REHABILITACJA DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

 

Wybór materiałów na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Iławie

 

KSIĄŻKI

1.      Alternatywne i wspomagające metody komunikacji / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego. - Kraków : "Impuls", 2006

2.      Autyzm / Kazimierz Jacek Zabłocki. - Płock : "Novum", 2002

3.      Dziecko niepełnosprawne jego rodzina i edukacja / Kazimierz Jacek Zabłocki. - Warszawa : "Żak", 1999

4.      Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2005

5.      Inni a jednak tacy sami : zabawy z niepełnosprawnymi / Johannes Halbig, Reinhard Wehnert. -  Kielce : "Jedność", cop. 2007

6.      Komputer w pedagogice specjalnej / pod red. Bronisława Siemienieckiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006

7.      Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka / Marta Bogdanowicz, Bożena Kisiel, Maria Przasnyska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992

8.      Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka / Marta Bogdanowicz, Bożena Kisiel, Maria Przasnyska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994

9.      Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka / Marta Bogdanowicz, Bożena Kisiel, Maria Przasnyska. - Wyd. 6. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2002]

10.  Między wsparciem doraźnym a wspieraniem racjonalnym, czyli o uwarunkowaniach socjalizacji społecznej osób niepełnosprawnych / pod red. Zenona Gajdzicy. - Kraków : "Impuls", 2008

11.  Psychologiczno-pedagogiczne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych / red. Stanisława Mihilewicz. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2006

12.  Ruch rozwijający dla dzieci / Weronika Sherborne. - Wyd. 2 - 4 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

13.  Ruch Rozwijający dla wszystkich : efektywność metody Weroniki Sherborne / Marta Bogdanowicz, Alicja Kasica. - Gdańsk : "Harmonia", 2003

14.  Stymulacja od podstaw : jak stymulować rozwój osób głęboko wielorako niepełnosprawnych / Andreas Fröhlich. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998

15.  Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową / Janina Stadnicka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998

16.  Terapia muzyką w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi : historia, metodyka i praktyka / Paul Nordoff, Clive Robbins. - Kraków : "Impuls", 2008

17.  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole : poradnik dla organizatorów działań, dla terapeutów oraz dla rodziców / pod red. Teresy Serafin. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005

18.  Witaj, piesku! : dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Beata Kulisiewicz. - Kraków : "Impuls", 2007

19.  Współczesne tendencje w rehabilitacji / pod red. Ewy Tomasik i Ewy Mazanek. - Warszawa : "Żak", 1998

20.  Zabawy i ćwiczenia na cały rok : propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Wyd. 4. - Kraków : "Impuls", 2007

21.  Zagadnienia funkcjonowania z ograniczoną sprawnością / pod red. Jerzego Rottermunda. - Kraków : "Impuls", 2009

22.  Zmaganie się z niepełnosprawnością - kolejne wyznaczniki / pod red. Jerzego Rottermunda. -  Kraków : "Impuls", 2009

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1.      Dziecko z przepukliną oponowo-rdzeniową - problem interdyscyplinarny / Grażyna Kwaśniewska // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 2, s. 81-84

2.      Edukacja i rewalidacja osób niepełnosprawnych wspomagana technologią informacyjną / Stanisław Juszczyk. - Bibliogr. // Chowanna. - 2004, t.1(22), s. 115-130

3.      Folia bąbelkowa - niepozorny sprzymierzeniec terapeuty / Maria Raszewska. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 6-7, s. 33-36

4.      Formy, przebieg i efekty terapeutycznej jazdy konnej / Aleksandra Kuklińska. - Bibliogr. // Opieka Wychowanie Terapia. - 2008, nr 3/4, s. 28-33

5.      Jak pomóc niepełnosprawnemu dziecku ? / Józef Sowa // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 1, s. 32-38

6.      Lessie - lecz! / Wioletta Bartkiewicz // Charaktery. - 2009, nr 3, s. 86-87

7.      Malowane słowem, gestem i oddechem... czyli koloroterapia na zajęciach terapeutyczno-rewalidacyjnych / Krystyna Moczia, Joanna Godawa // Chowanna. - 2009, t. 1, s. 98-107

8.      Metoda Ruchu Rozwijającego w praktyce : ćwiczenia Weroniki Sherborne / Paulina Szachniuk-Albowicz. - Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 3, s. 46-48

9.      Międzynarodowy Kongres Muzykoterapeutyczny / Andrzej Stadnicki // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 3, s. 179-182

10.  Możliwości rozwijania umiejętności życiowych osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych poprzez dramę i teatr / Lucyna Maksymowicz. - Bibliogr. // Edukacja. - 2008, nr 4, s. 91-97

11.  Muzyka w wychowaniu i terapii dziecka niepełnosprawnego / Henryk Grzeszewski // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 3, s. 150-154

12.  Na koniu do sprawności zdrowotne walory hipoterapii / Monika Stefaniak, Renata Śleboda // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 7, s. 12-18

13.  Nowatorskie rozwiązania metodyczne w rehabilitacji dzieci i młodzieży / Piotr Potejko // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 3, s. 182-185

14.  O podniesienie efektywności pracy na turnusie rehabilitacyjnym / Agnieszka Jankowicz-Szymańska, Edyta Mikołajczyk // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2009, nr 1, s. 94-100

15.  Organizacja i funkcjonowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu / Jolanta Sobczak. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 2, s. 127-132

16.  Program percepcyjno-motoryczny - z doświadczeń pedagoga wspierającego / Bernadetta Więcławik // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 4, s. 301-304

17.  Przedszkolna rehabilitacja / Ewa Przyczynek // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 2, s. 101-102

18.  Rehabilitacja - leczenie całodzienne dla dorosłych i dzieci w Centrum Rehabilitacji w Delftcie (Holandia) / Violetta Szwedowska // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1993, nr 1, s. 26-28

19.  Rewalidacyjne wartości wychowania fizycznego i sportu / Stanisław Dzierwa. // Kajet. - 2001, nr 1, s. 11-13

20.  Rola aktywności ruchowej w pomnażaniu szans życiowych niepełnosprawnych / Tadeusz Maszczak. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Sport. - 1997, nr 1-2, s. 225-232

21.  Rola ekspresji plastycznej w rewalidacji dzieci o obniżonej sprawności umysłowej / Elżbieta Łukomska // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 1, s. 42-46

22.  Rola ekspresji plastycznej w rewalidacji dzieci o obniżonej sprawności umysłowej / Elżbieta Łukomska. - Bibliogr // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 4, s. 312-315

23.  Szkoła wobec potrzeb dziecka z zespołem Aspargera - z perpektywy doświadczeń nauczyciela-terapeuty / EdytaKosior // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s. 204-217

24.  Terapia psychomotoryczna małych dzieci z zaburzeniami i utrudnieniami w rozwoju psychoruchowym w hipoterapii / Małgorzata Brzuchacz. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 4, s. 295-299

25.  Warsztat metodyczny pedagoga specjalnego / Katarzyna Patyk, Magdalena Wójcik // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 11, s. 32-41

26.  Wczesna interwencja psychologiczna w Zespole Retta / Bożena Sidor // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 3, s. 220-224

27.  Wideotrening komunikacji w Pogotowiu Opiekuńczym / Małgorzata Cesarz, Beata Wawrzyńczak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 3 , s. 28-30

28.  Wpływ metody Weroniki Sherborne na kształtowanie postaw rodziców dzieci niepełnosprawnych (na przykładzie działalności Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu) / Grażyna Tarasiewicz. // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 3, s. 168-173

29.  Wspomaganie rodziny w wychowaniu i rehabilitacji / Aleksandra Maciarz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1992, nr 5/6, s. 254-257

30.  Współczesne trendy wczesnej diagnozy i wczesnej rewalidacji małego dziecka z wadą słuchu / Ewa Kulczycka // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 1, s. 57-58

31.  Wykorzystywanie metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy / Maja Szwanka // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 1, s. 54-58

32.  Założenia i cele wczesnej interwencji / Herman Gresnigt // Szkoła Specjalna.- 1997, nr 3, s. 131-134

33.  Znaczenie ruchu w życiu człowieka niepełnosprawnego / Małgorzata Janota // Lider. - 2006, nr 11, s. 9-11

34.  Znaczenie zabawy w rozwoju dziecka z niepełnosprawnością / Lidia Marszałek, Barbara Moraczewska. - Cz.1-2. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 1, s. 39 – 49

35.  Znaczenie zabawy w rozwoju dziecka z niepełnosprawnością / Lidia Marszałek. // Szkoła Specjalna - 2008, nr 3, s. 201-210

 

Opracowała: Magdalena Gawryś

WMBP w Elblągu

Filia w Iławie