Rodzina zastępcza

Zestawienie bibliograficzne za lata 1996-2006 (I półrocze),

sporządzone na podstawie baz Biblioteki Narodowej: Bibliografie książek polskich i Bibliografia artykułów z czasopism polskich oraz zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim

 

* oznaczono wydawnictwa dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim

Wydawnictwa zwarte

1.     ADOPCJA

Adopcja – temat bez tajemnic / pod red. Marii Kwiecień. – Warszawa : Wydawnictwo Księży Marianów, 2004

2.     BADORA, Sylwia *

Rodzina zastępcza / Sylwia Badora // W: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Sylwii Badory ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Uniwersytet Opolski, 2005, s. 272-287

3.     BADORA, Sylwia

Uczucia i profesjonalizm : o formach opieki zastępczej / Sylwia Badora. – Częstochowa : Wyższa szkoła Pedagogiczna, 1998

4.     GRUCA-MIĄSIK, Grażyna *

Funkcjonowanie rodzin zastępczych jako optymalna forma opieki nad dzieckiem / Grażyna Gruca-Miąsik // W: Pedagogika opiekuńcza wobec współczesnej orientacji filozoficznej i praktyki pedagogicznej : międzynarodowa konferencja naukowa 13-14 października 1997 r. Czudec k. Rzeszowa. T. 2 / red nauk. Józef Sowa, Dorota Pstrąg ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Centrum Doskonalenia Pedagogicznego w Rzeszowie. – Rzeszów : CDP, 1998, s. 135-146

5.     JAMROŻEK, Mirosław *

Rodzina zastępcza / Jarosław Jamrożek // W: Encyklopedia pedagogiczna / pod red. Wojciecha Pomykało. – Warszawa : Fundacja Innowacja, 1993, s. 703-706

6.     JAMROŻEK, Mirosław

Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze : (analiza longitudinalna) / Mirosław Jamrożek. – Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2005

7.     KAMIŃSKA, Urszula

Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania / Urszula Kamińska. –  Katowice : Uniwersytet Śląski, 2002

8.     KAMIŃSKA, Urszula

Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania / Urszula Kamińska. –  Wyd. 2. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2003

9.     KAMIŃSKA, Urszula

Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania / Urszula Kamińska. – Wyd. 3. – Katowice : Uniwersytet Śląski, 2004

10.      KAMIŃSKA, Urszula

Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania / Urszula Kamińska. – Wyd. 4. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2005

11.      KAWULA, Stanisław *

Studia z pedagogiki społecznej / Stanisław Kawula. – Wyd. 3 rozszerz. i popr. – Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1996

12.      KELM, Albin *

Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej / Albin Kelm. – Warszawa : „Żak”, 2000

13.      KOZDROWICZ, Ewa *

Rodzina zastępcza / oprac. Ewa Kozdrowicz // W: Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i  pracy socjalnej / red nauk. Danuta Lalak i Tadeusz Pilch. – Warszawa : „Żak”, 1999, s. 242-243

14.      KRÓL, Aleksandra *

Rodzina zastępcza jako alternatywa dla opieki instytucjonalnej / Aleksandra Król // W : teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki opiekuńczej : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Biedroń i Małgorzaty Prokosz.  –Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001, s. 79-88

15.      KURCZ, Alicja *

Rodziny zastępcze jako obszar działania pracowników socjalnych / Alicja Kurcz // W : Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej / pod red. Krystyny Marzec-Holki ; przy współpracy Haliny Guzy-Steinke, Anny Rutkowskiej. – Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2005, s. 402-414

16.      KUSIO, Urszula

Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze: studium socjologiczne na przykładzie Lublina / Urszula Kusio. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1998

17.      KWIECIEŃ, Maria

Rodziny zastępcze – rodziny nadziei / Maria Kwiecień. – Warszawa : Wydawnictwo Księży Marianów, 2003

18.      MILEWSKA, Ewa

Kim są rodzice adopcyjni? : studium psychologiczne / Ewa Milewska. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2003

19.      MIRO, Asha

Córka Gangesu / Asha Miro ; przekł. Ewa Błaszczyk. – Warszawa : „Amber”, 2004

20.      OPIEKA I WYCHOWANIE

Opieka i wychowanie w rodzinie / pod red. Czesława Kępskiego.  –Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2003

21.      PROGRAM PRIDE

Program PRIDE : rodzinna opieka zastępcza, adopcja : podręcznik dla kandydatów na opiekunów zastępczych / [tł. praca zespołowa ; polska adaptacja Tomasz Polkowski]. – Warszawa : Towarzystwo Nasz Dom, 2003

22.      RELACJA-DOROSŁY

Relacja dorosły-dziecko w opiece zastępczej / Judit Falk [et al.] ; red. Maria Kolankiewicz; tł. Aleksandra Raczka, Zofia Szymanowska, Anna Sikorska. – Warszawa : Dom Małych Dzieci im. ks. G. P. Baudouina : „Żak”, 1999

23.      SIEROCTWO SPOŁECZNE

Sieroctwo społeczne i jego kontynuacja / red. nauk. Marek Heine, Grażyna Gajewska ; Wyższa szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. – Zielona Góra : WSOP, 1999

24.      W ŚWIECIE

W świecie dziecka osieroconego i rodziny adopcyjnej / red. Alicja Kalus ; Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny. – Opole : Redakcja Wydawnictw WT UO, 2003

25.      WACHOWIAK, Anna *

Współczesne problemy socjologii rodziny / Anna Wachowiak.  –Wyd. 2 poszerz. – Poznań : Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego, 2001

26.      WĄSIŃSKI, Arkadiusz

Dziecko, rodzice, adopcja : ontologiczne i psychospołeczne aspekty rodzinnych form opieki zastępczej / Anna Wachowiak ; Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu. – Kraków : „Impuls”, 2005

Artykuły z czasopism

1.     ANDRZEJEWSKI, Marek

Dopomóc : o reformie opieki zastępczej / Marek Andrzejewski // Więź. – 2000, nr 11, s. 72-82

2.     ANDRZEJEWSKI, Marek *

Instytucja rodzin zastępczych w świetle nowych regulacji prawnych / Marek Andrzejewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1999, nr 8, s. 9-16

3.     ANDRZEJEWSKI, Marek *

Kontakty dziecka z rodziny zastępczej z rodzicami / Marek Andrzejewski // Problemy Opiekuńczo-wychowawcze. – 2001, nr 3, s. 8-15

4.     ANDRZEJEWSKI, Marek *

Rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze jako instytucje pomocy społecznej / Marek Andrzejewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1999, nr 3, s. 11-18

5.     BADORA, Sylwia *

O reformie rodzin zastępczych krytycznie / Sylwia Badora, Ryszard Gołębiowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 5, s. 8-22

6.     BARTOSIEWICZ, Marzena *

Rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych z komentarzem / Marzena Bartosiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 1, s. 10-19

7.     BOGUSZ, Lidia *

Zastępcze rodziny terapeutyczne w systemie wsparcia społecznego w rehabilitacji / Lidia Bogusz // Szkoła Specjalna. – 2003, nr 2, s. 68-73

8.     BRĄGIEL, Józefa

Funkcjonowanie rodzin zastępczych a sukces szkolny dzieci / Józefa Brągiel, Alicja Kurcz // Rocznik Pedagogiki Rodziny. – T. 5.  –(2002) s. 265-282

9.     BRODOWSKI, Marek

Dziecko na loterii / Marek Brodowski // Przegląd Tygodniowy. – 1996, nr 28, s. 9

Stowarzyszenie Zastępczych Środowisk Rodzinnych „Rodzina” w Katowicach

10.      BURCHARDT, Małgorzata *

Droga małego dziecka do rodziny zastępczej / Małgorzata Burchardt // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 3, s. 24-29

11.      CHOJNACKA, Magdalena *

Edukacja usamodzielnianych / Magdalena Chojnacka, Monika Dzierżawska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 5, s. 30-33

Pomoc MOPS wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze

12.      CUDAK, Henryk

O rodzinach zastępczych prawie wszystko / Henryk Cudak // Problemy Rodziny. – 1996, nr 4, s. 25-31

13.      DUDA, Marian *

Edukacja do zastępczego rodzicielstwa / Marian Duda, Marta Haręzga // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 3, s. 15-16

14.       DZIĘDZIURA, Alina

Problemy spokrewnionych rodzin zastępczych / Alina Dziędziura // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 2, s. 33-34

15.      GAJEWSKA, Anna

Rodziny zastępcze w powiecie ryckim / Anna Gajewska // Zeszyty Naukowe Pedagogia / Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania. – 2003, nr 3, s. 59-65

16.      GĄSIOREK, Przemysław *

Zastępcze rodzicielstwo w Polsce : przyszłość bliższa i dalsza / Przemysław Gąsiorek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 9, s. 3-10

17.      GIETKA, Edyta

Rodzina zastępcza / Edyta Gietka // Przegląd. – 2003, nr 7, s. 53-55

18.      GREMPKA, Grzegorz *

Kryteria kwalifikowania rodzin adopcyjnych / Grzegorz Grempka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 8, s. 19-28

19.      GRUCA-MIĄSIK, Urszula

Psychopedagogiczna analiza funkcjonowania rodzin zastępczych w ujęciu systemowym / Urszula Gruca-Miąsik // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. – 2004, T. 57, s. 113-126

20.      GRUCA-MIĄSIK, Urszula

Rodzina zastępcza jako instytucja wspomagająca w środowisku lokalnym / Urszula Gruca-Miąsik // Kwartalnik Edukacyjny. – 1999, nr ½, s. 127-137

21.      JABŁOŃSKA, Bożena Elwira *

Zastępcza opieka rodzinna w Łomżyńskiem / Bożena Elwira Jabłońska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 3, s. 35-38

22.      JAMROŻEK, Mirosław

Rodzina zastępcza – przeobrażenia i stan badań / Mirosław Jamrożek // Kieleckie Studia Pedagogiczne. – 1996, T. 11, s. 57-72

23.      JAŚKIEWICZ-WYRĘBSKA, Iwona

Sytuacja społeczno-rodzinna dzieci z rodzin zastępczych / Iwona Jaśkiewicz-Wyrębska // Auxilium Sociale. – 1998, nr 2, s. 129-138

24.      JAŚKIEWICZ-WYRĘBSKA, Iwona

Wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych / Iwona Jaśkiewicz-Wyrębska // Problemy Rodziny. – 1998, nr 3, s. 29-32

25.      JOACHIMOWSKA, Magdalena *

Rodzina zastępcza – obszar zmian w pracy socjalnej / Magdalena Joachimowska // Praca Socjalna. – 2003,  [nr] 3, s. 60-72

26.      KACZMAREK, Mirosław *

Opieka zastępcza nad dzieckiem : założenia i rzeczywistość / Mirosław Kaczmarek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 4, s. 4-11

27.      KARCZEWSKA-WYPIÓR, Grażyna *

Rodzinna opieka zastępcza w Bytomiu / Grażyna Karczewska-Wypiór // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 7, s. 42-44

28.      KLATKA, Teresa *

Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych / Teresa Klatka, Teresa Postrzednik // problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 10, s. 14

29.      KLOMINEK, Wanda *

IFCO [International Foster Care Organization] – Międzynarodowa Organizacja Opieki Zastępczej / Wanda Kominek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1997, nr 8, s. 31-34

30.      KLOMINEK, Wanda *

Siostry / Wanda Kominek /// Tygodnik Powszechny. – 2000, nr 14, s. 4

Działalność Stowarzyszenia Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia”

31.      KOŁODYŃSKA, Agnieszka

Domy będą puste / Agnieszka Kołodyńska // /Gazeta Wyborcza. – 2001, nr 2, s. 16-17

Szklenia dla rodzin zastępczych

32.      KOSTYŁA, Joanna

Rodzina kontraktowa : czy w Polsce są potrzebni „zawodowi rodzice”? / Joanna Kostyra // Wprost. – 2000, nr 17, s. 68-69

33.      KRAJEWSKI, Radosław

Prawne podstawy funkcjonowania rodzin zastępczych : zarys problematyki / Radosław Krajewski // Zeszyty Naukowe WSHE (Włoc).  – T. 12. – (2003) s. 77-88

34.      KRONER, Jolanta

Rodzina zastępcza i jej finanse / Jolanta Kroner // Rzeczpospolita. – 2001, nr 175, s. C 2

35.      KRONER, Jolanta

Rodzina zastępcza pod  pieczą starosty : zmiany w regułach pomocy społecznej / Jolanta Kroner // /Rzeczpospolita. – 2001, nr 87, s. C 3

36.      KRONER, Jolanta

W cudzym domu jak u  siebie / Jolanta Kroner // Rzeczpospolita. – 2000, nr 248, s. C 2

Nowe przepisy dotyczące rodzin zastępczych

37.      KRÓL, Aleksandra *

Pomoc Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego rodzinom zastępczym / Aleksandra Król // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 4, s. 22-25

38.      KRZYŻANOWSKA, Iwetta *

Rola pracowników socjalnych w organizacji i funkcjonowaniu rodzinnych form opieki zastępczej / Iwetta Krzyżanowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 6, s. 31-36

39.      KUŁAK, Maciej *

Rodzice na zastępstwie / Maciej Kułak // Głos Nauczycielski. – 2004, nr 16, s. 8-9

40.      LASKOWSKA, Małgorzata *

Rodzina zastępcza formą pomocy dziecku : wybrane aspekty / Małgorzata Laskowska // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 9, s. 23-24

41.      LEWANDOWKI, Grzegorz

Wychowanie dziecka upośledzonego w stopniu lekkim w placówce opiekuńczo-wychowawczej jako rodzinie zastępczej / Grzegorz Lewandowski // Ateneum Kapłańskie. – T. 134 z. 2.  –(2000) s. 295-307

42.      ŁABĄDŹ, Andrzej *

Katalog umiejętności rodziców zastępczych / Andrzej Łabądź // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 8, s. 24-27

43.      ŁABĄDŹ, Andrzej *

Ośrodek Rodzin Zastępczych „Szansa” / Andrzej Łabądź // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 6, s. 25-27

44.      ŁABĄDŹ, Andrzej *

Przygotowywanie rodziców zastępczych i adopcyjnych / Andrzej Łabądź // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 7, s. 44-47

45.      MAKOWSKA, Aleksandra*

Jak im pomóc? / Aleksandra Makowska // Głos Nauczycielski. – 1996, nr 1, s. 5

Rodziny zastępcze

46.      MAKOWSKA, Jolanta *

Diabeł tkwi w sednie, nie w szczegółach / Jolanta Makowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1999, nr 2, s. 16-19

Państwowe domy dziecka a rodziny zastępcze

47.      MĘTEL, Edyta *

Dobro dziecka / Edyta Mętel // Tygodnik Powszechny. – 1999, nr 45, s. 4

Rodzina zastępcza

48.      MOJZEL, Katarzyna *

Rodziny zastępcze w świetle prawa szwedzkiego / Katarzyna Modzel // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 8, s. 54-56

49.      NAWROT, Jacek *

Biologia, mity i akty normatywne / Jacek Nawrot // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 5, s. 21-24

Rodziny zastępcze

50.      NAWROT, Oktawian

Macierzyństwo zastępcze – aspekty moralno-prawne / Oktawian Nawrot // Etyka. – 2000, nr 33, s. 175-194

51.      NOWAK, Włodzimierz

Dzieciaki na antresoli / Włodzimierz Nowak // Gazeta Wyborcza. – 2003, nr 55, dod. Duży Format nr 10 s. 14-17

Rodziny zastępcze – Polska

52.      OLCZYK, Eliza

Do zaofiarowania mają tylko miłość / Eliza Olczyk // Rzeczpospolita. – 2000, nr 260, s. A 6

53.      OLSZEWSKI, Andrzej *

Biegnijmy dalej / Andrzej Olszewski /// Głos Nauczycielski . -2000, nr 16, s. 6

Rodziny zastępcze

54.      PAJĄK, Jerzy

Idea rodziny zastępczej / Jerzy Pająk, Beata Skwarek // Małżeństwo i Rodzina. – 2002, nr 3, s. 18-21

55.      PASSINI, Barbara *

Nowe rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych / Barbara Passini // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 1, s. 18-21

56.      PASSINI, Barbara *

Zastępcza opieka rodzinna / Barbara Passini // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 10, s. 3-8

57.      PAWŁOWSKA, Róża

Sytuacja opiekuńczo-wychowawcza rodzin terapeutycznych / Róża Pawłowska // Problemy Alkoholizmu. – 1996, nr 1, dod. s. I-V

58.      PEŁCZYŃSKI, Józef

Stosunki międzyludzkie w rodzinach zastępczych / Józef Pełczyński // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. – T. 12. – (2003) s. 67-76

59.      PIETKIEWICZ, Barbara *

Matki spontaniczne / Barbara Pietkiewicz // Polityka. – 2002, nr 5, s. 74-75

Rodziny zastępcze a dziecko upośledzone

60.      PŁOSKI, Tadeusz

Rodzina zastępcza i rodzina adopcyjna w świetle międzynarodowych standardów praw człowieka / Tadeusz Płoski // Studia Warmińskie. – T. 36. – (1999) s. 301-244

61.      POLKOWSKI, Tomasz *

PRIDE [Parental Resources for Information, Development and Education] – program szkoleniowy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych / Tadeusz Płoski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 8, s. 47-52

62.      POLKOWSKI, Tomasz *

Program PRIDE po czterech latach / Tomasz Polkowski .// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 6, s. 12-20

63.      POLKOWSKI, Tomasz *

Program ratowania rodzin i rodziny zastępcze w USA / Tomasz Polkowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 2, s. 31-36

64.      POLKOWSKI, Tomasz *

Rodziny zastępcze : alternatywa dla domów dziecka / Tomasz Polkowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1999, nr 9, s. 10-13

65.      POKÓJ, Maja *

Rodziny zastępcze w systemie pomocy społecznej / Maja Pokój // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 10, s. 17-21

66.      RADZISZEWSKA, Ewa *

Zastępczy nie znaczy gorszy / Ewa Radziszewska // Niebieska Linia. – 2002, nr 4, s. 28-31

67.      ROSTEK-STYPA, Grażyna

Między ideałem a rzeczywistością : rodziny zastępcze / Grażyna Rostek-Stypa // Prawo i Życie. – 2000, nr 7, s. 39-42

68.      SIEJDA, Agnieszka *

Historia polskich rodzin zastępczych / Agnieszka Siejda, Marta Bąkała // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 8, s. 37-41

69.      SIERANKIEWICZ, Ewa

Działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w zakresie tworzenia zastępczych środowisk rodzinnych : (na przykładzie województwa małopolskiego) / Ewa Sierankiewicz // Państwo i Społeczeństwo. – 2002, nr 2, s. 255-261

70.      SIERANKIEWICZ, Ewa *

Tworzenie zastępczych środowisk rodzinnych / Ewa Sierankiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 9-12

71.      SITKO, Maria *

Kształtowanie się modelu rodzin zastępczych w Polsce / Maria Sitko // Edukacja. – 2001, nr 4, s. 28-38

72.      SKOCZYŃSKA-PUCHAŁA, Maria *

Rodzina zastępcza a opieka prawna / Maria Skoczyńska-Puchała // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.  -2001, nr 8, s. 17-20

73.      STAREGA-PIASEK, Joanna

Niewystarczające zachęty / Joanna Starga-Piasek ; rozmowę przeprowadziła Jolanta Koral // Gazeta Wyborcza. – 2000, nr 272, s. 18

Rodziny zastępcze dla nieuleczalnie chorych dzieci

74.      STELMASZUK, Zofia Waleria

Dziecko w rodzinie zastępczej / Zofia Waleria Stelmaszuk // Praca Socjalna. – 2000, nr 3, s. 83-105

75.      STELMASZUK, Zofia Waleria *

Kodeks etyczny rodzin zastępczych / Zofia Waleria Stelmaszuk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 8, s. 21-25

76.      STELMASZUK, Zofia Waleria *

Opieka nad dzieckiem czy opieka „zastępcza”? : problemy terminologiczne czy komedia omyłek? / Zofia Waleria Stelmaszuk // problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 2, s. 12-21

77.      STELMASZUK, Zofia Waleria *

Rodzinne formy opieki zastępczej / Zofia Waleria Stelmaszuk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 3, s. 35-37

78.      SYLWESTROWICZ, Maria

Alternatywa dla „kontraktowych rodzin zastępczych” / Maria Sylwestrowicz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Pedagogiczne. – Z. 25. – (1996) s. 95-99

79.      SZCZEPANIAK-WIECHA, Izabela

Zastępcza opieka rodzinna w Polsce / Izabela Szczepaniak-Wiecha // Państwo i Społeczeństwo. – 2003, nr 1, s. 175-180

80.      SZUFLEŃSKI, Jan *

Blaski i cienie opieki zastępczej w powiecie makowskim / Jan Szufleński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 9, s. 11-14

81.      SZULC, Anna *

Ojciec u Salomona : spór o dziecko / Anna Szulc // Polityka. – 2002, nr 39, s. 84-85

82.      SZYMAŃSKA, Magdalena *

System opieki zastępczej nad dzieckiem na przykładzie MOPS we Wrocławiu / Magdalena Szymańska // Praca Socjalna. – 2006, [nr] 1, s. 110-118

83.      ŚWITKA, Małgorzata

Rodziny zastępcze i ich pełnoletni wychowankowie kontynuujący naukę u progu trzeciego tysiąclecia / Małgorzata Świtka // nauczyciel i Szkoła. – 2003, nr ¾, s. 149-158

84.      ULIASZ, Tamara *

Pogotowie rodzinne / Tamara Eliasz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 6, s. 11-12

85.       ULIASZ, Tamara *

Zmiany w ustawie o pomocy społecznej / Tamara Eliasz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 7, s. 18-20

86.      WASZKIEWICZ-STEFAŃSKA, Małgorzata

Świadczenia pomocy społecznej na rzecz rodzin zastępczych / Małgorzata Waszkiewicz-Stefańska // Pedagogika Społeczna. – 2002, nr 2, s. 95-99

87.      WĘGIERSKI, Zbigniew

Rodzina zastępcza jako forma opieki nad dziećmi osieroconymi / Zbigniew Węgierski // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. – T. 12. – (2003) s. 49-66

88.      WIECHA, Danuta *

Grupowe przygotowanie rodzin zastępczych : pakiet szkoleniowy „Rodzina” / Danuta Wiecha // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.  -2000, nr 4, s. 51-54

89.      WOJCIECHOWSKA-CHARLAK, Barbara *

O standardach opieki i wychowania / Barbara Wojciechowska-Charlak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 8, s. 23-26

90.      WSZOŁEK, Jan *

Na półmetku w opiece / Jan Wszołek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.  - 2003, nr 3, s. 9-13

91.       ZAPOROWSKA, Janina

Kara za dobroć : między przysposobieniem a rodziną zastępczą / Janina Zaporowska, Jacek Mazurkiewicz // Rzeczpospolita. – 1996, nr 33, s. 15

92.      ZAWADZKA, Dorota *

Lub Rodzin Zastępczych / Dorota Zawadzka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.  - 2004, nr 8, s. 46-48

93.      ZNAMIROWSKA-SOCZAWA, Beata

Dzieci jak towar / Beata Znamirowska-Soczawa // Przegląd. – 2000, nr 41, s. 8

Rozwiązanie rodziny zastępczej

Opracowała: Elżbieta Sidor

WMBP w Elblągu, Filia w Lidzbarku Warmińskim