R O D Z I N A

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wydawnictwa zwarte

1.      Adamski F., Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie. Warszawa 1984

2.      Filipczuk H., Rodzina a rozwój psychiczny dziecka. Warszawa 1981

3.      Forward S., Toksyczni rodzice. Warszawa 1993

4.      Giereluk-Lupowicz Z., Wychowanie w rodzinie wielkomiejskiej. Warszawa 1979

 1. Izdebska H., Rodzina i jej funkcje wychowawcze [W:] Encyklopedia pedagogiczna pod red. Pomykało W. Warszawa 1993
 2. Jaworowska A., Role rodzicielskie w rodzinach pełnych [W:] Materiały do nauczania psychologii. Seria II. T. 11 pod red. L. Wołoszynowej. Warszawa 1984
 3. Kawula S., Brągiel J., Janke A. W. Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki. Toruń 2000
 4. Kawula S., Rodzina [W:] Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, red. Nauk. Lalak D., Pilch T. Warszawa 1999 s. 236-240
 5. Kwieciński Z., Socjologia wychowania . T. 14. Toruń 2000

10.  Kukłowicz T. (red), Z badań nad rodziną. Lublin 1984 Materne J. (red), Wychowanie wobec problemów współczesności. Zielona Góra 1991

11.  Misiewicz H., Role rodziny w kształtowaniu postaw. Warszawa 1986

12.  Organizacja życia społecznego w zbiorowości wielkomiejskiej (studium wybranych grup mieszkańców Krakowa). Wrocław 1982

 1. Pecyna M.B., Rodzinne uwarunkowania zachowania dziecka w świetle psychologii klinicznej. Warszawa 1998
 2. Pomykało W., Dziecko [W:] Encyklopedia pedagogiczna pod red. Pomykało W. Warszawa 1993
 3. Rembowski J., Rodzina w świetle psychologii. Wyd. 2. Warszawa 1986
 4. Sfera reprodukcji [W:] Wprowadzenie do socjologii, Szacka B. Warszawa 2003

(Zawiera: Rodzina jako instytucja, Pojęcie rodziny, Rozmaitość form rodziny, Europejska rodzina w epoce przedprzemysłowej, Małżonkowie, rodzice, dzieci ,Rodzina w społeczeństwie przemysłowym, Rodzina współczesna)

 1. Społeczne uwarunkowania funkcji edukacyjnych rodziny [W:] Funkcje edukacyjne rodziny. Studium diagnostyczno-anagnostyczne, A.M. Tchorzewski. Bydgoszcz 1990
 2. Środowisko rodzinne dziecka a jego adaptacja do przedszkola [W:] Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola, J. Lubowiecka. Warszawa 2000
 3. Tyszka Z., Rodzina [W:] Encyklopedia pedagogiczna pod red. Pomykało W. Warszawa 1993
 4. Tyszka Z., Rodzina we współczesnym świecie. Poznań 2003
 5. Ziemska M., Postawy rodzicielskie. Wyd. 2. Warszawa 1973
 6. Ziemska M., Rodzina a osobowość. Warszawa 1979
 7. Ziemska M. (red.), Rodzina i dziecko. Wyd. 2. Warszawa 1980
 8. Ziemska M. (red.), Rodzina współczesna. Warszawa 2001

25.  Głaz S., Rodzina. Biologiczne i psychologiczne podstawy jej funkcjonowania. Kraków 1996

26.  Janke A. W., Transformacja w stosunkach rodziny i szkoły na przełomie XX/XXI wieku. Perspektyw zmiany społecznej w edukacji. Bydgoszcz 2002

27.  Tyszka Z. (red), Rodzina w czasach szybkich przemian. Poznań 2001

28.  Rodzina wielkiego miasta. Przemiany społeczno-moralne w świadomości trzech pokoleń. Kraków 2001

29.  Zborowski Z., Rodzina jako grupa społeczno-wychowawcza. Warszawa 1980

Wydawnictwa ciągłe

 1. Biernat T., Rodzina jako system. Wychowanie na co Dzień 1997 nr 6 s. 31-32
 2. Dąbrowska-Caban Z., Rodzina u progu XXI wieku. Problemy Rodziny 1999 nr 4 s. 23-29
 3. Gębuś D., Kreowany w mediach model rodziny. Edukacja i Dialog 2001 nr 4 s. 45-50
 4. Grudniewski T., Funkcje społeczne i struktura rodziny. Wychowanie na co Dzień 2000 nr 4-5 s. 8-12
 5. Kawalec J., Rola środowiska rodzinnego w wychowaniu dziecka sukcesu. Edukacja i Dialog 2000 nr 5 s. 57-65
 6. Korczak J., Karpowicz L., Kozłowski W., Rodzina wobec wyzwań transformacji ustrojowej. Ruch Pedagogiczny 2001 nr 3-4 s. 50-63
 7. Marzec H., Rodzina polska u progu XXI wieku. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 1998 nr 7 s. 61
 8. Maślanka W., Wpływ transformacji ustrojowej na złe funkcjonowanie rodzin w Polsce. Problemy Rodziny 2001 nr 4-6 s. 39-43
 9. Schiff C., Potrzeby dziecka a środowisko rodzinne. Wychowanie w Przedszkolu 1997 nr 5 s. 300-3003
 10. Szymański M., Walasek B., Wykształcenie rodziców a ich aspiracje dotyczące kształcenia dzieci. Edukacja 1997 nr 4 s. 41-53
 11. Wachowicz A., Rodzina a transformacja – problemy badawcze. Problemy Rodziny 1996 nr 4 s. 33-37
 12. Winiarczyk A., Środowisko rodzinne a wyniki w nauce uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej. Nauczyciel i Szkoła 2003 nr 1-2 s. 226-239

Zasoby internetu

 1. Antczak M., Mieć dziecko (www.rodman.most.org.pl/Uniwers/MA.htm)
 2. Dowbor L., Ekonomia rodziny (ppbr.com/Id/04ekonomiarodzinyfinal.doc)

44.  Kłos B., Szymańczak J., Polityka rodzinna. Wybrane zagadnienia (biurose.sejm.gov.pl/teksty/i-584.htm) [Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu]

 1. Kryzys rodziny nuklearnej [w:] Wybrane światowe trendy społeczno-ekonomiczne końca XX wieku (www.krosno.com/adrian/trendy/rodzina/htm)
 2. Kuźmiński M., Przestrzeń jako podstawowy system przekazu w kulturze. Doświadczenia polskie (przyjaciele.domini.net/sai/komunikowanie/kuzminski-przestrzen.html)
 3. Lis R., Ostatnie tabu (www.efka.org.pl/zadra/artykuły) [strona fundacji kobiecej]
 4. Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze i kulturowe (www.studenci.pl/my/filestxt/20030817172940.txt.html)
 5. Rodzina wobec zagrożeń (ipe.pl/archiwum/t/html/prace/piotrkowska/rodzina_wobec_zagrozen.htm)

50.  Test na wrażliwość społeczną. Z Bożeną Stępień rozmawia Krystyna Strozik-Zielińska (www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IK/starosc_wrazliwytest.html)

 1. Wierzchosławski S., Rodzina w okresie transformacji demograficznej i społeczno-ekonomicznej (www.ips.uw.edu.pl/artlasko/srsd02_03/wierz1.htm) [strona Instytutu Polityki Społecznej]

 

 

                     Opracowała: B. Budkiewicz

(WMBP w Elblągu, Filia w Pasłęku)