawienia, które może być czę¶ci± szkolnego programu profilaktyki / Jolanta Wielgosz // Wychowawca. – 2002, nr 9, s. 26-27

58.  Wierzbowska, Barbara

„Ja i inni” – cykl zajęć wychowawczo-profilaktycznych / Barbara Wierzbowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 6, s. 432-434

59.  Więch, Walerian

Program zajęć profilaktyczno-wychowawczych // Walerian Więch // Lider. – 2000, nr 11, s. 6-7

60.  Więch, Walerian

Programy profilaktyczne // Walerian Więch // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 2, s. 15-18

61.  Więch, Walerian

Scenariusz programu zajęć z profilaktyki wychowawczej „Uwierzmy w siebie” / Walerian Więch // Lider. – 2000, nr 3, s. 21-24

62.  Wilczyńska, Bronisława

Profilaktyka antynikotynowa / Bronisława Wilczyńska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 3, s. 164-165

63.  Wojciechowski, Mieczysław

Wychowanie i profilaktyka uzależnień maj± wspólne podstawy / Mieczysław Wojciechowski // Nowa Szkoła. – 1999, nr 6, s. 38-43

64.  Wojcieszek, Krzysztof

On rozpoczynać woli / Krzysztof Wojcieszek // Remedium. – 2002, nr 9, s. 24

65.  Wojcieszek, Krzysztof

Standardy jako¶ci pierwszorzędowych programów profilaktycznych realizowanych w szkołach i placówkach o¶wiatowych (projekt) / Krzysztof Wojcieszek, Joanna Szymańska // Wychowawca. – 2002, nr 10, s. 14-18

66.  Wolniewicz-Grzelak, Barbara

Skale do badań skuteczno¶ci edukacyjnych, alkoholowych programów profilaktycznych / Barbara Wolniewicz-Grzelak, Janusz Grzelak // Alkoholizm i Narkomania. – 1996, nr 3, s. 343-360

67.  WoĽniak, Jadwiga

Program edukacyjno-interwencyjny dotycz±cy zapobiegania narkomanii w Specjalnym O¶rodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Elbl±gu / Jadwiga WoĽniak // Doskonalenie Otwarte. – 2001, nr 5, s. 62-65

68.  Zaj±czkowski, Krzysztof

Profilaktyka uzależnień w szkole podstawowej / Krzysztof Zaj±czkowski // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. – 1997, nr 2, s. 84-88

69.  Zaj±czkowski, Krzysztof

Wykorzystanie teorii zachowań dewiacyjnych Richarda i Shirley Jessor do projektowania oraz oceny skuteczno¶ci oddziaływań profilaktycznych / Krzysztof Zaj±czkowski // Ruch Pedagogiczny. – 2000, [nr] 1-2, s. 71-84

70.  Zimecka, Elżbieta

Scenariusze zajęć przeprowadzonych według programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz inaczej” / Elżbieta Zimecka // Życie Szkoły. – 1999, nr 5, s. 339-343

Wydawnictwa zwarte

1.      Arendarska, Agnieszka

Sob± być, dobrze żyć : gimnazjalny elementarz profilaktyczny / [autorka programu Agnieszka Arendarska et al]. – Warszawa : „Toret” : na zlec. Fundacji ETOH, 2000. – 56 s.

2.      Białek, Ewa

Wychowanie do zdrowia w rodzinie, szkole i ¶wiecie : program dydaktyczno-wychowawczy w zakresie promocji zdrowia, opieki i profilaktyki, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i edukacji ekologicznej w oparciu o założenie psychosyntezy / Ewa Białek. – Warszawa : „Edukacja dla Przyszło¶ci”, 1999. – 75 s.

3.      Bodanko, Anatol

Wspomaganie procesu wychowawczego programami profilaktyczno-edukacyjnymi / red. Anatol Bodanko. – Kraków : „Impuls”, 1999. – 271 s.

4.      Ga¶, Zbigniew Bronisław

Psychoprofilaktyka : procedury konstruowania programów wczesnej interwencji / Zbigniew B. Ga¶. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998. – 166 s.

5.      Jakubowska, Hanna

Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień : przewodnik nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum / Hanna Jakubowska. – Warszawa ; ŁódĽ : Wydaw. Szkolne PWN, 1999. – 61 s.

6.      Kosińska, Ewa

M±drze i skutecznie : konstruowanie szkolnego programu profilaktyki / Ewa Kosińska. – Kraków : „Rubikon”, 2002. – 64 s.

7.      Mieszalski, Stefan

Program promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień / Stefan Mieszalski. – Warszawa : [„Drukpol”], 2000. – 116 s.

8.      Ostrowska, Krystyna

Zanim w szkole będzie Ľle... : poradnik dla nauczycieli / red. Krystyna Ostrowska, Jan Tatarowicz. – Warszawa : „Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej”, 1996. – 236 s.

9.      PaĽ, Barbara

Szkoła, która ochrania : szkolny program profilaktyki / Barbara i Grzegorz Paziowie. – Kraków : „Rubikon”, 2002. – 90 s.

10.  Simm, Małgorzata

Budowanie szkolnego programu profilaktyki / Małgorzata Simm, Ewa Węgrzyn-Jonek. – Kraków : „Rubikon”, 2002. – 64 s.

11.  Szpringer, Monika

Szkolna profilaktyka zachowań patologicznych dzieci i młodzieży / Monika Szpringer. – Kielce : Wydaw. Uczelniane W¦, 2001. – 123 s.

12.  Szymańska, Joanna

Programy profilaktyczne : podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki / Joanna Szymańska. – Warszawa : „Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej”, 2000. – 107 s.

13.  Wojcieszek, Krzysztof

Noe : program profilaktyki dla młodzieży. Cz. 1 i 2 / Krzysztof Wojcieszek ; Państwowa Agencja Rozwi±zywania Problemów Alkoholowych . – Warszawa : PARPA, 1997. – 136 s.

14.  Wojcieszek, Krzysztof

Wygrać życie : szkolny program profilaktyki / Krzysztof Wojcieszek. – Kraków : „Rubikon”, 2002. – 74 s.

15.  Zaj±czkowski, Krzysztof

Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży / Krzysztof Zaj±czkowski. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2000. – 126 s.

Opracowała Beata Turulska

(WMBP w Elbl±gu, BG)