PROGRAMY EDUKACYJNE

NA DOKUMENTACH ELEKTRONICZNYCH

 

Wykaz dysków optycznych dostępnych w Wydziale Multimedialnym WMBP w Elblągu

 

CD-ROM

 

Szkoła podstawowa

 

Historia i społeczeństwo : szkoła podstawowa : klasa 4 – 2 dyski, 2000                                         CD-ROM 145-146

Zawiera : dysk 1 : Ja i moja rodzina ; Ja i szkoła ; Najbliższa okolica ; dysk 2 : Rzym ; Moja ojczyzna ; Polska i świat od XIV do XVI wieku

 

Historia i społeczeństwo : szkoła podstawowa : klasa 5 – 3 dyski, 2001                                         CD-ROM 147-149

Zawiera : dysk 1 : Społeczeństwo europejskie na początku nowej ery ; Złoty wiek XVI ; Krwawy wiek XVII ; dysk 2 : Trudny

wiek XVIII ; Świat w XVII i XVIII wieku ; Czasy Napoleona ; dysk 3 : Rewolucyjny wiek XIX ; Powstania na ziemiach polskich ;

Kultura i społeczeństwo w wieku XIX ; Początek XX wieku

 

Historia i społeczeństwo : szkoła podstawowa : klasa 6 – 3 dyski, 2001                                         CD-ROM 150-152

Zawiera : dysk 1 : Początek XX wieku ; Europa i świat w latach 1918-1939 ; Polska w dwudziestoleciu międzywojennym ;

Druga wojna światowa w Polsce ; Druga wojna światowa w Europie i na świecie ;

dysk 2 : Zimna wojna w Europie i na świecie ; Przemiany społeczne, kulturalne i gospodarcze na świecie ; dysk 3 : Polska w latach 1944-2000

 

Matematyka : szkoła podstawowa : klasa 4 – 2 dyski, 2000                                                               CD-ROM 53-54

Zawiera : dysk 1 : Liczby naturalne ; Działania pisemne ; dysk 2 : Ułamki zwykłe i dziesiętne ; Figury płaskie ; Prostopadłościany

 

Matematyka : szkoła podstawowa : klasa 5 – 2 dyski, 2001                                                               CD-ROM 55-56

Zawiera : dysk 1 : Liczby naturalne ; Ułamki zwykłe ; Ułamki dziesiętne ; Liczby całkowite ;

dysk 2 : Wielokąty i ich własności ; Pola wielokątów ; Graniastosłupy

 

Matematyka : szkoła podstawowa : klasa 6 – 1 dysk, 2001                                                                     CD-ROM 57

Zawiera : Liczby wymierne ; Przykłady przyporządkowań ; Wyrażenia algebraiczne ; Procenty ; Figury na płaszczyźnie ; Ostrosłupy

 

Przyroda : szkoła podstawowa : klasa 4 - 3 dyski, 2000                                                                      CD-ROM 38-40

Zawiera : dysk 1 : Krajobraz najbliższej okolicy ; Powietrze ; dysk 2 : Woda na Ziemi ; Skały, minerały, gleby ; dysk 3 : Fauna i flora ;

Człowiek i środowisko

 

Przyroda : szkoła podstawowa : klasa 5 - 3 dyski, 2001                                                                      CD-ROM 41-43

Zawiera : dysk 1 : Krajobrazy Polski ; Atmosfera i klimat ; dysk 2 : Wody ; Skały i gleby ; dysk 3 : Rośliny

i zwierzęta ; Człowiek i środowisko

 

Przyroda : szkoła podstawowa : klasa 6 - 2 dyski, 2001                                                                      CD-ROM 44-45 

Zawiera : dysk 1 : Krajobraz i rzeźba ; Fizyka atmosfery i klimat ; Woda na świecie ; Gleba i skały ;

dysk 2 : Zoo- i fitogeografia ; Człowiek i jego środowisko

 

Starożytne cywilizacje – 1997                                                                                                                     CD-ROM 20

Zawiera : Sumerowie ; Indie ; Chiny ; Ameryka ; Egipt ; Grecja ; Rzym

 

Gimnazjum

 

Biologia : gimnazjum : klasa 1 – 2 dyski, 2000                                                                                     CD-ROM 85-86

Zawiera : dysk 1 : Organizacja życia ; Świat roślin ; dysk 2 : Funkcje organizmów zwierzęcych a środowisko ; Czynności życiowe zwierząt

 

Biologia : gimnazjum : klasa 2 – 2 dyski, 2001                                                                                     CD-ROM 87-88

Zawiera : dysk 1 : Mapa ciała ; Układ nerwowo-hormonalny ; Funkcjonowanie i rozmnażanie się człowieka ; dysk 2 : Zdrowie człowieka

 

Biologia : gimnazjum : klasa 3 – 2 dyski, 2001                                                                                     CD-ROM 89-90

Zawiera : dysk 1 : Dziedziczenie cech ; Zmienność genetyczna i ewolucja ; Organizmy wpływają na siebie wzajemnie ; dysk 2 : Przyroda jest

w stanie dynamicznej równowagi ; Wpływ człowieka na przyrodę

 

Chemia : gimnazjum : klasa 1 – 2 dyski, 2000                                                                                      CD-ROM 78-79

Zawiera : dysk 1 : Substancje i ich przemiany (Substancje chemiczne ; Mieszaniny i związki chemiczne ; Udział składników powietrza

w reakcjach chemicznych) ; dysk 2 : Atomy i cząsteczki (Poznajemy budowę atomu ; Co możemy odczytać z układu okresowego? ;

Zależności stechiometryczne w reakcjach chemicznych) ; Roztwory wodne (Woda – związek chemiczny wodoru z tlenem ; Rozpuszczalność

i stężenie substancji w roztworze)

 

Chemia : gimnazjum : klasa 2 - 2 dyski, 2001                                                                                      CD-ROM 80-81

Zawiera : dysk 1 : Kwasy i wodorotlenki (Kwasy tlenowe ; Kwasy beztlenowe ; Wodorotlenki) ; Sole (Otrzymywanie soli) ; dysk 2 : Sole

(Właściwości soli) ; Surowce i tworzywa pochodzenia mineralnego (Skały wapienne ; Bogactwa skorupy ziemskiej ; Surowce mineralne)

 

Chemia : gimnazjum : klasa 3 – 3 dyski, 2001                                                                                      CD-ROM 82-84

Zawiera : dysk 1 : Węgiel i jego związki ; dysk 2 : Pochodne węglowodorów ; dysk 3 : Związki chemiczne w żywieniu i życiu codziennym

 

Epoka Pana Tadeusza : panorama multimedialna – 1999                                                                      CD-ROM 133

Zawiera : Adam Mickiewicz (ilustrowana biografia) ; Stroje (prezentacja strojów z epoki) ; Plan (wirtualna rekonstrukcja Soplicowa

i obiektów znajdujących się wewnątrz dworu) ; Miejsca (hasła związane z miastami, obszarami geograficznymi i pomieszczeniami

opisanymi w poemacie) ; Przyroda (hasła związane z fauną, florą oraz opisami przyrody występującymi w tekście) ; Codzienność

(hasła związane z życiem codziennym XIX-wiecznej Polski) ; Historia (hasła związane z postaciami i wydarzeniami historycznymi

występującymi w poemacie) ; Godności (hasła związane z godnościami szlacheckimi, tytułami i urzędami) ; Pojęcia semantyczne

(hasła związane z pojęcia semantycznymi występującymi w tekście)

 

Fizyka : gimnazjum : klasa 1 – 2 dyski, 2000                                                                                        CD-ROM 72-73

Zawiera : dysk 1 : Sposoby zdobywania informacji ; Światło ; Odwzorowania optyczne ; Siły i skutki ich działania ; dysk 2 : Praca, moc,

energia mechaniczna

 

Fizyka : gimnazjum : klasa 2 - 2 dyski, 2001                                                                                        CD-ROM 74-75

Zawiera : dysk 1 : Cząsteczkowa budowa materii ; Przemiany energii w zjawiskach cieplnych ; Pole elektryczne ; dysk 2 : Obwody

prądu stałego ;

Pole magnetyczne ; Wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej

 

Fizyka : gimnazjum : klasa 3 - 2 dyski, 2001                                                                                        CD-ROM 76-77

Zawiera : dysk 1 : Ruch i siły ; Pole grawitacyjne ; Zasada zachowania energii mechanicznej ; Ziemia i jej miejsce we wszechświecie ;

 dysk 2 : Ruch falowy ; Elementy fizyki jądrowej

 

 

Geografia : gimnazjum : klasa 1 – 2 dyski                                                                                            CD-ROM 97-98

Zawiera : dysk 1 : Planeta Ziemia (Ziemia – niewielka cząstka Wszechświata ; Co się dzieje w atmosferze? ; Wody na Ziemi) ; dysk 2 :

Na Ziemi i pod ziemią (Zmieniające się oblicze Ziemi ; Życie na Ziemi) ; Afryka (Środowisko przyrodnicze Afryki ; Regiony Afryki)

 

Geografia : gimnazjum : klasa 1 – 1 dysk, 2000                                                                                        CD-ROM 99

Zawiera : Ameryka Północna i Południowa (Środowisko przyrodnicze obu Ameryk ; Społeczeństwo Ameryki ; Geografia regionalna) ; Australia,

Antarktyda, Arktyka (Środowisko przyrodnicze Australii

i Oceanii ; Lodowa kraina)

 

Geografia : gimnazjum : klasa 2 – 3 dyski, 2001                                                                              CD-ROM 100-102

Zawiera : dysk 1 : Eurazja ; Azja (Środowisko przyrodnicze kontynentu azjatyckiego ; Zróżnicowanie państw i ich mieszkańców ; Podział

regionalny kontynentu) ; Europa (Środowisko przyrodnicze Europy) ; dysk 2 : Europa (Państwa Europy i ich mieszkańcy ; Europa Zachodnia ;

dysk 3 : Europa (Europa Środkowa i Wschodnia)

 

Geografia : gimnazjum : klasa 3 – 3 dyski, 2001                                                                              CD-ROM 103-105

Zawiera : dysk 1 : Polska w Europie ; Środowisko przyrodnicze Polski ; Krainy geograficzne Polski ; dysk 2 : Państwo i jego mieszkańcy ;

Struktura przestrzenna Polski ; Rolnictwo i gospodarka żywnościowa ; dysk 3 : Przemysł ; Usługi i transport ; Ekologia

 

Historia : gimnazjum : klasa 1 – 2 dyski , 2000                                                                                    CD-ROM 91-92

Zawiera : dysk 1 : Prehistoria ; Starożytność ; dysk 2 : Średniowiecze ; Europa i świat w okresie nowożytnym

 

Historia : gimnazjum : klasa 2 – 2 dyski, 2001                                                                                     CD-ROM 93-94

Zawiera : dysk 1 : Wiek XVI-XVIII ; dysk 2 : Wiek XIX

 

Historia : gimnazjum : klasa 3 - 2 dyski, 2001                                                                                      CD-ROM 95-96

Zawiera : dysk 1 : Lata 1900-1918 ; Lata 1918-1939 ; Lata 1939-1945 ; dysk 2 : Lata 1945-1989 ;

Lata 1989-2000

 

Język polski : gimnazjum : klasa 1 – 2 dyski, 2000                                                                              CD-ROM 66-67

Zawiera : dysk 1 : Kino ; Telewizja ; Fotografia ; Reklama ; dysk 2 : Teatr ; Literatura i obraz ; Radio ; Prasa ; Komputer

 

Język polski : gimnazjum : klasa 2 -2 dyski, 2001                                                                               CD-ROM 68-69

Zawiera : dysk 1 : Kino ; Telewizja ; Reklama ; Teatr ; dysk 2 : Literatura i obraz ; Radio ; Prasa ; Internet ; Ortografia

 

Język polski : gimnazjum : klasa 3 - 2 dyski, 2001                                                                              CD-ROM 70-71

Zawiera : dysk 1 : Kino ; Telewizja ; Internet ; Prasa ; Reklama ; dysk 2 : Literatura i obraz ; Teatr ; Ortografia ; Egzamin gimnazjalny

 

Matematyka : gimnazjum : klasa 1 - 2 dyski, 2000                                                                             CD-ROM 46-47 

Zawiera : dysk 1 : Liczby wymierne ; Obliczenia procentowe ; Wyrażenia algebraiczne ; Funkcja ;

dysk 2 : Równania i nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą ; Symetrie ; Kąty w kole

 

Matematyka : gimnazjum : klasa 2 - 2 dyski, 2001                                                                             CD-ROM 48-49

Zawiera : dysk 1 : Potęgi ; Pierwiastki ; Wyrażenia algebraiczne ; Funkcja liniowa ; dysk 2 : Twierdzenie Pitagorasa ; Okrąg i koło ;

Wielokąt foremny ; Wielościany ; Doświadczenia losowe

 

Matematyka : gimnazjum : klasa 3 - 1 dysk, 2001                                                                                   CD-ROM 50

Zawiera : Zbiory ; Układy równań ; Podobieństwo ; Bryły obrotowe

 

Starożytne cywilizacje – 1997                                                                                                                     CD-ROM 20

Zawiera : Sumerowie ; Indie ; Chiny ; Ameryka ; Egipt ; Grecja ; Rzym

 

Szkoły ponadgimnazjalne

 

Epoka Pana Tadeusza : panorama multimedialna – 1999                                                                      CD-ROM 133

Zawiera : Adam Mickiewicz (ilustrowana biografia) ; Stroje (prezentacja strojów z epoki) ; Plan (wirtualna rekonstrukcja Soplicowa

i obiektów znajdujących się wewnątrz dworu) ; Miejsca (hasła związane z miastami, obszarami geograficznymi i pomieszczeniami

opisanymi w poemacie) ; Przyroda (hasła związane z fauną, florą oraz opisami przyrody występującymi w tekście) ; Codzienność

(hasła związane z życiem codziennym XIX-wiecznej Polski) ; Historia (hasła związane z postaciami i wydarzeniami historycznymi

występującymi w poemacie) ; Godności (hasła związane z godnościami szlacheckimi, tytułami i urzędami) ; Pojęcia

semantyczne (hasła związane z pojęcia semantycznymi występującymi w tekście)

 

Excel 2002 : poziom podstawowy – 2002                                                                                                 CD-ROM 129

Zawiera : Pojęcia podstawowe ; Wprowadzanie i edycja danych ; Formatowanie ; Serie danych ; Proste obliczenia na arkuszu ;

Podstawowe funkcje na arkuszu ; Przykład praktyczny ; Adresowanie ; Wykresy i tablice ; Przygotowanie wydruku ; Otwieranie skoroszytu ;

Korzystanie z pomocy

 

Fizyka ; chemia ; biologia ; język niemiecki – 2001                                                                                  CD-ROM 61

Multimedialny program do samodzielnej nauki dla maturzystów ; zawiera : sprawdziany i testy z fizyki, chemii, biologii i języka niemieckiego ;

seria : Licealista

 

Fizyka : repetytorium dla maturzystów i kandydatów na studia – 2005                                                CD-ROM 163

Zawiera : ćwiczenia i zadania z fizyki i astronomii

 

Język angielski ; język francuski ; historia i wos ; geografia – 2001                                                       CD-ROM 59

Multimedialny program do samodzielnej nauki dla maturzystów ; zawiera : sprawdziany i testy z języka angielskiego, języka

francuskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie oraz geografii ; seria : Licealista

 

Język polski – 2001                                                                                                                                    CD-ROM 60

Multimedialny program do samodzielnej nauki dla maturzystów ; zawiera : sprawdziany i testy z języka polskiego ; seria : Licealista

 

Matematyka – 2001                                                                                                                                   CD-ROM 58

Multimedialny program do samodzielnej nauki dla maturzystów ; zawiera : sprawdziany i testy z matematyki ; seria : Licealista

 

Microsoft Excel 2000 krok po kroku – 1999                                                                                            CD-ROM 30

Zawiera : Ćwiczenia i zadania na arkuszu kalkulacyjnym

 

DVD

 

Szkoła podstawowa

 

Przyroda dla klasy czwartej – 2005                                                                                                                    DVD 14

Zawiera : Patrzymy w niebo (gwiazdy i planety) ; Pory roku i klimat ; Zmiany stanu skupienia ; Recykling aluminiowych puszek ; Przypływy

i odpływy ; Ujście rzeki (ptaki) ; Co kryje muł (zwierzęta) ; Las ; Mieszkanie w ziarnku zboża (szkodniki) ; Boisko szkolne (ptaki) ; Sadzawka

(rośliny i zwierzęta) ; Mszyce ; Trzmiele ; Zagrożone środowisko (gatunki zagrożone wyginięciem) ; Borneo – „leśny człowiek” w zagrożeniu

(wilgotny las równikowy na Borneo) ; Mokradła Rainham ; Na basenie (różnice w budowie dziewcząt i chłopców) ; Dziecko w łonie matki

(rozwój płodowy człowieka)

 

Przyroda dla klasy piątej – 2005                                                                                                                        DVD 15

Zawiera : Co to są siły? (różne sposoby wprawiania ciała w ruch) ; Podróż koleją (działanie różnych sił) ; Zgniatanie ; Rozciąganie ; Zabawa

(działanie różnych sił) ; Akrobaci (działanie różnych sił, m.in. siły grawitacji) ; Siła przyciągania ziemskiego ; Magnetyzm ; Elektromagnesy ;

Przyciąganie i odpychanie ; Lewitacja ; Przegrzebki (odpychanie) ; Ciała stałe, ciecze, gazy ; Dyfuzja ; Różnice w przewodzeniu ciepła ;

Przewodniki prądu elektrycznego ; Historia lodu (przechowywanie lodu) ; Plastikowa szczoteczka do zębów (powstawanie szczoteczki) ;

Świeca (zmiany stanu skupienia materii) ; Naturalne czy sztuczne? (materiały naturalne i sztuczne) ; Poduszki (produkcja poduszek) ; Skórzany

but (powstawanie buta) ; Samolot z balsy ; Drewno ; Sól i woda ; Ocet i soda ; Budowa rośliny i fotosynteza ; Odkrycie fotosyntezy ;

Glukoza i skrobia ; Arystoteles (systematyka roślin i zwierząt)

 

Przyroda dla klasy szóstej – 2005                                                                                                                      DVD 16

Zawiera : Kosmos ; Newton (siła grawitacji) ; Układ Słoneczny ; Planety ; Kosmiczny Teleskop Hubble’a ; Satelity ; Praca

w kosmosie (praca astronautów wahadłowca Discovery przy Kosmicznym Teleskopie Hubble’a) ; Dzień i noc (obrót Ziemi

wokół własnej osi) ; Czy Ziemia jest płaska? ; Wewnątrz Ziemi ; Gejzer ; Czysta energia ; Elektryczność wokół ciebie ; W twoim

domu (prąd elektryczny) ; Mięśnie i szkielet ; Kręgowce ; Nurkowanie z rybami ; Ryby w wodzie ; Ryby ; Ropucha aga –

płazy ; Gady ; Ptaki w locie ; Kurczęta ; Narodziny kociąt ; Narodziny źrebięcia ; Bezkręgowce pod starym pniem ;

Bezkręgowce ; Jak rozpoznać gąsienicę? ; Gospodarstwo ekologiczne ; Energia słoneczna ; Energia wiatru ; Energia jądrowa

 

Gimnazjum

 

Biologia dla gimnazjum : część 1 – 2005                                                                                                              DVD 1

Zawiera : Komórki zwierzęce ; Komórki i tkanki zwierzęce ; Fotosynteza a budowa roślin ; Liść i komórki roślinne ; Enzymy, fotosynteza

i temperatura ; Natężenie światła i fotosynteza ; Dwutlenek węgla i fotosynteza ; Jak dowieść, że rośliny wytwarzają tlen? ; Testy na obecność

glukozy i skrobi ; Typy komórek roślinnych ; Przepływ energii na przykładzie szarańczy ; Fototropizm ; Geotropizm

 

Biologia dla gimnazjum : część 2 – 2005                                                                                                              DVD 2

Zawiera : Dwutlenek węgla i tlen w wydychanym powietrzu ; Wysiłek fizyczny a oddychanie ; Drobnoustroje – grzyby, bakterie i wirusy ;

Bakterie i grzyby oraz miejsca ich występowania ; Aleksander Fleming, historia penicyliny ; Zrównoważona dieta – węglowodany, tłuszcze,

białka ; Zrównoważona dieta – sole mineralne, witaminy, woda i błonnik ; Konkurs „Czy wiecie, co jecie?” ; Co to jest enzym? ; Reakcje

enzymatyczne a temperatura ; Enzymy a pH ; Gospodarka wodna organizmu ; Temperatura ciała a ćwiczenia fizyczne ; Pocenie się

i dreszcze ; Stężenie cukru we krwi ; Ośrodkowy układ nerwowy i obwodowy układ nerwowy ; Przekazywanie impulsów nerwowych ;

Odruchy ; Model soczewki (budowa i działanie oka) ; Podział komórki – mitoza ; Podział komórki – mejoza

 

Biologia dla gimnazjum : część 3 – 2005                                                                                                              DVD 3

Zawiera : Tworzenie idealnego środowiska (ogród zoologiczny) ; Przystosowania roślin do środowiska ; Wyobraź sobie świat bez roślin ;

Inwazja obcego gatunku ; Obieg węgla w przyrodzie ; Badanie przyswajania dwutlenku węgla przez rośliny ; Rozkład i energia – obieg

węgla w przyrodzie ; Obieg azotu w przyrodzie ; Wykorzystanie zasobów wodnych ; Delta Dunaju (walory przyrodnicze) ; Turystyka

w Delcie Dunaju ; Energia z odpadów ; Górnictwo i życie w tundrze ; Poleski Park Narodowy ; Brudzeński Park Krajobrazowy ; Storczyki ;

Gady ; Wilki

 

Chemia dla gimnazjum : część 1 – 2005                                                                                                               DVD 4

Zawiera : Temperatura wrzenia ; Temperatura topnienia ; Gabinet figur woskowych (proces topnienia) ; Pierwiastki wokół nas ;

Symbole chemiczne pierwiastków ; Otrzymywanie tlenku sodu ; Otrzymywanie tlenku magnezu ; Azot ; Reakcje egzoenergetyczne ;

Reakcje endoenergetyczne ; Dyfuzja – co sprawia, że czujemy zapachy? ; Zachowanie się cząstek w gazach i cieczach ; Co to jest atom? ;

Reaktywność metali grupy 1 ; Fluorowce w przyrodzie ; Reaktywność fluoru ; Jak pierwiastki mogą pomóc w wykrywaniu przestępstwa? ;

Łączenie się pierwiastków – powstawanie związków ; Rozrywanie wiązań ; Jak można oczyścić wodę? ; Jak otrzymać wodę do picia? ; Roztwory

 

Chemia dla gimnazjum : część 2 – 2005                                                                                                               DVD 5

Zawiera : Właściwości tlenków ; Reaktywne metale : sód i magnez ; Kwas siarkowy(VI) ; Reakcje litowców ; Reakcja sodu z wodą ;

Zrób własną wodę morską (sól) ; Otrzymywanie chlorku sodu ; Reakcja glinu z bromem ; Reakcje fluorowców z żelazem ; Reakcje

fluorowców z glinem ; Elektroliza roztworów ; Elektroliza stopionych soli ; Porównanie reaktywności metali ; Porównanie reaktywności

tlenków metali ; Historia soli ;  Zastosowanie i otrzymywanie soli ; Otrzymywanie azotanu(V) amonu ; Wypłukiwanie złota ;

Wytapianie miedzi i cyny ; Redukcja tlenków metali ; Pasywacja glinu ; Ropa naftowa

 

Chemia dla gimnazjum : część 3 – 2005                                                                                                               DVD 6

Zawiera : Węgiel – paliwo kopalne ; Co zawiera węgiel kopalny? ; Wykorzystanie paliw ; Rodzaje paliw i ich zastosowanie ;

Zużycie paliwa ; Tworzywa sztuczne – kraking ; Tworzywa sztuczne – polimeryzacja ; Paliwa alternatywne

 

Fizyka i astronomia dla gimnazjum : moduł 1 : w świecie materii – 2005                                                        DVD 10

Zawiera : Substancje naturalne i sztuczne ; Recykling ; Co to jest siła? ; Pomiar siły ; Szklany łabędź (właściwości fizyczne szkła) ;

Podkowa (zjawisko zwiększenia plastyczności substancji wskutek ogrzewania) ; Zdobienie świec (zjawisko topnienia i krzepnięcia

oraz zwiększenia plastyczności substancji wskutek ogrzewania) ; Przewodnictwo cieplne ciał stałych ; Białe ciepło – termowizja ;

Przewodnictwo elektryczne ciał stałych ; Jak zdefiniować temperaturę? (przewodnictwo cieplne cieczy) ; Od kamizelki ratunkowej

do sterowca (właściwości fizyczne gazów oraz zjawiska charakterystyczne dla gazów) ; Zastosowanie sprężonego gazu (ściśliwość

gazu, ciśnienie) ; Co to jest atom? ; Zjawisko rozpuszczania się ciał stałych ; Dyfuzja ; Gabinet figur woskowych (zjawisko topnienia

i krzepnięcia) ; Jak zrobić lody w 30 sekund? (zjawisko topnienia i krzepnięcia) ; Temperatura wrzenia ; Termometry i skale temperaturowe ;

Jak wynaleziono lodówkę? (zastosowanie lodu, sposoby pozyskiwania i przechowywania lodu przed wynalezieniem lodówki) ; Zmiany

stanu skupienia ; Gazy mają masę (prawo Archimedesa dla gazów) ; Pływanie (prawo Archimedesa)

 

Fizyka i astronomia dla gimnazjum : moduł 2 : mechanika, ciepło – 2005                                                       DVD 11

Zawiera : Ruch jednostajny prostoliniowy ; Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy ; Droga, czas, szybkość ; Swobodne

spadanie ciał ; Zmiany szybkości granicznej (swobodne spadanie ciał) ; Silnik odrzutowy (zjawisko odrzutu) ; Newton

(prawo powszechnego ciążenia) ; Układ Słoneczny ; Planety ; Pomiar wartości siły ; Dźwignie wokół nas ; Temperatura topnienia ;

Chłodzenie na skutek parowania ; Rodzaje fal ; Zjawisko odbicia fali ; Zjawisko załamania fali ; Odbicie fal dźwiękowych

 

Fizyka i astronomia dla gimnazjum : moduł 3 : elektryczność i magnetyzm – 2005                                        DVD 12

Zwiera : Zjawiska elektrostatyczne i wyładowania atmosferyczne ; Połączenie szeregowe ; Połączenie równoległe ; Oszczędna

iluminacja (świetlówki) ; Przesyłanie energii elektrycznej ; Czy wszystkie metale można namagnesować? ; Magnesujemy

żelazo ; Linie pola magnetycznego ; Elektromagnesy ; Jak działa silnik prądu stałego? ; Elektryczność i magnetyzm ; Jak

wytwarzamy prąd elektryczny? (indukcja elektromagnetyczna) ; Turbiny i elektrownia wodna ; Transformatory

 

Fizyka i astronomia dla gimnazjum : moduł 4 : optyka, fizyka jądrowa – 2005                                               DVD 13

Zawiera : Widmo promieniowania elektromagnetycznego ; Promieniowanie nadfioletowe ; Promieniowanie podczerwone ;

Promieniowanie rentgenowskie ; Promieniowanie gamma ; Mikrofale i fale radiowe ; Zastosowanie światła w komunikacji

(światłowody) ; Nadawanie programów telewizyjnych ; Zjawisko odbicia światła ; Pryzmat ; Mieszanie barw ; Do czego

potrzebne jest światło? (proces widzenia) ; Zaćmienie Słońca ; Natura promieniotwórczości ; Rodzaje promieniowania jądrowego ;

Prawo zaniku promieniotwórczego ; Promieniowanie jądrowe w medycynie

 

Geografia Polski [dla gimnazjum] – 2005                                                                                                            DVD 9

Zawiera : Wody powierzchniowe ; Torfowiska ; Gospodarowanie zasobami wodnymi ; Wykorzystanie wód ; Co to jest gleba ;

Bogactwo typów gleb ; Czego się boi gleba ; Rekultywacja gruntów ; Jak długo rośnie las? ; Energia słoneczna ; Energia

geotermiczna ; Energia wodna ; Energia wiatrowa ; Słoma zamiast węgla ; Wierzba – paliwo przyszłości ; Gaz z odpadów ;

Rolnictwo w Wielkopolsce ; Gospodarstwa ekologiczne i agroturystyczne ; Zmiany na wsi ; Wpływ rolnictwa na środowisko ;

Przedsiębiorczość na wsi ; Autostrady ; Drogi lokalne ; Ekoturystyka ; Turystyka w Ojcowskim Parku Narodowym ; Turystka

w parku krajobrazowym ; Turystyka kulturowa

 

Geografia regionalna świata [dla gimnazjum] – 2005                                                                                         DVD 8

Zawiera : Ograniczanie połowów (Wielka Brytania) ; Kwoty połowowe (Wielka Brytania)  ; Czas zatrzymał się w wiosce

Afulrada (Portugalia) ; Miria wybrała Szwajcarię (emigracja) ; Nowe życie Mirii (losy portugalskich imigrantów w Szwajcarii) ;

Przemysł i tradycja w tundrze (Rosja) ; Górnictwo w Norylsku ; Życie mieszkańców Norylska ; Rzeki i porty skute lodem (Rosja) ;

Martwe drzewa w tundrze (Rosja) ; Zapora Trzech Przełomów (Chiny) ; Żegluga na Jangcy ; Szanghaj ; Dzień w Szanghaju ;

Życie na wsi w północnych Chinach ; Nawadnianie pól w północnych Chinach ; Rolnictwo w północnych Chinach ;

Uprawa ryżu w południowych Chinach ; Przedsiębiorstwa na wsi (Chiny) ; Lokalizacja przemysłu (Chiny) ; Zmiany na chińskiej

wsi ; Wulkany i rolnictwo (Filipiny) ; Uprawa ryżu (Filipiny) ; Nawadnianie pól (Filipiny) ; Singapur : miasto-państwo ; Jak

projektowano Singapur ; Wyspa Batam (Indonezja)

 

Geografia : Ziemia nasza planeta [dla gimnazjum] – 2005                                                                                 DVD 7

Zawiera : Atmosfera Ziemi, naszej planety ; Efekt cieplarniany ; Wpływ wysokości na temperaturę powietrza ; Oświetlenie Ziemi

a temperatura powietrza ; Bryza morska ; Ogólna cyrkulacja powietrza ; Cyrkulacja powietrza a prądy morskie ; Wpływ prądów

morskich na klimat ; Fale morskie ; Niszcząca działalność fal ; Ochrona wybrzeży ; Koszty ochrony wybrzeży ; Działalność

erozyjna i transportowa rzeki górskiej ; Środkowy bieg rzeki ; Meandry i starorzecza rzeki Tees ; Meandry i starorzecza rzeki

Usk ; Przeprawy i osadnictwo ; Wykorzystanie rzek ; Wykorzystanie zasobów wodnych ; Oczyszczanie ścieków ; Wpływ

lodowca na krajobraz ; Współczesne lodowce ; Osady polodowcowe ; Głazy narzutowe ; Narodziny lodowca ; Krajobraz

polodowcowy ; Czynniki kształtujące krajobraz ; Wietrzenie i erozja skał wapiennych ; Zjawiska krasowe ; Górnictwo w południowej

Walii ; Górnictwo odkrywkowe ; Wpływ górnictwa odkrywkowego na środowisko przyrodnicze

 

Ewa Zięba

     (WMBP w Elblągu, BG)