PRZEMOC W RODZINIE

(zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2008)

Bibliografia sporządzona na podstawie książek i czasopism

dostępnych w Bibliotece Głównej w Elblągu i Filii w Nowym Mieście Lubawskim

 

Przemoc w rodzinie w ujęciu socjologicznym, pedagogicznym i psychologicznym

Książki

1.      Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal-Struzik.- Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2007. - 85 s.

2.      Czego obawiają się ludzie : współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdzialanie / pod red. nauk. Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. - 449 s. + 1 dysk wideo (DVD-ROM)

3.      Człowiek w obliczu prawa / pod red. nauk. Beaty Pastwy-Wojciechowskiej.- Kraków : "Impuls", 2008. - 309 s.

4.      Hołyst Brunon: Socjologia kryminalistyczna. T. 1.-  Warszawa : Wydaw. "LexisNexis", 2007. - 1033 s.

5.      Kiedy dziecko i jego rodzice potrzebują pomocy / Martin Herbert ; przekł. Magdalena Polaszewska-Nicke.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. - 63 s.

6.      Krahe Barbara : Agresja / przekł. Jacek Suchecki.- Gdańsk : Wydaw. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. - 256 s.

7.      Lekcje przestrogi 2 : konspekty pracy na podstawie filmów / korekta Anna Kendziak.- Kraków : "Rafael", 2007. - 28 s.+ 5 płyt wizyjnych [DVD]

8.      8) Matyjas Bożena:  Dzieciństwo w kryzysie : etiologia zjawiska. - Warszawa :     Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2008. - 440 s.

9.      Miller Alice: Bunt ciała / przeł. Anna Gierlińska.- Poznań : Media Rodzina, cop. 2006. - 160 s.

10.  Miller Alice: Gdy runą mury milczenia : prawda faktów / przeł. Jadwiga Hockuba.- Poznań : Media Rodzina, cop. 2006. - 110 s.

11.  Olearczyk Teresa Ewa : Sieroctwo i osamotnienie : pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny. - Kraków : Wydaw. WAM : Wyższa Szkoła Filozoficzno Pedagogiczna "Ignatianum", 2007. - 291 s.

12.  O przemocy w wychowaniu : próba namysłu nad zjawiskiem karalności / pod red. Małgorzaty Bednarskiej.- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007. - 160 s.

13.  Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki. T.2 / red. nauk. Ewa Marynowicz-Hetka. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007. - 668 s.

14.  Pospiszyl Irena:  Patologie społeczne.- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2008. - 362 s.

15.  Resocjalizacja instytucjonalna : perspektywy i zagrożenia / pod red. Franciszka Kozaczka.- Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. - 432 s.

16.  Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Pedagogium Wyższa Szkoła pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2007.- 269 s.

17.  Ryś Maria: Rodzinne uwarunkowania psychospołeczne funkcjonowania   Dorosłych Dzieci Alkoholików.- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007. - 238 s.

18.  Sasal Hanna Dorota: Niebieskie karty : przewodnik do procedury interwencji   wobec przemocy w rodzinie.- Warszawa, Wyd. 2, Wydaw.  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2005, 2006. - 195 s.

19.  Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / pod red. Joanny    Wawrzyniak ; [aut. Jan Maciejewski i in.].- Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi, 2007. - 318 s.

20.  Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich      przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysiak.- Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii  Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005. - 380 s.

 

Artykuły z czasopism

1.      Aktualne ujęcie problemu krzywdzenia dziecka - perspektywa światowa / Ewa Jarosz. // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2007, nr 2, s. 7-29

2.      Bunt czytelnika / Justyna Dąbrowska. // Nowe Książki. - 2006, nr 9, s. 48-49

3.      [Co robić ze sprawcami przemocy? - recenzja] / Violetta Konarska-Wrzosek. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - 2004, nr 43, s. 182-186

4.      Diagnoza przemocy domowej wobec dziecka / Anna Karłyk. -  Bibliogr. -  Streszcz. w jęz. ang. // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 4, s. 270-284

5.      Dziecko w ośrodku interwencji kryzysowej / oprac. Krzysztof Sarzała. // Dziecko Krzywdzone. - 2004, nr 9, s. 130-133

6.      Interwencja w sytuacjach kryzysowych / Anna Kłos. // Praca Socjalna. - 2008,  nr 2, s. 57-75

7.      Kobiety maltretowane w związkach - czy posiadane przez nie zasoby versus deficyty osobiste wpływają na pomoc, którą otrzymują? / Izabela Rajska-Kulik. -  Bibliogr. // Chowanna. - 2005, t. 1, s. 40-61

8.      Mediacja w sprawach przemocy domowej / Joanna Cichla. // Praca Socjalna. - 2007, nr 6, s. 32-39

9.      Nadużywanie alkoholu a przemoc domowa wobec dzieci / Ewa Jarosz. -  Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 10/11, s. 11-14

10.  Nauczyciele wobec problemu dziecka krzywdzonego w rodzinie : (komunikat z badań) / Jolanta Maćkowicz. // Nowa Szkoła. - 2005, nr 8, s. 10-13

11.  "Niedokończony" dom / Krystyna Majka. // Wychowawca. - 2008, nr 4, s. 20-21

12.  O agresji w rodzinie / Wiesława Walc. // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 9, s. 29-31

13.  Prawnokarny aspekt ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie / Zygmunt Kukuła. // Praca Socjalna. – 2008, nr 2, s. 24-39

14.  Przemoc w rodzinie - próba podsumowania / Krystyna Wyrwicka. // Praca Socjalna. - 2008, nr, s. 3-23

15.  Przemoc w rodzinie w świetle statystyki policyjnej z lat 1999-2005 / Mariola Kordas-Surowiec. // Polityka Społeczna. - 2006,nr 10, s. 14-18

16.  Przemoc wewnątrzmałżeńska - uwarunkowania pozostawania maltretowanych kobiet w krzywdzącym związku / Izabela Rajska-Kulik. -  Bibliogr. // Chowanna. - 2007, t. 1, s. 11-24

17.  Przemoc wobec dzieci w rodzinie / Kornelia Hübscher. -  Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007,nr 10, s. 41-43

18.  Przemoc wobec rodziców - prawda czy mit? / Renata Małgorzata Ilnicka. // Praca Socjalna. - 2008, nr 2, s. 76-88

19.  Przemoc, kary cielesne i krzywdzenie dzieci / Anna Piekarska. -  Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2004, nr 9, s. 59-62

20.  Rozmowa z rodzicami dziecka krzywdzonego / Grażyna Rymaszewska, Ewa Olewicz. -  Streszcz. w jęz. ang. // Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 3, s. 143-152

21.  Rozmowy intymne : o przemocy seksualnej w rodzinie / Anna L. Grygoruk. -  Streszcz. w jęz. ang. // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2005, nr 2, s. 161-172

22.  Samoakceptacja i poziom lęku maltretowanych kobiet a ich sposoby radzenia sobie z przemocą ze strony partnera / Izabela Rajska-Kulik, Agnieszka Roszkowska. -  Bibliogr. // Chowanna. – 2005, t. 1, s. 62-77

23.  Sprawcy przemocy partnerskiej : w niewoli dążenia do kontroli i mocy / Dorota Kubacka-Jasiecka. -  Bibliogr. // Chowanna. -2005, t. 1, s. 9-27

24.  Udział dzieci w postępowaniu karnym - wyniki badań akt sądowych w ujawnionych przypadkach znęcania się nad rodziną / Monika Czyżewska. -  Bibliogr. -  Streszcz. w jęz. ang. // Dziecko Krzywdzone. – 2005, nr 10, s. 61-78

25.  Wiktymizacja dzieci: perspektywa rozwojowa / David Finkelhor ; tł. z ang. Agnieszka Nowak. -  Bibliogr. -  Streszcz. w jęz. ang. // Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 3, s. 6-29

 

26.  "Wychowanie bez granic" we współczesnej rodzinie / Małgorzata Nowotka. -  Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2007, nr 9, s. 7-12

27.  Wzory przemocy wewnątrzrodzinnej wobec dziecka / Monika Zielona-Jenek. -  Bibliogr. // Forum Oświatowe. - 2005, t. 2, s. 57-70

28.  [Zabójstwo tyrana domowego - recenzja] / Emilia Rekosz. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - 2006, nr 52/53, s. 271-276

29.  Zjawisko przemocy wobec dzieci w ocenie lekarzy pierwszego kontaktu / Hanna Skórzyńska, Anna Pacian. -  Bibliogr. -  Streszcz. w jęz. ang. // Dziecko Krzywdzone. - 2005, nr 11, s. 123-133

30.  Znajomość symptomów dziecka maltretowanego / Kornelia Hübscher. // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 1/2, dod. Wkładka Metodyczna nr 1/2, s. VI-VIII

Zapobieganie i zwalczanie przemocy w rodzinie

Książki

1.      Sasal Hanna Dorota: Niebieskie karty : przewodnik do procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie.- Warszawa, Wyd. 2, Wydaw.  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2005, 2006. - 195 s.

2.      Resocjalizacja - w stronę środowiska otwartego / red. Irena Pospiszyl, Marek Konopczyński.- Warszawa, Wydaw. Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie : "Pedagogium", 2007. - 368 s.

Artykuły z czasopism

1.      Działania na rzecz praw dzieci i doskonalenia umiejętności wychowawczych rodziców niemieckiego Stowarzyszenia na rzecz Nowej Edukacji (ANE) / oprac. Hilde Hellbernd ; tł. Agnieszka Nowak. // Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 2, s. 195-200

2.      I konferencja naukowa "Profilaktyka i terapia zespołu dziecka krzywdzonego" : Warszawa, 2-3 października 2004 r. / Joanna Cielecka-Kuszyk. // Dziecko Krzywdzone. - 2004,nr 9, s. 122-125

3.      Interwencja w sytuacjach kryzysowych / Anna Kłos. // Praca Socjalna. – 2008, nr 2, s. 57-75

4.      Interwencje zapobiegające zjawisku krzywdzenia małych dzieci / Deborah Daro ; tł. Agnieszka Nowak. -  Bibliogr. -  Streszcz. w jęz. ang. // Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 2, s. 147-165

5.      Kampanie społeczne brytyjskiej organizacji NSPCC na rzecz ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem / oprac. Natalia Łapińska. // Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 2, s. 201-206

6.      Kampanie społeczne realizowane w ramach programu "Dzieciństwo bez krzywdzenia" w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Gabriela Roszkowska. // Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 3, s. 126-133

7.      Kochaj. Nie krzywdź. Pomóż / Ewa Sowińska ; rozm. przepr. J.P. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 8, s. 22-23

8.      Mówimy: nie! / Beata Szurowska. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004,nr 10, s. 48-50

9.      "Na bólu i rozpaczy nie poprzestaliśmy" : inicjatywy społeczne na rzecz pomocy dzieciom krzywdzonym / Waldemar Dzwolak, Joanna Osytek, Anna Mazepa-Sobiak. -  Streszcz. w jęz. ang. // Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 2, s. 166-171,173-175

10.  O (niewielkiej) użyteczności prawa dla ochrony uczuć / Marek Andrzejewski. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 1, s. 3-10

11.  O prawie, przemocy i godności / Paweł Jaros ; rozm. przepr. Rafał Osiński. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 1, s. 14-15

12.  Ograniczanie zjawiska krzywdzenia dziecka w rodzinie - idee działań międzysektorowych / Ewa Jarosz. -  Bibliogr. -  Streszcz. w jęz. ang. // Dziecko Krzywdzone. - 2006, nr 14, s. 108-118

13.  Potęga miłości i przemocy w rodzinie / Krystyna Marczwska. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 54-57

14.  Prawnokarny aspekt ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie / Zygmunt Kukuła. // Praca Socjalna. – 2008, nr 2, s. 24-39

 

15.  Program "Dobry Rodzic - Dobry Start" : wczesna profilaktyka krzywdzenia dzieci / Irena Kornatowska, Karolina Lewandowska. // Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 2, s. 138-142

16.  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie / Sylwia Spurek. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - 2007, nr 54, s. 175-180

17.  Przemoc wobec dzieci jako problem zdrowia publicznego / Jolanta Makowska. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 4, s. 54-57

18.  Przemoc wobec dziecka : profilaktyka i terapia / Julia Garstecka. // Życie Szkoły. - 2004, nr 9, s. 57-58

19.  Środowiska szkolne wobec zjawiska przemocy w rodzinie / Agnieszka Ciesiółka. // Nowa Szkoła. - 2007, nr 10, s. 40-44

20.  Środowiska szkolne wobec zjawiska przemocy w rodzinie / Agnieszka Ciesiółka. // Nowa Szkoła. - 2007, nr 10, s. 40-44

21.  Uwagi na temat ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie / Marzena Bartosiewicz. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 6, s. 13-16

22.  Wyjść poza koło przemocy / Marcin Koczyk. // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 27-35

23.  Zadania wojewody w przeciwdziałaniu przemocy domowej / Mirosław Przewoźnik, Ewa Kloc. // Praca Socjalna. – 2007, nr 6, s. 63-82

 

 

                                                                 Opracowała: Lucyna Lewon

                                                                        WMBP w Elblągu

Filia w Nowym Mieście Lubawskim